Ontwerpresolutie - B8-0126/2014Ontwerpresolutie
B8-0126/2014

ONTWERPRESOLUTIE over de reactie van de EU op de uitbraak van het ebolavirus

16.9.2014 - (2014/2842(RSP))

naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement

Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Francesc Gambús namens de PPE-Fractie

Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0107/2014

Procedure : 2014/2842(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B8-0126/2014
Ingediende teksten :
B8-0126/2014
Debatten :
Aangenomen teksten :

B8‑0126/2014

Resolutie van het Europees Parlement over de reactie van de EU op de uitbraak van het ebolavirus

(2014/2842(RSP))

Het Europees Parlement,

–       gezien de verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van 8 augustus 2014 waarin de ebola-uitbraak in West-Afrika wordt beschouwd als volksgezondheidscrisis van internationale omvang,

–       gezien de verklaring over de ebola-uitbraak in West-Afrika van EU-commissaris Borg van 8 augustus 2014,

–       gezien de systeembrede coördinatievergadering van de Verenigde Naties die op 13 augustus 2014 werd bijeengeroepen door secretaris-generaal Ban Ki-moon als reactie op de huidige ebola-uitbraak in West-Afrika, met de grensstreek tussen Guinee, Liberia en Sierra Leone als kritische zone op het vlak van ziekteoverdracht,

–       gezien de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van de Europese Unie betreffende de ebolocrisis in West-Afrika van 15 augustus 2014,

–       gezien de routekaart "reactie op de uitbraak van het ebolavirus" van de WHO van 28 augustus 2014,

–       gezien de speciale briefing van de VN over ebola van 2 september 2014 door Dr. Joanne Liu, de internationale voorzitter van Médecins Sans Frontières,

–       gezien de internationale noodoproep van 5 september 2014 van Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de VN, om de Verenigde Naties op alle mogelijke manieren te mobiliseren om de ebola-uitbraak in West-Afrika aan te pakken,

–       gezien de mededeling van de WHO van 5 september 2014 waarin werd gemeld dat deskundigen die deelnemen aan een tweedaagse bespreking over mogelijke behandelingen van en vaccins tegen ebola verschillende behandelingen en vaccins hadden geïdentificeerd die momenteel dringend klinisch moeten worden getest, met inbegrip van twee veelbelovende ebolavaccins,

–       gezien de bevestiging van president Barack Obama van 7 september 2014 dat de Verenigde Staten zullen helpen bij de coördinatie van een mondiale inspanning om de uitbraak van ebola in West-Afrika in te dijken, voorafgaand aan militaire betrokkenheid van de VS, met inbegrip van de oprichting van isolatie-eenheden, de levering van materiaal en het waarborgen van de veiligheid van een internationale groep gezondheidswerkers,

–       gezien de oproep van Médecins Sans Frontières van 10 september 2014 voor een internationale militaire mobilisatie, aangezien de epidemie in West-Afrika een bedreiging van de nationale en mondiale veiligheid is geworden, en de hele regio niet enkel te kampen heeft met een gezondheidscrisis, maar eveneens met een crisis op humanitair en op veiligheidsgebied,

–       gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.     overwegende dat de huidige ebola-uitbraak in westelijk Afrika (Liberia, Sierra Leone, Guinee en Nigeria, en meer recent ook Senegal), die in december 2013 is begonnen, de ergste uitbraak ooit is van de epidemie;

B.     overwegende dat de WHO heeft meegedeeld dat er tot 6 september 2014, 4 269 besmettingen en 2 288 doden gemeld zijn als gevolg van de huidige ebola-uitbraak in Guinee, Liberia en Sierra Leone; overwegende dat er in Nigeria 21 gevallen en 8 doden gemeld zijn, en er in Senegal één geval bevestigd is;

C.     overwegende dat de bijzondere vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN, Karin Landgren, de VN-Veiligheidsraad op 9 september heeft ingelicht over de verspreiding van ebola in Liberia, daarbij benadrukkend dat de snelheid en de omvang van het verlies aan mensenlevens, alsook de gevolgen van de crisis op economisch, sociaal, politiek en veiligheidsgebied, Liberia zeer zwaar treffen, met ten minste 2 070 gedocumenteerde gevallen, waaronder ten minste 160 gezondheidswerkers;

D.     overwegende dat de meeste gezondheidswerkers hun taken uitvoeren zonder adequate beschermingsmiddelen, opleiding of vergoeding; overwegende dat plaatselijke begrafenisrituelen die gepaard gaan met het aanraken en wassen van de doden, in combinatie met de traditie om voor zieke verwanten en vrienden te zorgen, de verspreiding van het virus in de hand werken;

E.     overwegende dat, volgens de WHO, standaardmaatregelen, zoals vroegtijdige opsporing en het isoleren van besmette personen, de opsporing en monitoring van contacten en strikte procedures voor infectiebeheersing, die vorige ebola-uitbraken in Oeganda, de Democratische Republiek Congo en Gabon hebben weten te beëindigen, nu eveneens succesvol kunnen zijn;

F.     overwegende dat de enorme taak van de bestrijding van ebola aanhoudende en diepgaande institutionele tekortkomingen aan het licht heeft gebracht, bijvoorbeeld in de veiligheidssector, en bijdraagt tot de economische onzekerheid;

G.     overwegende dat een door de WHO in augustus 2014 bijeengeroepen twaalfkoppig ethisch panel heeft aangekondigd dat het ethisch verantwoord is om ebolapatiënten te behandelen met experimentele geneesmiddelen om de meest grootschalige, ernstige en complexe uitbraak van het ebolavirus in de geschiedenis te bestrijden;

H.     overwegende dat gezondheidswerkers Nancy Writebol en Kent Brantly begin augustus naar de VS zijn overgevlogen om te worden behandeld nadat ze besmet raakten; overwegende dat beiden uit het ziekenhuis werden ontslagen nadat ze behandeld werden met een experimenteel serum genaamd ZMapp;

I.      overwegende dat de Afrikaanse Unie op 8 augustus 2014 ASEOWA heeft ingesteld, een missie om ebola te bestrijden met een initiële looptijd van 6 maanden en met hoofdkwartier in Liberia, en met minimaal 100 personeelsleden om de nationale en internationale operaties te coördineren, de contacten te onderhouden met de humanitaire spelers, medische bijstand te verlenen en plaatselijke autoriteiten te helpen de epidemie onder controle te houden; overwegende dat de EU heeft aangekondigd de op 8 augustus 2014 ingestelde missie van de Afrikaanse Unie met 5 miljoen EUR te steunen;

J.      overwegende dat op 10 september 2014 de toewijzing van bijna 4 miljoen USD officieel werd goedgekeurd voor de humanitaire luchtvaartdienst van de VN (UNHAS) om de operaties in West-Afrika te ondersteunen; overwegende dat de financiering het Wereldvoedselprogramma, dat UNHAS beheert, zal helpen om humanitair personeel, medische benodigdheden en uitrusting en andere essentiële humanitaire goederen snel en efficiënt over te brengen naar verschillende afgelegen locaties in Guinee, Liberia, Nigeria en Sierra Leone;

K.     overwegende dat humanitaire partners tot dusver 7,6 miljoen USD hebben ontvangen van het VN-noodhulpfonds (CERF) als steun voor hun eerste antwoord op de ebola-uitbraak in vier landen, met inbegrip van dringende medische zorgverlening en voedselhulp: Guinee (2,7 miljoen USD), Liberia (1,9 miljoen USD), Nigeria (1,5 miljoen USD) en Sierra Leone (1,5 miljoen USD);

L.     overwegende dat de Commissie haar reactie op de epidemie sinds maart 2014 heeft uitgebreid; overwegende dat de Commissie op 5 september 2014 heeft aangekondigd 140 miljoen EUR extra uit te trekken voor de landen die momenteel worden getroffen door het ebolavirus in West-Afrika (Guinee, Sierra Leone, Liberia en Nigeria);

M.    overwegende dat de EU humanitaire deskundigen heeft ingezet in de regio, die toezicht houden op de situatie en contacten onderhouden met partnerorganisaties en plaatselijke overheden; overwegende dat verschillende Europese deskundigenteams van het Europees "mobiel laboratorium"-project voor gevaarlijke besmettelijke ziekten zijn ingezet in Guinee, Nigeria en Liberia, met mobiele laboratoria om bijstand te verlenen op het vlak van de diagnose van virale hemorragische koorts, snelle analyses van stalen en de bevestiging van gevallen;

N.     overwegende dat secretaris-generaal Ban Ki-moon de leiders die in New York samenkomen voor de komende bijeenkomst op hoog niveau van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zal bijeenroepen om hen te wijzen op de dringende noden en het vereiste antwoord op de ebola-uitbraak in West-Afrika;

1.      is ernstig bezorgd over de ebola-uitbraak die verschillende landen in West-Afrika heeft getroffen en met name over het steeds erger worden van de ziekte, die bovendien in bepaalde gevallen opnieuw de kop opsteekt op plaatsen waar ze onder controle was; benadrukt dat de EU haar Afrikaanse partners moet blijven steunen en nauw met hen moet blijven samenwerken om deze dodelijke ziekte te bestrijden;

2.      benadrukt dat een ebola-uitbraak van deze omvang, met reeds meer dan tweeduizend dodelijke slachtoffers, zich nog niet eerder heeft voorgedaan;

3.      betuigt zijn oprechte deelneming aan de Afrikaanse regeringen en bevolkingen die getroffen zijn door de uitbraak; neemt nota van het recente besluit van de WHO om de uitbraak van ebola uit te roepen tot noodsituatie van internationaal belang op het gebied van de volksgezondheid, en vraagt om solidariteit en steun van de EU voor de getroffen landen, alsook voor de gezondheidswerkers en de internationale organisaties die de ziekte bestrijden;

4.      waarschuwt dat de ebolacrisis zeer complex is geworden, met gevolgen op politiek, economisch, sociaal en veiligheidsgebied die de regio zullen blijven beïnvloeden tot ver na de huidige medische noodsituatie;

5.      benadrukt dat de ebola-uitbraak een mondiale uitdaging vormt op het vlak van veiligheid en niet enkel een probleem van West-Afrika is, maar een probleem op wereldschaal;

6.      roept de internationale gemeenschap op om alle inspanningen te leveren om doeltreffende en veilige behandelingen ter bestrijding van ebola te ontwikkelen en te versnellen; deelt echter de mening van de WHO dat het onderzoek van deze behandelingen de aandacht niet mag afleiden van de totstandbrenging van effectieve klinische zorg, strenge infectiepreventie en -bestrijding, nauwgezette opsporing en monitoring van contacten, doeltreffende communicatie over de risico's en sociale mobilisering, wat allemaal cruciale elementen zijn bij de beëindiging van de uitbraak van ziekten;

7.      benadrukt dat een succesvolle reactie op ebola solide bestuur vereist, aangezien een gebrek aan vertrouwen, zoals aangetoond in verband met het onvermogen van de regering van Liberia om de crisis aan te pakken, heeft bijgedragen tot oproepen vanuit de diaspora voor een georganiseerde transitie van de huidige regering; vraagt internationale steun om ervoor te zorgen dat Liberia de ingeslagen weg naar vrede en welvaart blijft volgen, de eerbiediging van de rechtsstaat en de bescherming van burgers waarborgt, en zorgt voor doeltreffende overheidscommunicatie en andere vertrouwenwekkende maatregelen;

8.      is in dit opzicht ingenomen met de discussies over de manieren waarop vredeshandhavingsinspanningen van de VN de bestrijding van ebola in Liberia verder kunnen ondersteunen; benadrukt dat dit het waarborgen van de veiligheid van gezondheidswerkers en -faciliteiten omvat, alsook logistieke ondersteuning voor essentiële medische infrastructuur en benodigdheden;

9.      roept de Commissie op om meer inspanningen te leveren en te zorgen voor een gecoördineerd optreden met de Verenigde Staten en andere internationale partners bij de bestrijding van de ebola-uitbraak;

10.    is ingenomen met de financiële steun van de EU voor de ASEOWA-missie van de Afrikaanse Unie ter bestrijding van ebola en benadrukt dat de EU de Afrikaanse autoriteiten in de getroffen landen bijstand moet verlenen bij de toepassing van noodmechanismen;

11.    is ingenomen met de toekenning van een totaalbedrag van 140 miljoen EUR in het kader van verschillende EU-programma's en bijkomende bijstand van de lidstaten als onderdeel van de bijdrage van de EU aan een sterke en gecoördineerde internationale reactie;

12.    verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de regeringen en parlementen van de lidstaten, de regeringen en parlementen van de Afrikaanse Unie en de Wereldgezondheidsorganisatie.