Förfarande : 2014/2842(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0126/2014

Ingivna texter :

B8-0126/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/09/2014 - 10.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0026

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 128kWORD 60k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0107/2014
16.9.2014
PE537.028v01-00
 
B8-0126/2014

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om EU:s reaktion på utbrottet av Ebola (2014/2842(RSP))


Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Francesc Gambús för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om EU:s reaktion på utbrottet av Ebola (2014/2842(RSP))  
B8‑0126/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av Världshälsoorganisationens (WHO) förklaring av den 8 augusti 2014 enligt vilken ebolautbrottet i Västafrika bedöms som ett internationellt hot mot människors hälsa,

–       med beaktande av det uttalande om ebolautbrottet i Västafrika som gjordes av kommissionsledamot Tonio Borg den 8 augusti 2014,

–       med beaktande av FN:s systemomfattande samordningsmöte, som sammankallades den 13 augusti 2014 av generalsekreterare Ban Ki-Moon som svar på det rådande ebolautbrottet i Västafrika och framför allt i gränsområdet mellan Guinea, Liberia och Sierra Leone, där sjukdomsspridningen är som störst,

–       med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser om ebolakrisen i Västafrika av den 15 augusti 2014,

–       med beaktande av WHO:s ebolafärdplan, utfärdad den 28 augusti 2014,

–       med beaktande av FN:s särskilda informationstillfälle om ebola, som Joanne Liu, internationell ordförande för Läkare utan gränser, höll den 2 september 2014,

–       med beaktande av uppmaningen från FN:s generalsekreterare, Ban Ki-Moon, den 5 september 2014 om en internationell räddningsinsats och mobilisering av FN på alla möjliga sätt för att komma till rätta med ebolautbrottet i Västafrika,

–       med beaktande av WHO:s tillkännagivande den 5 september 2014 att experter som deltagit i en tvådagarsdiskussion om potentiella botemedel och vaccin mot ebola hade identifierat flera botemedel och vaccin som bör vara i fokus för en prioriterad klinisk utvärdering i nuläget, däribland två lovande ebolavaccin,

–       med beaktande av president Barack Obamas bekräftelse den 7 september 2014 att Förenta staterna skulle hjälpa till att samordna en global insats för att stävja ebolaepidemin i Västafrika innan man blandar in den amerikanska militären, bland annat genom att upprätta isoleringsenheter, leverera utrustning, garantera säkerheten för en global styrka av folkhälsoarbetare,

–       med beaktande av Läkare utan gränsers vädjan den 10 september 2014 om en internationell militär mobilisering, eftersom ebolaepidemin i Västafrika har blivit ett hot mot den nationella och globala säkerheten och hela regionen står inför inte bara en hälsokris utan även en humanitär och säkerhetsmässig kris,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Det rådande ebolautbrottet i den västafrikanska regionen (Liberia, Sierra Leone, Guinea, Nigeria och nu senast Senegal), som började i december 2013 är det värsta utbrottet av epidemin någonsin.

B.     Enligt WHO:s rapporter hade den 6 september 2014 så många som 4 269 personer insjuknat och 2 288 dött till följd av det rådande ebolautbrottet i Guinea, Liberia och Sierra Leone. I Nigeria har 21 personer insjuknat och 8 dött, och i Senegal har ett fall bekräftats.

C.     Den 9 september 2014 informerade FN:s generalsekreterares särskilda representant, Karin Landgren, FN:s säkerhetsråd om spridningen av ebola i Liberia. Hon betonade att den snabba takten och omfattningen av dödsfallen samt de ekonomiska, sociala, politiska och säkerhetsmässiga återverkningarna av krisen har djup inverkan på Liberia, där minst 2 070 fall, varav minst 160 sjukvårdare, dokumenterats.

D.     De flesta hälsoarbetare utför sina uppgifter utan ordentlig skyddsutrustning, utbildning eller betalning. Lokala begravningsritualer där man vidrör och tvättar den döda kroppen, tillsammans med en tradition av att vårda sjuka släktingar och vänner, ökar virusets spridning.

E.     Enligt FN:s hälsoorgan har standardåtgärder såsom tidig upptäckt och isolering av fall, kontaktspårning och övervakning samt strikta förfaranden för infektionskontroll stoppat tidigare ebolautbrott, bland annat dem i Uganda, Demokratiska republiken Kongo och Gabon, och skulle kunna göra det igen.

F.     Den enorma uppgiften med att bekämpa ebola har avslöjat ihållande och omfattande institutionella brister, bland annat inom säkerhetssektorn, och bidrar till ekonomisk osäkerhet.

G.     En etikpanel med tolv medlemmar som sammankallades av WHO i augusti 2014 tillkännagav att det är etiskt att behandla ebolapatienter med oprövade läkemedel för att bekämpa det största, allvarligaste och mest komplexa ebolautbrottet genom tiderna.

H.     I början av augusti flögs hälsoarbetarna Nancy Writebol och Kent Brantly till Förenta staterna för behandling efter att ha blivit smittade. Bägge fick lämna sjukhuset efter behandling med ett experimentellt serum med namnet ZMapp.

I.      Den 8 augusti 2014 upprättade Afrikanska unionen ASEOWA, ett uppdrag för att bekämpa ebola under en inledande period på sex månader, med säte i Liberia och en personalstyrka på minst 100 personer. Uppdraget har i uppgift att samordna nationella och internationella insatser, fungera som en kontaktpunkt mellan humanitära aktörer, tillhandahålla medicinskt stöd och hjälpa lokala myndigheter att befästa kontrollen över epidemin. EU tillkännagav att det skulle anslå 5 miljoner euro i stöd till Afrikanska unionens uppdrag som upprättades den 8 augusti 2014.

J.      Den 10 september 2014 beviljades officiellt nästan 4 miljoner US-dollar till FN:s humanitära lufttjänst (UNHAS) som ett stöd till insatserna i Västafrika. Detta stöd kommer att bistå Världslivsmedelsprogrammet, som driver UNHAS, med att transportera humanitär personal, medicinska förnödenheter och medicinsk utrustning samt annan viktig humanitär last snabbt och effektivt till flera avlägsna platser i Guinea, Liberia, Nigeria och Sierra Leone.

K.     Hittills har de humanitära partnerna tagit emot 7,6 miljoner US-dollar från FN:s centrala beredskapsfond (CERF) som ett stöd till deras första insatser mot ebolautbrottet i fyra länder, däribland akutsjukvård och livsmedelsbistånd: Guinea (2,7 miljoner USD), Liberia (1,9 miljoner USD ), Nigeria (1,5 miljoner USD) och Sierra Leone (1,5 miljoner USD).

L.     Europeiska kommissionen har trappat upp sina insatser mot epidemin sedan mars 2014. Den 5 september 2014 tillkännagav kommissionen ett ytterligare paket på 140 miljoner euro i stöd till de eboladrabbade länderna i Västafrika: Guinea, Sierra Leone, Liberia och Nigeria.

M.    EU:s humanitära experter har skickats till regionen för att övervaka situationen och upprätthålla kontakter med partnerorganisationer och lokala myndigheter. Flera europeiska specialistteam från projektet European Mobile Laboratory för farliga infektionssjukdomar har skickats till Guinea, Nigeria och Liberia med mobila laboratorier för att hjälpa till med blödarfeber-diagnostik, snabbanalyser av prover och bekräftelse av fall.

N.     FN:s generalsekreterare, Ban-Ki Moon, kommer att sammankalla ledare i New York till kommande högnivåsegment i årets generalförsamling för att belysa de akuta behoven och de nödvändiga insatserna i samband med ebolautbrottet i Västafrika.

1.      Europaparlamentet är djupt oroat över det ebolautbrott som drabbat flera länder i Västafrika, i synnerhet över att sjukdomen fortsätter att förvärras och i vissa fall återkommer, även på platser där den varit under kontroll. Parlamentet betonar att EU måste fortsätta att stödja våra afrikanska partner och samarbeta nära med dem för att bekämpa denna dödliga sjukdom.

2.      Europaparlamentet betonar att detta är det svåraste utbrottet av sjukdomen som någonsin registrerats, och mer än två tusen liv har redan skördats.

3.      Europaparlamentet uttrycker sitt uppriktiga deltagande med de afrikanska regeringar och invånare som drabbats av utbrottet. Parlamentet noterar att WHO nyligen beslutade att förklara ebolautbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa, och vädjar om EU:s solidaritet och stöd till de berörda länderna liksom till hälsoarbetare och internationella organisationer som bekämpar sjukdomen.

4.      Europaparlamentet varnar för att ebolakrisen har blivit komplex, med politiska, säkerhetsmässiga, ekonomiska och sociala följder som kommer att fortsätta att påverka regionen långt utöver den nuvarande medicinska nödsituationen.

5.      Europaparlamentet betonar att ebolautbrottet innebär en utmaning för den globala säkerheten och att det inte bara är ett västafrikanskt problem utan snarare ett globalt problem.

6.      Europaparlamentet uppmanar det internationella samfundet att göra allt i sin makt för att påskynda och ta fram effektiva och snabba behandlingsmetoder för att bekämpa ebola. Parlamentet delar dock WHO:s uppfattning att utredningen av dessa behandlingsmetoder inte får avleda uppmärksamheten från genomförandet av effektiv klinisk vård, strikt förebyggande och kontroll av smittspridning, noggrann kontaktspårning och uppföljning, effektiv riskkommunikation och social mobilisering, vilka alla är ytterst viktiga för att stoppa sjukdomsutbrotten.

7.      Europaparlamentet understryker att en framgångsrik insats mot ebola kräver ett stabilt styre, eftersom bristande förtroende, som vi såg i fallet med den liberiska regeringens oförmåga att hantera krisen, har bidragit till uppmaningar från diasporan om en organiserad övergång från den nuvarande regeringen. Parlamentet efterlyser internationellt stöd för att se till att Liberia fortsätter på vägen mot fred och välstånd på lång sikt, och för att säkerställa respekt för rättsstatsprincipen och skydd för civilbefolkningen, liksom effektiv information till allmänheten och andra förtroendeskapande åtgärder.

8.      Europaparlamentet välkomnar i detta avseende diskussioner om hur FN:s fredsbevarande insatser ytterligare kan stödja kampen mot ebola i Liberia. Parlamentet betonar att dessa bör inbegripa att garantera säkerhet för hälsoarbetare och anläggningar, liksom logistiskt stöd för viktiga anläggningar och utrustning.

9.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att intensifiera insatserna och samordna åtgärderna med Förenta staterna och andra internationella partner för att bekämpa ebolautbrottet.

10.    Europaparlamentet välkomnar EU:s finansiella stöd till Afrikanska unionens ASEOWA-uppdrag för att bekämpa ebola, och betonar att EU måste stödja de afrikanska myndigheterna i de drabbade länderna i genomförandet av mekanismer för nödsituationer.

11.    Europaparlamentet välkomnar åtagandet om totalt 140 miljoner euro genom flera EU‑program och ytterligare hjälp från medlemsstaterna som en del av EU:s bidrag till en kraftfull, samordnad internationell insats.

12.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, regeringarna och parlamenten i Afrikanska unionen och Världshälsoorganisationen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy