Resolutsiooni ettepanek - B8-0129/2014Resolutsiooni ettepanek
B8-0129/2014

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Ukraina olukorra ning ELi–Venemaa suhete hetkeseisu kohta

16.9.2014 - (2014/2841(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule fraktsiooni EFDD nimel

Menetlus : 2014/2841(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0129/2014
Esitatud tekstid :
B8-0129/2014
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑0129/2014

Euroopa Parlamendi resolutsioon Ukraina olukorra ning ELi–Venemaa suhete hetkeseisu kohta

(2014/2841(RSP))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Euroopa naabruspoliitika, idapartnerluse ja Ukraina kohta,

–       võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 30. augusti 2014. aasta erakorralise kohtumise järeldusi Ukraina kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et Venemaa rikub oma tegevusega rahvusvahelist õigust ning Venemaa rahvusvahelisi kohustusi, mis tulenevad Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirjast, OSCE Helsingi lõppaktist ja Budapesti memorandumist Ukraina julgeolekutagatiste kohta;

1.      kordab oma täielikku toetust Ukraina ühtsusele, suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele;

2.      kutsub Venemaa presidenti Vladimir Putinit üles lõpetama Ida-Euroopat okupeerivate separatistide toetamine, viima kõik ebaseaduslikud väed Ukraina territooriumilt välja, vabastama sõjavangid ning pidama rangelt kinni vaherahuplaanist, mis kujutab endast parimat võimalust olukorra lahendamiseks ja rahu saavutamiseks;

3.      kutsub ÜRO inimõiguste järelevalvemissiooni, OSCE erakorralist vaatlusmissiooni ja teisi inimõigusorganisatsioone üles tähelepanelikult jälgima olukorda Ukraina konfliktist haaratud piirialadel, eesmärgiga hoida ära sõjakuritegusid jt inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse tõsiseid rikkumisi;

4.      on veendunud, et Euroopa Liit peab uute sanktsioonidepaketi suhtes säilitama ühtsuse;

5.      võtab teadmiseks Vene gaasifirma Gazpromi uued otsused piirata gaasi tarnimist mõnedesse liikmesriikidesse ning on veendunud, et Euroopa riigid, kes saavad Vene gaasi läbi Ukraina territooriumi, peavad komisjoni toetusel võtma kõik võimalikud meetmed, et olla valmis otsuseks gaasitarned katkestada;

6.      märgib komisjoni võetud erakorralisi meetmeid ELi põllumajandus- ja toiduaineteturu stabiliseerimiseks, kuid on seisukohal, et on veel palju teha Venemaa impordipiirangute mõju leevendamiseks liikmesriikides, keda need piirangud kõige enam mõjutavad, eriti Balti riikides; nõuab ELilt solidaarsust ja kutsub komisjoni üles osutama eritoetust kõige rohkem mõjutatud liikmesriikide põllumajandussektorile;

7.      nõuab, et EL ja liikmesriigid annaksid Ukrainale kõikvõimalikku abi ja vajalikku tehnilist nõu, eelkõige seoses eelseisvate valimistega oktoobris, võttes meetmeid süveneva majanduskriisi lahendamiseks, valitsuse reformikava rakendamiseks ja kodanikuühiskonna suutlikkuse suurendamiseks;

8.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa välisteenistusele, nõukogule, komisjonile, liikmesriikidele, Ukraina presidendile, valitsusele ja parlamendile ning Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja parlamendile.