Ontwerpresolutie - B8-0129/2014Ontwerpresolutie
B8-0129/2014

ONTWERPRESOLUTIE over de situatie in Oekraïne en de stand van zaken in de betrekkingen tussen de EU en Rusland

16.9.2014 - (2014/2841(RSP))

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement

Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule namens de EFDD-Fractie

Procedure : 2014/2841(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B8-0129/2014
Ingediende teksten :
B8-0129/2014
Debatten :
Aangenomen teksten :

B8‑0129/2014

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Oekraïne en de stand van zaken in de betrekkingen tussen de EU en Rusland

(2014/2841(RSP))

Het Europees Parlement,

–       gezien zijn eerdere resoluties over het Europees Nabuurschapsbeleid, het Oostelijk Partnerschap en Oekraïne,

–       gezien de conclusies over Oekraïne in de speciale zitting van de Europese Raad van 30 augustus 2014,

–       gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.     overwegende dat het optreden van Rusland in strijd is met het internationaal recht en met de verplichtingen van Rusland uit hoofde van het Handvest van de Verenigde Naties, de Slotakte van Helsinki van de OVSE en het memorandum van Boedapest betreffende veiligheidsgaranties voor Oekraïne;

1.      onderschrijft nogmaals ten volle de eenheid, de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne;

2.      doet een beroep op de President van de Russische Federatie, Vladimir Poetin, om zijn steun aan de separatisten die het oostelijk deel van Oekraïne bezet houden te staken, alle illegale troepen uit Oekraïens grondgebied terug te trekken, krijgsgevangenen vrij te laten en zich strikt te houden aan de bestandsovereenkomst, hetgeen de beste optie is om de situatie te de-escaleren en vrede na te streven;

3.      vraagt de VN-waarnemingsmissie voor de mensenrechten, de speciale OVSE-waarnemingsmissie en andere mensenrechtenorganisaties om de situatie in de grensgebieden van Oekraïne waar het conflict om zich heen grijpt, actief in het oog te houden zodat oorlogsmisdaden en andere ernstige schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht kunnen worden verhinderd;

4.      stelt dat de Europese Unie ten aanzien van het nieuwe pakket van sanctiemaatregelen één lijn moet blijven volgen;

5.      neemt kennis van de nieuwe besluiten van de Russische gasmaatschappij Gazprom om de levering van gas aan sommige lidstaten te beperken en meent dat de Europese landen die gas geleverd krijgen via Oekraïens gebied, met steun van de Commissie alle mogelijke maatregelen moeten nemen om zich op een besluit tot staking van de gaslevering voor te bereiden;

6.      onderkent de uitzonderlijke maatregelen die de Commissie heeft genomen ter stabilisering van de landbouw- en voedselmarkten in de EU, maar meent dat er veel meer moet worden gedaan om de effecten van de Russische invoerbeperkingen op te vangen in de lidstaten die daardoor het zwaarst worden getroffen, met name de Baltische staten; pleit voor solidariteit binnen de EU en vraagt de Commissie om in de zwaarst getroffen lidstaten specifieke steun te bieden aan de landbouwsector;

7.      vraagt de EU en de lidstaten om Oekraïne te verzekeren van alle mogelijke steun en de nodige technische raadgeving met het oog op met name de voorbereiding van de komende nationale verkiezingen in oktober, de te nemen maatregelen tegen de steeds zwaardere economische crisis, de invulling van de hervormingsagenda van de regering en de versnelling van de civiele capaciteitsopbouw;

8.      verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Europese Dienst voor extern optreden, de Raad, de Commissie, de lidstaten, de president, de regering en het parlement van Oekraïne en de regering en het parlement van de Russische Federatie.