Postup : 2014/2844(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0131/2014

Předložené texty :

B8-0131/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/09/2014 - 10.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0028

NÁVRH USNESENÍ
PDF 231kWORD 61k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0111/2014
16.9.2014
PE537.033v01-00
 
B8-0131/2014

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Libyi (2014/2844(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Tokia Saïfi, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Luisa Macovei, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Libyi (2014/2844(RSP))  
B8‑0131/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o Libyi,

–       s ohledem na závěry zasedání Rady pro zahraniční věci ze dne 15. srpna 2014 a závěry Evropské rady ze dne 30. srpna 2014 o Libyi,

–       s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN 2174 (2014) o Libyi,

–       s ohledem na zprávu mise OSN na podporu Libye (UNSMIL) s názvem „Přehled o porušování mezinárodních právních předpisů v oblasti lidských práv a humanitárního práva během pokračujících násilností v Libyi“ ze dne 4. září 2014,

–       s ohledem na Ženevské úmluvy z roku 1949 a na jejich dodatkové protokoly z roku 1977 a na povinnost stran v ozbrojeném konfliktu dodržovat mezinárodní humanitární právo a zajistit jeho dodržování za všech okolností,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

A.     vzhledem k tomu, že střety mezi rivalitními milicemi, konkrétně z měst Misuráta a Zintan, se za poslední měsíce zintenzivnily a boje o kontrolu nad Tripolisem, a zejména Bengházím, destabilizovaly Libyi a její demokratický přerod a vedly k narůstajícím počtům civilních obětí, vnitřně vysídlených osob a uprchlíků;

B.     vzhledem k tomu, že milice spojené s islamisty mají vazbu na islamistické ozbrojené skupiny, jako jsou Islámský stát, AQMI, al-Džamá al-Libya, al-Mukatíla a Ansár al-Šaría;

C.     vzhledem k tomu, že milice spojené s islamisty ovládly dne 24. srpna 2014 Tripolis a jeho civilní letiště;

D.     vzhledem k tomu, že se objevují informace o porušování práv, jež by mohla být považována za válečné zločiny vůči oběma stranám konfliktu;

E.     vzhledem k tomu, že dne 16. května 2014 bývalý libyjský generál Chalífa Haftar, vůdce neuznané Libyjské národní armády, zahájil „Operaci důstojnost“;

F.     vzhledem k tomu, že dne 25. května 2014 se konaly parlamentní volby; vzhledem k tomu, že v návaznosti na nedávné násilnosti se legitimně zvolená Sněmovna přesunula z Tripolisu do Tobrúku, a vzhledem k tomu, že islamistické milice tuto Sněmovnu neuznávají a neuznávají ani novou vládu, přičemž si vytvořily vlastní vládu a parlament;

G.     vzhledem k tomu, že podle libyjských státních sdělovacích prostředků ústavodárné shromáždění, zvolené v únoru 2014 a složené z 60 zástupců tří historických regionů Libye, zveřejní na konci 2014 návrh ústavy a referendum o tomto návrhu by se mohlo konat v březnu 2015;

H.     vzhledem k tomu, že v Libyi není v současnosti právní stát a křesťané a další náboženské menšiny jsou stále více předmětem perzekuce, jejich představitelé jsou zatýkáni, unášeni a vražděni; vzhledem k tomu, že vláda nedokázala zabránit útokům islamistických skupin na náboženské menšiny;

1.      odsuzuje narůstající násilí, zejména vůči civilní populaci a civilním orgánům; vyzývá všechny strany konfliktu, aby okamžitě ukončily veškeré násilí a dohodly se na příměří v zájmu ukončení zvyšujícího se utrpení obyvatelstva; vyzývá k tomu, aby byli všichni, kdo jsou odpovědní za násilnosti, pohnáni k odpovědnosti;

2.      vyzývá všechny strany konfliktu, aby dodržovaly zásady mezinárodního humanitárního práva s cílem zajistit poskytování humanitární pomoci, zaručit bezpečnost příjemců této pomoci a bezpečnost humanitárních pracovníků;

3.      vyzývá prozatímní vládu Libye, zvolenou Sněmovnu a ústavodárné shromáždění, aby vykonávaly své úkoly v duchu otevřenosti a v zájmu země s cílem ochránit práva všech Libyjců; vyzývá všechny strany, aby je podpořily a zapojily se do otevřeného politického dialogu s cílem obnovit stabilitu a dosáhnout dohody o dalším směřování;

4.      opětně zdůrazňuje své očekávání, že vládnoucí orgány budou ctít závazek budovat tolerantní, jednotný a demokratický libyjský stát, který bude respektovat a prosazovat lidská práva pro všechny občany Libye a chránit náboženské menšiny; vyzývá ústavodárné shromáždění, aby svou činnost vykonávalo na základě těchto zásad a v zájmu ochrany práv všech Libyjců;

5.      výrazně podporuje úsilí mise OSN na podporu Libye (UNSMIL) a nedávno jmenovaného zvláštního vyslance OSN pro Libyi, Bernardina Leóna, s cílem podpořit a usnadnit národní dialog mezi politiky a vlivnými hráči v Libyi;

6.      vítá rozšíření rozsahu působnosti stávajících mezinárodních sankcí vůči Libyi prostřednictvím rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2174 (2014), které tak zahrnou osoby a subjekty „zapojené do činností ohrožujících mír, stabilitu či bezpečnost Libye nebo znemožňujících nebo podkopávajících úspěšné dokončení politické její transformace či poskytující podporu pro tyto činnosti“;

7.      vyzývá sousední státy, aby se zdržely kroků, jež mohou krizi ještě zhoršit; vyzývá je, aby Libyi pomohly v překonání krize, a aby zejména prováděly inspekce veškerých nákladů směřujícího do Libye a pocházejícího z Libye s cílem zastavit tranzit zbraní a dalších zakázaných položek, jež živí konflikt v Libyi;

8.      s velkým znepokojením konstatuje, že libyjská krize ohrožuje bezpečnost celé severní Afriky a regionu Sahel; zdůrazňuje, že propustnost libyjských hranic a nedostatek ústřední politické kontroly zatím značně usnadňují šíření zbraní a obchod s nimi a také volný pohyb regionálních ozbrojených skupin;

9.      je hluboce znepokojen hrozbou, kterou představují nezabezpečené zbraně a munice v Libyi a jejich možný transfer do rukou teroristických a násilných extrémistických skupin;

10.    je hluboce znepokojen narůstající přítomností a činnostmi teroristických skupin a jednotlivců napojených na síť al-Káida na území Libye; opětně zdůrazňuje nutnost bojovat proti všem hrozbám pro mezinárodní mír a bezpečnost v důsledku teroristickým činů, přičemž tento boj musí být veden všemi prostředky a v souladu s Chartou OSN a mezinárodním právem, včetně platného mezinárodního práva v oblasti lidských práv, uprchlíků a humanitárního práva;

11.    opětně upozorňuje na neochvějnou podporu a závazek ze strany EU vůči demokratickým aspiracím libyjského lidu, zejména během současné krize a demokratické transformace země; vyzývá k silnějšímu zapojení EU na podporu stability a demokratické transformace Libye;

12.    poukazuje na to, že Unie zahájila v Libyi hraniční misi EU (EUBAM), která zatím nedokázala libyjským orgánům poskytnout konkrétní podporu v zájmu zlepšení a většího zajištění libyjských hranic; konstatuje, že tato mise je v současnosti pozastavena a většina jejích pracovníků se vrátila domů z důvodu bezpečnostních podmínek s výjimkou malého týmu přemístěného do Tunisu; vyzývá Radu, aby přikročila k zásadnímu přezkumu této mise a jejího mandátu a poskytla jí prostředky, jež jí umožní dosáhnout jejích cílů; pokud se tak nestane, vyzývá Radu, aby misi ukončila;

13.    pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, libyjské vládě a Sněmovně, generálnímu tajemníkovi OSN, Lize arabských států a Africké unii.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí