Procedure : 2014/2844(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0131/2014

Indgivne tekster :

B8-0131/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/09/2014 - 10.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0028

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 114kWORD 55k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0111/2014
16.9.2014
PE537.033v01-00
 
B8-0131/2014

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Libyen (2014/2844(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Tokia Saïfi, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Luisa Macovei, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Libyen (2014/2844(RSP))  
B8‑0131/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Libyen,

–       der henviser til konklusionerne fra samlingen i Rådet (udenrigsanliggender) den 15. august 2014 og Det Europæiske Råds konklusioner af 30. august 2014 om Libyen,

–       der henviser til FN’s Sikkerhedsråds resolution 2174 (2014) om Libyen,

–       der henviser til rapporten om FN's støttemission i Libyen (UNSMIL) “Overview of violations of international human rights and humanitarian law during the ongoing violence in Libya” (Overblik over krænkelserne af internationale menneskerettigheder og humanitær folkeret under den aktuelle vold i Libyen) af 4. september 2014,

–       der henviser til Genève-konventionerne fra 1949 og tillægsprotokollerne hertil fra 1977 og parternes forpligtelse til under væbnede konflikter at overholde og sikre overholdelse af den internationale folkeret i enhver henseende,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at sammenstød mellem rivaliserende militsstyrker, og især styrker fra Misrata og Zintan, er taget til i de seneste måneder, og at navnlig kampene om kontrollen over Tripoli og Benghazi har destabiliseret Libyen og landets overgang til demokrati og har medført et stigende antal civile ofre, internationalt fordrevne mennesker og flygtninge;

B.     der henviser til, at islamistisk tilknyttede militser har forbindelse til islamistiske væbnede grupper såsom Islamisk Stat, AQIM, al-Jammaa al-Libiya, al-Moukatila og Ansar al-Charia;

C.     der henviser til, at forgreninger af islamistiske militsstyrker overtog kontrollen over Tripoli og byens civile lufthavn den 24. august 2014;

D.     der henviser til, at der er påstande om krænkelser, der kunne udgøre krigsforbrydelser mod begge parter i konflikten;

E.     der henviser til, at den tidligere libyske General Khalifa Haftar, lederen af den ikke-anerkendte libyske nationale hær, den 16. maj 2014 lancerede "Operation Dignity";

F.     der henviser til, at der blev afholdt parlamentsvalg den 25. juni 2014; der henviser til, at det lovligt valgte Repræsentanternes Hus efter den seneste vold er blevet flyttet fra Tripoli til Tobruk, og at de islamistiske militser ikke anerkender Repræsentanternes Hus eller den nye regering og har dannet deres egen regering og parlament;

G.     der henviser til, at den forfatningsgivende forsamling, der blev valgt i februar 2014 og består af 60 repræsentanter fra de tre historiske regioner i Libyen, ifølge de libyske statslige medier vil offentliggøre et udkast til forfatning inden udgangen af ​​2014, og at en folkeafstemning om udkastet kunne finde sted i marts 2015;

H.     der henviser til, at kristne og andre religiøse mindretal grundet manglende retsstatsprincipper i Libyen i stigende grad bliver forfulgt, arresteret, kidnappet og myrdet; der henviser til, at regeringen ikke har været i stand til at forhindre angreb fra islamistiske grupper på religiøse mindretal;

1.      fordømmer den tiltagende vold, navnlig imod civilbefolkningen og civile institutioner; opfordrer alle parter i konflikten til straks at indstille al vold og indgå en våbenhvile for at afslutte de eskalerende lidelser i befolkningen; opfordrer til, at de ansvarlige for volden stilles til ansvar;

2.      opfordrer alle parter i konflikten til at overholde de internationale humanitære principper med henblik på at sikre levering af humanitær bistand, civilbefolkningens sikkerhed i forbindelse med modtagelse af bistand og sikkerheden for det humanitære personale;

3.      opfordrer Libyens midlertidige regering, det valgte Repræsentanternes Hus og den forfatningsgivende forsamling til at udføre deres opgaver i en ånd af rummelighed, i landets bedste interesse og med henblik på at beskytte alle libyeres rettigheder; opfordrer alle parter til at støtte dem og indgå i en bred politisk dialog med henblik på at genopbygge stabilitet og blive enige om, hvordan man kommer videre;

4.      gentager sin forventning om, at de styrende institutioner vil forpligte sig til at opbygge en tolerant, samlet og demokratisk stat i Libyen, respektere og forsvare menneskerettighederne for alle libyske borgere og beskytte religiøse mindretal; opfordrer den forfatningsgivende forsamling til at fortsætte sit arbejde på grundlag af disse principper og med henblik på at beskytte rettighederne for alle libyere;

5.      støtter kraftigt indsatsen fra FN's støttemission i Libyen (UNSMIL) og den nyligt udnævnte FN's særlige udsending for Libyen, Bernardino León, for at fremme og lette en national dialog mellem politikere og indflydelsesrige aktører i Libyen;

6.      glæder sig over udvidelsen af ​​eksisterende internationale sanktioner mod Libyen, gennem FN's Sikkerhedsråds resolution 2174 (2014), til også at omfatte personer eller enheder, der deltager i eller yde støtte til handlinger, der udgør en trussel mod freden, stabiliteten eller sikkerheden i Libyen, eller som hindrer eller underminerer en vellykket fuldførelse af landets politiske overgang;

7.      opfordrer nabolandene til at afstå fra handlinger, der risikerer at forværre krisen; opfordrer dem til at hjælpe Libyen med at overvinde krisen, og navnlig inspicere al fragt til og fra Libyen med henblik på at standse transit af våben og andre forbudte genstande, der giver næring til konflikten;

8.      konstaterer med stor bekymring, at den libyske krise udgør en risiko for sikkerheden i hele Nordafrika og Sahel-regionen; understreger, at de libyske grænsers porøsitet og manglen på central politisk kontrol hidtil i høj grad har fremmet udbredelsen af og handlen med våben, samt den frie bevægelighed for regionale væbnede grupper;

9.      er dybt bekymret over den trussel, som usikrede våben og ammunition i Libyen og deres potentielle overførsel til terrorister og voldelige ekstremistiske grupper udgør;

10.    er dybt bekymret over den voksende tilstedeværelse af al-Qaeda-forbundne terrorgrupper og enkeltpersoner, der opererer i Libyen; bekræfter behovet for med alle midler og i overensstemmelse med FN-pagten og folkeretten, herunder gældende internationale menneskerettigheds- og flygtningelovgivning samt den humanitære folkeret, at bekæmpe truslerne mod international fred og sikkerhed som følge af terrorhandlinger;

11.    gentager EU's urokkelige støtte til og engagement i det libyske folk demokratiske forhåbninger, især under den nuværende krise og i den demokratiske overgang i landet; opfordrer til et styrket EU-engagement til støtte for stabilitet og demokratisk overgang i Libyen;

12.    påpeger, at Unionen har lanceret en EU-grænsemission (EUBAM) i Libyen, som hidtil ikke har været i stand til at tilbyde konkret støtte til de libyske myndigheder i forbindelse med at forbedre og udvikle sikkerheden ved landets grænser; bemærker, at denne mission i øjeblikket er sat i bero og det meste af dens personale hjemsendt på grund af sikkerhedsmæssige forhold, med undtagelse af et lille team, der er flyttet til Tunis; opfordrer Rådet til at foretage en grundlæggende revision af denne mission og dens mandat og give den midlerne til at nå sine mål; anmoder Rådet om at lukke missionen, såfremt dette ikke sker;

13.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Libyens regering og Repræsentanternes Hus, FN's generalsekretær, Den Arabiske Liga og Den Afrikanske Union.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik