Procedūra : 2014/2844(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0131/2014

Pateikti tekstai :

B8-0131/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/09/2014 - 10.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0028

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 133kWORD 197k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0111/2014
16.9.2014
PE537.033v01-00
 
B8-0131/2014

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Libijoje (2014/2844(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Tokia Saïfi, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Luisa Macovei, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Libijoje (2014/2844(RSP))  
B8‑0131/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Libijos,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugpjūčio 15 d. Užsienio reikalų tarybos išvadas ir į 2014 m. rugpjūčio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl Libijos,

–       atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2174 (2014) dėl Libijos,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 4 d. Jungtinių Tautų paramos misijos Libijoje (UNSMIL) ataskaitą „Tarptautinės žmogaus teisių ir humanitarinės teisės pažeidimų besitęsiančio smurto Libijoje metu apžvalga“,

–       atsižvelgdamas į 1949 m. Ženevos konvencijas ir jų 1977 m. papildomus protokolus, taip pat į ginkluoto konflikto šalių pareigą bet kokiomis aplinkybėmis laikytis tarptautinės humanitarinės teisės ir užtikrinti, kad jos būtų laikomasi,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi per pastaruosius mėnesius padaugėjo konkuruojančių grupuočių, ypač iš Misratos ir Zintano, susidūrimų ir kovos dėl Tripolio ir Bengazio kontrolės destabilizavo Libiją ir jos perėjimą prie demokratijos, o dėl to išaugo civilių aukų, šalies viduje perkeltų asmenų ir pabėgėlių skaičius;

B.     kadangi islamistams pavaldžios karinės grupuotės palaiko ryšius su ginkluotomis islamistų grupuotėmis, kaip antai „Islamo valstybė“, AQIM, „al-Jama'a al-Libya“, „al-Muqatilah“ ir „Ansar al-Sharia“;

C.     kadangi 2014 m. rugpjūčio 24 d. islamistų karinės grupuotės perėmė Tripolio ir jo civilinio oro uosto kontrolę;

D.     kadangi esama pranešimų apie pažeidimus, kurie galėtų būti prilyginami karo nusikaltimams abiejų konflikto šalių atžvilgiu;

E.     kadangi 2014 m. gegužės 16 d. buvęs Libijos generolas, nepripažintos Libijos nacionalinės armijos lyderis Khalifa Haftar pradėjo operaciją „Orumas“;

F.     kadangi 2014 m. birželio 25 d. įvyko parlamento rinkimai; kadangi po naujausių smurto atvejų teisėtai išrinkti Atstovų Rūmai persikėlė iš Tripolio į Tobruką ir kadangi islamistų grupuotės nepripažįsta Atstovų Rūmų ir naujosios vyriausybės ir todėl suformavo savo pačių vyriausybę ir parlamentą;

G.     kadangi, remiantis Libijos valstybine žiniasklaida, 2014 m. vasario mėn. išrinkta Konstitucijos rengimo asamblėja, kurią sudaro 60 atstovų iš trijų Libijos istorinių regionų, 2014 m. pabaigoje viešai paskelbs konstitucijos projektą ir 2015 m. kovo mėn. dėl jos bus galima sušaukti referendumą;

H.     kadangi dėl teisinės valstybės principų nesilaikymo Libijoje krikščionių ir kitų religinių mažumų atstovai vis dažniau persekiojami, sulaikomi, grobiami ir nužudomi; kadangi vyriausybė nepajėgia nutraukti islamistų grupuočių išpuolių prieš religines mažumas;

1.      smerkia vis didėjantį smurtą, ypač prieš civilius gyventojus ir civilines institucijas; ragina visas konflikto šalis nedelsiant nutraukti bet kokį smurtą ir susitarti dėl paliaubų, kad būtų užkirstas kelias vis didėjančioms gyventojų kančioms; ragina už šį smurtą atsakingus asmenis patraukti atsakomybėn;

2.      ragina visas konflikto šalis gerbti tarptautinius humanitarinius principus, kad būtų užtikrintas humanitarinės pagalbos teikimas, pagalbą gaunančių civilių piliečių apsauga ir humanitarinės pagalbos darbuotojų saugumas;

3.      ragina Libijos laikinąją vyriausybę, išrinktus Atstovų Rūmus ir Konstitucijos rengimo asamblėją vykdyti savo užduotis šalies labui vadovaujantis įtraukumo principais ir užtikrinti, kad būtų ginamos visų Libijos piliečių teisės; ragina visas šalis juos remti ir prisidėti prie įtraukaus politinio dialogo, kad būtų atkurtas stabilumas ir susitarta dėl tolesnių veiksmų;

4.      pakartoja, jog tikisi, kad valdančiosios institucijos įsipareigos sukurti tolerantišką, suvienytą ir demokratinę Libijos valstybę, kurioje bus gerbiamos ir puoselėjamos visų Libijos piliečių žmogaus teisės ir ginamos religinės mažumos; ragina Konstitucijos rengimo asamblėją tęsti savo darbą remiantis šiais principais ir siekiant apsaugoti visų Libijos piliečių teises;

5.      tvirtai remia Jungtinių Tautų paramos misijos Libijoje (UNSMIL) ir neseniai paskirto JT specialiojo pasiuntinio Libijoje Bernardino Leóno pastangas skatinti ir palengvinti nacionalinį dialogą, kuriame dalyvautų Libijos politikai ir įtakingi veikėjai;

6.      palankiai vertina Libijai taikomų sankcijų išplėtimą priėmus JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2174 (2014) siekiant įtraukti žmones ir organizacijas, užsiimančius veiksmais arba remiančius veiksmus, kurie „kelia grėsmę taikai, stabilumui ir saugumui Libijoje arba trukdo sėkmingai baigti jos politinį pereinamąjį procesą“;

7.      ragina kaimynines šalis susilaikyti nuo veiksmų, kurie galėtų dar labiau paaštrinti krizę; ragina jas padėti Libijai įveikti krizę ir ypač tikrinti visus į Libiją ir iš jos gabenamus krovinius tam, kad būtų sustabdytas ginklų ir kitų draudžiamų gaminių, kurie naudojami konfliktui kurstyti, tranzitas;

8.      su dideliu susirūpinimu atkreipia dėmesį į tai, kad Libijos krizė kelia grėsmę viso Šiaurės Afrikos ir Sahelio regiono saugumui; pabrėžia, kad nepakankamai saugomos Libijos sienos ir centralizuotos politinės kontrolės stoka labai palengvina ginklų platinimą ir prekybą jais, kaip ir netrukdomą regioninių ginkluotų grupuočių judėjimą;

9.      yra labai susirūpinęs dėl grėsmės, kurią Libijoje kelia nesaugūs ginklai ir šaudmenys, ir jų galimo perdavimo teroristinėms ir smurtaujančioms ekstremistų grupuotėms;

10.    yra labai susirūpinęs dėl to, kad Libijoje vis aktyviau veikia su „Al-Qaeda“ susijusios teroristinės grupuotės ir atskiri asmenys; dar kartą patvirtina būtinybę visomis priemonėmis ir remiantis JT Chartija ir tarptautine teise, įskaitant taikytiną tarptautinę žmogaus teisių, pabėgėlių ir humanitarinę teisę, kovoti su grėsme tarptautinei taikai ir saugumui, kurią kelia teroristiniai išpuoliai;

11.    dar kartą patvirtina, kad ES tvirtai remia ir palaiko Libijos žmonių demokratijos siekius, ypač dabartinės krizės ir šalies perėjimo prie demokratijos laikotarpiu; ragina ES aktyviau prisidėti remiant Libijoje stabilumą ir perėjimą prie demokratijos;

12.    atkreipia dėmesį į tai, kad Sąjunga Libijoje pradėjo ES pasienio pagalbos misiją (EUBAM), kuri kol kas nepajėgė pasiūlyti konkrečios paramos Libijos valdžios institucijoms gerinant ir plėtojant šalies sienų saugumą; pabrėžia, kad misija šiuo metu sustabdyta, o dauguma darbuotojų, atsižvelgiant į saugumo sąlygas, grąžinti į tėvynę, išskyrus nedidelę komandą, kuri buvo perkelta į Tunisą; ragina Tarybą iš pagrindų persvarstyti šią misiją ir jos įgaliojimus ir sudaryti jai sąlygas siekti savo tikslų; to nepadarius, prašo Tarybos nutraukti šią misiją;

13.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Libijos vyriausybei ir Atstovų Rūmams, JT Generaliniam Sekretoriui, Arabų Lygai ir Afrikos Sąjungai.

Teisinė informacija - Privatumo politika