Procedūra : 2014/2844(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0131/2014

Iesniegtie teksti :

B8-0131/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 18/09/2014 - 10.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0028

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 441kWORD 62k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0111/2014
16.9.2014
PE537.033v01-00
 
B8-0131/2014

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Lībijā (2014/2844(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Tokia Saïfi, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Luisa Macovei, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Lībijā (2014/2844(RSP))  
B8‑0131/2014

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Lībiju,

–       ņemot vērā Ārlietu padomes 2014. gada 15. augusta sanāksmē pieņemtos secinājumus un Eiropadomes 2014. gada 30. augusta sanāksmē pieņemtos secinājumus par Lībiju,

–       ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūciju Nr. 2174 (2014) par Lībiju,

–       ņemot vērā ANO Atbalsta misijas Lībijā (UNSMIL) 2014. gada 4. septembra ziņojumu „Pārskats par starptautisko cilvēktiesību un humanitāro tiesību pārkāpumiem notiekošās vardarbības laikā Lībijā”,

–       ņemot vērā 1949. gada Ženēvas konvencijas un to 1977. gada papildu protokolus un bruņota konflikta pušu pienākumu ievērot un panākt starptautisko humanitāro tiesību ievērošanu jebkurā situācijā,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā iepriekšējos mēnešos ir pastiprinājušās sadursmes starp konkurējošām bruņotām grupām, konkrētāk, starp grupām no Misrātas un Zintānas, un tā kā kaujas par Tripoles un Bengāzī kontroli ir jo īpaši destabilizējušas Lībiju un tās pāreju uz demokrātiju, kā rezultātā ir palielinājies bojāgājušo civiliedzīvotāju, valsts iekšienē pārvietoto cilvēku un bēgļu skaits;

B.     tā kā islāmistiem pietuvinātās bruņotās grupas ir saistītas ar tādiem islāmistu bruņotajiem grupējumiem kā Islāma valsts, AQIM, al-Jammaa al-Libiya, al-Moukatila un Ansar al-Charia;

C.     tā kā 2014. gada 24. augustā islāmistiem pietuvinātās bruņotās grupas savā kontrolē pārņēma Tripoli un tās civilo lidostu;

D.     tā kā ir pieņēmumi par to, ka vardarbība varētu saasināties līdz pat kara noziegumu veikšanai pret abām konfliktā iesaistītajām pusēm;

E.     tā kā 2014. gada 16. maijā bijušais Lībijas ģenerālis Halifa Haftars, kurš vada neatzīto Lībijas Nacionālo armiju, sāka operāciju „Cieņa”;

F.     tā kā 2014. gada 25. jūnijā notika likumdevēja vēlēšanas; tā kā pēc nesenajiem vardarbības uzliesmojumiem likumīgi ievēlētā Pārstāvju palāta ir pārcēlusies no Tripoles uz Tobruku un tā kā islāmistu bruņotās grupas neatzīst ne Pārstāvju palātu, ne jauno valdību un ir izveidojušas savu valdību un parlamentu;

G.     tā kā saskaņā ar Lībijas valsts plašsaziņas līdzekļu sniegto informāciju 2014. gada februārī ievēlētā Konstitūcijas izstrādes asambleja, kuras sastāvā ir 60 pārstāvji no trim Lībijas vēsturiskajiem reģioniem, 2014. gada beigās publiskos konstitūcijas projektu un referendumu par to varētu rīkot 2015. gada martā;

H.     tā kā Lībijā netiek ievērots tiesiskums un tādēļ kristieši un citu reliģisko minoritāšu pārstāvji arvien biežāk tiek vajāti, arestēti, nolaupīti un nogalināti; tā kā valdība nav spējusi novērst islāmistu grupu uzbrukumus reliģiskajām minoritātēm,

1.      nosoda arvien pieaugošo vardarbību, jo īpaši pret civiliedzīvotājiem un civiliestādēm; aicina konfliktā iesaistītās puses nekavējoties pārtraukt jebkādu vardarbību un vienoties par pamieru, lai izbeigtu vairot iedzīvotāju ciešanas; prasa saukt pie atbildības tās personas, kas vainojamas vardarbībā;

2.      aicina visas konfliktā iesaistītās puses ievērot starptautiskos humanitāros principus, lai nodrošinātu humānās palīdzības sniegšanu, to civiliedzīvotāju drošību, kuri saņem palīdzību, un humānās palīdzības organizāciju personāla drošību;

3.      aicina Lībijas pagaidu valdību, ievēlēto Pārstāvju palātu un Konstitūcijas izstrādes asambleju savu pienākumu izpildē ievērot iekļautības principu un valsts intereses, lai aizsargātu visu Lībijas iedzīvotāju tiesības; aicina visas puses atbalstīt šīs struktūras un iesaistīties iekļaujošā politiskā dialogā, lai atjaunotu stabilitāti un vienotos par turpmāko rīcību;

4.      atkārtoti pauž cerību, ka pārvaldes iestādes apņemsies veidot tolerantu, vienotu un demokrātisku Lībijas valsti, kurā tiek ievērotas un atbalstītas visu Lībijas iedzīvotāju cilvēktiesības un aizsargātas reliģiskās minoritātes; aicina Konstitūcijas izstrādes asambleju visu Lībijas iedzīvotāju tiesību aizsardzības interesēs turpināt darbu, ievērojot šos principus;

5.      stingri atbalsta ANO Atbalsta misijas Lībijā (UNSMIL) un nesen ieceltā ANO īpašā sūtņa Lībijā Bernardino Leona centienus veicināt un atvieglot valsts līmeņa dialogu starp politiķiem un ietekmīgiem dalībniekiem Lībijā;

6.      atzinīgi vērtē pret Lībiju vērsto pašreizējo starptautisko sankciju paplašināšanu, pamatojoties uz ANO Drošības padomes rezolūciju Nr. 2174 (2014), lai sankcijas vērstu pret tām personām vai struktūrām, kuras iesaistās darbībās, kas apdraud Lībijas mieru, stabilitāti vai drošību, vai kuras sniedz atbalstu šādām darbībām un kavē vai cenšas nepieļaut Lībijas politiskās pārejas sekmīgu pabeigšanu;

7.      aicina kaimiņvalstis atturēties no darbībām, kuras var saasināt krīzi; aicina tās palīdzēt Lībijai pārvarēt krīzi un jo īpaši pārbaudīt visas kravas, kas tiek ievestas Lībijā vai izvestas no tās, lai apturētu ieroču un citu aizliegtu priekšmetu tranzītu, kas veicina konfliktu;

8.      ar dziļām bažām norāda, ka Lībijas krīze apdraud drošību visā Ziemeļāfrikā un Sāhelas reģionā; uzsver, ka Lībijas vāji noteiktās robežas un centrālās politiskās kontroles trūkums ir ievērojami veicinājis ieroču izplatīšanu un tirdzniecību, kā arī reģionālo bruņoto grupu brīvu pārvietošanos;

9.      pauž dziļas bažas par draudiem, ko rada ieroču un munīcijas kontroles trūkums Lībijā un to iespējamā nodošana teroristiem un vardarbīgām ekstrēmistu grupām;

10.    pauž dziļas bažas par to, ka pastiprinās ar Al-Qaida saistītu teroristu grupējumu un atsevišķu teroristu darbība Lībijā; atkārtoti apstiprina, ka ar visiem iespējamiem līdzekļiem un saskaņā ar ANO hartu un starptautiskajām tiesībām, tostarp piemērojamām starptautiskajām cilvēktiesībām, bēgļu un humanitārajām tiesībām, ir jācīnās pret starptautiskā miera un drošības apdraudējumu, ka izraisa terora akti;

11.    atgādina par ES nelokāmo atbalstu un saistībām attiecībā uz Lībijas tautas centieniem panākt demokrātiju, jo īpaši pašreizējās krīzes apstākļos un laikā, kad valstī notiek pāreja uz demokrātiju; prasa pastiprināt ES iesaistīšanos nolūkā atbalstīt stabilitāti un pāreju uz demokrātiju Lībijā;

12.    norāda, ka Savienība Lībijā ir sākusi ES Robežu palīdzības misiju (EUBAM), kas līdz šim nav saņēmusi nekādu konkrētu atbalstu no Lībijas iestādēm, lai uzlabotu un sekmētu valsts robežu drošību; norāda, ka drošības apsvērumu dēļ pašreiz šīs misijas darbība ir apturēta, repatriējot lielāko daļu tās personāla, izņemot nelielu vienību, kas ir pārcelta uz Tunisu; aicina Padomi veikt rūpīgu pārskatu par misijas darbību un tās pilnvarām un piešķirt tai līdzekļus mērķu sasniegšanai; aicina Padomi pārtraukt šīs misijas darbību, ja pārskats netiks veikts;

13.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Lībijas valdībai un Pārstāvju palātai, ANO ģenerālsekretāram, Arābu valstu līgai un Āfrikas Savienībai.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika