Postup : 2014/2844(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0131/2014

Predkladané texty :

B8-0131/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/09/2014 - 10.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0028

NÁVRH UZNESENIA
PDF 133kWORD 61k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0111/2014
16.9.2014
PE537.033v01-00
 
B8-0131/2014

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Líbyi (2014/2844(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Tokia Saïfi, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Luisa Macovei, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica v mene poslaneckého klubu PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Líbyi (2014/2844(RSP))  
B8‑0131/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Líbyi,

–       so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Líbyi z 15. augusta 2014 a na závery Európskej rady o Líbyi z 30. augusta 2014,

–       so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 2174 (2014) o Líbyi,

–       so zreteľom na správu misie Organizácie Spojených národov na podporu Líbye (UNSMIL) zo 4. septembra 2014 s názvom Prehľad o porušovaní medzinárodných ľudských práv a humanitárneho práva počas pokračujúceho násilia v Líbyi,

–       so zreteľom na Ženevské dohovory z roku 1949 a dodatkové protokoly k nim z roku 1977 a povinnosť strán ozbrojeného konfliktu za každých okolností dodržiavať medzinárodné humanitárne právo a zabezpečiť jeho dodržiavanie,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže v uplynulých mesiacoch sa zintenzívnili zrážky medzi jednotkami súperiacich milícií, najmä milícií z Misraty a Zintanu, a predovšetkým boje o kontrolu Tripolisu a Benghází destabilizovali Líbyu a jej prechod k demokracii, čo malo za následok nárast počtu obetí civilného obyvateľstva, osôb vysídlených v rámci krajiny a utečencov;

B.     keďže islamistické milície sú napojené na islamistické ozbrojené skupiny ako Islamský štát, AQIM, al-Džamá al-Libya, al-Mukatíla a Ansár al-Šaría;

C.     keďže 24. augusta 2014 jednotky islamistickej milície ovládli Tripolis a jeho civilné letisko;

D.     keďže proti obom stranám konfliktu boli vznesené obvinenia z násilností, ktoré možno klasifikovať až ako vojnové zločiny;

E.     keďže 16. mája 2014 bývalý líbyjský generál Chalífa Haftar, vodca neuznanej líbyjskej národnej armády, začal operáciu s názvom Dôstojnosť;

F.     keďže 25. júna 2014 sa uskutočnili voľby do zákonodarného zboru; keďže v dôsledku nedávneho násilia sa legitímne zvolená poslanecká snemovňa presťahovala z Tripolisu do Tobruku a keďže islamistické milície neuznávajú poslaneckú snemovňu ani novú vlády a vytvorili svoju vládu a svoj parlament;

G.     keďže podľa líbyjských štátnych médií ústavodarné zhromaždenie zvolené vo februári 2014, ktoré sa skladá zo 60 zástupcov z troch historických regiónov Líbye, zverejní koncom roka 2014 návrh ústavy, pričom referendum o ňom by sa mohlo uskutočniť v marci 2015;

H.     keďže v Líbyi neplatia zásady právneho štátu, a tak sú kresťania a príslušníci iných náboženských menšín stále viac prenasledovaní a vystavení zatýkaniu, únosom a zabíjaniu; keďže vláda nie je schopná zabrániť útokom islamistických skupín na náboženské menšiny;

1.      odsudzuje rastúce násilie, najmä proti civilnému obyvateľstvu a civilným inštitúciám; vyzýva všetky strany konfliktu, aby bezodkladne zastavili všetko násilie a dohodli sa na prímerí v záujme ukončenia stupňujúceho sa utrpenia obyvateľstva; žiada, aby osoby zodpovedné za násilnosti boli brané na zodpovednosť;

2.      vyzýva všetky strany konfliktu, aby dodržiavali medzinárodné humanitárne zásady v záujme zaistenia poskytovania humanitárnej pomoci, ochrany civilných obyvateľov prijímajúcich pomoc a bezpečnosti humanitárnych pracovníkov;

3.      vyzýva líbyjskú dočasnú vládu, zvolenú poslaneckú snemovňu a ústavodarné zhromaždenie, aby vykonávali svoje úlohy zohľadňujúc potreby všetkých obyvateľov, plniac záujmy krajiny a chrániac práva všetkých Líbyjčanov; vyzýva všetky strany, aby im pomáhali a aby sa zapojili do inkluzívneho politického dialógu v záujme obnovenia stability a dohody o možnostiach napredovania;

4.      opakuje svoje očakávanie, že vládnuce inštitúcie sa zaviažu k budovaniu tolerantného, jednotného a demokratického líbyjského štátu, ktorý dodržiava ľudské práva a presadzuje ich dodržiavanie s ohľadom na všetkých Líbyjčanov a chráni náboženské menšiny; vyzýva ústavodarné zhromaždenie, aby pokračovalo vo svojej práci založenej na týchto zásadách a zameranej na ochranu práv Líbyjčanov;

5.      rozhodne podporuje úsilie misie Organizácie Spojených národov na podporu Líbye (UNSMIL) a nedávno vymenovaného osobitného vyslanca OSN pre Líbyu Bernardina Leóna o podporu a uľahčenie celonárodného dialógu medzi politikmi a vplyvnými aktérmi v Líbyi;

6.      víta rozšírenie uplatňovania existujúcich medzinárodných sankcií voči Líbyi na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2174 (2014) na osoby a subjekty, „ktoré sa zapájajú do činov ohrozujúcich mier, stabilitu alebo bezpečnosť Líbye či tieto činy podporujú, alebo blokujú či maria úspešné dokončenie jej politickej transformácie“;

7.      vyzýva susedné krajiny, aby sa zdržali opatrení, ktoré by mohli krízu prehĺbiť; vyzýva ich, aby pomohli Líbyi prekonať krízu, a najmä aby kontrolovali všetok náklad prichádzajúci do a odchádzajúci z Líbye s cieľom zadržať prepravu zbraní a iných zakázaných predmetov, ktoré konflikt podnecujú;

8.      s hlbokým znepokojením konštatuje, že kríza v Líbyi ohrozuje bezpečnosť celého regiónu severnej Afriky a Sahelu; zdôrazňuje, že priepustnosť líbyjských hraníc a nedostatočná centrálna politická kontrola zatiaľ značne uľahčujú šírenie zbraní a obchodovanie s nimi, ako aj voľný pohyb regionálnych ozbrojených skupín;

9.      je hlboko znepokojený hrozbou, ktorú predstavujú nezaistené zbrane a munícia v Líbyi a ich možný presun k teroristom a násilným extrémistickým skupinám;

10.    vyjadruje hlboké znepokojenie nad rastúcou prítomnosťou teroristických skupín a jednotlivcov aktívnych v Líbyi, ktorí sú napojení na al-Káidu, opätovne potvrdzuje nutnosť bojovať všetkými prostriedkami a v súlade s Chartou OSN a medzinárodným právom vrátane platného medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, utečeneckého práva a humanitárneho práva proti hrozbám pre medzinárodný mier a bezpečnosť vyvolávaným teroristickými činmi;

11.    pripomína neochvejnú podporu demokratických ambícií líbyjského ľudu zo strany EÚ a ňou prijaté záväzky v tejto oblasti, najmä počas súčasnej krízy a prechodu tejto krajiny k demokracii; požaduje, aby sa EÚ intenzívnejšie zapájala do podpory stability a prechodu Líbye k demokracii;

12.    poukazuje na to, že Únia začala pomocnú misiu EÚ pre riadenie hraníc v Líbyi (EUBAM), ktorá doteraz nemala možnosť ponúknuť konkrétnu pomoc líbyjským orgánom pri zvyšovaní a zlepšovaní bezpečnosti hraníc tejto krajiny; konštatuje, že táto misia je v súčasnosti zastavená, pričom väčšina jej pracovníkov sa z bezpečnostných dôvodov vrátila do vlasti, s výnimkou malého tímu premiestneného do Tunisu; vyzýva Radu, aby uskutočnila zásadnú revíziu tejto misie a jej mandátu a aby jej dala prostriedky na dosiahnutie jej cieľov; v prípade, že tak neurobí, žiada Radu, aby misiu ukončila;

13.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a poslaneckej snemovni Líbye, generálnemu tajomníkovi OSN, Lige arabských štátov a Africkej únii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia