Resolutsiooni ettepanek - B8-0132/2014Resolutsiooni ettepanek
B8-0132/2014

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Liibüas

  16.9.2014 - (2014/2844(RSP))

  komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
  vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

  Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel

  Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0111/2014

  Menetlus : 2014/2844(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B8-0132/2014
  Esitatud tekstid :
  B8-0132/2014
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  B8‑0132/2014

  Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Liibüas

  (2014/2844(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Liibüas,

  –       võttes arvesse 2014. aasta juunis toimunud Liibüa parlamendivalimisi,

  –       võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2174, milles nõuti Liibüas viivitamatut vaherahu, kaasavat poliitilist dialoogi ja relvade üleandmist,

  –       võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 30. augusti 2014. aasta erakorralise kohtumise järeldusi,

  –       võttes arvesse 24. juulil ÜROs toimunud kohtumist, millel osalesid Araabia Liiga, Euroopa Liidu, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Malta, Hispaania, Ühendkuningriigi ja USA eriesindajad Liibüas, et arutada Liibüa viimaseid sündmusi,

  –       võttes arvesse Ateenas 11. juunil 2014 toimunud Euroopa Liidu ja Araabia Riikide Liiga kolmanda ministrite kohtumise järeldusi,

  –       võttes arvesse ÜRO peasekretäri esiesindaja ja ÜRO Liibüa toetusmissiooni (UNSMIL) juhi Bernardino Leoni kommentaare, viimati 11. septembrist 2014,

  –       võttes arvesse ÜRO 4. septembri 2014. aasta aruannet, milles anti üksikasjalik ülevaade rasketest inimõiguste rikkumistest Tripolis ja Benghazis,

   

  –       võttes arvesse lähiaastateks seatud prioriteete koostöös lõunanaabrusega, mis on seoses Liibüaga sätestatud Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendis (ENI),

  –       võttes arvesse Euroopa Parlamendi 20. jaanuari 2011. aasta soovitust nõukogule ELi ja Liibüa raamlepingu läbirääkimiste kohta,

  –       võttes arvesse oma 23. oktoobri 2013. aasta resolutsiooni rändevoogude kohta Vahemerel[1],

  –       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

  A.     arvestades, et 2011. aastal tehti kuus kuud kestnud ülestõusu ja kodusõjaga lõpp kolonel Muammar Gaddafi 42 aastat kestnud autokraatlikule valitsemisele; arvestades, et sama aasta oktoobris kuulutas peamine opositsioonirühmitus, Rahvuslik Üleminekunõukogu, riigi ametlikult vabastatuks ja tõotas muuta Liibüa pluralistlikuks, demokraatlikuks riigiks; arvestades, et Rahvuslik Üleminekunõukogu andis 2012. aasta augustis võimu üle Liibüa vastvalitud parlamendile – Rahvuskongressile;

  B.     arvestades, et Liibüa rahva püüdlused, mis said alguse 2011. aasta revolutsiooniga, on nüüd asendatud võimuvaakumi, vägivalla ja poliitilise ebastabiilsusega; arvestades, et selle tulemusena valitsevad arvukad sõjalised rühmitused omaenda territooriumeid ning Tripoli vahetuvad valitsused näevad vaeva, et oma võimu kehtestada; arvestades, et Liibüa poliitiline juhtkond ei ole suutnud saada kontrolli alla paljusid neist sõjalistest rühmitustest, mis kukutasid 2011. aasta ülestõusus Muammar Gaddafi;

  C.     arvestades, et 2014. aasta juuni parlamendivalimised ei ole siiani suutnud olukorda Liibüas stabiliseerida, ületada sügavaid vastuolusid poliitiliste ja sõjaliste rühmituste vahel ega suunata riiki rahumeelsemale, kaasavale, demokraatlikule arenguteele;

  D.     arvestades, et Liibüa pealinn Tripoli oli 2014. aasta juuli keskpaigast alates kuus nädalat järjest vägivalla tunnistajaks, kui käis võitlus rivaalitsevate rühmituste vahel; arvestades, et ka teistes linnades kogu Liibüas leiab aset rühmituste vaheline võitlus ja vägivald;

  E.     arvestades, et augustis olid kõrgemad valitsusametnikud ja valitud parlament sunnitud kolima julgeolekukaalutlustel Tripolist riigi idaosas asuvasse Tobruki linna; arvestades, et 1. septembril 2014 teatati, et sõjalised rühmitused on võtnud Tripolis vangi enamiku valitsuse ministritest;

  F.     arvestades, et Katar ja Araabia Ühendemiraadid toetavad nüüd Liibüa teravnevates riigisisestes rahutustes vastaspooli;

  G.     arvestades, et võitlevate poolte vahele on jäänud tsiviilelanikest ohvreid, sealhulgas naisi, lapsi ja välisriikide kodanikke; arvestades, et vägivallategude toimepanijad ei paista hoolivat sellest, millised on nende tegude tagajärjed süütutele tsiviilelanikele;

  H.     arvestades, et hiljutine lahingutegevus on halvendanud üldiseid elamistingimusi Liibüas, kus napib toitu, kütust, vett ja elektrit; arvestades, et välisriikide meditsiinitöötajate lahkumise ja meditsiinivarustuse nappuse tõttu on tsiviilelanike raske olukord veelgi halvenenud;

  I.      arvestades, et hiljutine lahingutegevus muudab tõenäolisemaks terrorirühmituste leviku; arvestades, et kui seda ei kontrollita, võib teravneda niigi plahvatusohtlik olukord kogu piirkonnas laiemalt;

  J.      arvestades, et alates 2013. aasta detsembrist on julgeolekuolukorra halvenemise tingimustes tapetud või röövitud mitmeid välisriikide kodanikke; arvestades, et 2014. augustis mõistsid mitme ELi liikmesriigi valitsused koos USAga Liibüas jätkuva vägivalla karmilt hukka;

  K.     arvestades, et Tripolis ja Benghazis on väidetavalt röövitud kümneid tsiviilelanikke ainult nende tegeliku või arvatava hõimulise, perekondliku või religioosse kuuluvuse tõttu;

  L.     arvestades, et Itaalia merevägi on 2014. aastal päästnud nüüdseks 60 000 pagulast, kes on paatidega Põhja-Aafrikast Euroopasse suundunud; arvestades, et need paadid tulid arvatavasti peamiselt Liibüast; arvestades, et ÜRO Pagulaste Ameti andmetel on ligi 2000 potentsiaalset sisserändajat uppunud, nende hulgas enam kui 200 inimest, kes hukkusid hiljuti Tripolist idapool Tajoura lähedal, kui nende paat uppus; arvestades, et veel 500 sisserändajat arvatakse olevat hukkunud Malta lähedal, kui nende paati rammis väidetavalt teine laev;

  M.    arvestades, et Liibüa parlamendiliikmed võtsid 13. augustil 2014 vastu resolutsiooni, milles nõudsid ÜRO sekkumist tsiviilelanike kaitsmiseks riigis jätkuva lahingutegevuse tingimustes; arvestades, et 27. augustil 2014 võttis ÜRO Julgeolekunõukogu vastu resolutsiooni, milles nõudis viivitamatut relvarahu Liibüas ja karistusi neile, kes on seotud rivaalitsevate sõjaliste rühmituste vahel puhkenud vägivallaga;

  N.     arvestades tungivat vajadust taastada Liibüa poliitilise protsessi usaldusväärsus; arvestades Liibüa tavakodanike seas laialt levinud skeptilisust, mis õõnestas hiljutiste valimiste usaldusväärsust ja tõi kaasa madala osalusmäära; arvestades, et kolonel Gaddafi kukutamisega alguse saanud demokraatlik protsess on hiljutise vägivalla tulemusena üha suuremas ohus;

  O.     arvestades, et Liibüas on lahingutegevuse tulemusena hinnanguliselt 100 000 riigisisest põgenikku, sh Tawergha elanikud, kes on ümberasustatute laagrites juba alates 2011. aastast; arvestades, et riigist on lahkunud veel 150 000 inimest, peamiselt võõrtöötajad;

  P.     arvestades, et Euroopa Liit on andnud Liibüale alates 2011. aastast enam kui 80,5 miljoni euro eest humanitaarabi, et rahuldada esmavajadusi, ravida vigastatuid, abistada pagulasi ja hoida ära inimõiguste rikkumisi;

  1.      usub, et Liibüa rahvas on teelahkmel ning et rahvusvahelise toetuse ja rahvusliku leppimise abil saab aidata sel rahval asuda kaasava, konstruktiivse poliitilise osaluse teele, mis põhineb ühistel püüdlustel ja põhimõtetel, ning teha lõpp vägivallale;

  2.      kardab, et ilma niisuguse rahvusliku ühtsuseta seisab Liibüal ees pikaaegne kaos, poliitiline ja sotsiaalne killustatus, vägivald ja majandusseisak; kardab samuti, et hiljutine vägivald võib kuulutada ette täiemahulise kodusõja puhkemist Liibüas;

  3.      väljendab muret selle pärast, et kõrgetasemeline rahvusvaheline vahendustegevus kriisi lahendamiseks puudub või ei ole see piisav, ei lääneriikide ega ka piirkondlike organite poolt, nagu Araabia Liiga või Aafrika Liit;

  4.      kutsub konflikti kõiki osapooli üles lõpetama kiiremas korras igasugune relvastatud vaenutegevus ning alustama kaasavat poliitilist dialoogi, et rajada riik, mis põhineb inimõiguste austamisel, demokraatial ja õigusriigi põhimõtetel;

  5.      hoiatab, et lahingute jätkumine toob Liibüa jaoks kaasa rasked tagajärjed, poliitilise lõhestatuse ja sektantluse, samal ajal kui kõik inimesed, kogukonnad ja rühmad peaksid tegema koostööd rahvusliku ühtsuse, demokraatliku uuenemise ja Liibüa rahva turvalisuse huvides;

  6.      mõistab hukka hiljutised lahingud Tripoli ja Benghazi piirkonnas, sealhulgas valimatud mürsurünnakud elumajadele ja üldkasutatavatele ehitistele; mõistab hukka ka õhujõudude kasutamise niisugustes sõjalistes operatsioonides;

  7.      on sügavalt mures teadete pärast, et Araabia Ühendemiraatide sõjalennukid ründavad sihtmärke Tripolis ning hoiatab, et niisugune tegevus annab märku viimase aja vägivalla dramaatilisest eskaleerimisest, mis ähvardab tõmmata konflikti kaasa ka teisi piirkondlikke osalejaid; väljendab muret selle pärast, et Katar on toetanud islamistide sõjalisi rühmitusi, sh neid, kes on esindatud Tripoli alternatiivses, mitteametlikus parlamendis;

   

  8.      kutsub Liibüa ajutist valitsust ja esindajatekoda üles moodustama kaasav valitsus, mis seaks eesmärgiks vägivalla peatamise ning Liibüa rahva õiguste ja julgeoleku kaitsmise; peab Tripolis väidetavalt moodustatud alternatiivset parlamenti ebaseaduslikuks ega tunnista seda;

  9.      palub, et põhiseaduse koostamise assamblee koostaks kiiremas korras Liibüale konstitutsiooni mida toetaks võimalikult palju kodanikke; märgib, et koostatav konstitutsioon peaks tooma Liibüale jätkusuutliku, demokraatliku tuleviku, mis rajaneb õigusriigi põhimõttel ja inimõigustel, ning aitama kaasa pikaajalise poliitilise stabiilsuse tagamisele riigis;

  10.    väljendab sügavat muret Liibüa kallastelt ebaturvaliste paatidega Euroopasse suunduvate pagulaste täbara olukorra üle; peab sügavalt kahetsusväärseks, et sajad inimesed on merd ületades hukkunud ning kardab, et tulevikus hukkuvad samamoodi veel paljud;

   

  11.    nõuab, et EL jätkaks humanitaar-, finants-, ja poliitilise abi andmist kriisipiirkondadele Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas, et võidelda rände ja humanitaarprobleemide algpõhjustega;

  12.    tunnistab, et Liibüa stabiilsus on tähtis kogu laiema piirkonna ja Euroopa Liidu jaoks, sealhulgas seetõttu, et Liibüa kaudu suunduvad ELi sisserändajate vood;

  13.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele, ÜRO peasekretärile, Aafrika Liidule, Araabia Liigale ning Liibüa esindajatekojale.