Förslag till resolution - B8-0133/2014Förslag till resolution
B8-0133/2014

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Libyen

16.9.2014 - (2014/2844(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marina Albiol Guzmán, Paloma López, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Georgios Katrougkalos för GUE/NGL-gruppen

Förfarande : 2014/2844(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0133/2014
Ingivna texter :
B8-0133/2014
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0133/2014

Europaparlamentets resolution om situationen i Libyen

(2014/2844(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 2174 av den 27 augusti 2014 om Libyen (S/RES/2174 (2014)),

–       med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 1970 av den 26 februari 2011 om fred och säkerhet i Afrika (S/RES/1970 (2011)),

–       med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 1973 av den 17 mars 2011 om Libyen (S/RES/1973 (2011)),

–       med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 2009 av den 16 september 2011 om Libyen (S/RES/2009 (2011)), 2017 av den 31 oktober 2011 om Libyen (S/RES/2017 (2011)), 2022 av den 2 december 2011 om Libyen (S/RES/2022 (2011)) och 2040 av den 12 mars 2012 om Libyen (S/RES/2040 (2012)),

–       med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 23 juni 2014 och den 15 augusti 2014,

–       med beaktande av sin resolution av den 15 september 2011 om situationen i Libyen[1],

–       med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 26 juli 2014 från Arabförbundets, Europeiska unionens, Frankrikes, Tysklands, Italiens, Maltas, Spaniens, Förenade kungarikets och Förenta staternas särskilda sändebud till Libyen,

–       med beaktande av kommissionens informationsmeddelande 14/0228 av den 27 mars 2014 om den europeiska grannskapspolitiken rörande Libyen,

–       med beaktande av den gemensamma rapporten av den 4 september 2014 från Förenta nationernas stöduppdrag i Libyen (Unsmil) och kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om situationen för de mänskliga rättigheterna i Libyen,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Natos intervention, bl.a. utplaceringen i Libyen av det brittiska specialförbandet SAS 2011, orsakade många oskyldiga civila dödsoffer, en humanitär kris och en omfattande förödelse som har lett till en fullständig destabilisering av den libyska staten och ett inbördeskrig som fortfarande pågår. Libyen kan snart komma att betecknas som en sönderfallande stat.

B.     De väpnade strider mellan libyska politiska grupperingar som nästan oavbrutet har rasat sedan juli 2014 i Tripoli och Benghazi och i andra delar av landet leder till allt sämre levnadsvillkor, fördrivna människor och stigande dödstal, även bland barn.

C.     Den libyska statens enhet står på spel, och det finns en verklig risk för uppsplittring i minst tre regioner (Fezzan, Cyrenaika och Tripolitanien) om man inte tar de första stegen på väg mot en kompromisslösning och en försoningsprocess.

D.     I maj 2014 inledde den f.d. libyske generalen Khalifa Haftar ”Operation Värdighet” för att bekämpa Benghazirebellernas Shuraråd (SCBR), en allians som omfattar Ansar al-Sharia, Libyens försvarsenheter och andra väpnade grupper.

E.     I augusti 2014 intogs Tripolis internationella flygplats av miliser från Misrata (Fajr Libya) och Benghazi (Ansar al-Sharia), som tidigare finansierats och utrustats av västmakterna och gulfstaterna för att strida mot Muammar Gaddafi.

F.     De vapen som delades ut till rebellerna har nu spridits till hela Nordafrika och har använts i konflikter och för att destabilisera länder som Centralafrikanska republiken, Mali och Syrien. Vapnen har även dykt upp i Algeriet.

G.     Förenta staterna överväger nu eventuellt att på nytt ingripa i Libyen. Flera nattliga angrepp av oidentifierade flygplan har riktats mot de styrkor som ”Libyens gryning” har i Tripoli. Förenade Arabemiraten och Egypten har anklagats för att ha lett dessa angrepp. Libyen har utvisat Sudans militärattaché i landet efter att ha anklagat Sudan för att flyga in vapen till rebellerna. Libyens västra grannländer, Algeriet och Tunisien, skärper nu sina gränskontroller. Inflödet av vapen i Libyen har fortfarande inte hejdats.

H.     Libyen omfattas alltjämt av det internationella vapenembargo som infördes 2011. Den 15 september 2014 ska FN-tjänstemän ha rapporterat om eventuella överträdelser av detta embargo.

I.      Milisstyrkorna i Darnah och Sirte har redan uttryckt solidaritet med IS i Syrien.

J.      Den 7 juli 2012 och den 24 juni 2014 hölls val i Libyen. För närvarande finns det i landet två rivaliserande parlament, dels representanthuset, som fick sin nuvarande sammansättning efter valet 2014 men flyttades till Tobruk efter det att milisstyrkor tagit över kontrollen av landets två största städer, dels den f.d. generalförsamlingen, som backas upp av islamist-allierade miliser och är baserad i Tripoli.

K.     I strid med folkrätten gav Natoländerna 2011 kraftigt stöd till en av de stridande parterna i inbördeskriget i Libyen, med motiveringen att flygförbudszonen och leveransen av vapen till (så kallade) rebeller omfattades av principen om ”skyldigheten att skydda”.

L.     FN:s stöduppdrag i Libyen (Unsmil), som skapades 2011 genom FN:s säkerhetsråds resolution 2009, drog i juli 2014 tillbaka sin personal från Libyen på grund av stängningen av Tripolis internationella flygplats och omöjligheten att garantera Unsmils säkerhet. Tusentals libyer, internationella diplomater och aktivister har sedan dess flytt till Tunisien, liksom även all EU-personal.

M.    Unsmil gör också bedömningen att minst 100 000 libyer avsiktligt har drivits på flykt internt på grund av striderna, däribland Tawergha-internflyktingar, som redan befunnit sig i internflyktingläger sedan 2011, och att ytterligare 150 000 människor, bl.a. många migrerande arbetstagare, har lämnat landet för att söka skydd utomlands.

N.     Natoländerna och deras allierade (dvs. Förenta staterna, Frankrike, Förenade kungariket, Qatar och Förenade Arabemiraten) och bl.a. det kanadensiska företaget Aeryon Labs Inc.[2] har brutit mot det vapenembargo mot Libyen som infördes genom FN:s säkerhetsråds resolution 1970 som ett svar på det fortsatta våldet i Libyen.

O.     EU inrättade i maj 2013 gränsövervakningsuppdraget EU BAM Libyen för att förse de libyska myndigheterna med militärt stöd när det gäller gränsbevakningen. Syftet med detta uppdrag är i första hand att hejda strömmarna av flyktingar och migranter till Europa och att hjälpa staten att ta kontroll över oljefält och oljeanläggningar. Med en kostnad på 30 miljoner euro är EU BAM Libyen det dyraste uppdrag som någonsin lanserats av EU. Halva budgeten läggs på privata säkerhetsföretag.

P.     Libyen har de tionde största bevisade oljereserverna i världen och de största reserverna i Afrika. 80 procent av landets BNP kommer från dess oljesektor. Oljeproduktionen låg på 1,6 miljoner fat per dag innan Nato ingrep. Denna siffra sjönk sedan till mindre än 200 000 fat per dag, men har nyligen stigit till 725 000 i samband med att exporten åter stärkts trots det kaotiska läget i landet.

Q.     US Africa Command (AFRICOM) har senarelagt utbildningen av 5 000–8 000 libyska soldater på grund av de upptrappade sammanstötningarna mellan milisstyrkorna.

R.     Den 14 september 2014 avskedade det Tobruk-baserade parlamentet centralbankens ordförande efter det att han hade försökt hindra banken från att betala ut medel som avsetts för de nya lagstiftarna.

S.     En båt med 250 migranter på väg mot Europa sjönk nyligen utanför den libyska kusten. Många av passagerarna omkom och endast 36 kunde räddas till livet. Över 100 afrikaner dog i en liknande olycka i augusti.

1.      Europaparlamentet betonar återigen sitt fördömande av den militära intervention i Libyen som leddes av Frankrike, Förenade kungariket och Kanada under Natos beskydd och som orsakat den nuvarande situationen.

2.      Europaparlamentet motsätter sig bestämt ett nytt externt militärt ingripande i landet. Parlamentet understryker dock att alla parter måste delta i en fredlig och politisk dialog. Alla parter uppmanas att komma överens om ett omedelbart eldupphör och att upphöra med striderna, vilket en förutsättning för att man ska kunna skapa en inkluderande Libyen-ledd politisk dialog för att inleda försoningen och bidra till att återställa stabiliteten i landet.

3.      Europaparlamentet är djupt oroat över den nuvarande ekonomiska och politiska delningen av landet, vilken förvärrar befolkningens utsatthet. Parlamentet står fast vid sitt engagemang för Libyens suveränitet, oberoende och territoriella integritet. Parlamentet upprepar sitt stöd för varje folks oförytterliga rätt till tillgång till och kontroll över sitt eget lands resurser.

4.      Europaparlamentet beklagar djupt det ökande våldet i Libyen. Parlamentet fördömer våldsanvändningen, som lett till att ett stort antal civila sårats, dödats eller fördrivits. Parlamentet begär att de som är ansvariga för att ha kränkt eller överträtt de mänskliga rättigheterna eller för att ha åsidosatt internationell humanitär rätt ska ställas till svars för sina handlingar.

5.      Europaparlamentet uppmuntrar länderna i regionen, Arabförbundet och Afrikanska unionen att stödja ett omedelbart upphörande av fientligheterna och ett konstruktivt åtagande för att hitta en lösning. Parlamentet stödet i detta sammanhang bl.a. det initiativ som Algeriet tagit tillsammans med Libyens grannar för att inleda en nationell dialog mellan de stridande grupperna.

6.      Europaparlamentet efterlyser ett stopp för all vapenexport och alla vapenleveranser till Libyen och regionen, ett stopp för vapenexport till gulfstaterna och ett upphörande av gulfstaternas, och indirekt västmakternas, ekonomiska stöd till alla milisstyrkor. Framför allt kräver parlamentet ett stopp för köp av olja från milisdrivna oljefält. Parlamentet efterlyser en utredning av överträdelserna av det vapenembargo som infördes genom FN:s säkerhetsråds resolution 1970.

7.      Europaparlamentet påminner om att Europeiska unionen, många av EU-medlemsstaterna och Förenta staterna, som under årtionden stödde Gaddafi och därefter Natos militära intervention i Libyen, har ett särskilt ansvar för den aktuella situationen i Libyen.

8.      Europaparlamentet är mycket bekymrat över den humanitära krisen i Libyen, som har tvingat tusentals flyktingar att lämna landet. Rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik uppmanas att tillgängliggöra alla de ekonomiska medel och all den personal som krävs för att hjälpa flyktingarna. Parlamentet framhåller vikten av att ge lämpligt humanitärt stöd till dem som fördrivits.

9.      Europaparlamentet uppmanar EU att omedelbart ändra sin politik gentemot flyktingar från Nordafrika. Parlamentet står fast vid sin hållning till Frontex och anser, i enlighet med principen om non-refoulement i artikel 19.2 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, att dess verksamhet inte får leda till att människor återsänds till Libyen eller något annat land där deras liv hotas.

10.    Europaparlamentet uppmanar EU att stoppa uppdraget EU BAM Libyen, eftersom det ytterligare militariserar den libyska gränsen och leder till flyktingdöd. Parlamentet anser att EU måste skicka endast humanitärt och civilt bistånd till Libyen.

11.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska rådets ordförande, kommissionens ordförande, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, talmännen i medlemsstaternas parlament, EU BAM Libyen och Unsmil samt till Libyens regering och representanthus.