Förslag till resolution - B8-0134/2014Förslag till resolution
B8-0134/2014

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Irak och Syrien och Isis offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter

  16.9.2014 - (2014/2843(RSP))

  till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
  i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

  Javier Nart, Robert Rochefort, Andrus Ansip, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Petr Ježek, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Marietje Schaake, Louis Michel för ALDE-gruppen

  Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0109/2014

  Förfarande : 2014/2843(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B8-0134/2014
  Ingivna texter :
  B8-0134/2014
  Debatter :
  Antagna texter :

  B8‑0134/2014

  Europaparlamentets resolution om Irak och Syrien och Isis offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter

  (2014/2843(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Irak och Syrien, särskilt resolutionen av den 6 februari 2014[1] om situationen i Syrien och resolutionen av den 17 juli 2014[2] om situationen i Irak,

  –       med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser om Irak, särskilt dem av den 15 augusti 2014, och Europeiska rådets slutsatser om Irak och Syrien av den 30 augusti 2014,

  –       med beaktande av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan, och av sin resolution av den 17 januari 2013 om avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Irak[3],

  –       med beaktande av FN:s generalsekreterares uttalanden om Irak och Syrien,

  –       med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

  –       med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966, som Egypten och Syrien har anslutit sig till,

  –       med beaktande av EU:s riktlinjer om främjande och skydd av religions- och trosfriheten, som antogs den 24 juni 2013,

  –       med beaktande av uttalandena av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om Irak och Syrien,

  –       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.     Irak och Syrien brottas fortfarande med allvarliga politiska, säkerhetsrelaterade och socioekonomiska utmaningar. Den politiska situationen i landet är extremt splittrad och präglad av våld, vilket allvarligt skadar de irakiska och syriska folkens legitima strävan efter fred, välstånd och en verklig övergång till demokrati. Syriens president Assad och hans regering håller fortfarande ett fast grepp om landet.

  B.     Efter det att delar av östra Syrien, inklusive Syriens största damm och den strategiskt viktiga Tabqa-flygbasen, samt stora delar av Irak erövrats av den jihadistiska al-Qaida-avknoppningen Islamiska staten (IS) – tidigare Islamiska staten i Irak och Levanten (Isil) – följde summariska avrättningar av civila, införandet av strikt tillämpning av sharialagarna, förstörelse av shiitiska, sufiska, sunnimuslimska och kristna platser för religionsutövning och helgedomar. De senaste månaderna har IS riktat in sig på fler städer och områden och genomfört massmord på, kidnappat och dödat civila, soldater, medlemmar av lokala stammar, journalister, hjälparbetare, sekter och andra religiösa minoriteter i östra Syrien och norra Irak och fortsätter sin våg av överdrivet våld. Barn och kvinnor är en av de mest utsatta grupperna bland flyktingarna och det rapporteras om riktade attacker mot kvinnor och flickor i Irak och om kidnappningar, våldtäkter och tvångsäktenskap som utförs av IS-militanter och andra väpnade grupper. Fyra miljoner civila antas leva under IS styre i Irak och Syrien, ofta under oerhört svåra humanitära förhållanden.

  C.     Den syriska statens sammanfall, upplösningen av den irakisk-syriska gränsen och det sekteristiska våldet har gett IS och andra radikala grupper som al-Qaida-anknutna Jabhat al-Nusra möjligheter att befästa sin närvaro i såväl Syrien som Irak.

  D.     Den pågående våldskrisen i Syrien har utmynnat i en humanitär katastrof av sällan skådad omfattning, där mer än 191 000 människor har dödats, de flesta av dem civila, mer än 6,4 miljoner människor blivit flyktingar i sitt eget land och mer än 3 miljoner flytt till främst Libanon (1,17 miljoner flyktingar), Turkiet (832 000), Jordanien (613 000), Irak (215 000) samt Egypten and Nordafrika (162 000). Etniska och religiösa minoriteter och kvinnor och barn befinner sig i en särskilt utsatt situation under denna kris. Nästan en femtedel av världens flyktingar kommer nu från Syrien. 145 000 syriska flyktingkvinnor som är familjeförsörjare står inför en omöjlig kamp för överlevnad. Enligt FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA) uppskattas 50 procent av de omkring 540 000 palestinska flyktingar som finns registrerade hos UNRWA i Syrien vara syriska internflyktingar eller flyktingar från grannländerna. FN har beskrivit krisen i Syrien som den värsta humanitära katastrofen i nutidshistorien.

  E.     FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) har angett av nästan 50 procent av alla syrier har förlorat sina hem och att 40 procent av flyktingarna tvingas leva under undermåliga förhållanden. Enligt FN lever tre av fyra syrier i fattigdom och arbetslösheten överstiger 50 procent. Det fortsatta våldet har haft en dramatisk destabiliseringseffekt på grannländerna, framför allt på grund av den massiva flyktingströmmen. Dessa länder brottas själva med oerhörda inrikespolitiska utmaningar, och Libanon och Jordanien är särskilt sårbara. EU fortsätter att gå i täten för de internationella insatserna i samband med Syrienkrisen med en budget på ungefär 2,8 miljarder euro i humanitärt stöd, utvecklingsstöd, ekonomiskt stöd och stabiliseringsstöd. Trots alla dessa ansträngningar lyckas världssamfundet inte tillgodose behoven hos syrierna eller hos de länder som härbärgerar flyktingarna.

  F.     Enligt FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha) finns det uppskattningsvis 1,2 miljoner internflyktingar i centrala och norra Irak och uppskattningsvis 1,5 miljoner människor behöver humanitärt bistånd. IS framryckningar har orsakat en humanitär kris, särskilt genom massiv omflyttning av civila. Kommissionen har beslutat att öka sitt humanitära bistånd till Irak med 5 miljoner euro för att ge internflyktingar grundläggande bistånd, vilket innebär att finansieringen av humanitärt bistånd till Irak under 2014 hittills uppgår till 17 miljoner euro. Kommissionens humanitära bistånd till Irak sedan 2013 uppgår nu till nästan 59 miljoner euro, inklusive 700 000 euro genom EU:s initiativ Fredens barn.

  G.     EU har uppmärksammat den börda som har lagts på regionen Kurdistan och Kurdistans regionala regering, som har tagit emot ett stort antal internflyktingar.

  H.     Många irakier och syrier är fortfarande fast i konfliktområdet på grund av IS-truppernas framryckningar eller har problem att nå fram till öppna gränsövergångar. UNHCR fruktar för de syriers liv som är fast i det avlägset belägna flyktinglägret al-Obaidi i Irak efter att FN-organ och andra grupper tvingats överge sina kontor samtidigt som ytterligare 3 000 syriska flyktingar vistas i den närbelägna staden al-Qaim. Flyktingarna tvingas ofta betala enorma mutor till enskilda personer och följa farliga flyktvägar i den jordanska öknen.

  I.      Den i huvudsak kristna staden Mhardeh i Hamaprovinsen har nu belägrats av al-Qaida-anknutna Jabhat al-Nusra. Den 11 september 2014 släppte Jabhat al-Nusra 45 fijianer som var där i egenskap av medlemmar av FN:s fredsbevarande styrkor och hade varit bortförda i mer än två veckor och hotats med rättegång enligt sharialagarna.

  J.      UNHCR har påpekat att det fortfarande är mycket svårt att verka i området och ge civila och flyktingar den hjälp de behöver. Det är viktigt att de hundratusentals flyktingarna från Syrien och Irak får tak över huvudet före vintern.

  K.     Ett stort antal stridande från andra länder eller från EU med en radikal islamisk dagordning har stridit eller strider inom konfliktområdet. Det Londonbaserade internationella centret för undersökning av radikalisering och politiskt våld (ICSR) uppskattar att mellan 11 000 och 12 000 utländska stridande befinner sig i Syrien, och att ungefär 3 000 av dessa kommer från västländer. Åtgärder måste vidtas för att förhindra att dessa stridande reser till området. De berörda EU-medborgarna har konstaterats utgöra en säkerhetsrisk av medlemsstaternas regeringar.

  L.     Möjligheten har diskuterats att genomföra luftangrepp mot östra Syrien utan ett förhandsgodkännande av president Assad. Vid Natomötet den 5 september 2014 inrättades en anti-IS-koalition. Utrikestjänsten håller på att utarbeta en övergripande regional strategi för att ta itu med det hot som IS utgör. Den 10 september 2014 avslöjade USA:s president Obama sin strategi för att bekämpa IS som bland annat omfattar en systematisk aktion med luftangrepp mot IS-mål ”var de än befinner sig”, även i Syrien, ökat stöd för allierade markstyrkor som bekämpar IS och större insatser för att bekämpa terrorism i syfte att stoppa gruppens tillgång till finansiering. Arabförbundet har lovat att stärka samarbetet för att undanröja IS i Syrien och Irak.

  M.    IS har skaffat sig betydande inkomstkällor genom att plundra banker och företag på territorier som de kontrollerar, ta över upp till sex oljefält i Syrien, inklusive al-Omar-fältet, Syriens största oljeanläggning nära gränsen mot Irak, samt ta emot pengar från förmögna givare, särskilt i Saudiarabien, Qatar, Kuwait och Förenade Arabemiraten.

  1.      Europaparlamentet är ytterst bekymrat över att säkerhetsläget och den humanitära situationen i Irak och Syrien har försämrats ytterligare till följd av IS ockupation av delar av ländernas territorier. Parlamentet fördömer med kraft det urskillningslösa mördande och de brott mot de mänskliga rättigheterna som begås av denna och andra terroristorganisationer, särskilt mot kristna och andra religiösa och etniska minoriteter såsom yazidierna, som bör utgöra en del av ett nytt demokratiskt Irak och Syrien, och de mest utsatta grupperna.

  2.      Europaparlamentet fördömer starkt attackerna mot civila mål, inklusive sjukhus, skolor och platser för religionsutövning, samt användningen av avrättningar och sexuellt våld i konflikten. Parlamentet understryker att det inte får råda någon straffrihet för förövarna av sådana dåd. Parlamentet är djupt oroat över den humanitära krisen och den massiva omflyttningen av civila.

  3.      Europaparlamentet uttrycker sin oro över ökningen av alla former av våld mot civilbefolkningen. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att förhindra våld mot kvinnor och barn, särskilt tvångsäktenskap för flickor.

  4.      Europaparlamentet välkomnar tillkännagivandet att det bildats av en ny irakisk regering där alla parter är företrädda och lyckönskar Haider al-Abadi till utnämningen som Iraks premiärminister. Parlamentet uttrycker sitt fortsatta stöd för den konstitutionella processen och understryker vikten av en politisk lösning på den nuvarande krisen och det brådskande behovet att bilda en regering där alla parter är företrädda. Parlamentet uppmanar alla regionala aktörer att bidra till strävandena att främja säkerheten och stabiliteten i Irak, särskilt att uppmana den irakiska regeringen att räcka ut en hand till den sunnimuslimska minoriteten och omorganisera armén så att den blir fri från diskriminering, sekterism och partipolitik.

  5.      Parlamentet påminner om att instabiliteten i Syrien, vilken har orsakats av Assad-regimens brutala krig mot landets egen befolkning, gjort det möjligt för IS att frodas. Parlamentet uttrycker sin oro över att allt fler extrema islamistgrupper och enskilda utländska stridande deltar i konflikten i Syrien, över att det religiösa och etniskt motiverade våldet i landet tilltar samt över att oppositionen splittras allt mer och de inre klyftorna ökar. Parlamentet anser att en varaktig lösning på den rådande krisen i Syrien endast kan uppnås genom en syriskledd politisk process som omfattar alla parter och som ges uppbackning från världssamfundet, och fortsätter att uppmuntra Syriska nationella koalitionen av revolutions- och motståndsstyrkor att skapa en mer enad, inkluderande och organiserad oppositionsfront internt och externt.

  6.      Europaparlamentet betonar betydelsen av att samtliga parter ger militärt stöd till särskilt utsatta grupper i det irakiska och syriska samhället, såsom etniska och religiösa minoriteter, bland annat kristna, yazidier och turkmenistanier, under den pågående krisen och att de deltar i framtida varaktiga lösningar i syfte att bevara deras liv och den tradition av interkulturell, multietnisk och multireligiös samlevnad som finns i landet för framtiden i ett nytt Irak och Syrien.

  7.      Europaparlamentet avvisar reservationslöst det kalifat som utropats av IS ledarskap i de områden som IS kontrollerar och betraktar det som rättsvidrigt. Parlamentet avvisar tanken på unilaterala ändringar av internationellt erkända gränser med våld och begär att folkets grundläggande rättigheter och friheter respekteras på de IS-kontrollerade territorierna.

  8.      Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt att en politisk lösning bör trygga Syriens sammanhållning, territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

  9.      Europaparlamentet anser att regional dialog och regionalt samarbete är nödvändigt för att ta itu med problemen i regionen och för att stoppa IS och andra radikala grupper. Parlamentet betonar att EU bör utveckla en heltäckande politisk strategi för regionen och, framför allt, att Iran, Saudiarabien och övriga Gulfstater måste medverka som viktiga aktörer i alla insatser för avspänning i Syrien och Irak. Parlamentet uppmanar världssamfundet, särskilt EU, att underlätta en sådan dialog och att inkludera alla parter av betydelse.

  10.    Europaparlamentet välkomnar den irakiska regeringens ansträngningar att tillsammans med lokala och regionala myndigheter och i samarbete med FN ta itu med de akuta humanitära behoven hos dem som tvingats fly på grund av den pågående konflikten och att ta itu med det terroristhot som alla irakier står inför, och begär att dessa ansträngningar ökar.

  11.    Europaparlamentet betonar att EU och världssamfundet som helhet, med tanke på krisens exempellösa omfattning, måste ge prioritet åt att minska lidandet för de miljoner syrier och irakier som saknar grundläggande förnödenheter och tjänster. EU och dess medlemsstater måste leva upp till sitt humanitära ansvar och öka stödet till syriska flyktingar samt på ett effektivare sätt samordna insatserna på detta område. Parlamentet fördömer de ständiga försöken att förhindra humanitära biståndsleveranser och uppmanar alla parter som är inblandade i konflikten, särskilt Assadregimen och IS, att respektera de universella mänskliga rättigheterna, underlätta tillhandahållandet av humanitärt bistånd och stöd genom alla möjliga kanaler, inbegripet över gränser och konfliktlinjer, och att garantera säkerheten för all medicinsk personal och alla biståndsarbetare. Parlamentet uppmanar EU att utöva påtryckningar mot alla givare så att dessa snabbt uppfyller sina åtaganden. Parlamentet välkomnar EU:s och medlemsstaternas åtaganden eftersom unionen är den främsta givaren av ekonomiskt stöd och även utlovat framtida åtaganden.

  12.    Europaparlamentet påminner om uttalandet av FN:s och OPCW:s särskilda samordnare att 96 procent av de syriska kemiska vapnen har förstörts. Parlamentet begär att återstående vapen görs obrukbara i enlighet med ramavtalet för avlägsnandet av syriska kemiska vapen.

  13.    Europaparlamentet påminner om att terrorism i alla dess former och slag utgör ett av de allvarligaste hoten mot internationell fred och säkerhet och att alla terrordåd, oavsett när och av vem de begås är brottsliga handlingar som inte går att berättiga, oavsett motiv. Parlamentet bekräftar på nytt att terrorism inte får ha några kopplingar till någon religion, nationalitet eller civilisation.

  14.    Europaparlamentet uttrycker sin oerhörda oro över att allt fler utländska stridande deltar i konflikten, och påminner om kommissionens meddelande av den 15 januari 2014 Att förhindra radikalisering som leder till terrorism och våldsam extremism[4] i vilket den uppmanar medlemsstaterna att förhindra potentiella stridande från att åka till Syrien och att knyta kontakter med utländska stridande efter återkomsten. Parlamentet betonar vikten av förebyggande, uppsökande verksamhet, rehabilitering och återintegrering. Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att öka samarbetet och utbytet av information sinsemellan samt med Turkiet.

  15.    Europaparlamentet välkomnar Arabförbundets beslut av den 7 september 2014 att vidta alla nödvändiga åtgärder för att ta itu med militanta IS-medlemmar och samarbeta med alla internationella, regionala och nationella aktörer i insatserna för att bekämpa militanta grupper i Syrien och Irak och stödjer FN:s säkerhetsråds resolution 2170. Parlamentet uppmanar Arabförbundet att diskutera en ändring av den arabiska konventionen om bekämpning av terrorism från 1998 så att det kan utmana den globala terrorismen med alla medel − militärt, politiskt, intellektuellt och ekonomiskt.

  16.    Europaparlamentet välkomnar det möte som hölls av konferensen om fred och säkerhet i Irak på Frankrikes initiativ och uppmanar de stater som är parter att utarbeta en internationell strategi för att bekämpa IS terrorhandlingar i regionen, särskilt genom att frysa deras tillgång till pengar och stoppa den ständiga rekryteringen av jihadister.

  17.    Europaparlamentet välkomnar insatserna av USA och dess partner att stoppa IS framryckningar och underlätta tillgången till humanitärt bistånd. Parlamentet noterar Europeiska rådets slutsatser av den 30 augusti att stödja beslutet av enskilda medlemsstater att tillhandahålla Irak, även de kurdiska regionala myndigheterna, militär materiel.

  18.    Europaparlamentet är bekymrat över att IS får inkomster genom att sälja olja. Parlamentet noterar därför EU:s avsikt att skärpa sanktionerna för att hindra IS från att sälja olja. Parlamentet uppmanar därför EU att införa sanktioner mot alla (regeringar, offentliga eller privata företag) som är involverade i transporter, raffinering och kommersialisering av olja som utvunnits i IS-kontrollerade områden, tillsammans med strikta kontroller av de finansiella flödena i syfte att förhindra att IS bedriver ekonomisk verksamhet och utnyttjar skatteparadis.

  19.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, Iraks regering och representantråd, Kurdistans regionala regering, FN:s generalsekreterare och FN:s råd för mänskliga rättigheter.