Предложение за резолюция - B8-0135/2014Предложение за резолюция
B8-0135/2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Либия

16.9.2014 - (2014/2844(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Maрите Схаке, Йозо Радош, Мариел дьо Сарнез, Андрус Ансип, Робер Рошфор, Рамо Тремоса и Балсейс, Йоханес Корнелис ван Бален, Петрас Аущревичюс, Иван Яковчич, Луи Мишел от името на групата ALDE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0111/2014

Процедура : 2014/2844(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0135/2014
Внесени текстове :
B8-0135/2014
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0135/2014

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Либия

(2014/2844(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид предходните си резолюции относно Либия,

–       като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 15 август 2011 г. и заключенията на Европейския съвет от 30 август 2014 г. относно Либия,

–       като взе предвид Резолюция № 2174(2014) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации относно Либия,

–       като взе предвид доклада на Мисията на ООН за оказване на помощ в Либия (UNSMIL), озаглавен „Преглед на нарушенията на международните права на човека и хуманитарното право по време на продължаващото насилие в Либия“ от 4 септември 2014 г.,

–       като взе предвид Женевските конвенции от 1949 г. и допълнителните протоколи към тях от 1977 г. и задължението на страните в даден въоръжен конфликт да спазват и да гарантират зачитането на международното хуманитарно право при всички обстоятелства,

–       като взе предвид Конвенцията за безопасността на персонала на ООН и свързания с него персонал и факултативния протокол към нея,

–       като взе предвид решението на Съвета от 22 май 2013 г. за създаване на мисия на Европейския съюз за оказване на съдействие в областта на граничния контрол в Либия (EUBAM),

–        като взе предвид ратификацията от Либия на 25 април 1981 г. на Конвенцията на Африканския съюз, уреждаща специфичните аспекти на проблемите с бежанците в Африка,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че сблъсъците между съперничещи си милиции се засилиха през последните месеци и битките за контрол на Триполи и Бенгази в частност дестабилизираха Либия и демократичния преход в нея и доведоха до увеличаване броя на гражданските жертви, вътрешно разселените лица и бежанците;

Б.     като има предвид, че през последните седмици се наблюдава сериозно влошаване на положението със сигурността и политическата стабилност в Либия;

В.     като има предвид, че свързаните с ислямисти милиции поеха контрола над Триполи и неговото гражданско летище на 24 август 2014 г.;

Г.     като има предвид, че UNSMIL е натоварена с основните усилия за изграждане на държавност, а Европейският съюз се фокусира върху подкрепа на Либия чрез EUBAM;

Д.     като има предвид, че се съобщава за външно участие в насилието в Либия, в т.ч. под формата на военни действия и доставки на оръжие и боеприпаси;

Е.     като има предвид, че Резолюция № 2174 (2014) на Съвета за сигурност на ООН разрешава забрани за пътуване и замразяване на активи на „физически и юридически лица, определени от Комитета като извършващи или предоставящи подкрепа за други действия, които застрашават мира, стабилността и сигурността на Либия или възпрепятстват или подкопават успешното приключване на нейния политически преход“;

1.      призовава всички страни да се споразумеят за незабавно прекратяване на огъня и край на сраженията и осъжда увеличаващото се насилие, в частност срещу гражданското население и гражданските институции;

2.      подчертава, че по-нататъшното продължително дестабилизиране на Либия представлява сериозна заплаха за региона, либийското население и Европейския съюз;

3.      дълбоко е загрижен във връзка със съобщенията за участие на регионални действащи лица в насилието в Либия;

4.      осъжда всички форми на насилие и сплашване, в т.ч. убийства, изнасилвания и сексуални нападения, въоръжени грабежи, отвличания, вземане на заложници, тормоз и незаконно арестуване и задържане;

5.      подкрепя усилията на Мисията на ООН за оказване на помощ в Либия (UNSMIL) и на специалния пратеник на ООН за Либия;

6.      настоятелно призовава международната общност да предприеме действия във връзка с положението в Либия чрез Съвета на сигурност на ООН и Мисията на ООН за оказване на помощ в Либия;

7.      призовава върховния представител да преразгледа мандата на мисията на Европейския съюз за оказване на съдействие в областта на граничния контрол с оглед на разработването на нова мисия по линия на общата външна политика и политика на сигурност, която отчита изменената ситуация в Либия, особено по отношение на спешната необходимост от изграждане на държавност, укрепване на институциите и реформа на сектора на сигурността;

8.      счита, че върховният представител и Европейската служба за външна дейност биха могли да играят подпомагаща роля при парафирането на прекратяването на огъня в Либия и разработването на механизъм за неговия мониторинг;

9.      отправя искане към върховния представител да разгледа възможността да се предприемат мерки срещу конкретни лица, участващи в продължаването на насилието и по такъв начин нарушаващи правата на човека;

10.    продължава да бъде загрижен поради разпространението на оръжия, боеприпаси и експлозиви в Либия, което излага на риск стабилността в региона и населението му;

11.    признава ключовата роля на жените за прехода в Либия и подчертава значението на пълното участие на жените в националния процес на вземане на решения в Либия и в създаването на национални институции на всички равнища;

12.    приветства разширяването на мерките срещу конкретни лица съгласно Резолюция № 2174 (2014) на Съвета за сигурност на ООН; призовава върховния представител да разгледа възможността да се предприемат мерки срещу онези лица, които попадат в това определение;

13.    подчертава, че централното правителство трябва да управлява експлоатацията и продажбата на петрол, и призовава международната общност да се въздържа от каквито и да било сделки с други действащи лица;

14.    подчертава настоятелно необходимостта всички страни във въоръжения конфликт да спазват принципите за хуманност, неутралност, безпристрастност и независимост, за да се гарантира предоставянето на хуманитарна помощ, безопасността на гражданските лица, получаващи помощ, и сигурността на хуманитарния персонал;

15.    припомня, че нападенията, умишлено насочени срещу служители, участващи в хуманитарна помощ или мироопазваща мисия в съответствие с Устава на Организацията на обединените нации, се квалифицират като военни престъпления по Римския статут на Международния наказателен съд;

16.    призовава всички държави, по-специално съседните на Либия, да увеличат контрола на своите граници, включително на морските пристанища и летищата, и да поддържат щателни проверки на всички товари към и от Либия;

17.    изразява дълбока загриженост относно все по-голямото присъствие на свързани с Ал Кайда терористични групи и лица, които действат в Либия, и отново потвърждава необходимостта от борба с всички средства срещу заплахите за международния мир и международната сигурност, предизвикани от терористични актове, в съответствие с Устава на Обединените нации и международното право, включително приложимото международно право в областта на правата на човека, правото в областта на убежището и хуманитарното право;

18.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на либийското правителство и на Общия национален конгрес, на генералния секретар на ООН, Арабската лига и Африканския съюз.