Forslag til beslutning - B8-0135/2014Forslag til beslutning
B8-0135/2014

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Libyen

16.9.2014 - (2014/2844(RSP))

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Louis Michel for ALDE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0111/2014

Procedure : 2014/2844(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0135/2014
Indgivne tekster :
B8-0135/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0135/2014

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Libyen

(2014/2844(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Libyen,

–       der henviser til konklusionerne fra samlingen i Rådet (udenrigsanliggender) den 15. august 2014 og Det Europæiske Råds konklusioner af 30. august 2014 om Libyen,

–       der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2174 (2014) om Libyen,

–       der henviser til rapporten af 4. september om FN's støttemission i Libyen (UNSMIL) “Overview of violations of international human rights and humanitarian law during the ongoing violence in Libya” (Overblik over krænkelserne af internationale menneskerettigheder og humanitær folkeret under den aktuelle vold i Libyen),

–       der henviser til Genève-konventionerne fra 1949 og tillægsprotokollerne hertil fra 1977 og parternes forpligtelse til under væbnede konflikter at overholde og sikre overholdelse af den internationale folkeret i enhver henseende,

–       der henviser til FN-konventionen om sikkerhed for FN-personel samt personale knyttet til FN og den valgfri protokol hertil,

–       der henviser til Rådets afgørelse af 22. maj 2013 om Den Europæiske Unions bistandsmission vedrørende integreret grænseforvaltning i Libyen (EUBAM),

–        der henviser til Libyens ratifikation den 25. april 1981 af Den Afrikanske Unions konvention om specifikke aspekter af flygtningeproblemerne i Afrika,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at sammenstød mellem rivaliserende militsstyrker er taget til i de seneste måneder, og at navnlig kampene om kontrollen over Tripoli og Benghazi har destabiliseret Libyen og landets overgang til demokrati og har medført et stigende antal civile ofre, internationalt fordrevne mennesker og flygtninge;

B.     der henviser til, at der i løbet af de seneste uger er sket en alvorlig forværring af Libyens sikkerhedssituation og politiske stabilitet;

C.     der henviser til, at forgreninger af islamistiske militsstyrker overtog kontrollen over Tripoli og byens civile lufthavn den 24. august 2014;

D.     der henviser til, at UNSMIL har fået til opgave primært at koncentrere sin indsats på statsopbygning, og at Den Europæiske Union har rettet opmærksomheden mod støtte til Libyen gennem EUBAM;

E.     der henviser til, at der foreligger rapporter om udefrakommende involvering i volden i Libyen, herunder i form af militærindsats og levering af våben og ammunition;

F.     der henviser til, at rejseforbud og indefrysning af aktiver godkendes i FN's Sikkerhedsråds resolution 2174 (2014) over for enkeltpersoner og organer, som af udvalget udpeges til at deltage i eller yde støtte til andre handlinger, der udgør en trussel mod freden, stabiliteten eller sikkerheden i Libyen, eller som hindrer eller underminerer en vellykket fuldførelse af landets politiske overgang;

1.      opfordrer alle parter til at nå til enighed om en øjeblikkelig våbenhvile og til at stoppe kampene og fordømmer den tiltagende vold, navnlig imod civilbefolkningen og civile institutioner;

2.      påpeger, at en yderligere varig destabilisering af Libyen udgør en alvorlig trussel mod regionen, den libyske befolkning og Den Europæiske Union;

3.      er dybt bekymret over beretninger om, at regionale aktører inddrages i volden i Libyen;

4.      fordømmer enhver form for vold og intimidering, herunder mord, voldtægt og seksuelle overgreb, væbnede røverier, bortførelser, gidseltagning, kidnapning, chikane og ulovlig anholdelse og tilbageholdelse;

5.      bakker op om indsatsen fra FN's støttemission i Libyen og FN's særlige udsending for Libyen;

6.      opfordrer indtrængende det internationale samfund til at træffe foranstaltninger med henblik på situationen i Libyen via FN's Sikkerhedsråd og UNSMIL;

7.      anmoder den højtstående repræsentant om at gennemgå mandatet for Den Europæiske Unions bistandsmission vedrørende integreret grænseforvaltning med henblik på at udarbejde en ny mission inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, der tager højde for den ændrede situation i Libyen, navnlig for så vidt angår det presserende behov for statsopbygning, styrkelse af institutioner og en reform af sikkerhedssektoren;

8.      foreslår, at den højtstående repræsentant og EU-Udenrigstjenesten kunne spille en afgørende rolle med hensyn til parafering af en aftale om våbenhvile i Libyen og udformning af en mekanisme til at overvåge den;

9.      anmoder den højtstående repræsentant om at undersøge muligheden for at træffe foranstaltninger over for specifikke personer, der er medvirkende til at forlænge volden og herved at overtræde menneskerettighederne;

10.    er fortsat bekymret over spredningen af våben, ammunition og sprængstoffer i Libyen, som udgør en risiko for landets stabilitet og befolkning;

11.    anerkender den centrale rolle, som kvinder har indtaget i Libyens overgangsproces, og påpeger vigtigheden af, at kvinder fuldt ud deltager i Libyens nationale beslutningsproces og i oprettelsen af nationale institutioner på alle niveauer;

12.    bifalder udvidelsen af foranstaltninger over for visse enkeltpersoner som fastsat i FN's Sikkerhedsråds resolution 2174 (2014); henstiller den højtstående repræsentant til at undersøge muligheden for at træffe foranstaltninger over for de enkeltpersoner, der skønnes at falde under denne definition;

13.    understreger, at centralregeringen skal forvalte udnyttelsen og salget af olie, og anmoder det internationale samfund om at afstå fra enhver transaktion med andre aktører;

14.    opfordrer indtrængende til nødvendigheden af, at alle parter i den væbnede konflikt overholder principperne om medmenneskelighed, upartiskhed og uafhængighed med henblik på at sikre levering af humanitær bistand, civilbefolkningens sikkerhed i forbindelse med modtagelse af bistand og sikkerheden for det humanitære personale;

15.    minder om, at angreb, som bevidst er rettet mod medarbejdere, der er involveret i humanitær bistand eller en fredsbevarende mission, i overensstemmelse med De Forenede Nationers pagt kan betegnes som krigsforbrydelser i henhold til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol;

16.    opfordrer alle stater, navnlig nabostater til Libyen, til at øge kontrollen af deres grænser, herunder ved sø- og lufthavne, og til at opretholde omhyggelige kontroller af al fragt til og fra Libyen;

17.    er dybt bekymret over den stigende tilstedeværelse af terrorgrupper med forbindelser til al-Qaeda og enkeltpersoner, der er aktive i Libyen, og bekræfter endnu en gang behovet for i medfør af De Forenede Nationers pagt og international lovgivning, herunder de gældende internationale menneskerettigheder, den internationale lovgivning om flygtninge og den humanitære folkeret, med alle midler at bekæmpe trusler mod international fred og sikkerhed, som forvoldes af terrorhandlinger;

18.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Libyens regering og Nationalkongressen, FN's generalsekretær, Den Arabiske Liga og Den Afrikanske Union.