Διαδικασία : 2014/2844(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0135/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0135/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/09/2014 - 10.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0028

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 135kWORD 66k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0111/2014
16.9.2014
PE537.037v01-00
 
B8-0135/2014

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη (2014/2844(RSP))


Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Louis Michel εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη (2014/2844(RSP))  
B8‑0135/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Λιβύη,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της 15ης Αυγούστου 2014 και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη Λιβύη στις 30 Αυγούστου 2014,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα αριθ. 2174 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά τη Λιβύη,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Αποστολής Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UNSMIL) με τίτλο: "Επισκόπηση των παραβιάσεων των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου κατά τη συνεχιζόμενη βία στη Λιβύη" της 4ης Σεπτεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τις συμβάσεις της Γενεύης του 1949 και τα πρόσθετα πρωτόκολλά τους του 1977, καθώς και την υποχρέωση των αντιμαχόμενων σε ένοπλη σύγκρουση να σέβονται και να εξασφαλίζουν το σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σε οποιεσδήποτε περιστάσεις,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση για την ασφάλεια του προσωπικού του ΟΗΕ και του προσωπικού που σχετίζεται με αυτόν, καθώς και το προαιρετικό πρωτόκολλό της,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2013 με την οποία δημιουργείται η Αποστολή Συνοριακής Συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη (EUBAM),

–   έχοντας υπόψη την κύρωση, εκ μέρους της Λιβύης, στις 25 Απριλίου 1981, της Σύμβασης της Αφρικανικής Ένωσης που ρυθμίζει συγκεκριμένες πτυχές των προβλημάτων των προσφύγων στην Αφρική,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων πολιτοφυλακών έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες και ότι οι μάχες, ιδίως για τον έλεγχο της Τρίπολης και της Βεγγάζης, έχουν αποσταθεροποιήσει τη Λιβύη και την δημοκρατική της μετάβαση και έχουν οδηγήσει σε αυξανόμενο αριθμό θυμάτων, εσωτερικά εκτοπισμένων και προσφύγων μεταξύ των αμάχων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τις πρόσφατες εβδομάδες σημειώθηκε σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης στη Λιβύη από πλευράς ασφαλείας και πολιτικής σταθερότητας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολιτοφυλακές προσκείμενες στους Ισλαμιστές απέκτησαν τον έλεγχο της Τρίπολης και του πολιτικού αεροδρομίου της στις 24 Αυγούστου 2014·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNSMIL είναι επιφορτισμένη με τη βασική προσπάθεια οικοδόμησης κράτους και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εστιαστεί στην υποστήριξη της Λιβύης μέσω της EUBAM·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αναφορές για έξωθεν παρεμβάσεις στη βία που επικρατεί στη Λιβύη, μεταξύ άλλων με τη μορφή στρατιωτικής δράσης και παράδοσης όπλων και πυρομαχικών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση αριθ. 2174 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ επιτρέπει τις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και τις δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων εναντίον "προσώπων ή οντοτήτων τα οποία κρίνεται από την Επιτροπή ότι επιδίδονται ή παρέχουν υποστήριξη σε άλλες ενέργειες οι οποίες απειλούν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Λιβύης ή παρεμποδίζουν ή υπονομεύουν την επιτυχή ολοκλήρωση της πολιτικής της μετάβασης"·

1.  καλεί όλα τα μέρη να συμφωνήσουν σε άμεση εκεχειρία και τερματισμό των συγκρούσεων και καταδικάζει την αυξανόμενη βία, ιδίως κατά του αμάχου πληθυσμού και των πολιτικών θεσμών·

2.  τονίζει ότι εφόσον συνεχιστεί η αποσταθεροποίηση της Λιβύης δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος για την περιοχή, τον πληθυσμό της Λιβύης και την Ευρωπαϊκή Ένωση·

3.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις αναφορές σχετικά με την εμπλοκή περιφερειακών δυνάμεων στην βία στη Λιβύη·

4.  καταδικάζει όλες τις μορφές βίας και εκφοβισμού, μεταξύ των οποίων δολοφονίες, βιασμοί και σεξουαλικές επιθέσεις, ένοπλες ληστείες, αρπαγές προσώπων, σύλληψη ομήρων, απαγωγές, οχλήσεις και παράνομες συλλήψεις και κατακρατήσεις·

5.  υποστηρίζει τις προσπάθειες της Αποστολής Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UNSMIL) και του Ειδικού Απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών για τη Λιβύη·

6.  παροτρύνει τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση σε σχέση με την κατάσταση στη Λιβύη μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και της αποστολής υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη·

7.  καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο να επανεξετάσει την εντολή της Αποστολής Συνοριακής Συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να οριστεί μια νέα αποστολή στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας η οποία να λαμβάνει υπόψη την αλλαγή της κατάστασης στη Λιβύη, ιδίως όσον αφορά την επείγουσα ανάγκη για οικοδόμηση κράτους, για ενίσχυση των θεσμών και για μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας·

8.  προτείνει ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα μπορούσαν να διαδραματίσουν κεφαλαιώδη ρόλο στην δρομολόγηση εκεχειρίας στη Λιβύη και στον προσδιορισμό ενός μηχανισμού για την παρακολούθησή της·

9.  καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο να εξετάσει τη δυνατότητα λήψης μέτρων εναντίον συγκεκριμένων ατόμων τα οποία εμπλέκονται στην παράταση της βίας και παράλληλα σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

10.  εξακολουθεί να ανησυχεί βαθιά για την διάδοση όπλων, εξοπλισμού και εκρηκτικών στη Λιβύη, η οποία δημιουργεί κίνδυνο για τη σταθερότητα της περιοχής και για τον πληθυσμό της·

11.  αναγνωρίζει τον κεφαλαιώδη ρόλο που έχουν διαδραματίσει οι γυναίκες στη μετάβαση της Λιβύης και τονίζει τη σημασία της πλήρους συμμετοχής γυναικών στην εθνική διαδικασία λήψης αποφάσεων στη Λιβύη και στην εγκαθίδρυση εθνικών δεσμών σε όλα τα επίπεδα·

12.  χαιρετίζει τη διεύρυνση των μέτρων εναντίον ορισμένων ατόμων, όπως αποφασίζονται στην απόφαση αριθ. 2174 (2014) του ΣΑΗΕ· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο να εξετάσει τη λήψη μέτρων εναντίον των ατόμων που θεωρείται ότι εμπίπτουν σε αυτό τον ορισμό·

13.  τονίζει ότι η κεντρική κυβέρνηση πρέπει να διαχειρίζεται την εκμετάλλευση και πώληση πετρελαίου και καλεί τη διεθνή κοινότητα να απέχει από οποιεσδήποτε συναλλαγές με άλλους παράγοντες·

14.  υπογραμμίζει την ανάγκη όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε ένοπλη σύγκρουση να σέβονται τις αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, η ασφάλεια των πολιτών που λαμβάνουν βοήθεια καθώς και η ασφάλεια του ανθρωπιστικού προσωπικού·

15.  υπενθυμίζει ότι οι επιθέσεις που κατευθύνονται σκόπιμα εναντίον προσωπικού που συμμετέχει σε αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας ή ειρηνευτική αποστολή σύμφωνα με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών χαρακτηρίζονται εγκλήματα πολέμου βάσει του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου·

16.  καλεί όλα τα κράτη και ιδίως τα κράτη που συνορεύουν με τη Λιβύη, να αυξήσουν τον έλεγχο στα σύνορά τους, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων και αερολιμένων και να πραγματοποιούν διεξοδικές επιθεωρήσεις σε όλα τα φορτία προς και από τη Λιβύη·

17.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την αυξανόμενη παρουσία τρομοκρατικών ομάδων και ατόμων που δραστηριοποιούνται στη Λιβύη και συνδέονται με την Al-Qaida· επαναβεβαιώνει την ανάγκη να καταπολεμηθούν, με όλα τα μέσα και σύμφωνα με τον Χάρτη των ΗΕ και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διεθνών διατάξεων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του δικαίου των προσφύγων και του ανθρωπιστικού δικαίου, οι απειλές στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια που προκαλούνται από τρομοκρατικές ενέργειες·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην κυβέρνηση της Λιβύης και στο Γενικό Εθνικό Κογκρέσο, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Αραβικό Σύνδεσμο και στην Αφρικανική Ένωση.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου