Päätöslauselmaesitys - B8-0135/2014Päätöslauselmaesitys
B8-0135/2014

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Libyan tilanteesta

16.9.2014 - (2014/2844(RSP))

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0111/2014

Menettely : 2014/2844(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0135/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0135/2014
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0135/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma Libyan tilanteesta

(2014/2844(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Libyasta,

–       ottaa huomioon ulkoasioiden neuvoston 15. elokuuta 2014 ja Eurooppa-neuvoston 30. elokuuta 2014 esittämät päätelmät Libyasta,

–       ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2174(2014) Libyasta,

–       ottaa huomioon YK:n Libyan-tukioperaation (UNSMIL) 4. syyskuuta 2014 antaman raportin ”Overview of violations of international human rights and humanitarian law during the ongoing violence in Libya”,

–       ottaa huomioon Geneven sopimukset vuodelta 1949 ja niiden lisäpöytäkirjat vuodelta 1977 sekä aseellisen konfliktin osapuolten velvollisuuden noudattaa kansainvälistä humanitaarista oikeutta kaikissa olosuhteissa ja turvata kyseisen oikeuden noudattaminen,

–       ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien ja sen yhteydessä toimivan henkilöstön turvallisuutta koskevan yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan,

–       ottaa huomion neuvoston 22. toukokuuta 2013 tekemän päätöksen, jolla luodaan Euroopan unionin yhdennetty rajavalvonnan avustusoperaatio Libyassa (EUBAM Libya),

–        ottaa huomioon, että Libya ratifioi 25. huhtikuuta 1981 Afrikan pakolaisongelmien erityiskysymyksiä koskevan Afrikan unionin yleissopimuksen,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että kilpailevien sotilaallisten joukkojen yhteydenotot ovat kiihtyneet kuluneina kuukausina ja taistelut Tripolin ja erityisesti Bengasin valvonnasta ovat horjuttaneet Libyan vakautta ja sen demokraattista muutosta sekä johtaneet yhä useampiin siviiliuhreihin ja pakolaisten määrän lisääntymiseen maan sisällä ja ulkopuolella;

B.     toteaa, että kuluneina viikkoina Libyan sisäinen turvallisuustilanne ja poliittinen vakaus ovat heikentyneet vakavasti;

C.     ottaa huomioon, että islamisteihin kuuluvat sotilaalliset joukot ottivat 24. elokuuta 2014 hallintaansa Tripolin ja sen siviililentokentän;

D.     ottaa huomioon, että UNSMIL on päävastuussa valtiorakenteen kehittämisestä ja että EU on keskittynyt tukemaan Libyaa EUBAMin kautta;

E.     ottaa huomioon raportit ulkoisten tahojen osallistumisesta väkivaltaan Libyassa esimerkiksi sotilaallisten toimien sekä aseiden ja ammusten salakuljetuksen muodossa;

F.     ottaa huomioon, että YK:n tuvallisuusneuvoston päätöslauselma 2174 (2014) valtuuttaa kieltämään matkustamisen ja jäädyttämään varat sellaisilta komitean määrittelemiltä henkilöiltä ja yhteisöiltä, jotka harjoittavat tai tukevat toimia, jotka uhkaavat Libyan rauhaa, vakautta tai turvallisuutta tai estävät tai heikentävät sen poliittisen muutoksen menestyksekästä toteutusta;

1.      kehottaa kaikkia osapuolia sopimaan välittömästä tulitauosta ja taistelujen lopettamisesta ja tuomitsee erityisesti siviiliväestöön ja siviili-instituutioihin kohdistuvan lisääntyvän väkivallan;

2.      painottaa, että Libyan vakauden jatkuva ja pysyvä heikentyminen on vakava uhka alueelle, Libyan kansalle ja Euroopan unionille;

3.      on syvästi huolissaan raporteista, joiden mukaan alueelliset toimijat osallistuvat väkivaltaan Libyassa;

4.      tuomitsee kaikki väkivallan ja pelottelun muodot, joita ovat murhat, raiskaukset ja seksuaaliset hyökkäykset, aseelliset ryöstöt, kaappaaminen, panttivangiksi ottaminen, kidnappaaminen, pelottelu ja laiton pidättäminen ja vangitseminen;

5.      tukee Yhdistyneiden kansakuntien Libyan-tukioperaation (UNSMIL) ja YK:n Libyan erityislähettilään ponnistuksia;

6.      vaatii kansainvälistä yhteisöä toteuttamaan Libyan tilannetta koskevia toimia YK:n turvallisuusneuvoston ja YK:n Libyan-tukioperaation kautta;

7.      kehottaa korkeaa edustajaa tarkistamaan Euroopan unionin yhdennetyn rajavalvonnan avustusoperaation toimivaltuuksia, jotta voidaan luoda yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan kuuluva uusi operaatio, jossa otetaan huomioon Libyan muuttunut tilanne, erityisesti polttava tarve valtiorakenteen kehittämiseen, instituutioiden vahvistamiseen ja turvallisuusalan uudistamiseen;

8.      ehdottaa, että korkea edustaja ja Euroopan ulkosuhdehallinto voisivat toimia keskeisessä roolissa tulitauon aloittamisessa Libyassa ja sitä valvovan mekanismin luomisessa;

9.      pyytää korkeaa edustajaa tutkimaan mahdollisuutta kohdistaa toimenpiteitä tiettyihin henkilöihin, jotka ovat osallistuneet väkivallan pitkittämiseen ja sen yhteydessä tapahtuneisiin ihmisoikeuksien loukkauksiin;

10.    on edelleen huolissaan aseiden, ammusten ja räjähteiden leviämisestä Libyassa, sille ne uhkaavat maan vakautta ja väestöä;

11.    tunnustaa, että naiset ovat olleet keskeisessä roolissa Libyan muutoksessa ja korostaa heidän täysimääräisen osallistumisensa merkitystä Libyan kansalliseen päätöksentekoon ja kansallisten instituutioiden luomiseen kaikilla tasoilla;

12.    pitää ilahduttavana, että on laajennettu toimia tiettyjä yksilöitä vastaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2174 (2014) mukaisesti; pyytää korkeaa edustajaa harkitsemaan toimien toteuttamista päätöslauselman määritelmän mukaisina pidettyjä henkilöitä vastaan;

13.    painottaa, että keskushallinnon on ohjattava öljyn hyödyntämistä ja myyntiä, ja kehottaa kansainvälistä yhteisöä pidättymään liiketoimista muiden toimijoiden kanssa;

14.    korostaa, että aseellisen konfliktin kaikkien osapuolien on noudatettava humaanisuuden, neutraalisuuden, puolueettomuuden ja riippumattomuuden periaatteita, jotta voidaan varmistaa humanitaarisen avun toimittaminen, sekä apua saavien siviilien ja humanitaarisen henkilöstön turvallisuus;

15.    muistuttaa, että tarkoitukselliset hyökkäykset humanitaarista apua toimittavia henkilöitä ja YK:n peruskirjan mukaiseen rauhanturvaamisoperaatioon osallistuvia vastaan ovat Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman peruskirjan mukaan sotarikoksia;

16.    kehottaa kaikkia valtioita, erityisesti Libyan naapurivaltioita, tehostamaan rajojensa, myös merisatamien ja lentoasemien, valvontaa ja huolehtimaan kaikkien Libyaan suuntautuvien tai sieltä lähtevien tavarakuljetusten perusteellisista tarkastuksista;

17.    on erittäin huolissaan siitä, että Libyassa toimii yhä enemmän Al-Qaidaan yhteydessä olevia terroristiryhmiä ja henkiöitä ja korostaa, että on kaikin keinoin – ja YK:n peruskirjan ja kansainvälisen oikeuden, myös sovellettavan kansainvälisen ihmisoikeus- ja pakolaislainsäädännön sekä humanitaarisen oikeuden mukaisesti – vastustettava terroritekojen aiheuttamaa uhkaa kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle;

18.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Libyan hallitukselle ja kansalliskokoukselle, YK:n pääsihteerille, Arabiliitolle ja Afrikan unionille.