Rezolūcijas priekšlikums - B8-0135/2014Rezolūcijas priekšlikums
B8-0135/2014

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Lībijā

16.9.2014 - (2014/2844(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Louis Michel ALDE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0111/2014

Procedūra : 2014/2844(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0135/2014
Iesniegtie teksti :
B8-0135/2014
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8‑0135/2014

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Lībijā

(2014/2844(RSP))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Lībiju,

–       ņemot vērā Ārlietu padomes 2014. gada 15. augusta sanāksmē pieņemtos secinājumus un Eiropadomes 2014. gada 30. augusta sanāksmē pieņemtos secinājumus par Lībiju,

–       ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūciju Nr. 2174 (2014) par Lībiju,

–       ņemot vērā ANO Atbalsta misijas Lībijā (UNSMIL) 2014. gada 4. septembra ziņojumu „Pārskats par starptautisko cilvēktiesību un humanitāro tiesību pārkāpumiem notiekošās vardarbības laikā Lībijā”,

–       ņemot vērā 1949. gada Ženēvas konvencijas un to 1977. gada papildu protokolus un bruņota konflikta pušu pienākumu ievērot un panākt starptautisko humanitāro tiesību ievērošanu jebkurā situācijā,

–       ņemot vērā Konvenciju par Apvienoto Nāciju Organizācijas un ar to saistīto darbinieku drošību un tās fakultatīvo protokolu,

–       ņemot vērā Padomes 2013. gada 22. maija lēmumu par Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas Lībijā (EUBAM) izveidi,

–        ņemot vērā to, ka 1981. gada 25. aprīlī Lībija ratificēja Āfrikas Savienības Konvenciju par īpašiem bēgļu problēmu aspektiem Āfrikā,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā iepriekšējos mēnešos ir pastiprinājušās sadursmes starp konkurējošām bruņotām grupām un tā kā kaujas par Tripoles un Bengāzī kontroli ir jo īpaši destabilizējušas Lībiju un tās pāreju uz demokrātiju, kā rezultātā ir palielinājies bojāgājušo civiliedzīvotāju, valsts iekšienē pārvietoto cilvēku un bēgļu skaits;

B.     tā kā iepriekšējās nedēļās Lībijā ir krasi pasliktinājusies drošība un politiskā stabilitāte;

C.     tā kā 2014. gada 24. augustā islāmistiem pietuvinātās bruņotās grupas savā kontrolē pārņēma Tripoli un tās civilo lidostu;

D.     tā kā UNSMIL galvenais uzdevums ir valsts izveide un Eiropas Savienība sniedz atbalstu Lībijai ar EUBAM;

E.     tā kā tiek ziņots, ka vardarbībā Lībijā ir iesaistīti ārēji spēki, tostarp militāru darbību īstenošanā un ieroču un munīcijas piegādē;

F.     tā kā ANO Drošības padomes rezolūcija Nr. 2174 (2014) atļauj noteikt ceļošanas aizliegumus un iesaldēt līdzekļus, vēršot šos pasākumus pret tām Komitejas noteiktām personām vai struktūrām, kas iesaistās darbībās, kuras apdraud Lībijas mieru, stabilitāti vai drošību, vai kas sniedz atbalstu šādām darbībām un kavē vai cenšas nepieļaut Lībijas politiskās pārejas sekmīgu pabeigšanu,

1.      aicina visas puses vienoties par tūlītēju uguns pārtraukšanu un izbeigt cīņas un nosoda pieaugošo vardarbību, jo īpaši pret civiliedzīvotājiem un civilajām iestādēm;

2.      uzsver, ka turpmāka Lībijas ilgstoša destabilizācija rada ievērojamus draudus reģionam, Lībijas iedzīvotājiem un Eiropas Savienībai;

3.      pauž dziļas bažas par saņemtajiem ziņojumiem par reģionālo dalībnieku iesaistīšanos vardarbībā Lībijā;

4.      nosoda jebkādas vardarbības un iebiedēšanas izpausmes, tostarp slepkavības, izvarošanu un seksuālus uzbrukumus, bruņotu laupīšanu, personu nolaupīšanu, ķīlnieku sagūstīšanu, bērnu nolaupīšanu, uzmākšanos, nelikumīgus arestus un aizturēšanu;

5.      atbalsta ANO Atbalsta misijas Lībijā (UNSMIL) un ANO īpašā sūtņa Lībijā centienus;

6.      mudina starptautisko sabiedrību ar ANO Drošības padomes un ANO Atbalsta misijas Lībijā palīdzību rīkoties saistībā ar stāvokli Lībijā;

7.      aicina augsto pārstāvi pārskatīt Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas pilnvaras, lai saskaņā ar kopējo ārpolitikas un drošības politiku izveidotu jaunu misiju, ņemot vērā to, ka stāvoklis Lībijā ir mainījies, un jo īpaši to, ka steidzami jāveido valsts, jānostiprina iestādes un jāveic drošības sektora reforma;

8.      ierosina, ka augstā pārstāve un Eiropas Ārējās darbības dienests varētu uzņemties svarīgu lomu, ierosinot pārtraukt uguni Lībijā un izstrādājot mehānismu, lai šo procesu uzraudzītu;

9.      aicina augsto pārstāvi izvērtēt iespēju īstenot pasākumus pret konkrētām personām, kas iesaistītas vardarbības turpināšanā un līdz ar to cilvēktiesību pārkāpumos;

10.    joprojām pauž bažas par ieroču, munīcijas un sprāgstvielu izplatīšanu Lībijā, kas apdraud valsts stabilitāti un tās iedzīvotājus;

11.    atzīst, ka Lībijas pārejas laikā sievietēm ir bijusi nozīmīga loma, un uzsver, ka ir svarīgi pilnībā iesaistīt sievietes Lībijas valstisko lēmumu pieņemšanas procesā un visu līmeņu valsts iestāžu izveidē;

12.    atzinīgi vērtē plašāku pasākumu vēršanu pret konkrētām personām, kā nolemts ANO Drošības padomes rezolūcijā Nr. 2174 (2014); aicina augsto pārstāvi izvērtēt iespēju īstenot pasākumus pret tām personām, uz kurām attiecas rezolūcijā minētā definīcija;

13.    uzsver, ka centrālajai valdībai ir jāpārvalda naftas izmantošana un tirdzniecība, un aicina starptautisko sabiedrību atturēties no jebkādiem darījumiem ar citiem dalībniekiem;

14.    mudina visas bruņotajā konfliktā iesaistītās puses ievērot cilvēcīguma, neitralitātes, objektivitātes un neatkarības principus, lai nodrošinātu humānās palīdzības sniegšanu, to civiliedzīvotāju drošību, kuri saņem palīdzību, un humānās palīdzības organizāciju personāla drošību;

15.    atgādina, ka tīši uzbrukumi personālam, kas saskaņā ar ANO hartu sniedz humāno palīdzību vai iesaistīti miera uzturēšanas misijā, ir uzskatāmi par kara noziegumiem, kā noteikts Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtos;

16.    aicina visas valstis, jo īpaši Lībijas kaimiņvalstis, pastiprināti kontrolēt savas robežas, tostarp jūras ostas un lidostas, un rūpīgi pārbaudīt visas kravas, ko ieved Lībijā vai izved no tās;

17.    pauž dziļas bažas par to, ka pastiprinās ar Al-Qaida saistītu teroristu grupējumu un atsevišķu teroristu darbība Lībijā, un vēlreiz apstiprina, ka ar visiem iespējamiem līdzekļiem un saskaņā ar ANO hartu un starptautiskajām tiesībām, tostarp piemērojamām starptautiskajām cilvēktiesībām, bēgļu un humanitārajām tiesībām, ir jācīnās pret starptautiskā miera un drošības apdraudējumu, ka izraisa terora akti;

18.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Lībijas valdībai un Vispārējam nacionālajam kongresam, ANO ģenerālsekretāram, Arābu valstu līgai un Āfrikas Savienībai.