Propunere de rezoluţie - B8-0135/2014Propunere de rezoluţie
B8-0135/2014

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Libia

16.9.2014 - (2014/2844(RSP))

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Louis Michel în numele Grupului ALDE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0111/2014

Procedură : 2014/2844(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0135/2014
Texte depuse :
B8-0135/2014
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0135/2014

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Libia

(2014/2844(RSP))

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Libia,

–       având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 15 august 2014 și concluziile Consiliului European din 30 august 2014 privind Libia,

–       având în vedere Rezoluția nr. 2174 (2014) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind Libia,

–       având în vedere raportul Misiunii de sprijin a ONU în Libia (UNSMIL) din 4 septembrie 2014 intitulat „Trecerea în revistă a încălcărilor dreptului internațional umanitar și al drepturilor omului în cursul violențelor care au loc în Libia”,

–       având în vedere convențiile de la Geneva din 1949 și protocoalele adiționale la acestea din 1977, precum și obligațiile părților la conflictele armate de a respecta și de a impune respectarea dreptului internațional umanitar în orice situație,

–       având în vedere Convenția privind securitatea personalului Națiunilor Unite și a personalului asociat, precum și Protocolul opțional la aceasta,

–       având în vedere Decizia Consiliului din 22 mai 2013 de creare a Misiunii de asistență la frontieră a Uniunii Europene în Libia (EUBAM),

–        având în vedere ratificarea de către Libia, la 25 aprilie 1981, a Convenției Uniunii Africane de reglementare a aspectelor specifice ale problemelor refugiaților în Africa,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât confruntările dintre milițiile rivale s-au intensificat în ultimele luni, iar luptele pentru controlul orașelor, îndeosebi Tripoli și Benghazi, au destabilizat Libia și tranziția sa democratică și au condus la creșterea numărului de victime în rândul civililor, de persoane strămutate intern și de refugiați;

B.     întrucât în ultimele săptămâni a avut loc o deteriorare puternică a situației în materie de securitate și a stabilității politice din Libia;

C.     întrucât la 24 august 2014 forțele milițiilor islamiste au preluat controlul asupra orașului Tripoli și asupra aeroportului său civil;

D.     întrucât UNSMIL are sarcina de a asigura partea cea mai importantă a procesului de construcție statală, iar Uniunea Europeană s-a axat pe acordarea de sprijin Libiei prin intermediul EUBAM;

E.     întrucât există informații potrivit cărora în violențele din Libia sunt implicate forțe externe, inclusiv prin acțiuni militare și prin livrarea de armament și muniții;

F.     întrucât Rezoluția nr. 2174 (2014) a Consiliului de Securitate al ONU autorizează aplicarea de interdicții de călătorie și înghețarea activelor „persoanelor și entităților identificate de Comitet ca fiind implicate în alte acțiuni ce pun în pericol pacea, stabilitatea ori securitatea Libiei, care sprijină astfel de acțiuni sau care împiedică ori subminează finalizarea cu succes a tranziției sale politice”,

1.      invită toate părțile să convină asupra încetării imediate a focului și asupra încetării luptelor și condamnă intensificarea violențelor, în special a celor îndreptate împotriva populației civile și a instituțiilor civile;

2.      subliniază că destabilizarea în continuare a Libiei prezintă un pericol grav pentru regiune, pentru populația Libiei și pentru Uniunea Europeană;

3.      este profund îngrijorat de informațiile care consemnează implicarea actorilor regionali în violențele din Libia;

4.      condamnă toate formele de violență și intimidare, inclusiv omorurile, violurile și agresiunile cu caracter sexual, jafurile armate, răpirile, luarea de ostatici, hărțuirea și arestările și detenția ilegale;

5.      sprijină eforturile Misiunii de sprijin a ONU în Libia (UNSMIL) și ale Trimisului special al ONU pentru Libia;

6.      îndeamnă comunitatea internațională să întreprindă măsuri față de situația din Libia prin intermediul Consiliului de Securitate al ONU și al Misiunii de sprijin a ONU în Libia;

7.      invită Înaltul Reprezentant să revizuiască mandatul Misiunii de asistență la frontieră a Uniunii Europene în vederea conceperii unei noi misiuni în cadrul politicii externe și de securitate comune, care să ia în considerare noua situație din Libia, în special în ceea ce privește nevoia stringentă de construcție statală, de consolidare a instituțiilor și de reformă a sectorului securității;

8.      propune ca Înaltul Reprezentant și Serviciul European de Acțiune Externă să joace un rol determinant în inițierea procesului de încetare a focului în Libia și în elaborarea unui mecanism de monitorizare a acestuia;

9.      invită Înaltul Reprezentant să analizeze posibilitatea luării unor măsuri în raport cu anumite persoane care sunt implicate în prelungirea violențelor, săvârșind astfel acte de încălcare a drepturilor omului;

10.    este în continuare îngrijorat de proliferarea armamentului, munițiilor și a explosivelor în Libia, ceea ce prezintă un risc pentru stabilitatea în țară și populația acesteia;

11.    recunoaște rolul esențial ce le-a revenit femeilor în procesul de tranziție din Libia și subliniază importanța participării depline a femeilor în procesul național de luare a deciziilor din Libia și în înființarea de instituții naționale la toate nivelurile;

12.    salută extinderea măsurilor aplicate anumitor persoane, conform rezoluției CSONU nr. 2174 (2014); invită Înaltul Reprezentant să analizeze posibilitatea luării de măsuri împotriva persoanelor care corespund acestei categorii;

13.    subliniază că administrarea exploatării și vânzărilor de țiței trebuie să revină guvernului central și invită comunitatea internațională să se abțină de la tranzacții cu alți actori;

14.    solicită insistent tuturor părților la conflictul armat să respecte principiile umanității, neutralității, imparțialității și independenței pentru a se asigura furnizarea de asistență umanitară, siguranța civililor care beneficiază de asistență și securitatea personalului umanitar;

15.    reamintește că atacurile îndreptate în mod intenționat împotriva personalului care participă la asistență umanitară sau la o misiune de pace în conformitate cu Carta Națiunilor Unite reprezintă crime de război în temeiul Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale;

16.    invită toate statele, în special cele care au frontiere comune cu Libia, să își intensifice controlul asupra frontierelor, inclusiv asupra porturilor maritime și aeroporturilor, și să inspecteze minuțios toate transporturile de marfă către și din Libia;

17.    este profund îngrijorat de prezența tot mai puternică a grupurilor teroriste și a persoanelor care au legături cu Al-Qaeda și desfășoară activități în Libia și reafirmă necesitatea de a se combate prin orice mijloace, în conformitate cu Carta ONU și dreptul internațional, inclusiv cu dreptul internațional aplicabil în materie de drepturi ale omului, refugiați și acțiuni umanitare, amenințările la adresa păcii și securității internaționale generate de acte teroriste;

18.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernului libian și Congresului Național General, Secretarului General al ONU, Ligii Arabe și Uniunii Africane.