Förslag till resolution - B8-0135/2014Förslag till resolution
B8-0135/2014

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Libyen

16.9.2014 - (2014/2844(RSP))

till följd av ett uttalande av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Louis Michel för ALDE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0111/2014

Förfarande : 2014/2844(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0135/2014
Ingivna texter :
B8-0135/2014
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0135/2014

Europaparlamentets resolution om situationen i Libyen

(2014/2844(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Libyen,

–       med beaktande av slutsatserna från rådets (utrikesfrågor) möte av den 15 augusti 2014 och Europeiska rådets slutsatser om Libyen av den 30 augusti 2014,

–       med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 2174 (2014) om Libyen,

–       med beaktande av rapporten FN:s stöduppdrag i Libyen (Unsmil) av den 4 september 2014 med titeln Overview of violations of international human rights and humanitarian law during the ongoing violence in Libya,

–       med beaktande av Genèvekonventionerna från 1949 och tilläggsprotokollen till dem från 1977 samt av den skyldighet som parter i väpnade konflikter har att under alla omständigheter respektera och garantera respekten för internationell humanitär rätt,

–       med beaktande av konventionen om säkerhet för FN och dess åtföljande personal och det fakultativa protokollet,

–       med beaktande av rådets beslut av den 22 maj 2013 som inrättade Europeiska unionens gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EU BAM),

–       med beaktande av Libyens ratificering den 25 april 1981 av Afrikanska unionens konvention om de specifika aspekterna på flyktingproblemen i Afrika,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Sammandrabbningarna mellan rivaliserande milisstyrkor har intensifierats under de senaste månaderna, och strider om kontrollen över i synnerhet Tripoli och Benghazi har destabiliserat Libyen och landets övergång till demokrati samt medfört ett ökande antal civila dödsoffer, internflyktingar och flyktingar.

B.     Under de senaste veckorna har Libyens säkerhetssituation och politiska stabilitet i hög grad förvärrats.

C.     Den 24 augusti 2014 tog islamistiska milisstyrkor kontrollen över Tripoli och stadens civila flygplats.

D.     Unsmil har fått det viktiga uppdraget att bygga upp staten, och Europeiska unionen har fokuserat på att stödja Libyen genom EU BAM.

E.     Det har rapporterats om extern inblandning i våldsamheterna i Libyen, inbegripet i form av militära åtgärder och tillhandahållande av vapen och ammunition.

F.     FN:s säkerhetsråds resolution 2174 (2014) tillåter reseförbud och frysning av tillgångar för personer och enheter som av kommittén anses delta i eller stödja andra handlingar som hotar freden, stabiliteten eller säkerheten i Libyen, eller hindrar eller underminerar det framgångsrika fullbordandet av landets politiska övergång.

1.      Europaparlamentet uppmanar alla parter att komma överens om ett omedelbart eldupphör och avsluta stridigheterna, och fördömer det ökande våldet, särskilt våld som riktar sig mot civilbefolkningen och civila institutioner.

2.      Europaparlamentet betonar att en fortsatt destabilisering av Libyen utgör ett allvarligt hot mot regionen, Libyens befolkning och Europeiska unionen.

3.      Europaparlamentet är djupt bekymrat över rapporterna om regionala aktörers inblandning i våldsamheterna i Libyen.

4.      Europaparlamentet fördömer alla former av våld och hot, inbegripet mord, våldtäkt och sexuella övergrepp, väpnat rån, bortföranden, tagande av gisslan, kidnappning, trakasserier och olagligt gripande och kvarhållande.

5.      Europaparlamentet stöder de insatser som gjorts av Förenta nationernas stöduppdrag i Libyen (Unsmil) och av FN:s särskilda sändebud till Libyen.

6.      Europaparlamentet uppmanar det internationella samfundet att vidta åtgärder med avseende på situationen i Libyen, genom Förenta nationernas säkerhetsråd och Förenta nationernas stöduppdrag i Libyen.

7.      Europaparlamentet uppmanar den höga representanten att se över mandatet för Europeiska unionens gränsförvaltningsuppdrag i syfte att, inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, inrätta ett nytt uppdrag som tar hänsyn till den förändrade situationen i Libyen, i synnerhet med tanke på det brådskande behovet av att bygga upp staten, stärka institutionerna och reformera säkerhetssektorn.

8.      Europaparlamentet föreslår att den höga representanten och Europeiska utrikestjänsten skulle kunna spela en avgörande roll för ett få till stånd ett eldupphör i Libyen och utforma en mekanism för att övervaka det.

9.      Europaparlamentet ber den höga representanten att undersöka möjligheten att vidta åtgärder mot särskilda personer som bidrar till att våldsamheterna fortsätter och därmed till kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

10.    Europaparlamentet är fortsatt oroat över spridningen av vapen, ammunition och sprängämnen i Libyen, vilket utgör en risk för landets stabilitet och befolkning.

11.    Europaparlamentet noterar att kvinnorna har haft en nyckelroll för Libyens övergång, och betonar vikten av att kvinnor fullt ut deltar i Libyens nationella beslutsprocess och i inrättandet av nationella institutioner på alla nivåer.

12.    Europaparlamentet välkomnar de utökade åtgärderna mot vissa personer, enligt vad som beslutats i FN:s säkerhetsråds resolution 2174 (2014). Parlamentet uppmanar den höga representanten att överväga åtgärder mot de personer som faller inom ramen för denna definition.

13.    Europaparlamentet betonar att centralregeringen måste förvalta exploateringen och försäljningen av olja, och begär att det internationella samfundet inte ingår några transaktioner med andra aktörer.

14.    Europaparlamentet betonar att samtliga parter i väpnade konflikter måste respektera principerna om humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende för att trygga tillhandahållandet av humanitärt stöd, säkerheten för civila som får stöd och säkerheten för humanitär personal.

15.    Europaparlamentet påminner om att attacker som medvetet riktas mot personer som tillhandahåller humanitärt bistånd eller som ingår i ett fredsbevarande uppdrag i enlighet med FN-stadgan utgör krigsförbrytelser enligt Internationella brottmålsdomstolens Romstadga.

16.    Europaparlamentet uppmanar alla stater, särskilt stater som gränsar till Libyen, att utöka kontrollen vid sina gränser, inbegripet vid hamnar och flygplatser, och att fortsätta att noggrant inspektera all last till och från Libyen.

17.    Europaparlamentet är djupt oroat över den ökade närvaron av terroristgrupper och individer med kopplingar till al‑Qaida som verkar i Libyen. Parlamentet bekräftar behovet av att med alla medel bekämpa det hot mot internationell fred och säkerhet som terroristhandlingar utgör, i enlighet med FN-stadgan och internationell rätt, inbegripet tillämplig människorättslagstiftning, flyktinglagstiftning och humanitär rätt.

18.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Libyens regering och allmänna nationalkongress, FN:s generalsekreterare, Arabförbundet och Afrikanska unionen.