Procedure : 2014/2844(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0136/2014

Indgivne tekster :

B8-0136/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/09/2014 - 10.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 121kWORD 57k
16.9.2014
PE537.038v01-00
 
B8-0136/2014

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Libyen (2014/2844(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Valentinas Mazuronis for EFDD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Libyen (2014/2844(RSP))  
B8‑0136/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Libyen, især af 10. marts 2011 om de sydlige nabolande, navnlig Libyen(1), og af 15. september 2011 om situationen i Libyen(2),

–       der henviser til udnævnelsen den 14. august 2014 af Bernardino León til FN's generalsekretærs nye særlige udsending til Libyen,

–       der henviser til EU-Udenrigstjenestens fælleserklæring fra de særlige udsendinge til Libyen af 26. juli 2014,

–       der henviser til erklæringerne af 14. juli og 25. august 2014 fra EU-Udenrigstjenestens talsmand om situationen i Libyen,

–       der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Libyen, herunder resolutionen af 27. august 2014 (S/RES)2174(2014),

–       der henviser til Udenrigsrådets konklusioner af 15. august 2014 om Libyen,

–       der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 30. august 2014,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at Europa siden fjernelsen af Muhammar Gaddafi i 2011 har været ude af stand til at formulere en fornuftig strategi, som skal hjælpe Libyen i overgangen til et demokratisk styre; der henviser til, at denne manglende strategi og vision har ført til den aktuelle politiske og sikkerhedsmæssige krise i Libyen;

B.     der henviser til, at styrker, der er loyale over for den forhenværende general Haftar, den 16. maj 2014 indledte en uafhængig storstilet luft- og landoffensiv med kodenavnet Operation Dignity mod islamiske bevæbnede grupper i Benghazi;

C.     der henviser til, at Libyens højesteret den 9. juni 2014 erklærede, at Nationalkongressens udnævnelse af premierminister Ahmed Maiteeq var forfatningsstridig; der henviser til, at der fandt valg sted til Repræsentanternes Hus den 25. juni 2014;

D.     der henviser til, at Repræsentanternes Hus, der valgtes den 5. juni 2014, erstattede den tidligere Nationalkongres som det legitime organ for Libyens folkevalgte; der henviser til, at Repræsentanternes Hus af sikkerhedshensyn er flyttet til den lille by Tobruk i den østlige del af landet;

E.     der henviser til, at en koalition af islamistiske militser og Misrata-militser har indledt operationen Libya Dawn, og til, at de den 23. august 2014 efter kampe, der varede i næsten en måned, erobrede Tripolis internationale lufthavn fra Zintan-militsen; der henviser til, at Libyens nye parlament, Repræsentanterne Hus, har udtalt, at de grupper, der kontrollerer Tripolis lufthav, er "terrororganisationer";

F.     der henviser til, at uidentificerede kampfly den 24. august 2014 angreb mål i Libyens hovedstad Tripoli;

G.     der henviser til, at Nationalkongresses samledes igen den 25. august 2014 og valgte den islamisk støttede Amar al-Hasi til premierminister og opfordrede ham til at danne en regering;

H.     der henviser til, at der den 25. august 2014 blev afholdt et møde mellem Libyens nabolande i Kairo, hvor Libyens ambassadør i Egypten anmodede om udenlandsk bistand og om beskyttelse af olieforterne, lufthavnene og andre offentlige aktiver;

I.      der henviser til, at antallet af ulovlige grænseoverskridelser i Libyen har nået et hidtil uset niveau med 140 000 indtil nu i 2014; der henviser til, at FN's flygtningehøjkommissær har oplyst, at 1600 mennesker er omkommet siden juni under forsøg på at nå frem til Europa, idet Italien har modtaget mere end 80 000 indvandrere siden årets begyndelse;

1.      fordømmer kraftigt volden i landet, drabene, overgrebene på civile og de humanitære konsekvenser; bekræfter vigtigheden af drage de skyldige i krænkelser af menneskerettigheder og den humanitære folkeret til ansvar;

2.      er bekymret over forværringen i menneskerettighedssituationen i Libyen, den stigende vold og konsekvenserne af kampene for civilbefolkningen; mener, at den nuværende situation kan undergrave stabiliteten ikke blot i landet, men i hele regionen;

3.      bekræfter vigtigheden af, at Libyens regering samarbejder med den internationale strafferetsdomstol; glæder sig over erklæringen fra strafferetsdomstolens anklager med advarsel om, at hun "ikke vil tøve med at efterforske og rejse anklage mod dem, der begår forbrydelser, som er omfattet af strafferetsdomstolens kompetence, i Libyen, uanset deres officielle status eller tilhørsforhold";

4.      opfordrer til en øjeblikkelig våbenhvile fra alle parter; støtter i den forbindelse den indsats, som den nyudnævnte særlige FN-udsending Bernardino León og FN's støttemission i Libyen gør;

5.      afviser udefrakommende indblanding i Libyen, som forværrer den nuværende opsplitning og undergraver Libyens demokratiske overgangsproces; er overbevist om, at en ensidig militær indsat ikke vil føre til en varig løsning på krisen og mener, at enhver indgriben skal være fredelig og udføres i FN-regi;

6.      er dybt bekymret over den manglende grænsekontrol i Libyen og de trusler, der opstår som følge af våbensmugling og ulovlig våbenhandel i regionen, og over de ubevogtede våben- og ammunitionslagre i landet og spredningen af våben og ammunition; glæder sig i den forbindelse over FN's Sikkerhedsråds resolution n. 2174 og udvidelsen af de gældende internationale sanktioner over for Libyen til at omfatte mennesker, der deltager i eller støtter aktioner, som "truer freden, stabiliteten og sikkerheden i Libyen eller hindrer eller undergraver en vellykket afslutning af den politiske omstillingsproces"; mener, at disse bestemmelser er et nødvendigt skridt i retning af en vellykket politisk omstilling;

7.      udtrykker sin anerkendelse af nabolandene samordnede indsats for at hjælpe Libyen med at løse krisen og af deres solidaritet i forbindelse med behandlingen af de fordrevne fra Libyen; glæder sig i den forbindelse over Egypten rolle i tilrettelæggelsen af Kairo-konferencen den 25. august 2014; opfordrer alle deltagende parter til hurtigst muligt at gennemføre bestemmelserne i FN's Sikkerhedsråds resolution 2175 om eftersøgning efter og bortskaffelse af våben;

8.      opfordrer internationale og regionale interesserede parter til at fortsætte deres konstruktive indsats for at få udvirket en øjeblikkelig standsning af fjendtlighederne; opfordrer det internationale samfund til fortsat at støtte og hjælpe de libyske institutioner og opfordrer EU til at udforme en ny samlet strategi for støtte til Libyen under og efter omstillingen og til i væsentlig grad at øge den humanitære indsats til støtte for befolkningen; opfordrer Den Afrikanske Union og Den Arabiske Liga til at anvende deres politiske indflydelse til at forhindre tredjeparter i at finansiere forskellige sider i konflikten;

9.      opfordrer interimsregeringen og det valgte Repræsentanternes Hus til at udføre deres opgaver på moderat vis i hele landets interesse, til hurtigt at danne en virkelig inklusiv regering og til i fuld udstrækning at spille deres rolle i skabelsen af forudsætningerne for en inklusiv politisk løsning, som inddrager alle politiske aktører og landets mindretal;

10.    opfordrer EU til at udvikle en ny fælles strategi for forvaltningen af indvandrerstrømmene fra Libyen og Nordafrika; mener, at byrdefordeling bør danne grundlaget for en sådan strategi; opfordrer EU til at udvikle og gennemføre lovlige måder for at få adgang til EU, og opfordrer EU til f.eks. gennem afsætningen at tilstrækkelige bevillinger til og en mulig udvidelse af mandatet for FRONTEX' virksomhed at bistå de sydlige medlemsstater, som bærer de største byrder;

11.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EU-udenrigstjenesten, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformanden i Kommissionen, medlemsstaterne parlamenter og regeringer, De Forende Nationers generalsekretær, Den Afrikanske Union, Den Arabiske Liga og Libyens Repræsentanternes Hus.

 

 

(1)

EUT C 199 E af 7.7.2012, s. 158.

(2)

EUT C 51 E af 22.2.2013, s. 114.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik