Förfarande : 2014/2844(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0136/2014

Ingivna texter :

B8-0136/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/09/2014 - 10.7
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 121kWORD 57k
16.9.2014
PE537.038v01-00
 
B8-0136/2014

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Libyen (2014/2844(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Valentinas Mazuronis för EFD-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Libyen (2014/2844(RSP))  
B8‑0136/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Libyen, särskilt resolutionen av den 10 mars 2011 om södra grannskapet, i synnerhet Libyen(1), och resolutionen av den 15 september 2011 om situationen i Libyen(2),

–       med beaktande av utnämningen den 14 augusti 2014 av Bernardino León till ny särskild representant för FN:s generalsekreterare i Libyen,

–       med beaktande av Europeiska utrikestjänstens gemensamma uttalande via särskilda sändebud i Libyen den 26 juli 2014,

–       med beaktande av Europeiska utrikestjänstens talespersons uttalande den 14 juli och den 25 augusti 2014 om situationen i Libyen,

–       med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Libyen, även resolutionen av den 27 augusti 2014 (S/RES/2174 (2014)),

–       med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 15 augusti 2014 om Libyen,

–       med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 30 augusti 2014,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Sedan Muammar Gaddafi störtades 2011 har Europa inte lyckats ta fram en sund strategi för att bistå Libyen så att man skulle kunna åstadkomma en demokratisk övergång. Denna brist på strategi och vision har lett till den nuvarande politiska krisen och säkerhetskrisen i Libyen.

B.     Den 16 maj 2014 inledde styrkor som är lojala mot den förre generalen Haftar en oberoende storskalig luft- och markoffensiv, som gick under kodnamnet ”Operation Diginity”, mot islamistiska väpnade grupper i Benghazi.

C.     Den 9 juni 2014 fastställde Libyens högsta domstol att generalförsamlingens utnämning av premiärminister Ahmed Maiteeg strider mot konstitutionen. Val till representanthuset hölls den 25 juni 2014.

D.     Det representanthus som valdes den 25 juni 2014 ersätter den tidigare generalförsamlingen som det legitima organet för Libyens företrädare. Av säkerhetsskäl har representanthuset flyttat till den lilla staden Tobruk i östra delen av landet.

E.     Som reaktion på detta lanserade en koalition av islamistiska milisstyrkor och milisstyrkor från Misrata operationen ”Libya down”, och den 23 augusti 2014, efter strider som hade pågått nästan en månad, erövrade de Tripolis internationella flygplats och övertog flygplatsen från Zintan-milisen. Libyens nya parlament, representanthuset, uppger att de grupper som för närvarande kontrollerar flygplatsen är ”terrororganisationer”.

F.     Den 24 augusti 2014 utförde oidentifierade krigsplan angrepp på mål i Libyens huvudstad Tripoli.

G.     Den 25 augusti 2014 sammanträdde generalförsamlingen och valde den islamiststödda Omar al-Hasi till premiärminister och uppmanade denne att bilda regering.

H.     Libyens grannländer sammanträdde i Kairo den 25 augusti 2014. Vid detta sammanträde begärde Libyens ambassadör i Egypten utländskt stöd och skydd för sina oljefält, flygplatser och andra statliga tillgångar.

I.      Under 2014 har det hittills förekommit 140 000 olagliga gränspasseringar i Libyen – ett antal som saknar motstycke. FN:s flyktingkommissarie har rapporterat att 1 600 personer har dött sedan juni i försök att nå Europa, och Italien har tagit emot över 80 000 migranter sedan början av året.

1.      Europaparlamentet fördömer med eftertryck det pågående våldet i hela landet, dödandet, aggressioner mot civilbefolkningen och de humanitära följderna av detta. Parlamentet bekräftar vikten av att de personer som gjort sig skyldiga till brott mot mänskliga rättigheter och internationell humanitär lag ställs inför rätta.

2.      Europaparlamentet oroar sig över försämringen av mänskliga rättigheter i Libyen, upptrappningen av våldet och stridernas följder för civilbefolkningen. Parlamentet anser att den nuvarande situationen kan komma att undergräva inte bara landets stabilitet utan stabiliteten i hela regionen.

3.      Europaparlamentet bekräftar vikten av att Libyens regering samarbetar med Internationella brottmålsdomstolen. Parlamentet välkomnar uttalandet av Internationella brottmålsdomstolens åklagare den 25 juli 2014, i vilket denna varnar för att domstolen inte kommer att tveka att utreda och väcka åtal mot personer som gör sig skyldiga till brott inom ramen för domstolens jurisdiktion i Libyen, oavsett av personernas officiella status eller tillhörighet.

4.      Europaparlamentet uppmanar till omedelbar vapenvila från samtliga parters sida. Parlamentet stöder därför starkt de insatser som utförs av FN:s nyligen utsedda särskilda sändebud, Bernardino León, och FN:s stöduppdrag i Libyen.

5.      Europaparlamentet tar avstånd från extern inbladning i Libyen, något som förvärrar de aktuella splittringarna och undergräver Libyens demokratiska övergång. Parlamentet är övertygat om att ensidiga militära insatser inte är en hållbar lösning på krisen, och anser att alla former av interventioner bör vara av fredlig natur och ske under FN:s överinseende.

6.      Europaparlamentet är djupt oroat över avsaknaden av gränskontroller i Libyen och det hot som vapenhandel och vapensmuggling utgör i regionen, liksom det hot som osäkrade vapen och osäkrad ammunition och deras spridning i landet utgör. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang FN:s säkerhetsråds resolution 2174, vilken breddar de befintliga internationella sanktionerna mot Libyen till att omfatta straffrättsligt ansvar för personer som deltar eller stöder handlingar som ”hotar freden, stabiliteten eller säkerheten i Libyen, eller som hindrar eller undergräver ett framgångsrikt slutförande av landets politiska övergång”. Parlamentet anser att dessa bestämmelser utgör ett nödvändigt steg mot en framgångsrik politisk övergång.

7.      Europaparlamentet ger sitt erkännande åt grannländernas samlade strävanden att hjälpa Libyen att övervinna krisen samt deras solidaritet när det gäller att ta hand om fördrivna personer som kommer från Libyen. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang Egyptens roll i anordnandet av konferensen i Kairo den 25 augusti 2014. Parlamentet uppmanar alla dessa parter att så snart som möjligt genomföra bestämmelserna i FN:s säkerhetsråds resolution 2175 om sökning efter och bortskaffande av vapen.

8.      Europaparlamentet uppmanar internationella och regionala aktörer att även i fortsättningen konstruktivt stödja ett omedelbart upphörande av fientligheterna. Parlamentet uppmanar det internationella samfundet att även i fortsättningen till fullo stödja och bistå Libyens institutioner, och uppmanar EU att utarbeta en ny omfattande strategi för att bistå Libyen under och efter övergången, och att kraftigt öka sina humanitära stödinsatser för att bistå befolkningen. Parlamentet uppmanar Afrikanska unionen och Arabförbundet att utnyttja sitt politiska inflytande till att hindra tredje parter från att finansiera någon sida av konflikten.

9.      Europaparlamentet uppmanar interimsregeringen och det valda representanthuset att utföra sina uppgifter på ett balanserat sätt och i hela landets intresse, att brådskande inrätta en regering där alla parter verkligen är företrädda och att till fullo utöva sin roll när det gäller att åstadkomma en dynamik för en integrerad politisk lösning som omfattar alla politiska aktörer och landets minoriteter.

10.    Europaparlamentet uppmanar EU att utarbeta en ny gemensam strategi för hanteringen av migrationsströmmarna från Libyen och Nordafrika. Parlamentet anser att bördefördelning bör ligga till grund för en sådan strategi. Parlamentet uppmanar EU att utveckla och ta i bruk rättsliga medel för att sörja för tillträde till EU, och uppmanar EU att stödja, exempelvis genom tillhandahållande av en lämplig finansieringsnivå och ett eventuellt utvidgat mandat för Frontexverksamheten, de medlemsstater i söder som måste bära de tyngsta bördorna.

11.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas parlament och regeringar, FN:s generalsekreterare, Afrikanska unionen, Arabförbundet och det libyska representanthuset.

(1)

EUT C 199 E, 7.7.2012, s. 158.

(2)

EUT C 51 E, 22.2.2013, s. 114.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy