Forslag til beslutning - B8-0137/2014Forslag til beslutning
B8-0137/2014

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Irak og Syrien og ISIS' offensiv, herunder forfølgelsen af mindretal

16.9.2014 - (2014/2843(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Valentinas Mazuronis for EFDD‑Gruppen

Procedure : 2014/2843(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0137/2014
Indgivne tekster :
B8-0137/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0137/2014

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Irak og Syrien og ISIS' offensiv, herunder forfølgelsen af mindretal

(2014/2843(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sin beslutning af 17. juli 2014 om situationen i Irak[1],

–       der henviser til erklæringen af 29. august 2014 fra EU-Udenrigstjenestens talsmand om væbnede militantes tilbageholdelse af ​​43 medlemmer af FN's overvågningsstyrke for troppeadskillelse i Golanhøjderne,

–       der henviser til erklæringen af 9. september 2014 fra EU-Udenrigstjenesten om dannelsen af ​​den nye regering i Irak,

–       der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–       der henviser til FN's erklæring vedrørende rettigheder for personer, der tilhører nationale eller etniske, religiøse eller sproglige minoriteter af 18. december 1992,

–       der henviser til EU's retningslinjer om fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed, der blev vedtaget den 24. juni 2013,

–       der henviser til FN’s Sikkerhedsråds resolution 2169 af 30. juli 2014 om Irak (S/RES/2169/2014) og 2170 af 15. august 2014 om trusler mod international fred og sikkerhed som følge af terrorhandlinger (S/RES/2170/2014),

–       der henviser til Jeddah-kommunikéet af 11. september 2014 om terrorisme,

–       der henviser til erklæringen af 10. september 2014 fra USA's præsident om ISIL,

–       der henviser til Menneskerettighedsrådets resolution af 1. september 2014 om menneskerettighedssituationen i Irak på baggrund af krænkelser begået af den såkaldte Islamiske Stat i Irak og Levanten og tilknyttede grupper,

–       der henviser til den uafhængige internationale undersøgelseskommissions 8. rapport af 13. august 2014 om Den Syriske Arabiske Republik,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at IS den 29. juni 2014 proklamerede et "kalifat" eller en "islamisk stat" i de områder i Irak og Syrien, som IS kontrollerer, og at der siden da har været en betydelig optrapning af volden i området;

B.     der henviser til, at de områder, der kontrolleres af IS, regelmæssigt præges af henrettelser, forbrydelser mod kvinder, herunder kidnapning og voldtægt, amputationer og offentlige piskninger; etniske og religiøse mindretal er blevet mål for en særlig brutal forfølgelse, idet IS hensynsløst har foretaget handlinger, der kan udgøre en etnisk og religiøs udrensning i de områder, det kontrollerer;

C.     der henviser til, at der angiveligt blev dræbt mindst 60 civile ved de seneste luftangreb fra det syriske regime mod IS; ifølge en rapport fra Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) er der overbevisende dokumentation for, at et giftigt kemikalie ”gentagne gange” er blevet brugt som våben i Syrien;

D.     der henviser til, at FN har anslået antallet af syriske flygtninge til over tre millioner, hvoraf de fleste finder vej til nabolande som Libanon, Jordan og Tyrkiet, hvilket giver en enorm belastning for værtslandenes økonomier;

E.     der henviser til, at det amerikanske militær har gennemført mere end 150 luftangreb i Irak, og at den amerikanske præsident Obama har meddelt, at han agter at udvide aktionen i Syrien med systematiske luftangreb rettet mod IS og vil øge støtten til de irakisk, kurdiske og syriske oppositionsstyrker; den amerikanske strategi har til formål at danne en bred koalition af partnere for at fordele operationerne mod IS;

F.     der henviser til, at det irakiske parlament den 8. september 2014 officielt godkendte Haider al-Habadi som landets nye premierminister og godkendte de fleste af de af ham foreslåede ministre;

G.     der henviser til, at den kurdiske bevægelse i Syrien har taget kontrol over størstedelen af ​​det kurdiske område i landet, hvilket har ført til oprettelse af ​​en selvstændig region (Rojava) opdelt i tre selvstændige kantoner, der hver har demokratisk selvstyre;

H.     der henviser til, at den selvproklamerede selvstændige region Rojava er baseret på chartret om samfundspagten, som er en inklusiv og demokratisk aftale mellem forskellige etniske grupper, der fastlægger principperne for økologisk balance, religions- og trosfrihed og ligestilling uden forskelsbehandling på grundlag af race, religion, overbevisninger, tro, dogmer eller køn; det ser ud til, at kvinder virkelig er blevet inkluderet og styrket i den selvstændige regions forvaltning;

I.      der henviser til, at IS den 13. september 2014 frigav nogle optagelser, som angiveligt viser halshugningen af det britiske gidsel David Haines;

1.      er forfærdet over IS’ brutale henrettelser af David Haines, Steven Sotloff og James Foley; udtrykker sin dybe medfølelse med familierne til disse ofre og med familierne til alle ofre for konflikten;

2.      fordømmer på det kraftigste de grusomheder og systematiske krænkelser af menneskerettighederne, der er begået af IS og andre tilknyttede væbnede grupper, herunder vold mod personer baseret på deres religiøse eller etniske tilhørsforhold, og vold mod kvinder og børn; mener, at disse handlinger kan udgøre krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden og bør undersøges som sådanne, således at gerningsmændene kan blive stillet til ansvar;

3.      fordømmer på det kraftigste bølgen af vold mod det syriske folk fra Assads regime, hvis hensynsløse handlinger har forårsaget den nuværende situation med kaos og ødelæggelser i landet, og hvis sekteriske vold og undertrykkelse har skabt de bedste betingelser for IS' fremgang;

4.      er dybt bekymret over beretningerne om brug af kemiske våben i Syrien; opfordrer indtrængende den syriske regering under Assad til at tage skridt til fuldt ud at opfylde sine forpligtelser i henhold til konventionen om kemiske våben, FN’s Sikkerhedsråds resolution 2118 og OPCW's Eksekutivråds beslutninger;

5.      glæder sig over tilsagnet om yderligere EU-bistand i forbindelse med den humanitære krise; støtter fuldt ud ideen om at etablere en humanitær luftbro til det nordlige Irak for at yde bistand til befolkninger i nød; mener, at EU sammen med de internationale partnere bør fokusere på koordineringen af ​​den humanitære bistand, herunder muligheden af at åbne humanitære korridorer for at bringe hjælp til truede befolkningsgrupper;

6.      glæder sig over dannelsen af ​​den nye irakiske regering; anmoder om, at premierminister Haider al-Abadi opererer i en ånd af kompromis og sand inklusion; minder ham om, at man kun gennem tværsekterisk repræsentation vil kunne forhindre en gentagelse af fortidens fejltagelser;

7.      glæder sig over resultatet af ministermødet i Jeddah, især beslutningerne om at standse strømmen af ​​udenlandske krigere gennem nabolandene og bekæmpe finansieringen af IS og andre voldelige ekstremister; noterer sig med bekymring beslutningen om i relevant omfang at deltage i de forskellige aspekter af en koordineret militær indsats mod IS; noterer sig Tyrkiets beslutning om ikke at underskrive den fælles erklæring;

8.      glæder sig over Den Arabiske Ligas beslutning om at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at konfrontere IS’ militante og samarbejde med alle internationale, regionale og nationale aktører i bestræbelserne på at bekæmpe militante grupper; mener, at Den Arabiske Liga bør gøre alt, hvad der står i dens magt, for at tage fat på IS’ og lignende gruppers finansstrømme, rekrutteringsvirksomhed og kampagner i de sociale medier;

9.      noterer sig visse medlemsstaters beslutning om at bevæbne de kurdiske regionale myndigheder og den amerikanske strategi med at gennemføre luftangreb og samtidig bevæbne militante grupper, der kæmper mod IS; ​​er i lyset af den ustabile situation på stedet bekymret over muligheden af, at våben til brug mod IS nemt kan falde i IS’ eller andre voldelige radikale gruppers hænder; mener, at enhver støtte bør begrænses til efterretnings-, overvågnings- og rekognosceringsaktiver, defensivt udstyr og udstyr til at fjerne eller uskadeliggøre miner og lureminer;

10.    mener, at enhver operation mod IS bør finde sted inden for rammerne af FN;

11.    roser Libanon, Jordan og Tyrkiet for deres modtagelse af flygtninge; opfordrer det internationale samfund til at tage udfordringen op og være mere aktivt og imødekommende i byrdefordelingen og yde direkte økonomisk støtte til modtagerlandene;

12.    mener, at det progressive eksperiment med selvstyre i Rojava kan være en model for demokratisk konføderalisme i Mellemøsten; opfordrer EU og det internationale samfund til at støtte en sådan model i almindelighed og selvstændighedsprojektet i Rojava i særdeleshed;

13.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, EU 's særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, regeringen og Repræsentanternes Råd i Irak, Den Arabiske Liga, den regionale regering i Kurdistan, De Forenede Nationers generalsekretær og De Forenede Nationers Menneskerettighedsråd.