Menettely : 2014/2843(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0137/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0137/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/09/2014 - 10.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 121kWORD 58k
16.9.2014
PE537.039v01-00
 
B8-0137/2014

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Irakin ja Syyrian tilanteesta sekä ISISin hyökkäyksestä ja vähemmistöjen vainoamisesta  (2014/2843(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Valentinas Mazuronis EFDD-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Irakin ja Syyrian tilanteesta sekä ISISin hyökkäyksestä ja vähemmistöjen vainoamisesta (2014/2843(RSP))  
B8‑0137/2014

Euroopan parlamentti, joka

         ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Irakin tilanteesta(1),

–       ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) tiedottajan 29. elokuuta 2014 antaman lausunnon siitä, että puolisotilaalliset joukot pidättivät 43 Yhdistyneiden kansakuntien loitontamista tarkkaileviin joukkoihin kuuluvaa rauhanturvaajaa,

–       ottaa huomioon 9. syyskuuta 2014 annetun EUH:n lausunnon Irakin uuden hallituksen muodostamisesta,

–       ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–       ottaa huomioon 18. joulukuuta 1992 annetun Yhdistyneiden kansakuntien julistuksen kansallisiin tai etnisiin, uskonnollisiin ja kielellisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksista,

–       ottaa huomioon 24. kesäkuuta 2013 hyväksytyt EU:n suuntaviivat uskonnon tai vakaumuksen vapauden edistämisestä ja suojelemisesta,

–       ottaa huomioon 30. heinäkuuta 2014 annetun YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2169 Irakista (S/RES/2169/2014) ja 15. elokuuta 2014 annetun päätöslauselman 2170 terroritekojen aiheuttamista uhista kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle (S/RES/2170/2014),

–       ottaa huomioon 11. syyskuuta 2014 annetun Jeddan julkilausuman terrorismista,

–       ottaa huomioon Yhdysvaltojen presidentin 10. syyskuuta 2014 antaman lausunnon Irakin ja Levantin islamilaisesta valtiosta (ISIL);

–       ottaa huomioon niin sanotun Irakin ja Levantin islamilaisen valtion ja muiden ryhmien väärinkäytösten takia 1. syyskuuta 2014 annetun YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman Irakin ihmisoikeustilanteesta,

–       ottaa huomioon Syyrian arabitasavallan tilannetta käsittelevän riippumattoman kansainvälisen tutkintakomission 13. elokuuta 2014 julkaiseman kahdeksannen raportin,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että 29. kesäkuuta 2014 IS perusti ”kalifaatin” tai ”islamilaisen valtion” alueille, joita se valvoo Irakissa ja Syyriassa, ja sen jälkeen väkivalta on lisääntynyt jyrkästi alueella;

B.     toteaa, että IS:n valvonnassa oleville alueille ovat tyypillisiä säännölliset teloitukset, naisiin kohdistuvat rikokset, sieppaukset ja raiskaukset mukaan luettuina, sekä amputoinnit ja julkiset raipparangaistukset; ottaa huomioon, että etsiniin ja uskonnollisiin vähemmistöihin on kohdistettu erityisen julmaa vainoa, koska IS on toteuttanut säälimättä etnisiin ja uskonnollisiin puhdistuksiin verrattavia tekoja valvomillaan alueilla;

C.     toteaa, että tietojen mukaan Syyrian hallituksen IS:ää vastaan äskettäin tekemissä ilmaiskuissa kuoli vähintään 60 siviiliä; toteaa, että Kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW) raportissa esitettiin vakuuttavia todisteita siitä, että myrkyllisiä kemikaaleja on käytetty ”toistuvasti” aseena Syyriassa;

D.     toteaa, että YK:n mukaan Syyrian pakolaisia on yli kolme miljoonaa ja heistä suurin osa pyrkii naapurimaihin kuten Libanoniin, Jordaniaan ja Turkkiin, mikä rasittaa huomattavasti vastaan ottavien maiden talouksia;

E.     toteaa, että Yhdysvaltojen asevoimat on tehnyt yli 150 ilmaiskua Irakiin ja presidentti Obama on ilmoittanut aikomuksestaan laajentaa sotatoimia Syyriaan ja tehdä järjestelmällisiä ilmaiskuja IS:n kohteisiin ja että hänen tavoitteenaan on lisätä tukea Irakin, kurdien ja Syyrian oppositiovoimille; toteaa, että Yhdysvaltojen strategiana on pyrkiä kumppanien muodostamaan laajaan liittoumaan IS:ää vastaan suoritettavien operaatioiden jakamiseksi;

F.     ottaa huomioon, että 8. syyskuuta 2014 Irakin parlamentti hyväksyi virallisesti Haider al-Habadin maan uudeksi pääministeriksi ja että se hyväksyi suurimman osan hänen ehdottamastaan hallituksesta;

G.     toteaa, että Syyrian kurdiliike on ottanut valvontaansa suurimman osan maan kurdialueesta, minkä seurauksena on perustettu autonominen alue (Rojava), joka on jaettu kolmeen autonomiseen kantoniin, joista kullakin on demokraattinen itsehallinto;

H.     toteaa, että autonomiseksi julistautunut Rojovan alueen perustana on yhteiskuntasopimus, joka on eri etnisten ryhmien välinen osallistava ja demokraattinen sopimus, jossa määritellään ekologisen tasapainon, uskonnon ja vakaumuksen vapauden sekä tasa-arvon periaatteet ilman rotuun, uskontoon, uskomukseen, oppiin tai sukupuoleen perustuvaa syrjintää; toteaa, että näyttää siltä, että naiset todella osallistuvat autonomisen alueen hallintoon ja heille on annettu valtuuksia;

I.      toteaa, että 13. syyskuuta 2014 IS julkaisi kuvamateriaalia, jossa väitteiden mukaan esitetään brittiläisen panttivangin David Hainesin teloittaminen;

1.      on kauhistunut, että IS on teloittanut raakalaismaisesti David Hainesin, Steven Sotloffin ja James Foleyn; ilmaisee syvän myötätuntonsa ja esittää suruvalittelunsa näiden uhrien perheille ja konfliktin kaikkien uhrien perheille;

2.      tuomitsee mitä jyrkimmin IS:n ja muiden aseellisten ryhmittymien tekemät hirveydet ja ihmisoikeusrikkomukset, uskontoon tai etniseen taustaan perustuva henkilöihin kohdistuva väkivalta sekä naisiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta mukaan luettuina; katsoo, että näitä toimia voidaan verrata sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja että ne olisi sen vuoksi selvitettävä, jotta tekijät saadaan vastuuseen;

3.      tuomitsee mitä jyrkimmin Syyrian kansaan kohdistetun väkivaltakampanjan, jonka on toteuttanut Assadin hallitus, jonka häikäilemättömät toimet ovat aiheuttaneet nykyisen kaaoksen ja tuhon maassa ja jonka ryhmäkuntainen väkivalta sorto ovat antaneet IS:n nousulle erinomaisen tilaisuuden;

4.      on syvästi huolestunut tiedoista, joiden mukaan Syyriassa käytetään kemiallisia aseita; kehottaa Assadin johtamaa Syyrian hallitusta toteuttamaan toimenpiteitä kemiallisten aseiden kieltosopimuksen, YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2118 ja OPCW:n hallintoneuvoston päätösten noudattamiseksi kaikilta osiltaan;

5.      suhtautuu myönteisesti sitoumukseen EU:n lisävarojen myöntämisestä humanitaarisia kriisejä varten; tukee voimakkaasti ajatusta siitä, että perustetaan humanitaarinen ilmasilta Pohjois-Irakiin avun toimittamiseksi sitä tarvitseville ihmisille; katsoo, että EU:n ja sen kansainvälisten kumppanien olisi keskityttävä koordinoimaan humanitaarista apua sekä mahdollisuutta avata humanitaarisia käytäviä avun toimittamiseksi vaarassa oleville yhteisöille;

6.      suhtautuu myönteisesti Irakin uuden hallituksen muodostamiseen; pyytää pääministeri Haider al-Abadia työskentelemään kompromissin ja todellisen osallistavuuden hengessä; muistuttaa hänelle, että ainoastaan kaikkia ryhmäkuntia koskevan edustuksen avulla on mahdollista estää aikaisempien virheiden toistuminen;

7.      suhtautuu myönteisesti Jeddan ministerikokouksen tulokseen ja erityisesti päätöksiin naapurimaiden kautta kulkevan taistelijoiden virran tyrehdyttämiseksi sekä IS:n ja muiden väkivaltaisten ääriainesten rahoituksen lopettamiseksi; panee huolestuneena merkille päätöksen osallistua tarvittaessa IS:n vastaisten koordinoitujen sotatoimien eri osa-alueisiin; panee merkille Turkin päätöksen olla allekirjoittamatta yhteistä julistusta;

8.      suhtautuu myönteisesti Arabiliiton päätökseen toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla vastustetaan IS:n taistelijoita, ja tehdä yhteistyötä kaikkien kansainvälisten, alueellisten ja kansallisten toimijoiden kanssa ponnisteluissa taistelijaryhmien torjumiseksi; katsoo, että Arabiliiton olisi tehtävä kaikkensa IS:n ja vastaavien ryhmien rahavirtoihin, rekrytointitoimintaan ja sosiaalisen median kampanjoihin puuttumiseksi;

9.      panee merkille tiettyjen jäsenvaltioiden päätöksen kurdien alueellisten viranomaisten aseistamisesta sekä Yhdysvaltojen strategian, jonka mukaisesti se tekee ilmaiskuja ja samalla aseistaa IS-järjestöä vastustavia taisteluryhmiä; on huolestunut, että paikalla vallitseva epävakaa tilanne huomioon ottaen on mahdollista, että IS itse tai muut väkivaltaiset radikaaliryhmät voivat käyttää IS-järjestöä vastaan käytettäväksi toimitettuja aseita; katsoo, että kaikki tuki olisi rajoitettava tiedustelun, valvonnan ja tunnistuksen aloille, puolustusvälineisiin ja laitteisiin, joilla poistetaan tai tehdään vaarattomaksi miinoja ja ansoitteita;

10.    katsoo, että kaikki IS:n vastaiset operaatiot olisi toteutettava Yhdistyneiden kansakuntien alaisuudessa;

11.    antaa tunnustusta Libanonille, Jordanialle ja Turkille pakolaisten vastaanottamisesta; kehottaa kansainvälistä yhteisöä vastaamaan haasteeseen ja olemaan entistä aktiivisempi ja vastaanottavaisempi taakanjaossa sekä myöntämään suoraa taloudellista tukea vastaanottajamaille;

12.    katsoo, että asteittaisen itsehallinnon kokeileminen Rojavassa voisi toimia demokraattisen konfederalismin mallina Lähi-idässä; kehottaa EU:ta ja kansainvälistä yhteisöä tukemaan tällaista mallia yleisesti ja erityisesti Rojavan autonomiahanketta;

13.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Irakin hallitukselle ja edustajien neuvostolle, Arabiliitolle, Kurdistanin aluehallinnolle, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille ja Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvostolle.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0011.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö