Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0137/2014Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0137/2014

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Irake bei Sirijoje ir ISIL agresijos, įskaitant mažumų persekiojimą

16.9.2014 - (2014/2843(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Valentinas Mazuronis EFDD frakcijos vardu

Procedūra : 2014/2843(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0137/2014
Pateikti tekstai :
B8-0137/2014
Debatai :
Priimti tekstai :

B8‑0137/2014

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Irake bei Sirijoje ir ISIL agresijos, įskaitant mažumų persekiojimą

(2014/2843(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo 2014 m. liepos 17 d. rezoliuciją dėl padėties Irake[1],

–       atsižvelgdamas į EIVT atstovo spaudai 2014 m. rugpjūčio 29 d. pareiškimą dėl 43 Jungtinių Tautų kariuomenės išvedimo stebėjimo pajėgų taikdarių sulaikymo, kurį įvykdė ginkluoti kovotojai Golano Aukštumose,

–       atsižvelgdamas į EIVT 2014 m. rugsėjo 9 d. pareiškimą dėl naujos Irako vyriausybės formavimo,

–       atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į 1992 m. gruodžio 18 d. Jungtinių Tautų tautinėms arba etninėms, religinėms arba kalbinėms mažumoms priklausančių asmenų teisių deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 24 d. priimtas ES religijos ar tikėjimo laisvės skatinimo ir apsaugos gaires,

–       atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos 2014 m. liepos 30 d. rezoliuciją Nr. 2169 dėl Irako (S/RES/2169/2014) ir 2014 m. rugpjūčio 15 d. rezoliuciją Nr. 2170 dėl grėsmių tarptautinei taikai ir saugumui, kurias kelia teroro aktai (S/RES/2170/2014),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 11 d. Džidos pranešimą dėl terorizmo,

–       atsižvelgdamas į Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento 2014 m. rugsėjo 10 d. pareiškimą dėl ISIL,

–       atsižvelgdamas į Žmogaus teisių tarybos 2014 m. rugsėjo 1 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties Irake atsižvelgiant į vadinamosios Irako ir Levanto islamo valstybės ir susijusių grupuočių įvykdytą smurtą,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugpjūčio 13 d. Nepriklausomos tarptautinės tyrimų Sirijos Arabų Respublikoje komisijos aštuntąją ataskaitą,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi 2014 m. birželio 29 d. IS paskelbė savo kontroliuojamose Irako ir Sirijos teritorijose kalifatą arba islamo valstybę ir nuo to laiko regione pastebimas didelis smurto protrūkis;

B.     kadangi IS kontroliuojamose teritorijose nuolat vykdomos egzekucijos, nusikaltimai prieš moteris, įskaitant grobimą ir prievartavimą, amputavimus ir viešus plakimus; kadangi etninės ir religinės mažumos yra ypač žiauriai persekiojamos, nes IS savo kontroliuojamose teritorijose negailestingai ėmėsi tokių veiksmų, kurie galėtų prilygti etniniam ir religiniam valymui;

C.     kadangi pranešama, kad Sirijos režimui neseniai įvykdžius oro antpuolius prieš IS žuvo mažiausiai 60 civilių gyventojų; kadangi Cheminio ginklo uždraudimo organizacija (CGUO) savo ataskaitoje pateikia tvirtų įrodymų, kad Sirijoje nuodingoji medžiaga buvo ne kartą naudojama kaip ginklas;

D.     kadangi JT duomenimis yra daugiau negu 3 mln. Sirijos pabėgėlių, dauguma iš jų pasitraukė į tokias kaimynines šalis kaip Libanas, Jordanija ir Turkija, sukeldami didelių sunkumų priimančiųjų šalių ekonomikai;

E.     kadangi JAV kariuomenė Irake įvykdė daugiau nei 150 oro antpuolių ir JAV prezidentas B. Obama paskelbė savo ketinimą išplėsti kampaniją ir Sirijoje vykdyti sistemingus prieš IS nukreiptus oro antpuolius, taip pat savo ketinimą didinti paramą Irako, kurdų ir Sirijos opozicinėms jėgoms; kadangi JAV laikosi strategijos, pagal kurią siekiama suformuoti plataus masto partnerių koaliciją, kuri pasiskirstytų prieš IS nukreiptas operacijas;

F.     kadangi 2014 m. rugsėjo 8 d. Irako parlamentas oficialiai patvirtino Haider al-Habadi naujuoju šalies ministru pirmininku ir pritarė didžiajai daliai jo pasiūlyto kabineto;

G.     kadangi kurdų judėjimas Sirijoje perėmė didžiosios kurdų regiono dalies kontrolę ir taip buvo sukurtas Vakarų Kurdistano autonominis regionas (angl. Rojava), padalytas į tris autonominius kantonus, kiekvienas iš jų turi demokratinę autonominę administraciją;

H.     kadangi autonominiu pasiskelbęs Vakarų Kurdistano regionas grindžiamas Socialinio susitarimo chartija – integraciniu ir demokratiniu įvairių etninių grupių susitarimu, kuriuo nustatomi ekologinės pusiausvyros, religijos ir tikėjimo laisvės, lygybės nediskriminuojant dėl rasės, religijos, įsitikinimų, doktrinos ar lyties principai; kadangi matyti, kad moterys iš tikrųjų buvo įtrauktos į autonominio regiono administraciją ir joms buvo suteikta galių;

I.      kadangi 2014 m. rugsėjo 13 d. IS paskelbė vaizdo įrašą, kuriame, kaip teigiama, rodomas britų įkaito Davido Haineso galvos nukirtimas;

1.      yra pasipiktinęs žiauriomis Davido Haineso, Steveno Sotloffo ir Jameso Foley egzekucijomis, kurias įvykdė IS; reiškia gilią užuojautą šių aukų šeimoms ir visų konflikto aukų šeimoms;

2.      griežčiausiai smerkia IS ir kitų susijusių ginkluotų grupuočių vykdomus žiaurumus ir sistemingus žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant smurtą prieš asmenis dėl jų religijos ar etninės kilmės, ir smurtą prieš moteris bei vaikus; mano, kad šie veiksmai galėtų būti laikomi karo nusikaltimais ir nusikaltimais žmoniškumui, todėl turėtų būti tiriami, kad jų vykdytojai būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

3.      labai griežtai smerkia B. Assado režimo vykdomą smurto kampaniją, nukreiptą prieš Sirijos žmones, – šie neatsakingi veiksmai lėmė dabartinį šalies chaosą ir nuniokojimą, o religinio pobūdžio smurtas ir priespauda sudarė puikią galimybę IS suklestėti;

4.      yra nepaprastai susirūpinęs dėl pranešimų apie Sirijoje naudojamus cheminius ginklus; ragina B. Assado vadovaujamą Sirijos vyriausybę imtis veiksmų ir visapusiškai laikytis savo įsipareigojimų pagal Cheminio ginklo uždraudimo konvenciją, JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2118 ir CGUO vykdomosios tarybos sprendimus;

5.      teigiamai vertina įsipareigojimą skirti papildomų ES lėšų humanitarinei krizei valdyti; tvirtai remia idėją sukurti humanitarinės pagalbos teikimo į Šiaurės Iraką oro transportu tiltą, siekiant suteikti pagalbą gyventojams, kuriems jos reikia; laikosi nuomonės, kad ES ir tarptautiniai partneriai turėtų sutelkti dėmesį į humanitarinės pagalbos, be kita ko, galimybės atverti humanitarinės pagalbos teikimo koridorius, kuriais būtų teikiama pagalba pavojingoje padėtyje esančioms bendruomenėms, koordinavimą;

6.      teigiamai vertina naujos Irako vyriausybės suformavimą; prašo, kad ministras pirmininkas Haider al-Abadi veiktų siekdamas kompromiso ir tikrosios įtraukties; primena jam, kad tik užtikrinus įvairių religijų atstovavimą bus galima išvengti praeities klaidų kartojimo;

7.      teigiamai vertina Džidoje vykusio ministrų susitikimo rezultatą, t. y. sprendimus dėl užsienio kovotojų srautų per kaimynines šalis stabdymo ir IS bei kitų smurtinių ekstremistų finansavimo nutraukimo; susirūpinęs atkreipia dėmesį į sprendimą prireikus prisijungti vykdant įvairius prieš IS nukreiptos koordinuotos karinės kampanijos veiksmus; atkreipia dėmesį į Turkijos sprendimą nepasirašyti bendros deklaracijos;

8.      teigiamai vertina Arabų Lygos sprendimą imtis visų reikiamų priemonių siekiant pasipriešinti IS kovotojams ir bendradarbiauti su visais tarptautiniais, regioniniais ir nacionaliniais subjektais imantis veiksmų kovoje su kovotojų grupuotėmis; mano, kad Arabų Lyga turėtų dėti visas pastangas siekdama užkirsti kelią IS ir panašių grupuočių finansų srautams, verbavimo veiklai ir kampanijoms socialiniuose tinkluose;

9.      atkreipia dėmesį į kai kurių valstybių narių sprendimą apginkluoti kurdų regionines institucijas ir į JAV strategiją vykdyti oro antpuolius ir tuo pačiu metu apginkluoti su IS kovojančias kovotojų grupuotes; atsižvelgdamas į nepastovią padėtį vietoje, reiškia susirūpinimą dėl galimybės, kad ginklai, tiekiami kovai su IS, galėtų lengvai patekti į IS ar kitų smurtinių ir radikalių grupuočių rankas; mano, kad visa pagalba turėtų apsiriboti žvalgybos, sekimo ir išžvalgymo priemonėmis, gynybos įranga ir minų bei apgaulingųjų minų šalinimo ir nukenksminimo įranga;

10.    laikosi nuomonės, kad kiekviena prieš IS nukreipta operacija turėtų būti vykdoma prižiūrint Jungtinėms Tautoms;

11.    giria Libaną, Jordaniją ir Turkiją už jų vaidmenį priimant pabėgėlius; ragina tarptautinę bendruomenę priimti šį iššūkį ir aktyviau bei iniciatyviau siekti dalytis našta, taip pat teikti tiesioginę finansinę paramą priimančiosioms šalims;

12.    mano, kad pažangus Vakarų Kurdistano eksperimentas sukuriant autonominę vyriausybę galėtų būti demokratinės konfederacijos pavyzdžiu Artimuosiuose Rytuose; ragina ES ir tarptautinę bendruomenę remti tokį modelį plačiąja prasme, o šiuo konkrečiu atveju – remti Vakarų Kurdistano autonomijos projektą;

13.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei bendrai užsienio ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Irako vyriausybei ir atstovų tarybai, Arabų Lygai, Kurdistano regioninei vyriausybei, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui ir Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybai.