Rezolūcijas priekšlikums - B8-0137/2014Rezolūcijas priekšlikums
B8-0137/2014

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Irākā un Sīrijā un ISIS ofensīvu, tostarp minoritāšu vajāšanu

  16.9.2014 - (2014/2843(RSP))

  iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
  saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

  Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Valentinas Mazuronis EFDD grupas vārdā

  Procedūra : 2014/2843(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  B8-0137/2014
  Iesniegtie teksti :
  B8-0137/2014
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  B8‑0137/2014

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Irākā un Sīrijā un ISIS ofensīvu, tostarp minoritāšu vajāšanu

  (2014/2843(RSP))

  Eiropas Parlaments,

  –       ņemot vērā 2014. gada 17. jūlija rezolūciju par stāvokli Irākā[1],

  –       ņemot vērā EĀDD pārstāvja 2014. gada 29. augusta paziņojumu par to, ka bruņoti kaujinieki Golanas augstienē aizturēja 43 miera uzturētājus no Apvienoto Nāciju Organizācijas Karaspēka atvilkšanas novērotāju spēkiem;

  –       ņemot vērā EĀDD 2014. gada 9. septembra paziņojumu par Irākas jaunās valdības veidošanu;

  –       ņemot vērā 1948. gadā pieņemto Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

  –       ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas 1992. gada 18. decembra Deklarāciju par to personu tiesībām, kuras pieder pie nacionālām vai etniskām, reliģiskām un lingvistiskām minoritātēm;

  –       ņemot vērā 2013. gada 24. jūnijā pieņemtās ES pamatnostādnes par reliģijas vai ticības brīvības veicināšanu un aizsardzību,

  –       ņemot vērā ANO Drošības padomes 2014. gada 30. jūlija Rezolūciju Nr. 2169 par Irāku (S/RES/2169/2014) un 2014. gada 15. augusta Rezolūciju Nr. 2170 par terora aktu radītu starptautiskā miera un drošības apdraudējumu (S/RES/2170/2014),

  –       ņemot vērā Džidas 2014. gada 11. septembra paziņojumu par terorismu,

  –       ņemot vērā Amerikas Savienoto Valstu prezidenta 2014. gada 10. septembra paziņojumu par ISIL,

  –       ņemot vērā Cilvēktiesību padomes 2014. gada 1. septembra rezolūciju par stāvokli cilvēktiesību jomā Irākā, ņemot vērā tā dēvētās Islāma valsts Irākā un Levantē un citu ar to saistītu grupējumu izdarītos pārkāpumus,

  –       ņemot vērā ANO neatkarīgās starptautiskās izmeklēšanas komisijas 2014. gada 13. augusta Astoto ziņojumu par Sīrijas Arābu Republiku,

  –       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

  A.     tā kā Islāma valsts (IS) 2014. gada 29. jūnijā tās kontrolētajās Irākas un Sīrijas teritorijās ir proklamējusi kalifātu jeb islāma valsti un kopš tā laika šajā teritorijā ir strauji pieaugusi vardarbība;

  B.     tā kā IS kontrolētajās teritorijās regulāri notiek nāvessodu izpilde, tiek izdarīti noziegumi pret sievietēm, tostarp nolaupīšana un izvarošana, tiek veiktas amputācijas un publiska pēršana; tā kā īpaši brutāla vajāšana tiek izvērsta pret etniskām un reliģiskām minoritātēm, jo IS savā kontrolētajā teritorijā bez žēlastības veica darbības, kas pielīdzināmas etniskai un reliģiskai tīrīšanai;

  C.     tā kā saskaņā ar ziņoto nesenajos Sīrijas režīma gaisa uzbrukumos pret IS tika nogalināti vismaz 60 civiliedzīvotāji; tā kā Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijas (OPCW) ziņojumā tika iekļauti pārliecinoši pierādījumi par to, ka Sīrijā atkārtoti kā ieroči ir izmantotas toksiskas ķīmiskas vielas;

  D.     tā kā saskaņā ar ANO aplēsēm Sīrijas bēgļu skaits pārsniedz trīs miljonus, un lielākā daļa no viņiem ir devušies uz kaimiņvalstīm, piemēram, Libānu, Jordāniju un Turciju, radot lielu apgrūtinājumu uzņēmējvalstu ekonomikām;

  E.     tā kā ASV militārie spēki ir veikuši vairāk nekā 150 gaisa uzbrukumus Irākā un ASV prezidents B. Obama ir paziņojis par savu nodomu paplašināt kampaņu Sīrijā, sistemātiski vēršot gaisa uzbrukumus pret IS, kā arī par nodomu palielināt atbalstu irākiešu, kurdu un sīriešu opozīcijas spēkiem; tā kā ASV stratēģijas mērķis ir izveidot plašu partneru koalīciju, lai savstarpēji sadalītu pret IS vērstās darbības;

  F.     tā kā 2014. gada 8. septembrī Irākas parlaments oficiāli iecēla Haider al-Habadi valsts premjerministra amatā un apstiprināja lielāko daļu no viņa ierosinātā kabineta locekļiem;

  G.     tā kā kurdu kustība Sīrijā ir pārņēmusi savā kontrolē lielāko daļu no kurdu apvidiem šajā valstī, tādā veidā izveidojot autonomu reģionu (Rodžava), kas sadalīts trijos autonomos kantonos ar demokrātisku autonomu pašvaldību;

  H.     tā kā pašpasludinātais autonomais Rodžavas reģions ir izveidots, pamatojoties uz Sabiedriskā līguma hartu — dažādu etnisko grupu visaptverošu un demokrātisku vienošanos, kurā noteikti ekoloģiskā līdzsvara, reliģijas un ticības brīvības principi, kā arī princips par līdztiesību bez diskriminācijas rases, reliģiskās piederības, ticības, kādas mācības atbalstīšanas vai dzimuma dēļ; tā kā šķiet, ka sievietes ir patiesi iekļautas un viņām tiek dotas iespējas piedalīties autonomā reģiona pārvaldē;

  I.      tā kā 2014. gada 13. septembrī IS publiskoja video, kurā, kā tika apgalvots, ir parādīts, kā britu gūsteknim David Haines tiek nocirsta galva,

  1.      pauž ārkārtīgu sašutumu par David Haines, Steven Sotloff un James Foley brutālo noslepkavošanu, ko veica IS; izsaka dziļu līdzjūtību minēto upuru un visu šajā konfliktā cietušo upuru ģimenēm;

  2.      pauž stingru nosodījumu par IS un citu ar to saistīto bruņoto grupējumu vardarbību un sistemātiskajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp vardarbību pret cilvēkiem viņu reliģiskās vai etniskās piederības dēļ un vardarbību pret sievietēm un bērniem; uzskata, ka šīs darbības varētu klasificēt kā kara noziegumus un noziegumus pret cilvēci un ka tādēļ saistībā ar tām būtu jāveic izmeklēšana, lai vainīgos varētu saukt pie atbildības;

  3.      stingri nosoda pret Sīrijas iedzīvotājiem izvērsto vardarbības kampaņu, ko īstenoja B. al Asada režīms, kura nepārdomātās rīcības ir novedušas valsti pašreiz valdošajā haosā un postā un kura reliģiski motivētā vardarbība un apspiešana radīja piemērotus apstākļus IS izveidei;

  4.      pauž patiesas bažas par ziņām, ka Sīrijā tiek izmantoti ķīmiskie ieroči; mudina B. al Asada vadīto Sīrijas valdību veikt pasākumus, lai pilnībā ievērotu savas Ķīmisko ieroču konvencijā, ANO Drošības padomes Rezolūcijā Nr. 2118 un OPCW Izpildpadomes lēmumos noteiktās saistības;

  5.      atzinīgi vērtē apņemšanos piešķirt papildu Eiropas līdzekļus humanitārās krīzes novēršanai; stingri atbalsta domu par humanitārā gaisa tilta izveidi ar Irākas ziemeļdaļu, lai sniegtu palīdzību iedzīvotājiem, kuriem tā ir vajadzīga; uzskata, ka ES kopā ar starptautiskajiem partneriem būtu lielāka uzmanība jāpievērš humanitārās palīdzības koordinācijai, tostarp iespējai atvērt humānās palīdzības koridorus, lai nogādātu palīdzību apdraudētajām kopienām;

  6.      atzinīgi vērtē Irākas jaunās valdības izveidi; prasa premjerministram Haider al-Abadi darboties kompromisa un patiesas iekļautības gaisotnē; atgādina viņam, ka izvairīties no pagātnes kļūdām būs iespējams tikai tad, ja tiks pārstāvētas visas reliģiskās pārliecības grupas;

  7.      atzinīgi vērtē Džidā notikušās ministru sanāksmes rezultātus, jo īpaši lēmumu par ārvalstu cīnītāju plūsmas caur kaimiņvalstīm apturēšanu un par cīņu pret IS un citu vardarbīgu ekstrēmistu finansēšanu; ar bažām ņem vērā lēmumu attiecīgos gadījumos iesaistīties pret IS vērstas koordinētas militāras kampaņas dažādos aspektos; ņem vērā Turcijas lēmumu neparakstīt kopīgo deklarāciju;

  8.      atzinīgi vērtē Arābu valstu līgas lēmumu veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai cīnītos pret IS kaujiniekiem, un cīņā pret kaujinieku grupējumiem sadarboties ar visiem starptautiskajiem, reģionālajiem un valsts līmeņa dalībniekiem; uzskata, ka Arābu valstu līgai būtu jādara viss, kas ir tās spēkos, lai vērstos pret IS un līdzīgu grupējumu finanšu plūsmām, rekrutēšanas darbībām un sociālās plašsaziņas kampaņām;

  9.      pieņem zināšanai atsevišķu dalībvalstu lēmumu nodrošināt bruņojumu kurdu reģionālajām varas iestādēm un ASV stratēģiju veikt gaisa uzbrukumus un vienlaikus nodrošināt bruņojumu militārajiem grupējumiem, kas pretojas IS; ņemot vērā nestabilo stāvokli uz vietas, pauž bažas par varbūtību, ka ieroči, kas tiek nodrošināti cīņai pret IS, var nonākt pašas IS vai citu vardarbīgu radikālu grupu rīcībā; uzskata, ka jebkādam atbalstam būtu jāaprobežojas ar izlūkošanas, uzraudzības un militārās izlūkošanas līdzekļu, aizsardzībai paredzēta ekipējuma un mīnu un lamatmīnu aizvākšanai vai neitralizēšanai paredzēta ekipējuma nodrošināšanu;

  10.    uzskata, ka jebkādām pret IS vērstām operācijām būtu jānotiek Apvienoto Nāciju Organizācijas paspārnē;

  11.    pauž atzinību par Libānas, Jordānijas un Turcijas paveikto bēgļu uzņemšanā; aicina starptautisko sabiedrību ķerties pie problēmas risināšanas un būt aktīvākai un pretimnākošākai, uzņemoties savu daļu sloga, un sniegt tiešu finansiālu atbalstu valstīm, kas uzņem bēgļus;

  12.    uzskata, ka progresīvais Rodžavas autonomās pašvaldības izveides eksperiments varētu kalpot kā modelis demokrātiskam konfederālismam Tuvajos Austrumos; aicina ES un starptautisko sabiedrību atbalstīt šādu modeli kopumā un autonomijas projektu Rodžavā jo īpaši;

  13.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Irākas valdībai un Pārstāvju palātai, Arābu valstu līgai, Kurdistānas reģionālajai valdībai, ANO ģenerālsekretāram un ANO Cilvēktiesību padomei.