Förslag till resolution - B8-0137/2014Förslag till resolution
B8-0137/2014

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Irak och Syrien och Isis offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter

16.9.2014 - (2014/2843(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Valentinas Mazuronis för EFDD-gruppen

Förfarande : 2014/2843(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0137/2014
Ingivna texter :
B8-0137/2014
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0137/2014

Europaparlamentets resolution om situationen i Irak och Syrien och Isis offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter

(2014/2843(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sin resolution av den 17 juli 2014 om situationen i Irak[1],

–       med beaktande av utrikestjänstens talespersons uttalande av den 29 augusti 2014 om beväpnade aktivisters tillfångatagande av 43 fredsbevarande medlemmar av FN:s truppåtskillnadsövervakande styrka på Golanhöjderna,

–       med beaktande av utrikestjänstens uttalande av den 9 september 2014 om bildandet av den nya regeringen i Irak,

–       med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–       med beaktande av FN:s förklaring om rättigheterna för personer som tillhör nationella eller etniska religiösa eller språkliga minoriteter av den 18 december 1992,

–       med beaktande av EU:s riktlinjer om främjande och skydd av religions- och trosfriheten, som antogs den 24 juni 2013,

–       med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 2169 av den 30 juli 2014 om Irak (S/RES/2169/2014) och resolution 2170 av den 15 augusti 2014 om hoten mot den internationella freden och säkerheten på grund av terrordåd (S/RES/2170/2014),

–       med beaktande av Jiddakommunikén om terrorism av den 11 september 2014,

–       med beaktande av den amerikanske presidentens uttalande om Isil av den 10 september 2014,

–       med beaktande av resolutionen från FN:s råd för mänskliga rättigheter av den 1 september 2014 om människorättssituationen i Irak mot bakgrund av de övergrepp som begåtts av den så kallade Islamiska staten i Irak och Levanten och därtill knutna grupper,

–       med beaktande av den åttonde rapporten av den 13 augusti 2014 från den oberoende internationella undersökningskommissionen för Arabrepubliken Syrien,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den 29 juni 2014 utropade IS ett ”kalifat” eller en ”islamisk stat” på de av IS kontrollerade territorierna i Irak och Syrien, och sedan dess har det skett en kraftig upptrappning av våldet i området.

B.     I IS-kontrollerade områden förekommer regelbundet avrättningar, förbrytelser mot kvinnor, däribland bortföranden och våldtäkter, amputeringar och offentlig piskning. Etniska och religiösa minoriteter har gjorts till måltavla genom en synnerligen brutal förföljelse där IS hänsynslöst har gjort sig skyldigt till vad som kan vara fråga om etnisk och religiös rensning i områden som står under dess kontroll.

C.     Den syriska regimens nyligen genomförda luftangrepp mot IS uppges ha dödat minst 60 civila. Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) har i en rapport presenterat övertygande bevis för att en giftig kemikalie ”vid upprepade tillfällen” använts som vapen i Syrien.

D.     FN har fastställt antalet syriska flyktingar till över 3 miljoner. De flesta söker sig till grannländer som Libanon, Jordanien och Turkiet, och utgör stora påfrestningar för värdländernas ekonomier.

E.     USA:s armé har genomfört mer än 150 luftangrepp i Irak, och den amerikanske presidenten Obama har meddelat sin avsikt att utvidga aktionerna i Syrien med systematiska luftangrepp mot IS och öka stödet till irakiska, kurdiska och syriska oppositionsstyrkor. Den amerikanska strategin är att bilda en bred koalition av partner som ska dela på operationerna mot IS.

F.     Den 8 september godkände Iraks parlament officiellt Haider al-Abadi som landets nye premiärminister och större delen av hans föreslagna kabinett.

G.     Den kurdiska rörelsen i Syrien har tagit kontrollen över större delen av landets kurdiska område. Detta har lett till bildandet av en autonom region (Rojava) indelad i tre autonoma kantoner, var och en med demokratisk autonom självförvaltning.

H.     Den självutnämnda autonoma Rojavaregionen bygger på stadgan om det sociala kontraktet, ett inkluderande och demokratiskt avtal mellan olika etniska grupper som fastställer principerna om ekologisk balans, religions- och trosfrihet och jämlikhet utan diskriminering grundad på ras, religion, trosbekännelse, lära eller kön. Det tycks som om kvinnor verkligen har gjorts delaktiga och fått inflytande i förvaltningen av den autonoma regionen.

I.      Den 13 september 2014 släppte IS en video som påstods visa halshuggningen av den brittiska gisslan David Haines.

1.      Europaparlamentet är djupt upprört över IS brutala avrättningar av David Haines, Steven Sotloff och James Foley. Parlamentet uttrycker sin djupa medkänsla och sitt deltagande med offrens anhöriga och med de anhöriga till alla offer i konflikten.

2.      Europaparlamentet fördömer i skarpast möjliga ordalag de grymheter och de systematiska brott mot de mänskliga rättigheterna som begåtts av IS och andra associerade väpnade grupper, däribland våld mot personer på grund av deras religiösa eller etniska tillhörighet och våld mot kvinnor och barn. Parlamentet anser att dessa handlingar kan utgöra krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten och att de bör utredas som sådana så att förövarna kan ställas till svars.

3.      Europaparlamentet fördömer i skarpast möjliga ordalag Assadregimens våldskampanj mot det syriska folket; regimens hänsynslösa aktioner har orsakat dagens kaos och förödelse i landet, och dess sekteristiska våld och förtryck har skapat en god jordmån för IS framväxt.

4.      Europaparlamentet är djupt oroat över rapporterna om användning av kemiska vapen i Syrien och uppmanar med kraft den syriska regeringen under Assad att vidta åtgärder för att helt och hållet fullgöra sina åtaganden enligt konventionen om kemiska vapen, FN:s säkerhetsråds resolution 2118 och besluten från det exekutiva rådet i Organisationen för förbud mot kemiska vapen.

5.      Europaparlamentet välkomnar åtagandet om ytterligare europeiska medel till den humanitära krisen. Parlamentet stöder kraftfullt tanken på att skapa en humanitär luftbro till norra Irak för att lämna bistånd till befolkningar i nöd. Parlamentet anser att EU tillsammans med internationella partner bör fokusera på samordningen av det humanitära biståndet, däribland möjligheten att öppna humanitära korridorer för att lämna bistånd till folkgrupper i fara.

6.      Europaparlamentet välkomnar bildandet av den irakiska regeringen och uppmanar premiärminister Haider al-Abadi att verka i en anda av kompromissvilja och verklig inkludering. Parlamentet erinrar premiärministern om att endast en representation som går tvärs över alla sekteristiska uppdelningar kommer att kunna göra det möjligt att undvika gångna tiders misstag.

7.      Europaparlamentet välkomnar resultatet av ministermötet i Jidda, särskilt besluten om att stoppa strömmen av utländska stridande genom grannländerna och motverka finansieringen av IS och andra våldsamma extremister. Parlamentet noterar med oro beslutet att, på de sätt som anses lämpliga, ansluta sig till de olika aspekterna av en samordnad militärkampanj mot IS. Parlamentet noterar Turkiets beslut att inte underteckna den gemensamma förklaringen.

8.      Europaparlamentet välkomnar Arabförbundets beslut att vidta alla nödvändiga åtgärder för att ta itu med militanta IS-medlemmar och samarbeta med alla internationella, regionala och nationella aktörer i insatserna för att bekämpa militanta grupper. Parlamentet anser att Arabförbundet bör göra allt i sin makt för att rikta in sig på de finansiella flödena, rekryteringsverksamheten och kampanjerna i sociala medier bland IS och liknande grupper.

9.      Europaparlamentet noterar vissa medlemsstaters beslut att beväpna de kurdiska regionala myndigheterna, och den amerikanska strategin att genomföra luftangrepp och samtidigt beväpna militanta grupper som bekämpar IS. Med tanke på den instabila situationen på marken är parlamentet bekymrat över att vapen som tillhandahålls för att användas mot IS lätt skulle kunna hamna hos IS självt eller hos andra våldsamma radikala grupper. Parlamentet anser att allt eventuellt stöd bör begränsas till underrättelse-, övervaknings- och rekognosceringstillgångar, defensiv utrustning samt utrustning för att avlägsna eller oskadliggöra minor och försåtmineringar.

10.    Europaparlamentet anser att alla eventuella operationer mot IS bör genomföras under FN:s ledning.

11.    Europaparlamentet lovordar Libanon, Jordanien och Turkiet för den roll de spelat genom att ta emot flyktingar. Parlamentet uppmanar världssamfundet att ta sig an utmaningen och att vara mer aktivt och tillmötesgående i bördefördelningen och ge direkt finansiellt stöd till värdländerna.

12.    Europaparlamentet anser att det progressiva experimentet i Rojava med autonomt självstyre skulle kunna fungera som modell för en demokratisk konfederalism i Mellanöstern. Parlamentet uppmanar EU och världssamfundet att stödja en sådan modell i allmänhet och autonomiprojektet i Rojava i synnerhet.

13.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, Iraks regering och representantråd, Arabförbundet, Kurdistans regionala regering, FN:s generalsekreterare och FN:s råd för mänskliga rättigheter.