Forslag til beslutning - B8-0138/2014Forslag til beslutning
B8-0138/2014

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Irak og Syrien og ISIS' offensiv, herunder forfølgelsen af mindretal

16.9.2014 - (2014/2843(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Silvia Costa, Nicola Caputo, Andi Cristea, Demetris Papadakis, Miroslav Poche for S&D-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0109/2014

Procedure : 2014/2843(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0138/2014
Indgivne tekster :
B8-0138/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0138/2014

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Irak og Syrien og ISIS' offensiv, herunder forfølgelsen af mindretal

(2014/2843(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Irak, især beslutning af 17. juli 2014 om situationen i Irak[1], og Syrien,

–       der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side og til sin beslutning af 17. januar 2013 om partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Irak,

–       der henviser til Rådets (udenrigsanliggender) konklusioner om Irak/Syrien, særlig af 30. august 2014,

–       der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at sikkerhedssituationen og den humanitære situation i Irak og Syrien er blevet forværret dramatisk efter, at dele af de to landes territorier blev besat af ”Den Islamiske Stat i Irak og Levanten” (ISIL); Nouri al-Malikis regerings fremmedgørelse af det sunnimuslimske mindretal i Irak spillede en vigtig rolle med at skaffe støtte til ISIL blandt irakiske sunnier;

B.     der henviser til, at ISIL har begået vilkårlige drab og massive krænkelser af menneskerettighederne, især mod etniske og religiøse mindretal, i de områder, det kontrollerer; ISIL har gennemført etnisk udrensning i historisk omfang i det nordlige Irak, systematisk rettet mod ikke-arabiske og ikke-sunnimuslimske samfund, idet det har dræbt eller bortført tusinder og tvunget mere end 830 000 andre til at flygte fra de områder, det har erobret siden den 10. juni 2014; de grupper, der har været mål herfor, omfatter yezidier, assyriske kristne, turkmenske shiamuslimer, shabaker, kakaier og sabean mandaere samt mange arabere og sunnimuslimer, som menes at kæmpe mod ISIL;

C.    der henviser til erobringen af ​​områderne i Irak og Syrien, efterfulgt af indførelsen af ​​den barske fortolkning af sharialovgivningen inspireret af den ekstreme version af wahhabisme, herunder diskrimination mod kvinder og børn, destruktion af shia-, sufi- og sunnimuslimske samt kristne religiøse bygninger og helligdomme og andre grusomheder mod civilbefolkningen;

D.     der henviser til, at ISIL har proklameret oprettelsen af det ​​"islamiske kalifat” i Irak og Syrien; ISIL anerkender ikke de internationalt anerkendte grænser og har erklæret, at det agter at sprede det "islamiske kalifat” til andre lande med muslimsk flertal;

E.     der henviser til, at ISIL og andre ekstremistiske organisationer, der opererer i Irak og Syrien, modtager midler fra velhavende donorer, navnlig i Saudi-Arabien, Qatar, Kuwait og De Forenede Arabiske Emirater;

F.     der henviser til, at visse EU-medlemsstater har besluttet at yde militær støtte til Irak, herunder de kurdiske regionale myndigheder, i et forsøg på at dæmme op for og vende ISIL’s fremgang;

G.     der henviser til, at den amerikanske præsident Barack Obama har annonceret en strategi til bekæmpelse af ISIL, som omfatter en militær komponent og koalitionsdannelse under inddragelse af centrale regionale aktører, såsom Tyrkiet, Saudi-Arabien, Jordan og Libanon;

H.     der henviser til, at Den Islamiske Republik Irans ledere har signaleret vilje til at samarbejde med den amerikansk ledede indsats for at bekæmpe ISIL;

I.      der henviser til, at der er blevet dannet en ny regering under ledelse af premierminister Haider al-Abadi i Irak, hvilket er en chance for at tage fat på de legitime bekymringer hos Iraks sunnimuslimske mindretal;

J.      der henviser til, at hundredvis af udenlandske krigere, herunder mange fra EU-medlemsstater, skal have deltaget i kampene sammen med ISIL; disse EU-borgere betragtes som en sikkerhedsrisiko af EU-medlemsstaternes regeringer;

K.     der henviser til, at EU har erkendt den byrde, der hviler på den kurdiske region og den kurdiske regionalregering, som giver husly til et stort antal internt fordrevne personer;

L.     der henviser til, at FN skønner, at op mod 4,67 mio. mennesker, herunder op mod en million børn, bor i svært tilgængelige områder i Irak og Syrien, hvor den humanitære situation efter sigende forværres;

1.      udtrykker sin dybe bekymring over den hastigt forværrede sikkerhedsmæssige og humanitære situation i Irak og Syrien som følge af ISIL’s besættelse af ​​dele af deres område; fordømmer kraftigt ISIL's angreb mod irakiske og syriske borgere og den irakiske stat, som har ført til summariske henrettelser, massive krænkelser af menneskerettighederne, indførelse af en streng fortolkning af sharialoven, ødelæggelse af helligdomme og regionens historiske, kulturelle og kunstneriske arv samt andre grusomheder; advarer om, at ISIL's ekstreme anti-shiamuslimske og antikristne synspunkter øger risikoen for yderligere sekteriske drab i stort omfang, hvis ISIL skulle få lov til at beholde de områder, det har erobret, og ekspandere yderligere;

2.      fordømmer kraftigt angrebene på civile mål, herunder hospitaler, skoler og religiøse bygninger samt anvendelsen af henrettelser og seksuel vold fra ISIL’s side i Irak og Syrien; understreger, at der ikke bør være nogen straffrihed for gerningsmændene til disse handlinger; er dybt bekymret over den humanitære krise og den massive fordrivelse af civile;

3.      opfordrer det internationale samfund til at koordinere indsatsen for at beskytte alle civile ofre for konflikten, uanset deres etnicitet og religion, med særlig fokus på de mest sårbare grupper, såsom yezidierne, der er blevet udsat for en brutal kampagne fra ISIL’s side for at ødelægge deres samfund i Irak;

4.      gentager sin kategoriske afvisning af ISIL’s lederes bekendtgørelse af det ​​"islamiske kalifat" og forestillingen om ensidige ændringer af de internationalt anerkendte grænser med magt;

5.      understreger, at oprettelsen og udvidelsen af det ”islamiske kalifat" og andre ekstremistiske gruppers aktiviteter i Irak og Syrien er en direkte trussel mod europæiske landes sikkerhed;

6.      glæder sig over USA’s igangværende bestræbelser på at imødegå truslen fra ISIL i Irak og Syrien, herunder ved hjælp af de nødvendige militære midler;

7.      glæder sig over den beslutning, der blev vedtaget af en koalition af 30 lande på topmødet i Paris den 15. september 2014, om at forpligte sig til at støtte den nye irakiske regering i dens kamp med alle nødvendige midler, herunder passende militær bistand;

8.      støtter den beslutning, som visse EU-medlemsstater har truffet om at bistå med militær materiel til Irak, herunder de kurdiske regionale myndigheder; opfordrer Rådet til at etablere mekanismer til overvågning, koordinering og registrering af mængden og anvendelsen af ​​de våben, der leveres fra visse medlemsstater til Irak; værdsætter de kurdiske militære styrkers opofrelse og beslutsomhed i deres bestræbelser på at inddæmme truslen fra ISIL;

9.      understreger nødvendigheden af ​​en koordineret indsats fra landene i regionen for at imødegå truslen fra ISIL; opfordrer alle regionale aktører til at gøre alt, hvad der står i deres magt, for at standse alle officielle eller private organers aktiviteter med det formål at udbrede og sprede ekstremistiske islamiske ideologier, såsom wahhabisme, i ord og handling; opfordrer det internationale samfund, især EU, til at fremme en regional dialog om problemerne i Mellemøsten og inddrage alle væsentlige parter, navnlig Iran og Saudi-Arabien;

10.    er bekymret over udvidelsen af samhandelen mellem Tyrkiet og områder, som ISIL kontrollerer; opfordrer Tyrkiet til klart og utvetydigt at forpligte sig til at imødegå den fælles sikkerhedstrussel fra ISIL;

11.    understreger, at ISIL er omfattet af den våbenembargo og indefrysning af aktiver, der blev indført ved FN's Sikkerhedsråds resolution 1267 (1999) og 1989 (2011); understreger vigtigheden af en hurtig og effektiv gennemførelse af disse foranstaltninger; opfordrer Rådet til at overveje en mere effektiv anvendelse af andre eksisterende restriktive foranstaltninger, navnlig at forhindre IS i at få udbytte af ulovligt salg af olie eller andre ressourcer på de internationale markeder; er dybt bekymret over påstandene om, at nogle EU-medlemsstater er involveret i ulovlig oliehandel med ISIL; spørger Kommissionen, om den kan bekræfte disse påstande, og opfordrer i givet fald Kommissionen til at præcisere, hvilke medlemsstater der er tale om, og til at sikre, at den ulovlige oliehandel straks bringes til ophør;

12.    glæder sig over oprettelsen af en ny regering i Irak under ledelse af premierminister Haider Al-Abadi og opfordrer den til at benytte denne lejlighed til at skabe en virkelig repræsentativ regering med en inklusiv dagsorden; understreger, at en sådan regering bør repræsentere det irakiske samfunds politiske, religiøse og etniske mangfoldighed på behørig måde, herunder det sunnimuslimske mindretal, for at standse blodsudgydelserne og opsplitningen af landet;

13.    understreger behovet for at undersøge alle muligheder for at imødegå truslen fra ISIL i Syrien på effektiv vis under fuld overholdelse af folkeretten; understreger, at kun en varig og inklusiv politisk løsning, der indebærer en fredelig overgang til en reelt repræsentativ regering i Syrien, på længere sigt vil bidrage til at neutralisere truslen fra ISIL og andre ekstremistiske organisationer;

14.    opfordrer Rådet til en fremskyndet gennemførelse af pakken af EU-foranstaltninger til støtte for medlemsstaternes indsats, som der har været enighed om i Rådet siden juni 2013, navnlig for at undgå radikalisering og ekstremisme, udveksle oplysninger mere effektivt, herunder med relevante tredjelande, fraråde, spore og afbryde mistænkelige rejser samt efterforske og retsforfølge udenlandske krigere;

15.    opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vedtage særlige foranstaltninger for at forbedre situationen for kvinder i Irak og Syrien, for at sikre deres frihed og respekt for deres mest grundlæggende rettigheder, og til at træffe foranstaltninger for at forhindre udnyttelse, misbrug og vold mod kvinder og børn, især tidligt ægteskab for piger; er især bekymret over stigningen i alle former for vold mod yezidikvinder, der bliver fængslet, voldtaget, seksuelt misbrugt og solgt af ISIL’s medlemmer;

16.    udtrykker bekymring over det stigende antal tilfælde af rekruttering af børn og unge i Irak og Syrien; opfordrer Kommissionen til at samarbejde med partnere - herunder internationale organisationer – om at udarbejde et omfattende program for at imødekomme behovet for at beskytte børn og kvinder, der er berørt af væbnede konflikter;

17.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, EU’s særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, den irakiske regering og det irakiske Repræsentanternes Råd, Den Regionale Regering for Kurdistan, De Forenede Nationers generalsekretær og De Forenede Nationers Menneskerettighedsråd.