Päätöslauselmaesitys - B8-0138/2014Päätöslauselmaesitys
B8-0138/2014

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Irakin ja Syyrian tilanteesta sekä ISISin hyökkäyksestä ja vähemmistöjen vainoamisesta

16.9.2014 - (2014/2843(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Silvia Costa, Nicola Caputo, Andi Cristea, Demetris Papadakis, Miroslav Poche S&D-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0109/2014

Menettely : 2014/2843(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0138/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0138/2014
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0138/2014

Irakin ja Syyrian tilanteesta sekä ISISin hyökkäyksestä ja vähemmistöjen vainoamisesta

(2014/2843(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Irakista ja erityisesti 17. heinäkuuta 2014 antamansa päätöslauselman Irakin[1] ja Syyrian tilanteesta,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ja 17. tammikuuta 2013 antamansa päätöslauselman EU:n ja Irakin välisestä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta,

–       ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston päätelmät Irakista ja Syyriasta ja erityisesti 30. elokuuta 2014 annetut päätelmät,

–       ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että turvallisuus- ja humanitaarinen tilanne Irakissa ja Syyriassa on heikentynyt dramaattisesti sen seurauksena, että ”Irakin ja Levantin islamilainen valtio” (Isil) on miehittänyt osia niiden alueesta; toteaa, että Nouri al-Malikin hallitus Irakissa on vieraannuttanut sunnivähemmistöä, millä on ollut suuri merkitys Isilin tukemisen lisääntymiselle Irakin sunnien keskuudessa;

B.     toteaa, että Isil on syyllistynyt valvomillaan alueilla erityisesti etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistuneisiin mielivaltaisiin tappamisiin ja ihmisoikeusrikkomuksiin; toteaa, että Isil on suorittanut Pohjois-Irakissa mittasuhteiltaan ennennäkemättömiä etnisiä puhdistuksia, jotka ovat järjestelmällisesti kohdistuneet muihin kuin arabi- ja sunniyhteisöihin, ja tappanut tai siepannut tuhansia sekä pakottanut yli 830 000 muuta pakenemaan alueilta, jotka sillä on hallinnassaan 10. kesäkuuta 2014 lähtien; toteaa, että kohderyhmiin kuuluvat jesidit, assyrialaiset kristityt, šiialaiset turkmeenit, šiialaiset šabakit, kakait ja mandealaiset sekä monet arabit ja sunnimuslimit, joiden uskotaan vastustavan Isiliä;

C.    toteaa, että alueiden valloittaminen Irakissa ja Syyriassa johti wahhabismin äärisuuntauksen innoittamana ankarasti tulkitun šaria-lain täytäntöönpanoon – naisten ja lasten syrjiminen mukaan luettuna – šiiojen, sufien, sunnien ja kristittyjen uskonnonharjoituspaikkojen ja pyhäkköjen tuhoamiseen sekä muihin siviiliväestöön kohdistuneisiin raakuuksiin;

D.     toteaa, että Isil on julistanut perustaneensa ”islamilaisen kalifaatin” Irakiin ja Syyriaan; toteaa, että Isil ei tunnusta kansainvälisesti hyväksyttyjä rajoja ja että se on ilmoittanut aikovansa levittää ”islamilaisen kalifaatin” muihin muslimienemmistöisiin maihin;

E.     toteaa, että Isil ja muut Irakissa ja Syyriassa toimivat järjestöt saavat rahoitusta varakkailta lahjoittajilta erityisesti Saudi-Arabiasta, Qatarista, Kuwaitista ja Yhdistyneistä arabiemiirikunnista;

F.     toteaa, että yksittäiset EU:n jäsenvaltiot ovat päättäneet antaa sotilaallista tukea Irakille ja kurdien alueellisille viranomaisille pyrkimyksenään Isilin nousun estäminen;

G.     toteaa, että Yhdysvaltojen presidentti Barack Obama on ilmoittanut strategiasta, jolla torjutaan Isil ja johon sisältyy sotilaallinen osa sekä liittouman muodostaminen ja johon osallistuvat tärkeimmät alueelliset toimijat kuten Turkki, Saudi-Arabia, Jordania ja Libanon;

H.     toteaa, että Iranin islamilainen tasavalta on ilmoittanut olevansa valmis tekemään yhteistyötä Yhdysvaltojen johtamien ponnistelujen parissa Isilin torjumiseksi;

I.      toteaa, että Irakiin on muodostettu pääministeri Haider al-Abadin johtama uusi hallitus, joka edustaa mahdollisuutta käsitellä Irakin sunnivähemmistön legitiimejä huolenaiheita;

J.      panee merkille, että satojen ulkomaalaisten taistelijoiden kerrotaan liittyneen taisteluihin Isilin joukoissa ja että näiden joukossa on monia taistelijoita EU:n jäsenvaltioista; toteaa, että kyseisten jäsenvaltioiden hallitukset ovat määritelleet nämä EU:n kansalaiset turvallisuusriskiksi;

K.     ottaa huomioon, että EU on ilmaissut ymmärtävänsä Irakin Kurdistanin alueelle ja sen aluehallinnolle sälytetyn taakan, kun Irakin Kurdistaniin on saapunut suuri määrä maan sisäisiä pakolaisia;

L.     toteaa, että YK:n arvioiden mukaan lähes 4,67 miljoonaa ihmistä, joista jopa miljoona on lapsia, elää vaikeasti saavutettavilla alueilla Irakissa ja Syyriassa, joissa tietojen mukaan humanitaarinen tilanne on heikkenemässä;

1.      ilmaisee syvän huolensa Irakin ja Syyrian nopeasti heikkenevästi turvallisuus- ja humanitaarisesta tilanteesta, joka on seurausta siitä, että Isil on valloittanut osia niiden alueista; tuomitsee ankarasti Isilin Irakin ja Syyrian kansalaisiin kohdistamat iskut, jotka ovat johtaneet pikateloituksiin, huomattaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, ankarasti tulkitun šaria-lain täytäntöönpanoon, uskonnonharjoituspaikkojen sekä alueen historiallisen, kulttuurisen ja taiteellisen perinnön tuhoamiseen ja muihin julmuuksiin; varoittaa, että Isilin äärimmäiset šiiojen ja kristittyjen vastaiset näkemykset lisäävät huomattavasti riskiä eri ryhmittymien välisistä laajamittaisista tapoista, jos Isilin annetaan pitää hallussaan valtaamansa alue ja levittäytyä laajemmalle;

2.      tuomitsee jyrkästi siviilikohteisiin, kuten sairaaloihin, kouluihin ja pyhättöihin kohdistuneet hyökkäykset sekä teloitusten ja seksuaalisen väkivallan käytön, joihin Isil on syyllistynyt Irakissa ja Syyriassa; korostaa, että näihin tekoihin syyllistyneitä ei saa jättää rankaisematta; on erittäin huolestunut humanitaarisesta kriisistä ja siviilien suurimittaisesta joukkopaosta;

3.      kehottaa kansainvälistä yhteisöä koordinoimaan ponnisteluja konfliktin kaikkien siviiliuhrien suojelemiseksi heidän etnisestä ja uskonnollisesta taustastaan huolimatta ja keskittymään erityisesti heikoimmassa asemassa oleviin ryhmiin kuten jesideihin, joihin Isil on kohdistanut raakalaismaisen kampanjansa heidän yhteisönsä tuhoamiseksi Irakissa;

4.      toistaa torjuvansa päättäväisesti ilmoituksen Isilin alaisuuteen perustetusta ”islamilaisesta kalifaatista” ja ajatuksen kaikista voimakeinoin toteutetuista yksipuolisista muutoksista kansainvälisesti tunnustettuihin rajoihin;

5.      korostaa, että ”islamilaisen kalifaatin” perustaminen ja laajentaminen sekä muiden ääriryhmien toiminta Irakissa ja Syyriassa merkitsevät suoraa uhkaa Euroopan maiden turvallisuudelle;

6.      suhtautuu myönteisesti Yhdysvaltojen ponnisteluihin torjua Isilin uhka Irakissa ja Syyriassa myös välttämättömiä sotilaallisia keinoja käyttämällä;

7.      suhtautuu myönteisesti 30 maan liittouman Pariisin huippukokouksessa 15. syyskuuta 2014 tekemään päätökseen sitoutua tukemaan uutta Irakin hallitusta taistelussa kaikin tarvittavin keinoin, asianmukainen sotilaallinen apu mukaan luettuna;

8.      tukee EU:n yksittäisten jäsenvaltioiden päätöstä toimittaa sotilasmateriaalia Irakiin myös kurdien alueellisille viranomaisille; kehottaa neuvostoa laatimaan yksittäisten jäsenvaltioiden Irakiin toimittamien aseiden määrää ja määränpäätä koskevat valvonta-, koordinointi- ja rekisteröintimekanismit; arvostaa kurdien sotilaallisten joukkojen uhrimieltä ja päättäväisyyttä niiden ponnistellessa Isilin aiheuttaman uhan torjumiseksi;

9.      korostaa, että Isilin aiheuttaman uhan torjumiseksi tarvitaan alueen maiden koordinoitua toimintaa; kehottaa kaikkia alueen toimijoita tekemään kaikkensa estääkseen kaikenlaisen virallisten tai yksityisten elinten tarkoituksellisen toiminnan ääri-islamilaisten ideologioiden kuten wahhabismin levittämiseksi sanoin ja teoin; kehottaa kansainvälistä yhteisöä ja erityisesti EU:ta edistämään alueellista vuoropuhelua Lähi-idän ongelmista ja ottamaan siihen mukaan kaikki merkittävät osapuolet, etenkin Iranin ja Saudi-Arabian;

10.    on huolestunut Turkin ja Isilin valvomien alueiden välisen kaupan lisääntymisestä; kehottaa Turkkia sitoutumaan selkeästi ja yksiselitteisesti Isilin aiheuttaman yhteisen turvallisuusuhan torjumiseen;

11.    korostaa, että Yhdistyneet kansakunnat on asettanut Isiliä koskevan aseiden vientikiellon ja jäädyttänyt sen varat päätöslauselmien 1267 (1999) ja 1989 (2011) mukaisesti; korostaa, että on tärkeää panna nämä toimenpiteet täytäntöön nopeasti ja tehokkaasti; kehottaa neuvostoa harkitsemaan muiden olemassa olevien rajoittavien toimenpiteiden käytön tehostamista, erityisesti sen estämistä, että Isil hyötyy laittomasta öljyn myynnistä tai muiden luonnonvarojen myynnistä kansainvälisillä markkinoilla; on syvästi huolestunut väitteistä, että jotkin EU:n jäsenvaltiot ovat sekaantuneet laittomaan öljykauppaan Isilin kanssa; tiedustelee komissiolta, voiko se vahvistaa nämä väitteet, ja jos voi, kehottaa komissiota erittelemään, mitkä ovat kyseiset jäsenvaltiot, ja varmistamaan, että laiton öljykauppa lopetetaan välittömästi;

12.    suhtautuu myönteisesti pääministeri Haider al-Abadin johtamaan uuteen Irakin hallitukseen ja kehottaa sitä käyttämään hyväkseen tätä tilaisuutta ja luomaan todella edustavan hallituksen, jolla on osallistava ohjelma; korostaa, että tällaisen hallituksen olisi heijastettava asianmukaisesti Irakin yhteiskunnan, sunnivähemmistö mukaan luettuna, poliittista, uskonnollista ja etnistä monimuotoisuutta, jotta voidaan lopettaa verenvuodatus ja estää maan pirstaloituminen;

13.    korostaa, että on tarpeen tutkia kaikkia mahdollisia tapoja torjua tehokkaasti Isilin uhkaa Syyriassa kansainvälistä oikeutta täysimääräisesti noudattaen; korostaa, että pitkällä aikavälillä ainoastaan kestävä ja osallistava poliittinen ratkaisu, johon sisältyy rauhanomainen siirtyminen aidosti edustavaan hallitukseen Syyriassa, auttaisi poistamaan Isilin ja muiden äärijärjestöjen uhan;

14.    kehottaa neuvostoa nopeuttamaan jäsenvaltioiden ponnisteluja tukevien toimenpiteiden täytäntöönpanoa, kuten neuvosto sopi kesäkuussa 2013, ja erityisesti torjumaan radikalisoitumista ja ääriaineksia, jakamaan tietoa entistä tehokkaammin – myös asiaankuuluvien kolmansien maiden kanssa – estämään, havaitsemaan ja keskeyttämään epäilyttävät matkat ja toteuttamaan ulkomaisten taistelijoiden tutkinta ja syytteeseenpano;

15.    kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyväksymään erityistoimia, joilla puututaan naisten tilanteeseen Irakissa ja Syyriassa, taataan heidän vapautensa ja heidän kaikkein perustavimpien oikeuksiensa kunnioittaminen, sekä toteuttamaan toimenpiteitä naisiin ja lapsiin kohdistuvan hyväksikäytön, riiston ja väkivallan ja erityisesti tyttöjen pakkoavioliittojen ehkäisemiseksi; on erityisen huolestunut kaikenlaisen väkivallan muotojen lisääntymisestä ja että se kohdistuu jesidinaisiin, joita, Isilin jäsenet vangitsevat, raiskaavat, käyttävät seksuaalisesti hyväksi ja myyvät;

16.    ilmaisee huolensa siitä, että lasten ja nuorten pakkovärväykseen liittyvien tapausten määrä on kasvussa Irakissa ja Syyriassa; kehottaa komissiota sitoutumaan kumppanien kanssa – kansainväliset järjestöt mukaan luettuina – siihen, että ne laativat kattavan ohjelman, jossa otetaan huomioon tarve suojella konflikteista kärsimään joutuvia lapsia ja naisia;

17.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Irakin hallitukselle ja edustajien neuvostolle, Kurdistanin aluehallinnolle, YK:n pääsihteerille ja YK:n ihmisoikeusneuvostolle.