Procedūra : 2014/2843(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0138/2014

Pateikti tekstai :

B8-0138/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/09/2014 - 10.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0027

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 138kWORD 71k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0109/2014
16.9.2014
PE537.070v01-00
 
B8-0138/2014

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Irake bei Sirijoje ir IS agresijos, įskaitant mažumų persekiojimą (2014/2843(RSP))


Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Silvia Costa, Nicola Caputo, Andi Cristea, Demetris Papadakis, Miroslav Poche S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Irake bei Sirijoje ir IS agresijos, įskaitant mažumų persekiojimą (2014/2843(RSP))  
B8‑0138/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Irako, ypač į 2014 m. liepos 17 d. rezoliuciją dėl padėties Irake(1), ir rezoliucijas dėl Sirijos,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Irako Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą ir į savo 2013 m. sausio 17 d. rezoliuciją dėl ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo,

–       atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Irako ir Sirijos, ypač į 2014 m. rugpjūčio 30 d. išvadas,

–       atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi saugumo ir humanitarinė padėtis Irake ir Sirijoje itin pablogėjo, nes dalį jų teritorijos užėmė Irako ir Levanto islamo valstybė (IS); kadangi Nouri al-Maliki vyriausybės sunitų mažumos nušalinimas nuo valdžios Irake buvo svarbus veiksnys, labai paskatinęs Irako sunitus paremti IS;

B.     kadangi IS savo kontroliuojamose teritorijose vykdė beatodairiškas žudynes ir masinius žmogaus teisių pažeidimus, ypač etninių ir religinių mažumų; kadangi ISIL vykdė neregėto masto etninį valymą šiaurės Irake, sistemingai taikydamasi į ne arabų ir ne musulmonų sunitų bendruomenes, ir nuo 2014 m. birželio 10 d. nužudė ar pagrobė tūkstančius žmonių, o daugiau kaip 830 000 asmenų buvo priversti palikti IS užgrobtas teritorijas; kadangi grupės, į kurias buvo nusitaikyta, – jazidai, krikščionys asirai, turkmėnai šiitai, šabakai šiitai, kakajai ir sabėjai mandėjai, taip pat nemažai arabų ir musulmonų sunitų, kaip manoma, pasipriešinusių IS;

C.     atsižvelgdamas į tai, kad Irake ir Sirijoje užimtos teritorijos, primesta kraštutinė šariato teisės interpretacija, kilusi iš radikalios vahabizmo versijos, įskaitant moterų ir vaikų diskriminaciją, šiitų, sufijų, sunitų ir krikščionių apeigų vietų ir šventovių naikinimą ir kitokį žiaurų elgesį su civiliais gyventojais;

D.     kadangi IS paskelbė Irake ir Sirijoje įkurianti Islamo kalifatą; kadangi IS nepripažįsta tarptautiniu mastu sutartų sienų ir paskelbė ketinanti plėsti Islamo kalifatą į kitas šalis, kuriose daugiausia musulmonų;

E.     kadangi ISIL ir kitos ekstremistinės organizacijos, veikiančios Irake ir Sirijoje, gauna lėšų iš turtingų rėmėjų, ypač iš Saudo Arabijos, Kataro, Kuveito ir Jungtinių Arabų Emyratų;

F.     kadangi atskiros ES valstybės narės nusprendė teikti karinę paramą Irakui, įskaitant kurdų regioninėms valdžios institucijoms, siekiant sustabdyti ir mažinti IS įsigalėjimą;

G.     kadangi JAV prezidentas Barack Obama paskelbė kovos su IS strategiją, į kurią įeina kariniai veiksmai ir koalicijos su svarbiausiomis regiono veikėjomis, tokiomis kaip Turkija, Saudo Arabija, Jordanija ir Libanas, sudarymas;

H.     kadangi Irano Islamo Respublikos lyderiai parodė esą pasirengę prisidėti prie JAV vadovaujamų pastangų kovoti su IS;

I.      kadangi Irake suformuota nauja vyriausybė, kuriai vadovauja ministras pirmininkas Haider al-Abadi, ir taip atsirado galimybė atsižvelgti į teisėtą Irako sunitų mažumos susirūpinimą;

J.      kadangi pranešama, jog šimtai užsienio kovotojų, įskaitant atvykusius iš ES valstybių narių, prisidėjo prie kovų IS gretose; kadangi valstybių narių vyriausybės šiuos ES piliečius laiko grėsme saugumui;

K.     kadangi ES pripažino, kad Kurdistano regionui ir Kurdistano regioninei vyriausybei tenka didelė našta dėl didelio skaičiaus šalies viduje perkeltų asmenų;

L.     kadangi JT duomenimis beveik 4,67 mln. žmonių, iš kurių kone 1 mln. yra vaikai, gyvena sunkiai pasiekiamose Irako ir Sirijos vietovėse, kuriose, kaip pranešama, humanitarinė padėtis blogėja;

1.      reiškia didelį susirūpinimą dėl saugumo ir humanitarinės padėties Irake ir Sirijoje, kuri sparčiai blogėja dalį šių šalių teritorijų užėmus IS; griežtai smerkia IS įvykdytus išpuolius prieš Irako ir Sirijos piliečius, neteismines egzekucijas, masinius žmogaus teisių pažeidimus, primestą kraštutinę šariato teisės interpretaciją, apeigų vietų ir regiono istorijos, kultūros ir meno paveldo naikinimą bei kitus žiaurumus; įspėja, kad kraštutinis IS priešiškumas šiitams ir krikščionims didina tolesnių masinių religinio pobūdžio žudynių grėsmę, jei IS bus leista išlaikyti teritoriją, kurią ji užėmė, ir toliau plėsti savo įtaką;

2.      griežtai smerkia IS išpuolius prieš civilinius objektus, įskaitant ligonines, mokyklas ir religinių apeigų vietas, taip pat egzekucijas ir seksualinį smurtą Irake ir Sirijoje; pabrėžia, jog negalima leisti, kad šių veiksmų kaltininkai liktų nebaudžiami; yra labai susirūpinęs dėl humanitarinės krizės ir masinio civilių gyventojų perkėlimo;

3.      ragina tarptautinę bendruomenę koordinuoti pastangas apsaugoti visus nuo konflikto nukentėjusius civilius gyventojus, nepriklausomai nuo jų etninės kilmės ir religijos, ir ypač daug dėmesio skirti pažeidžiamiausioms grupėms, tokioms kaip jazidai, prieš kurias IS ėmėsi žiaurių veiksmų siekdama sunaikinti jų bendruomenes Irake;

4.      pakartoja, kad kategoriškai atmeta IS lyderių paskelbtą Islamo kalifatą ir bet kokius ketinimus vienašališkai jėga pakeisti tarptautiniu mastu pripažintas sienas;

5.      pabrėžia, kad Islamo kalifato įkūrimas ir plėtra, taip pat kitų ekstremistų grupuočių veikla Irake ir Sirijoje, yra tiesioginė grėsmė Europos šalių saugumui;

6.      palankiai vertina dedamas JAV pastangas kovoti su IS grėsme Irake ir Sirijoje, įskaitant reikiamų karinių priemonių panaudojimą;

7.      palankiai vertina 2014 m. rugsėjo 15 d. Paryžiaus aukščiausiojo lygio susitikime 30 šalių koalicijos priimtą sprendimą įsipareigoti remti naujosios Irako vyriausybės kovą visomis reikalingomis priemonėmis, įskaitant atitinkamą karinę pagalbą;

8.      remia atskirų ES valstybių narių sprendimą teikti karinius reikmenis Irakui, įskaitant kurdų regioninės valdžios institucijoms; ragina Tarybą sukurti atskirų valstybių narių Irakui tiekiamų ginklų stebėjimo, koordinavimo ir kiekio bei paskirties vietos registravimo mechanizmus; vertina dideles pastangas sustabdyti IS keliamą grėsmę dedančių kurdų karinių pajėgų pasiaukojimą ir atsidavimą;

9.      pabrėžia, jog būtina koordinuoti šalių veiksmus siekiant kovoti su IS grėsme regione; ragina visus regioninius subjektus padaryti viską, kas jų galioje, kad sustabdytų bet kokią viešų ar privačių subjektų veiklą, kai žodžiais ir veiksmais siekiama propaguoti ir skleisti ekstremistines islamo ideologijas, tokias kaip vahabizmas; ragina tarptautinę bendruomenę, visų pirma ES, skatinti regioninį dialogą Artimųjų Rytų problemų klausimu ir įtraukti visas svarbias šalis, visų pirma Iraną ir Saudo Arabiją;

10.    yra susirūpinęs dėl Turkijos ir IS kontroliuojamų teritorijų prekybos plėtros; ragina Turkiją aiškiai ir nedviprasmiškai įsipareigoti kovoti su bendra IS keliama grėsme saugumui;

11.    pabrėžia, kad IS taikomas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas 1267 (1999) ir 1989 (2011) nustatytas ginklų embargas ir turto įšaldymas; pabrėžia, kad labai svarbu šias priemones skubiai ir veiksmingai įgyvendinti; ragina Tarybą apsvarstyti, kaip būtų galima veiksmingiau panaudoti kitas esamas ribojamąsias priemones, visų pirma siekiant neleisti IS gauti naudos iš neteisėtos prekybos nafta ar prekybos kitais ištekliais tarptautinėse rinkose; yra labai susirūpinęs dėl tvirtinimų, kad kai kurios ES valstybės narės yra įsitraukusios į neteisėtą naftos prekybą su IS; klausia Komisijos, ar ji gali patvirtinti šiuos teiginius, ir, jeigu tai tiesa, ragina Komisiją nurodyti, kurios valstybės narės taip daro, ir užtikrinti, kad neteisėta naftos prekyba būtų nedelsiant nutraukta;

12.    palankiai vertina tai, kad sudaryta nauja ministro pirmininko Haider Al-Abadi vadovaujama vyriausybė, ir ragina ją pasinaudoti proga suformuoti tikrai reprezentatyvią vyriausybę, vykdančią įtraukią darbotvarkę; pabrėžia, kad tokia vyriausybė turėtų tinkamai atspindėti politinę, religinę ir etninę Irako visuomenės įvairovę, įskaitant sunitų mažumą, siekiant sustabdyti kraujo praliejimą ir panaikinti šalies susiskaldymą;

13.    pabrėžia, kad reikia išnagrinėti visus įmanomus būdus veiksmingai kovoti su IS grėsme Sirijoje, visapusiškai laikantis tarptautinės teisės; pabrėžia, kad ilgainiui tik tvarus ir įtraukus politinis sprendimas, pagal kurį būtų taikiai pereinama prie tikrai reprezentatyvios vyriausybės Sirijoje, padėtų panaikinti IS ir kitų ekstremistų organizacijų grėsmę;

14.    ragina Tarybą paspartinti ES priemonių, kuriomis prisidedama prie valstybių narių pastangų, paketo įgyvendinimą, kaip Taryba yra nutarusi 2013 m. birželio mėn., visų pirma siekiant užkirsti kelią radikalėjimui ir ekstremizmui, veiksmingiau dalytis informacija, įskaitant dalinimąsi su atitinkamomis trečiosiomis šalimis, atgrasyti, aptikti ir nutraukti įtartinas keliones, visų pirma įdiegti ES keleivių duomenų įrašų sistemą, ištirti užsienio kovotojų atvejus ir vykdyti jų baudžiamąjį persekiojimą;

15.    ragina Komisiją ir valstybes nares patvirtinti konkrečius veiksmus, siekiant spręsti moterų padėties Irake ir Sirijoje problemas, užtikrinti jų laisvę ir pagarbą pagrindinėms jų teisėms, taip pat priimti priemones, kuriomis būtų vykdoma išnaudojimo, prievartos ir smurto prieš moteris ir vaikus, ypač ankstyvo mergaičių ištekinimo, prevencija; yra ypač susirūpinęs dėl išaugusios visų formų prievartos prieš jazidų moteris – jas IS nariai kalina, prievartauja, seksualiai išnaudoja ir pardavinėja;

16.    reiškia susirūpinimą dėl išaugusio užverbuotų vaikų ir jaunuolių atvejų skaičiaus Irake ir Sirijoje; ragina Komisiją įsipareigoti kartu su partnerėmis, įskaitant tarptautines organizacijas, parengti išsamią programą, kad būtų teikiama būtina nuo ginkluoto konflikto kenčiančių vaikų ir moterų apsauga;

17.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Irako vyriausybei ir Atstovų Tarybai, Kurdistano regioninei vyriausybei, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui ir Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybai.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2014)0011.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika