Procedūra : 2014/2843(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0138/2014

Iesniegtie teksti :

B8-0138/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 18/09/2014 - 10.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0027

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 158kWORD 71k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0109/2014
16.9.2014
PE537.040v01-00
 
B8-0138/2014

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Irākā un Sīrijā un ISIS ofensīvu (2014/2843(RSP))


Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Silvia Costa, Nicola Caputo, Andi Cristea, Demetris Papadakis, Miroslav Poche S&D grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Irākā un Sīrijā un ISIS ofensīvu (2014/2843(RSP))  
B8‑0138/2014

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par Irāku, jo īpaši 2014. gada 17. jūlija rezolūciju par stāvokli Irākā un Sīrijā(1),

–       ņemot vērā partnerības un sadarbības nolīgumu (PSN) starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Irākas Republiku, no otras puses, un Parlamenta 2013. gada 17. janvāra rezolūciju par ES un Irākas partnerības un sadarbības nolīgumu;

–       ņemot vērā Ārlietu padomes secinājumus par Irāku un Sīriju, jo īpaši 2014. gada 30. augustā pieņemtos secinājumus,

–       ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā drošība un humanitārā situācija Irākā un Sīrijā ir dramatiski pasliktinājusies, jo „Irākas un Levantes Islāma valsts” (ISIL) ir okupējusi daļu no šo valstu teritorijas; tā kā Irākas Nouri al-Maliki valdības sunnītu minoritātes atstumšanai bija liela nozīme, padziļinot Irākas sunnītu atbalstu ISIL;

B.     tā kā ISIL savās kontrolētajās teritorijās veica vispārēju slepkavošanu un masveida cilvēktiesību pārkāpumus, jo īpaši pret etniskajām un reliģiskajām minoritātēm; tā kā ISIL ir veikusi nepieredzēta mēroga etnisko tīrīšanu Irākas ziemeļos, sistemātiski par savu mērķi izraugoties pie arābiem un sunnītu musulmaņiem nepiederošas kopienas, nogalinot vai nolaupot tūkstošus un piespiežot vairāk nekā 830 000 cilvēkus pamest teritorijas, kuras šis grupējums ir sagrābis kopš 2014. gada 10. jūnija; tā kā mērķa grupās tika iekļauti jazīdi, asīriešu kristieši, turkmēņu šiīti, šabaku šiīti, kakaieši, sābiešu manaieši, kā arī daudzi arābi un sunnītu musulmaņi, kuri, kā uzskata, nepiekrīt ISIL uzskatiem;

C.    ņemot vērā Irākas un Sīrijas teritoriju iekarošanu, kurai sekoja skarba šariata likumu tulkošana, iedvesmojoties no vahabisma kustības ekstrēma atzara, tostarp sieviešu un bērnu diskriminēšana, šiītu, sūfiju, sunnītu un kristiešu kulta vietu un svētnīcu iznīcināšana un citi nežēlīgi noziegumi pret civiliedzīvotājiem;

D.     tā kā ISIL ir proklamējusi „Islāma kalifāta” izveidošanu Irākā un Sīrijā; tā kā ISIL neatzīst starptautiski atzītās robežas un ir paudusi apņemšanos paplašināt „Islāma kalifātu”, pakļaujot arī citas valstis, kurās vairākums iedzīvotāju ir musulmaņi;

E.     tā kā ISIL un citas Irākā un Sīrijā darbību izvērsušās ekstrēmistu organizācijas saņem līdzekļus no turīgiem naudas devējiem, jo īpaši Saūda Arābijā, Katarā, Kuveitā un Apvienotajos Arābu Emirātos;

F.     tā kā atsevišķas ES dalībvalstis nolēma sniegt Irākai, tostarp kurdu reģionālajām iestādēm, militāro atbalstu, cenšoties nepieļaut un novērst ISIL nostiprināšanos;

G.     tā kā ASV prezidents Barak Obama paziņoja par ISIL apkarošanas stratēģiju, kurā iekļauta militāra sadaļa un koalīcijas izveidošana, iesaistot svarīgus reģionālus dalībniekus, piemēram, Turciju, Saūda Arābiju, Jordāniju un Libānu;

H.     tā kā Irānas Islāma Republika ir norādījusi par savu gatavību sadarboties ar ASV, kuras vadībā tiks īstenoti ISIL apkarošanas centieni;

I.      tā kā Irākā ir izveidota jauna valdība premjerministra Haider al-Abadi vadībā, radot izdevību pievērsties Irākas sunnītu minoritātes likumīgajām bažām;

J.      tā kā tiek ziņots, ka vairāki simti ārvalstu kaujinieku, tostarp daudzi no ES dalībvalstīm, ir pievienojušies ISIL grupējumam; tā kā dalībvalstu valdības šos ES pilsoņus uzskata par risku drošībai;

K.     tā kā ES ir atzinusi, kāds slogs gulstas uz Kurdistānas reģionu un Kurdistānas reģionālo valdību, kas ir uzņēmusi lielu skaitu iekšzemē pārvietoto personu (IPP);

L.     tā kā saskaņā ar ANO aplēsēm gandrīz 4,67 miljoni cilvēku, no kuriem viens miljons ir bērni, dzīvo grūti pieejamās Irākas un Sīrijas vietās, kur atbilstoši ziņojumiem pasliktinās humanitārā situācija,

1.      pauž bažas par straujo pasliktinājumu Irākas un Sīrijas drošības un humanitārajā situācijā, jo ISIL ir okupējusi daļu no to teritorijas; stingri nosoda ISIL uzbrukumus Irākas un Sīrijas pilsoņiem, kā rezultātā ir izpildīti tūlītēji nāvessodi, masveidā pārkāptas cilvēktiesības, piemērota šariata likumu skarba interpretācija, iznīcinātas kulta vietas un reģiona vēstures, kultūras un mākslas mantojums un veikti citi nežēlīgi noziegumi; brīdina, ka ISIL ekstrēmie pret šiītiem un kristiešiem vērstie uzskati palielina sektantisku masveida slepkavību risku, ja ISIL tiks ļauts ieņemto teritoriju noturēt un paplašināt;

2.      asi nosoda uzbrukumus civiliem mērķiem, tostarp slimnīcām, skolām un reliģiskiem objektiem, kā arī nāvessoda izpildes un seksuālās vardarbības izmantošanu šajā konfliktā; uzsver, ka vainīgie nedrīkst palikt nesodīti; pauž dziļas bažas par humanitāro krīzi un civiliedzīvotāju masveida pārvietošanu;

3.      aicina starptautisko sabiedrību saskaņot centienus, lai aizsargātu visus konflikta civilos cietušos, neatkarīgi no viņu etniskās un reliģiskās piederības, īpašu uzmanību pievēršot visneaizsargātākajām grupām, piemēram, jazīdiem, pret kuriem ISIL izvērsa nežēlīgu kampaņu, cenšoties iznīcināt viņu kopienu Irākā;

4.      atkārto, ka kategoriski noraida ISIL vadītāju paziņoto „Islāma kalifātu” un to, ka vienpusēji ar spēka pielietošanu tiek izmanītas starptautiski atzītas robežas;

5.      uzsver, ka islāma kalifāta izveide un paplašināšana, kā arī citu ekstrēmistu grupu darbības Irākā un Sīrijā ir tiešs drauds Eiropas valstu drošībai;

6.      atzinīgi vērtē ASV centienus stāties pretī ISIL draudiem Irākā un Sīrijā, tostarp izmantojot nepieciešamos militāros līdzekļus;

7.      pauž atbalstu 2014. gada 15. septembrī Parīzes samitā pieņemtajam 30 valstu koalīcijas lēmumam atbalstīt jauno Irākas valdību cīņā, pielietojot visus vajadzīgos līdzekļus, tostarp sniedzot pienācīgu militāro palīdzību;

8.      atbalsta atsevišķu ES dalībvalstu lēmumu sniegt militārus materiālus Irākai, tostarp kurdu reģionālajām iestādēm; aicina Padomi izveidot mehānismus, lai uzraudzību, koordinētu un reģistrētu atsevišķu dalībvalstu Irākai piegādāto ieroču daudzumu un galamērķi; novērtē kurdu militāro spēku upurēšanos un noteiktību centienos iegrožot ISIL radītos draudus;

9.      uzsver nepieciešamību reģiona valstīm rīkoties saskaņoti, lai cīnītos pret ISIL apdraudējumu; aicina visus reģiona dalībniekus darīt visu iespējamo, lai izbeigtu jebkādas valsts vai privātu struktūru darbības, kuru mērķis ir propagandēt un izplatīt ekstrēmas islāmistu ideoloģijas, piemēram, vahabismu, vārdos un darbos; aicina starptautisko sabiedrību, jo īpaši ES, veicināt reģionālu dialogu par Tuvo Austrumu problēmām un iekļaut visas būtiski iesaistītās puses, jo īpaši Irānu un Saūda Arābiju;

10.    pauž bažas par Turcijas un ISIL kontrolēto teritoriju tirdzniecības palielināšanos; aicina Turciju skaidri un nepārprotami apņemties cīnīties pret kopējiem drošības draudiem, ko rada ISIL;

11.    uzsver, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūcijā Nr. 1267 (1999) un Nr. 1989 (2011) ir noteikts ieroču embargo un līdzekļu iesaldēšana, kas attiecas uz ISIL; uzsver šo pasākumu tūlītējas un efektīvas īstenošanas svarīgumu; aicina Padomi apsvērt iespēju efektīvāk izmantot esošos ierobežojošos pasākumus un jo īpaši neļaut IS gūt labumu no naftas vai citu resursu nelegālas pārdošanas starptautiskajos tirgos; pauž nopietnas bažas par apgalvojumiem, ka dalībnieki dažās ES dalībvalstīs ir iesaistīti nelikumīgā naftas tirdzniecībā ar ISIL; jautā Komisijai, vai tā var apstiprināt šos apgalvojumus, un, ja tā ir, aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai nelikumīgā naftas tirdzniecība nekavējoties tiktu izbeigta;

12.    atzinīgi vērtē to, ka Irākā ir izveidota jauna valdība premjerministra Haider al-Abadi vadībā, un aicina to izmantot izdevību, lai izveidotu patiesi reprezentatīvu valdību ar iekļaujošu darba kārtību; uzsver, ka šādai valdībai vajadzētu pienācīgi pārstāvēt Irākas sabiedrības, tostarp tās sunnītu minoritātes, politisko, reliģisko un etnisko daudzveidību, lai apturētu asinsizliešanu un valsts sadalīšanos;

13.    uzsver nepieciešamību izmantot visas iespējas, lai efektīvi cīnītos pret ISIL apdraudējumu Sīrijā, vienlaikus pilnībā ievērojot starptautiskās tiesības; uzsver, ka ilgtermiņā ISIL un citu ekstrēmistu organizāciju draudus palīdzētu neitralizēt vienīgi stabils un iekļaujošs politisks risinājums, kas paredzētu mierīgu pāreju uz tādu Sīrijas valdību, kas patiesi pārstāvētu visus valsts iedzīvotājus;

14.    lai atbalstītu dalībvalstu centienus, aicina Padomi ātrāk īstenot ES pasākumu paketi, par kuru Padome ir vienojusies kopš 2013. gada jūnija, jo īpaši, lai novērstu radikalizāciju un ekstrēmismu, efektīvāk apmainītos ar informāciju, tostarp ar attiecīgām trešām valstīm, atklātu, novērstu un kavētu aizdomīgu pārvietošanos, sevišķi izveidojot ES pasažieru vārdu reģistrācijas sistēmu, un veiktu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu attiecībā uz ārvalstu kaujiniekiem;

15.    aicina Komisiju un dalībvalstis konkrēti rīkoties, lai risinātu sieviešu situāciju Irākā un Sīrijā un nodrošinātu viņu brīvību un pamattiesību ievērošanu, veikt pasākumus, lai novērstu sieviešu un bērnu ekspluatāciju un ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī vardarbību pret viņām, jo īpaši vēršoties pret meiteņu agrīnām laulībām; pauž īpašu satraukumu par visu veidu vardarbības pieaugumu pret jazīdu sievietēm, kuras ISIL kaujinieki iesloga, izvaro, seksuāli izmanto un pārdod;

16.    pauž bažas par arvien pieaugošo gadījumu skaitu, kad Irākā un Sīrijā nemiernieku grupās tiek iesaistīti arī bērni un jaunieši; mudina Komisiju sadarboties ar partneriem, tostarp starptautiskām organizācijām, lai sagatavotu visaptverošu programmu, ar kuru tiktu risināta vajadzību aizsargāt bruņota konflikta skartos bērnus un sievietes;

17.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Irākas valdībai un Pārstāvju padomei, Kurdistānas reģionālajai valdībai, ANO ģenerālsekretāram un ANO Cilvēktiesību padomei.

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2014)0011.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika