Förslag till resolution - B8-0138/2014Förslag till resolution
B8-0138/2014

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Irak och Syrien och Isis offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter

  16.9.2014 - (2014/2843(RSP))

  till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
  i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

  Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Silvia Costa, Nicola Caputo, Andi Cristea, Demetris Papadakis, Miroslav Poche för S&D-gruppen

  Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0109/2014

  Förfarande : 2014/2843(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B8-0138/2014
  Ingivna texter :
  B8-0138/2014
  Debatter :
  Antagna texter :

  B8‑0138/2014

  Europaparlamentets resolution om situationen i Irak och Syrien och Isis offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter

  (2014/2843(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Irak – särskilt den av den 17 juli 2014 om situationen i Irak[1] – och Syrien,

  –       med beaktande av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan, och av sin resolution av den 17 januari 2013 om avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Irak,

  –       med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser om Irak/Syrien, särskilt dem av den 30 augusti 2014,

  –       med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

  –       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.     Den säkerhetsmässiga och humanitära situationen i Irak och Syrien har förvärrats dramatiskt till följd av att delar av ländernas territorier ockuperats av ”Islamiska staten i Irak och Levanten” (Isil). Att Iraks regering under ledning av Nouri al-Maliki stängde ute landets sunniminoritet hade en stor del i att stödet för Isil kunde få fäste bland Iraks sunniter.

  B.     Isil har gjort sig skyldigt till urskillningslöst dödande och omfattande människorättsbrott, särskilt mot etniska och religiösa minoriteter, i de områden som står under dess kontroll. Isil har utfört etniskt rensning av historiska mått i norra Irak, systematiskt riktat in sig på icke-arabiska och icke-sunnitiska befolkningsgrupper, dödat eller bortfört tusentals och tvingat över 830 000 andra att fly från de områden som Isis lagt under sig sedan den 10 juni 2014. Bland de drabbade grupperna återfinns yazidier, assyriska kristna, turkmenska shiamuslimer, shabakiska shiamuslimer, kakaimedlemmar och sabier/mandéer, liksom även många araber och sunnimuslimer som tros vara emot Isil.

  C.    Efter erövringen av territorierna i Irak och Syrien har det införts en sträng tolkning av sharialagarna inspirerad av den extrema versionen av wahhabism, bland annat med diskriminering av kvinnor och barn, förstörelse av shiitiska, sufiska, sunnitiska och kristna helgedomar och heliga platser och andra grymheter mot civilbefolkningen.

  D.     Isil har utropat det ”Islamiska kalifatet” i Irak och Syrien. Isil erkänner inte de internationellt erkända gränserna och har meddelat sin avsikt att sprida det ”Islamiska kalifatet” till andra länder med muslimsk majoritet.

  E.     Isil och andra extremistorganisationer som verkar i Irak och Syrien tar emot pengar från förmögna givare, särskilt i Saudiarabien, Qatar, Kuwait och Förenade Arabemiraten.

  F.     Enskilda EU-länder har beslutat att ge militärt stöd till Irak, inklusive de regionala kurdiska myndigheterna, i ett försök att hejda och vända Isils framväxt.

  G.     USA:s president Barack Obama har tillkännagett en strategi för att bekämpa Isil. I den ingår en militär komponent och uppbyggnaden av en koalition som inbegriper centrala regionala aktörer som Turkiet, Saudiarabien, Jordanien och Libanon.

  H.     Ledningen i Islamiska republiken Iran har förklarat sig villig att samarbeta med de USA-ledda insatserna för att bekämpa Isil.

  I.      En ny regering under premiärminister Haider al-Abadi har bildats i Irak. Detta innebär en möjlighet att ta tag i den irakiska sunniminoritetens berättigade oro.

  J.      Hundratals utländska stridande, varav många från EU:s medlemsstater, har enligt uppgift gått med i striderna på Isils sida. De berörda EU-medborgarna har konstaterats utgöra en säkerhetsrisk av medlemsstaternas regeringar.

  K.     EU har uppmärksammat den börda som har lagts på regionen Kurdistan och Kurdistans regionala regering, som har tagit emot ett stort antal internflyktingar.

  L.     FN uppskattar att närmare 4,67 miljoner människor, av vilka upp mot en miljon är barn, lever i otillgängliga områden i Irak och Syrien, där den humanitära situationen enligt uppgift förvärras.

  1.      Europaparlamentet uttrycker djup oro över den säkerhetsmässiga och humanitära situationen i Irak och Syrien, som snabbt blir allt värre till följd av att delar av ländernas territorier ockuperats av Isil. Parlamentet fördömer kraftfullt Isils attacker mot irakiska och syriska medborgare, som har lett till summariska avrättningar, omfattande människorättsbrott, införande av en sträng tolkning av sharialagarna, förstörelse av helgedomar och av regionens historiska, kulturella och konstnärliga arv samt andra grymheter. Parlamentet varnar för att Isils extremt fientliga inställning till shiamuslimer och kristna kommer att öka risken för ännu mer sekteristiskt dödande i massiv omfattning om Isil tillåts hålla kvar det territorium man erövrat och växa ytterligare.

  2.      Europaparlamentet fördömer kraftfullt attackerna mot civila mål, däribland sjukhus, skolor och helgedomar, samt Isils användning av avrättningar och sexuellt våld i Irak och Syrien. Parlamentet understryker att det inte får råda någon straffrihet för förövarna av sådana dåd. Parlamentet är djupt oroat över den humanitära krisen och den omfattande omflyttningen av civila.

  3.      Europaparlamentet uppmanar världssamfundet att samordna insatserna för att skydda alla civila offer i konflikten oavsett etnicitet och religion, med särskilt fokus på de mest utsatta grupperna, såsom yazidier, som utsatts för en brutal Isil-kampanj avsedd att tillintetgöra befolkningsgruppen i Irak.

  4.      Europaparlamentet avvisar på nytt kategoriskt Isil-ledningens utropande av det ”Islamiska kalifatet” och tanken på att med våld ändra unilaterala ändringar av internationellt erkända gränser.

  5.      Europaparlamentet poängterar att bildningen och utvidgningen av det ”Islamiska kalifatet”, samt andra extremistgruppers verksamhet i Irak och Syrien, utgör ett direkt hot mot säkerheten i Europeiska länder.

  6.      Europaparlamentet välkomnar USA:s pågående insatser för att bekämpa hotet från Isil i Irak och Syrien, inklusive med nödvändiga militära medel.

  7.      Europaparlamentet välkomnar det beslut som en koalition på 30 länder fattade vid toppmötet i Paris den 15 september 2014 om att förbinda sig att stödja den nya irakiska regeringen i dess kamp med alla nödvändiga medel, inklusive lämpligt militärt bistånd.

  8.      Parlamentet stöder beslutet av enskilda EU-medlemsstater att bistå med militär materiel till Irak, inklusive de regionala kurdiska myndigheterna. Parlamentet uppmanar rådet att inrätta mekanismer för övervakning, samordning och registrering av antalet vapen som distribueras från enskilda medlemsstater till Irak samt deras destination. Parlamentet uppskattar de uppoffringar och den beslutsamhet som de kurdiska militära styrkorna visar prov på i sina försök att hålla tillbaka hotet från Isil.

  9.      Europaparlamentet framhåller behovet av att länderna i regionen samordnar sina insatser för slå tillbaka hotet från Isil. Parlamentet uppmanar alla regionala aktörer att göra allt i sin makt för att stoppa all verksamhet som officiella eller privata organ bedriver för att propagera för och sprida extremislamiska ideologier, som wahhabism, i ord och handling. Parlamentet uppmanar världssamfundet, särskilt EU, att underlätta en regional dialog om problemen i Mellanöstern och att inkludera alla parter av betydelse, i synnerhet Iran och Saudiarabien.

  10.    Europaparlamentet är bekymrat över den växande handeln mellan Turkiet och territorier som står under Isils kontroll. Parlamentet uppmanar Turkiet att klart och otvetydigt förbinda sig att bekämpa det gemensamma säkerhetshot som Isil utgör.

  11.    Europaparlamentet framhåller att Isil omfattas av det vapenembargo och den frysning av tillgångar som införts genom FN:s säkerhetsråds resolutioner 1267 (1999) och 1989 (2011). Parlamentet understryker vikten av att dessa åtgärder genomförs snabbt och effektivt. Parlamentet uppmanar rådet att överväga en effektivare användning av andra befintliga restriktiva åtgärder, särskilt att hindra Isil från att få intäkter från olaglig försäljning av olja eller försäljning av andra resurser på de internationella marknaderna. Parlamentet är djupt bekymrat över uppgifterna om att vissa EU-medlemsstater är inblandade i olaglig oljehandel med Isil. Parlamentet ber kommissionen att bekräfta om dessa uppgifter stämmer. Om så är fallet uppmanas kommissionen att ange vilka medlemsstater det rör sig om och att se till att den olagliga oljehandeln upphör omedelbart.

  12.    Europaparlamentet välkomnar bildandet av en ny regering i Irak under ledning av premiärminister Haider al-Abadi och uppmanar den att utnyttja detta tillfälle att skapa en verkligt representativ regering med en inkluderande agenda. Parlamentet betonar att en sådan regering bör representera hela den politiska, religiösa och etniska mångfalden i det irakiska samhället, inklusive sunniminoriteten, för att få slut på blodsutgjutelsen och splittringen av landet.

  13.    Europaparlamentet framhåller behovet av att utforska alla tänkbara sätt att effektivt bekämpa hotet från Isil i Syrien, med full respekt för internationell rätt. Parlamentet framhåller att i längden endast en varaktig och inkluderande politisk lösning med en fredlig övergång till en verkligt representativ regering i Syrien kan bidra till att neutralisera hotet från Isil och andra extremistorganisationer.

  14.    Europaparlamentet uppmanar rådet att påskynda genomförandet av EU:s åtgärdspaket till stöd för medlemsstaternas insatser, enligt överenskommelse i rådet sedan juni 2013, särskilt för att förhindra radikalisering och extremism, utbyta information på ett effektivare sätt – även med relevanta tredjeländer – avskräcka från, upptäcka och avbryta misstänkta resor, särskilt genom införande av ett EU-system för passageraruppgifter, samt utreda och lagföra utländska stridande.

  15.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att besluta om särskilda insatser för att ta tag i situationen för kvinnor i Irak och Syrien och garantera deras frihet och respekten för deras mest grundläggande rättigheter, samt att vidta åtgärder för att förhindra exploatering, övergrepp och våld som begås mot kvinnor och barn, särskilt äktenskap i tidig ålder för flickor. Parlamentet är särskilt bekymrat över ökningen av alla former av våld mot yazidi-kvinnor, som fängslas, våldtas, utnyttjas sexuellt och säljs av Isil-medlemmar.

  16.    Europaparlamentet uttrycker oro över det ökande antalet fall av barn och ungdomar som rekryteras i Irak och Syrien. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att samarbeta med partner, däribland även internationella organisationer, för att utarbeta ett omfattande program som tar tag i behovet av att skydda barn och kvinnor som är drabbade av en väpnad konflikt.

  17.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, Iraks regering och representantråd, Kurdistans regionala regering, FN:s generalsekreterare och FN:s råd för mänskliga rättigheter.