Procedure : 2014/2845(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0139/2014

Indgivne tekster :

B8-0139/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/09/2014 - 10.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0029

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 123kWORD 49k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.041v01-00
 
B8-0139/2014

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om Israel og Palæstina efter Gaza-krigen og EU's rolle (2014/2845(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om Israel og Palæstina efter Gaza-krigen og EU's rolle (2014/2845(RSP))  
B8‑0139/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sin beslutning af 17. juli 2014 om optrapningen af volden mellem Israel og Palæstina(1),

–       der henviser til Udenrigsrådets konklusioner om Gaza af 15. august 2014,

–       der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner om Gaza af 30. august 2014,

–       der henviser til erklæringen fra næstformanden i Kommissionen/den højtstående repræsentant for Unionens udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik /VP/HR) om våbenhvile i Gaza af 27. august 2014,

–       der henviser til FN's generalsekretærs erklæring af 26. august 2014 om Gaza,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.     der henviser til, at der blev indgået en våbenhvile den 26. august 2014, hvilket betød afslutningen på syv ugers fjendtligheder mellem Israel og palæstinensiske militser i Gaza; der henviser til, at Egypten har gjort en stor indsats som mægler i forbindelse med indgåelsen af denne aftale;

B.     der henviser til, at EU er bekymret over den humanitære situation i Gaza, navnlig leveforholdene for de tvangsfordrevne, vandforsyning, elektricitetsforsyning, ueksploderede bomber og ødelagte og ubeboelige hjem;

C.     der henviser til, at Kommissionens humanitære bistand i Gaza opfylder befolkningens mest grundlæggende behov, herunder for fødevarer, husly og sundhedspleje, sent reparation af vand- og kloakinfrastruktur;

D.     der henviser til, at Kommissionen den 25. juli 2014 forhøjede sin humanitære bistand til Gaza med EUR 5 mio., hvilket bragte den op på i alt EUR 25 mio. siden årets begyndelse;

1.      glæder sig over våbenhvilen, som er indgået efter egyptisk mægling; giver udtryk for sin anerkendelse af Egyptens indsats; opfordrer alle parter til i fuld udstrækning at overholde alle bestemmelserne i aftalen; understreger, at alle terrorgrupper i Gaza skal nedlægge deres våben;

2.      anser tabet af menneskeliv for dybt beklageligt; giver udtryk for sin dybe medfølelse med ofrenes familier og venner;

3.      understreger, at den palæstinensiske enhedsregering under ledelse af præsident Abbas skal have fuld autoritet både på Vestbredden og i Gaza, herunder også for så vidt angår sikkerhed og den civile forvaltning;

4.      er bekymret over den humanitære situation i Gaza; glæder sig over Kommissionens humanitære indsats; opfordrer til uhindret adgang for humanitær bistand i overensstemmelse med folkeretten;

5.      glæder sig over, at EU er rede til at bidrage til en samlet og varig løsning, som vil øge sikkerheden, velfærden og velstanden for både palæstinensere og israelere; glæder sig ligeledes over, at EU vil udvikle forskellige mulighed for en effektiv og samlet indsats på følgende områder: bevægelighed og adgang, kapacitetsopbygning, kontrol og tilsyn, humanitær bistand samt genopbygning og genopretning efter konflikten gennem en international donerindsats, herunder muligheden for at tilrettelægge en international donorkonference;

6.      glæder sig over, at EU er rede til at understøtte en eventuel international mekanisme efter godkendelse fra FN's Sikkerhedsråd, herunder eventuelt en reaktivering af EUBAM Rafah og EUPOL COPPS i området med en mulighed for udvidelse af deres størrelse og mandat, samt gennemførelsen af et træningsprogram for den palæstinensiske myndigheds toldere og politibetjente, som skal indsættes i Gaza;

7.      glæder sig over, at EU er rede til at bidrage til en ordning, som skal forhindre smugling af våben og ammunition til Gaza og dermed sikre en varig genåbning af grænseovergangene til Gaza, mens EU vil undersøge muligheder of en mekanisme under internationalt opsyn, som skal sikre uhindret adgang til og varebevægelser gennem alle Gazas trafikhavne;

8.      gentager sin stærke støtte til en to-stats-løsning baseret på grænsedragningen fra 1967 med Jerusalem som hovedstad for begge stater, hvor staten Israel og en uafhængig, demokratisk, tilstødende og levedygtig palæstinensisk stat lever side om side i fred og sikkerhed, hvilket vil forudsætte en ophævelse af blokaden mod Gaza; understreger igen, at det kun med ikkevoldelige midler er muligt at opnå en retfærdig og varig løsning på konflikten mellem israelere og palæstinensere; opfordrer i denne ånd til en alvorlig og troværdig indsats for begge sider og fra det internationale samfund for at få genoptaget direkte fredsforhandlinger mellem Israelere og palæstinensere og for at opnå konkrete resultater af sådanne forhandlinger;

9.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU 's særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, Kvartettens særlige udsending til Mellemøsten, Knesset og Israels regering, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd, Egyptens parlament og regering.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0012.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik