Menetlus : 2014/2845(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0139/2014

Esitatud tekstid :

B8-0139/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/09/2014 - 10.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0029

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 119kWORD 52k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.041v01-00
 
B8-0139/2014

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Gaza sõja järgse Iisraeli ja Palestiina ning ELi rolli kohta  (2014/2845(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Gaza sõja järgse Iisraeli ja Palestiina ning ELi rolli kohta (2014/2845(RSP))  
B8‑0139/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma 17. juuli 2014. aasta resolutsiooni vägivalla eskaleerumise kohta Iisraeli ja Palestiina vahel(1),

–       võttes arvesse välisasjade nõukogu 15. augusti 2014. aasta järeldusi olukorra kohta Gaza sektoris,

–       võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 30. augusti 2014. aasta kohtumise järeldusi Gaza kohta,

–       võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi 27. augusti 2014. aasta avaldust relvarahu kohta Gazas,

–       võttes arvesse ÜRO peasekretäri 26. augusti 2014. aasta avaldust Gaza kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A.     arvestades, et 26. augustil 2014 saavutati relvarahukokkulepe, mis lõpetas Gaza sektoris Iisraeli ja Palestiina võitlejate vahel seitse nädalat kestnud vaenutegevuse; arvestades, et Egiptus tegi selle kokkuleppe vahendamisel märkimisväärseid jõupingutusi;

B.     arvestades, et ELile valmistab muret humanitaarolukord Gaza sektoris, eelkõige põgenike elutingimused, veevarustus, elektrienergiaga varustatus, lõhkemata lahingumoon ning hävitatud ja elamiskõlbmatud kodud;

C.     arvestades, et Euroopa Komisjoni humanitaarabi Gaza sektoris rahuldab elanikkonna kõige pakilisemaid vajadusi, sealhulgas toidu, peavarju ja tervishoiuga seotud vajadused ning vee- ja kanalisatsioonitaristu parandamine;

D.     arvestades, et 25. juulil 2014 suurendas komisjon Gaza sektorile antavat humanitaarabi viie miljoni euro võrra, mille tulemusena on käesoleva aasta algusest saadik antud humanitaarabi kokku 23,5 miljonit eurot;

1.      väljendab heameelt Egiptuse vahendatud relvarahukokkuleppe üle; kiidab Egiptust vahendamispüüdluste eest; kutsub kõiki pooli üles relvarahukokkuleppe tingimusi täielikult järgima; rõhutab, et kõik terroristlikud rühmitused Gaza sektoris peavad relvad loovutama;

2.      peab äärmiselt kahetsusväärseks inimohvreid tsiviilelanikkonna seas; avaldab kaastunnet ohvrite perekondadele ja sõpradele;

3.      rõhutab, et Palestiina rahvusliku ühtsuse valitsus peab president Abbase juhtimisel täitma täielikult oma kohustusi nii Jordani Läänekaldal kui ka Gaza sektoris, sealhulgas julgeoleku ja tsiviilhalduse valdkonnas;

4.      peab murettekitavaks humanitaarolukorda Gaza sektoris; kiidab heaks komisjoni humanitaarabi; nõuab takistamatu juurdepääsu tagamist humanitaarabile kooskõlas rahvusvahelise õigusega;

5.      väljendab heameelt ELi valmisoleku üle aidata kaasa laiaulatusliku ja jätkusuutliku lahenduse leidmisele, mis parandaks nii palestiinlaste kui ka iisraellaste julgeolekut, heaolu ja majanduslikku olukorda; võtab heameelega teadmiseks asjaolu, et EL töötab välja erinevad tõhusad ja ulatuslikud meetmed järgmistes valdkondades: liikumine ja juurdepääs, suutlikkuse suurendamine, kontroll ja järelevalve, humanitaarabi ja konfliktijärgsed ülesehitus- ja taastamistööd rahvusvaheliste doonorite tegevuse abil, sealhulgas võimalik doonorite konverentsi korraldamine;

6.      peab kiiduväärseks asjaolu, et EL on valmis toetama ÜRO Julgeolekunõukogu heakskiidetud võimalikku rahvusvahelist mehhanismi, muu hulgas oma kohapeal elluviidavate missioonide EUBAM Rafah ja EUPOL COPPS kohaldamisala laiendamise ja volituste pikendamisega, käivitades muu hulgas koolitusprogrammi Palestiina omavalitsuse tolli- ja politseitöötajatele nende ümberpaigutamiseks Gaza sektorisse;

7.      väljendab heameelt asjaolu üle, et EL on valmis aitama kaasa sellise korra kehtestamisele, millega ennetatakse relvade ja laskemoona ebaseaduslikku vedu Gaza sektorisse ja millega saab tagada Gaza piiripunktide püsiva avamise, ning selle üle, et EL kaalub võimalusi rahvusvahelisel tasandil jälgitava mehhanismi loomiseks, et võimaldada täielikku juurdepääsu Gaza piiripunktidele ning liikumist nende punktide kaudu;

8.      kinnitab oma kindlat toetust kahe riigi lahendusele, mille aluseks on 1967. aasta piirid ja Jeruusalemm mõlema riigi pealinnana ning mille tulemusel eksisteeriksid rahus ja turvaliselt kõrvuti Iisraeli Riik ning sõltumatu, demokraatlik ja elujõuline Palestiina riik, mis tähendab Gaza sektori blokaadi lõpetamist; rõhutab taas, et üksnes rahumeelsete meetmetega on võimalik iisraellaste ja palestiinlaste vahel saavutada õiglane ja kestev rahu; nõuab, et kumbki pool teeks selles vaimus tõsiseid ja usaldusväärseid pingutusi ning et rahvusvaheline kogukond alustaks uuesti iisraellaste ja palestiinlaste rahuteemalisi otsekõnelusi ning saavutaks neil kõnelustel konkreetseid tulemusi;

9.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ELi eriesindajale Lähis-Ida rahuprotsessis, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Lähis-Ida neliku eriesindajale, Iisraeli Knessetile ja valitsusele, Palestiina omavalitsuse presidendile ja Palestiina Seadusandlikule Nõukogule ning Egiptuse parlamendile ja valitsusele.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0012

Õigusteave - Privaatsuspoliitika