Menettely : 2014/2845(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0139/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0139/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/09/2014 - 10.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0029

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 121kWORD 53k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.041v01-00
 
B8-0139/2014

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Israelin ja Palestiinan tilanteesta Gazan sodan jälkeen ja EU:n roolista (2014/2845(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Israelin ja Palestiinan tilanteesta Gazan sodan jälkeen ja EU:n roolista (2014/2845(RSP))  
B8‑0139/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Israelin ja Palestiinan välisen väkivallan kärjistymisestä 17. heinäkuuta 2014 antamansa päätöslauselman(1),

–       ottaa huomioon 15. elokuuta 2014 annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät Gazasta,

–       ottaa huomioon 30. elokuuta 2014 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät Gazasta,

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 27. elokuuta 2014 antaman julkilausuman Gazan tulitauosta,

–       ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin 26. elokuuta 2014 antaman lausunnon Gazasta,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että tulitaukosopimus saatiin aikaan 26. elokuuta 2014, mikä teki lopun seitsemän viikkoa jatkuneista Israelin ja Palestiinan taistelijoiden vihollisuuksista Gazassa; toteaa, että Egypti on tehnyt huomattavia ponnistuksia toimiessaan tämän sopimuksen välittäjänä;

B.     korostaa, että EU on huolestunut Gazan alueen humanitaarisesta tilanteesta ja erityisesti kotiseudultaan siirtymään joutuneen väestön elinoloista, vesihuollosta, sähköpalveluista, räjähtämättömistä räjähteistä sekä tuhotuista ja asumiskelvottomista kodeista;

C.     toteaa, että komission antama humanitaarinen apu vastaa Gazan väestön kaikkein kiireellisimpiin muun muassa ruokaa, suojaa ja terveyttä koskeviin tarpeisiin sekä vesi- ja jätevesihuollon korjaamista koskeviin tarpeisiin;

D.     ottaa huomioon, että komissio lisäsi 25. heinäkuuta 2014 Gazan alueelle myöntämänsä avun määrää viidellä miljoonalla eurolla, mikä nosti komission vuoden alusta myöntämän avun kokonaismäärän 23,5 miljoonaan euroon;

1.      pitää myönteisenä Egyptin välityksellä aikaan saatua tulitaukoa; antaa tunnustusta Egyptin välitystoimille; kehottaa kaikkia osapuolia noudattamaan täysimääräisesti ja tinkimättä sopimuksen ehtoja; korostaa, että kaikkien Gazan terroristiryhmien on riisuttava aseensa;

2.      pitää erittäin valitettavina siviiliuhreja; ilmaisee osanottonsa uhrien omaisille ja ystäville;

3.      korostaa, että presidentti Abbasin johtaman Palestiinan konsensushallituksen on hoidettava täysimääräisesti velvollisuutensa, myös turvallisuuden ja siviilihallinnon aloilla, sekä Länsirannalla että Gazan alueella;

4.      on huolissaan Gazan humanitaarisesta tilanteesta; pitää myönteisenä komission humanitaarista apua; kehottaa poistamaan humanitaarisen avun perillepääsyn esteet kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

5.      suhtautuu myönteisesti EU:n halukkuuteen olla mukana vaikuttamassa kattavan ja pysyvän ratkaisun aikaansaamiseen, jolla lisätään niin palestiinalaisten kuin israelilaistenkin turvallisuutta, hyvinvointia ja vaurautta; panee tyytyväisenä merkille, että EU aikoo kehittää vaihtoehtoja tehokasta ja kattavaa toimintaa varten seuraavilla aloilla: liikkuminen ja pääsy alueelle, valmiuksien kehittäminen, tarkkailu ja valvonta, humanitaarinen hätäapu sekä konfliktin jälkeinen jälleenrakentaminen ja kunnostaminen kansainvälisten avunantajien toimien avulla, mukaan lukien mahdollisesti järjestettävä avunantajien konferenssi;

6.      pitää myönteisenä sitä, että EU on valmis tukemaan mahdollista Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston hyväksymää kansainvälistä mekanismia muun muassa aktivoimalla paikalla tarvittaessa uudelleen EU BAM Rafah- ja EUPOL COPPS ‑operaatiot ja mahdollisesti laajentamalla niiden soveltamisalaa ja toimeksiantoa muun muassa käynnistämällä koulutusohjelman palestiinalaishallinnon tullihenkilöstön ja poliisin palauttamiseksi Gazaan;

7.      pitää myönteisenä, että EU on valmis osallistumaan järjestelyihin, joilla estetään aseiden ja ampumatarvikkeiden laiton kauppa Gazan alueelle ja joilla voidaan varmistaa Gazan rajaylityspaikkojen avaaminen uudelleen pysyvästi ja että EU aikoo myös tutkia vaihtoehtoja sellaisen kansainvälisesti valvotun mekanismin perustamiseksi, jonka avulla mahdollistetaan vapaa pääsy kaikkiin Gazan maahantulosatamiin ja liikkuminen niiden kautta;

8.      muistuttaa jälleen tukevansa vakaasti kahden valtion ratkaisua, joka perustuu vuoden 1967 rajoihin ja Jerusalemin asemaan kummankin valtion pääkaupunkina sekä käsittää Israelin valtion ja itsenäisen, demokraattisen, yhtenäisen ja elinkelpoisen Palestiinan valtion, jotka elävät rinnakkain rauhan ja turvallisuuden ilmapiirissä, mikä edellyttää Gazan saarron lopettamista; korostaa jälleen, että israelilaisten ja palestiinalaisten väliseen oikeudenmukaiseen ja pysyvään rauhaan voidaan päästä ainoastaan väkivallattomin keinoin; vaatii tässä asiassa kummaltakin osapuolelta sekä kansainväliseltä yhteisöltä todellisia ja uskottavia toimia Israelin ja palestiinalaisten välisten suorien rauhanneuvottelujen käynnistämiseksi uudelleen ja konkreettisten tulosten aikaansaamiseksi kyseisissä neuvotteluissa;

9.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, EU:n erityisedustajalle Lähi-idän rauhanprosessissa, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Lähi-idän kvartetin erityisedustajalle, knessetille ja Israelin hallitukselle, palestiinalaishallinnon presidentille ja Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle sekä Egyptin parlamentille ja hallitukselle.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0012.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö