Procedūra : 2014/2845(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0139/2014

Pateikti tekstai :

B8-0139/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/09/2014 - 10.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0029

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 128kWORD 59k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.041v01-00
 
B8-0139/2014

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl Izraelio ir Palestinos po Gazos konflikto ir ES vaidmens (2014/2845(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Izraelio ir Palestinos po Gazos konflikto ir ES vaidmens (2014/2845(RSP))  
B8‑0139/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo 2014 m. liepos 17 d. rezoliuciją dėl Izraelio ir Palestinos smurtinių susirėmimų(1),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugpjūčio 15 d. Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Gazos,

–       atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2014 m. rugpjūčio 30 d. išvadas dėl Gazos,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugpjūčio 27 d. Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimą dėl ugnies nutraukimo Gazoje,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugpjūčio 26 d. Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus pareiškimą dėl Gazos,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi 2014 m. rugpjūčio 26 d. buvo pasiektas susitarimas dėl ugnies nutraukimo ir taip nutraukti septynias savaites trukę karo veiksmai tarp Izraelio ir Palestinos kovotojų Gazoje; kadangi Egiptas dėjo dideles pastangas tarpininkaudamas, kad būtų sudarytas šis susitarimas;

B.     kadangi ES yra susirūpinusi dėl humanitarinės padėties Gazoje, visų pirma dėl perkeltų gyventojų gyvenimo sąlygų, vandens atsargų, elektros tiekimo paslaugų, nesprogusių sprogmenų, taip pat sugriautų ir nebetinkamų gyventi namų;

C.     kadangi Europos Komisijos humanitarinė pagalba Gazoje skiriama būtiniausiems gyventojų poreikiams, įskaitant maisto, pastogės ir su sveikata susijusius poreikius, patenkinti ir vandentiekio ir sanitarijos infrastruktūrai atkurti;

D.     kadangi 2014 m. liepos 25 d. Komisija 5 mln. EUR padidino Gazoje teikiamą humanitarinę pagalbą, kuri bendrai skaičiuojant nuo šių metų pradžios siekia 23,5 mln. EUR;

1.      palankiai vertina susitarimą dėl ugnies nutraukimo, kuriam tarpininkavo Egiptas; giria Egipto tarpininkavimo pastangas; ragina visas šalis visapusiškai laikytis susitarimo sąlygų; pabrėžia, kad visos teroristinės grupuotės Gazoje privalo nusiginkluoti;

2.      labai apgailestauja dėl žuvusių civilių gyventojų; reiškia užuojautą aukų šeimoms ir draugams;

3.      pabrėžia, kad Prezidento M. Abbaso vadovaujama Palestinos konsensuso vyriausybė turi visapusiškai vykdyti savo pareigas tiek Vakarų Krante, tiek Gazos Ruože, be kita ko, saugumo ir civilinės administracijos srityse;

4.      yra susirūpinęs dėl humanitarinės padėties Gazoje; palankia vertina Komisijos humanitarinę pagalbą; ragina sudaryti galimybę nekliudomai teikti humanitarinę pagalbą pagal tarptautinę teisę;

5.      palankiai vertina ES ryžtą prisidėti, kad būtų pasiektas visa apimantis ir ilgalaikis sprendimas, kuriuo būtų didinamas tiek palestiniečių, tiek izraeliečių saugumas, klestėjimas ir gerovė; palankiai vertina tai, kad ES numatys galimus veiksmingų ir visapusiškų veiksmų variantus šiose srityse: judėjimo ir prieigos, pajėgumų stiprinimo, tikrinimo ir stebėsenos, humanitarinės pagalbos ir atstatymo po konfliktų bei reabilitacijos, tarptautiniams paramos teikėjams dedant pastangas, įskaitant galimybę surengti paramos teikėjų konferenciją;

6.      palankiai vertina tai, kad ES yra pasirengusi remti galimą Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos patvirtintą tarptautinį mechanizmą, be kita ko, atnaujinant misijų EUBAM Rafah ir EUPOL COPPS veiklą vietoje ir galbūt praplečiant jų taikymo apimtį ir įgaliojimus, pradedant Palestinos Administracijos muitinės darbuotojams ir policijai skirtą mokymo programą, kad jie vėl galėtų veikti Gazoje;

7.      palankiai vertina tai, kad ES yra pasirengusi prisidėti prie susitarimų, kuriais užkertamas kelias neteisėtai prekybai ginklais ir šaudmenimis Gazos Ruože ir kuriais užtikrinamas ilgalaikis Gazos sienos perėjimo punktų atidarymas iš naujo, ir tai, kad ES taip pat išnagrinės galimybes parengti tarptautiniu lygiu stebimą mechanizmą, kuriuo naudojantis būtų sudarytos visapusiškos prieigos prie visų patekimo į Gazą punktų ir judėjimo per juos galimybės;

8.      pakartoja tvirtai remiąs dviejų valstybių sambūviu grindžiamą sprendimą, pagal kurį būtų laikomasi 1967 m. sienų, Jeruzalė būtų abiejų valstybių sostinė ir pagal kurį taikiai ir saugiai viena šalia kitos egzistuotų saugi Izraelio Valstybė ir nepriklausoma, demokratinė, vientisa ir perspektyvi Palestinos Valstybė, nes tai reikštų Gazos Ruožo blokados pabaigą; dar kartą pabrėžia, kad nesmurtinės priemonės yra vienintelis būdas pasiekti tikrą ilgalaikę izraeliečių ir palestiniečių taiką; atsižvelgdamas į tai ragina, kad abi šalys ir tarptautinė bendruomenė rimtai dėtų įtikimas pastangas siekdamos, kad vėl būtų pradėtos tiesioginės Izraelio ir Palestinos taikos derybos ir kad šiose derybose būtų pasiekta konkrečių rezultatų;

9.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui Artimųjų Rytų taikos procese, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Artimųjų Rytų ketverto atstovui, Knesetui ir Izraelio vyriausybei, Palestinos Administracijos Prezidentui ir Palestinos Įstatymų Leidybos Tarybai, Egipto parlamentui ir vyriausybei.

 

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2014)0012

Teisinė informacija - Privatumo politika