Procedūra : 2014/2845(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0139/2014

Iesniegtie teksti :

B8-0139/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 18/09/2014 - 10.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0029

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 433kWORD 58k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.041v01-00
 
B8-0139/2014

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par Izraēlu un Palestīnu pēc kara Gazas reģionā un ES lomu (2014/2845(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Izraēlu un Palestīnu pēc kara Gazas reģionā un ES lomu (2014/2845(RSP))  
B8‑0139/2014

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā 2014. gada 17. jūlija rezolūciju par vardarbības pastiprināšanos starp Izraēlu un Palestīnu(1),

–       ņemot vērā Ārlietu padomes 2014. gada 15. augusta secinājumus par Gazu,

–       ņemot vērā Eiropadomes 2014. gada 30. augusta secinājumus par Gazu,

–       ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 2014. gada 27. augusta paziņojumu par pamieru Gazā,

–       ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2014. gada 26. augusta paziņojumu par Gazu,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. un 4. punktu,

A.     tā kā 2014. gada augustā tika panākta vienošanās par pamieru, izbeidzot 7 nedēļās ilgo karadarbību Gazā starp Izraēlu un Palestīniešu kaujiniekiem; tā kā Ēģiptes ievērojamo centienu rezultātā ir izdevies panākt šo nolīgumu;

B.     tā kā ES ir norūpējusies par humanitāro situāciju Gazā, jo īpaši par pārvietoto iedzīvotāju dzīves apstākļiem, ūdens apgādi, elektroenerģijas pakalpojumiem, nesprāgušu munīciju, kā arī sagrautām un neapdzīvojamām mājām;

C.     tā kā Eiropas Komisijas humānā palīdzība Gazā ir paredzēta, lai nodrošinātu iedzīvotāju pašas nepieciešamākās vajadzības, tostarp vajadzību pēc pārtikas, pajumtes un veselības aprūpes, kā arī vajadzību salabot ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūru;

D.     tā kā Komisija 2014. gada 25. jūlijā palielināja humānās palīdzības apjomu Gazā par 5 miljoniem euro, kopš šā gada sākuma sniegtās palīdzības kopējam apjomam 23,5 miljonus euro;

1.      atzinīgi vērtē ar Ēģiptes starpniecību noslēgto pamiera līgumu; slavē Ēģipti par centieniem vidutājas lomā; aicina visas puses pilnībā ievērot līguma noteikumus; uzsver, ka visiem teroristu grupējumiem Gazā ir jāatbruņojas;

2.      uzskata, ka civiliedzīvotāju bojāeja izraisa dziļu nožēlu; izsaka līdzjūtību cietušo ģimenēm un draugiem;

3.      uzsver, ka Palestīnas vienprātības valdībai prezidenta M. Abbas vadībā ir jāpilda visi savi pienākumi gan Rietumkrastā, gan Gazas joslā, tostarp drošības un civilās pārvaldes jomā;

4.      ir nobažījies par humanitāro stāvokli Gazā; atzinīgi vērtē Komisijas humanitāro palīdzību; aicina nodrošināt iespēju netraucēti sniegt humāno palīdzību saskaņā ar starptautisko tiesību normām;

5.      atzinīgi vērtē ES gatavību veicināt vispusīgu un noturīgu risinājumu, palielinot drošību, uzlabojot dzīves apstākļus un labklājību gan palestīniešiem, gan izraēliešiem; pozitīvi vērtē to, ka ES izstrādās variantus efektīvai un vispusīgai darbībai šādās jomās: kustība un piekļuve, veiktspējas radīšana, pārbaude un uzraudzība, humānā palīdzība un atjaunošana pēc konflikta, iesaistot starptautiskos līdzekļu devējus, un, iespējams, organizējot līdzekļu devēju konferenci;

6.      pauž gandarījumu par to, ka ES ir gatava atbalstīt iespējamu ANO Drošības padomes apstiprinātu starptautisku mehānismu, tostarp aktivizējot un, iespējams, paplašinot Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas Rafas šķērsošanas punktā (EU BAM Rafah) un Eiropas Savienības Policijas misijas palestīniešu teritorijās (EUPOL COPPS) darbības jomu un pilnvaras, kā arī uzsākot apmācības programmas Palestīniešu pašpārvaldes muitas personālam un policijai reorganizācijas nolūkos Gazā;

7.      atzinīgi vērtē to, ka ES ir sagatavojusies, lai dotu ieguldījumu kārtības noteikšanai, kas paredz ieroču un munīcijas nelikumīgas tirdzniecības novēršanu Gazā, un nodrošinātu Gazas robežšķērsošanas punktu pastāvīgu atvēršanu no jauna, un ka ES izpētīs, kādas ir iespējas izveidot starptautiski uzraugāmu mehānismu, lai padarītu iespējamu neierobežotu piekļuvi Gazas iebraukšanas ostās;

8.      atkārtoti pauž pārliecinošu atbalstu divu valstu risinājumam, kura pamatā būtu 1967. gada robežas, saskaņā ar kuru Jeruzaleme ir abu valstu galvaspilsēta un droša Izraēlas Valsts un neatkarīga, demokrātiska, viengabalaina un dzīvotspējīga Palestīnas Valsts abas pastāv līdzās mierā un drošībā, kam par priekšnoteikumu būtu Gazas joslas blokādes pārtraukšana; vēlreiz uzsver, ka nevardarbīgi līdzekļi ir vienīgais veids, kā panākt taisnīgu un ilgstošu mieru starp izraēliešiem un palestīniešiem; ņemot to vērā, aicina abas puses un starptautisko sabiedrību īstenot nopietnus un pārliecinošus centienus, lai atsāktu tiešas miera sarunas starp izraēliešiem un palestīniešiem un šādās sarunās panāktu konkrētus rezultātus;

9.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, ES īpašajam pārstāvim Tuvo Austrumu miera procesā, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram, Tuvo Austrumu Kvarteta sūtnim, Izraēlas Knesetam un valdībai, Palestīniešu pašpārvaldes prezidentam, Palestīniešu likumdošanas padomei un Ēģiptes parlamentam un valdībai.

 

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2014)0012.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika