Procedura : 2014/2845(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0139/2014

Teksty złożone :

B8-0139/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/09/2014 - 10.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0029

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 131kWORD 62k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.041v01-00
 
B8-0139/2014

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie Izraela i Palestyny po wojnie w Gazie oraz roli UE (2014/2845(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica w imieniu grupy PPE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Izraela i Palestyny po wojnie w Gazie oraz roli UE (2014/2845(RSP))  
B8‑0139/2014

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie eskalacji przemocy między Izraelem a Palestyną(1),

–  uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 15 sierpnia 2014 r. dotyczące Gazy,

–  uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 30 sierpnia 2014 r. w sprawie Gazy,

–  uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zawieszenia broni w Gazie,

–  uwzględniając oświadczenie sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie Gazy,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w dniu 26 sierpnia 2014 r. osiągnięto porozumienie w sprawie zawieszenia broni, co oznacza zakończenie trwających od siedmiu tygodni starć zbrojnych między Izraelem i bojownikami palestyńskimi w Gazie; mając na uwadze znaczny wkład Egiptu w wynegocjowanie tego porozumienia;

B.  mając na uwadze, że UE jest zaniepokojona sytuacją humanitarną w Gazie, zwłaszcza warunkami życia przesiedleńców, dostawami wody i usług elektrycznych, niewybuchami, a także zniszczonymi i nienadającymi się do zamieszkania domami;

C.  mając na uwadze, że pomoc humanitarna, jakiej udziela Gazie Komisja Europejska, zaspokaja najpilniejsze potrzeby ludności, w tym w zakresie żywności, schronienia i zdrowia oraz naprawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej;

D.  mając na uwadze, że w dniu 25 lipca 2014 r. Komisja zwiększyła o 5 mln EUR pomoc humanitarną dla Gazy do łącznej wysokości 23,5 mln EUR od początku bieżącego roku;

1.  z zadowoleniem przyjmuje zawieszenie broni wynegocjowane przez Egipt; pochwala wysiłki mediacyjne Egiptu; wzywa wszystkie strony do pełnego i całkowitego przestrzegania warunków zawieszenia broni; podkreśla, że wszystkie grupy terrorystyczne w Gazie muszą się rozbroić;

2.  uważa, że należy głęboko ubolewać nad ofiarami śmiertelnymi wśród osób cywilnych; przekazuje wyrazy współczucia rodzinom i przyjaciołom ofiar;

3.  podkreśla, że palestyński rząd jedności pod przywództwem prezydenta Abbasa musi wykonywać pełnię obowiązków zarówno na Zachodnim Brzegu, jak i w Strefie Gazy, w tym w dziedzinie bezpieczeństwa i administracji cywilnej;

4.  wyraża zaniepokojenie sytuacją humanitarną w Gazie; z zadowoleniem przyjmuje pomoc humanitarną udzielaną przez Komisję; apeluje o nieograniczony dostęp dla pomocy humanitarnej zgodnie z prawem międzynarodowym;

5.  z zadowoleniem przyjmuje gotowość UE do przyłączenia się do poszukiwania kompleksowego i trwałego rozwiązania zwiększającego bezpieczeństwo, dobrostan i dobrobyt zarówno Palestyńczyków, jak i Izraelczyków; z zadowoleniem odnotowuje fakt, że UE opracuje warianty skutecznych i wszechstronnych działań w następujących obszarach: przemieszczanie się i dostęp, budowa potencjału, weryfikacja i monitorowanie, pomoc humanitarna oraz odbudowa po zakończeniu konfliktu dzięki działaniom darczyńców międzynarodowych, w tym ewentualne zorganizowanie konferencji darczyńców;

6.  wyraża zadowolenie z powodu tego, że UE jest gotowa do wsparcia ewentualnego międzynarodowego mechanizmu zatwierdzonego przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, w tym poprzez reaktywację i możliwe rozszerzenie zakresu i mandatu misji Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah) oraz misji policyjnej Unii Europejskiej na terytoriach palestyńskich (EUPOL COPPS) działających w terenie oraz uruchomienie programu szkoleniowego dla pracowników służb celnych i policji Autonomii Palestyńskiej przed ich ponownym rozlokowaniem w Gazie;

7.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że UE jest gotowa uczestniczyć w ustaleniach zapobiegających nielegalnemu handlowi bronią i amunicją w Strefie Gazy i dopilnować trwałego ponownego otwarcia przejść granicznych w Gazie oraz że UE przeanalizuje możliwości utworzenia pozostającego pod międzynarodowym nadzorem mechanizmu umożliwiającego pełen dostęp do wszystkich portów wjazdu do Gazy i stały ruch w tych portach;

8.  przypomina o swoim zdecydowanym poparciu dla rozwiązania dwupaństwowego – w oparciu o granice z 1967 r., z Jerozolimą jako stolicą obu państw – zakładającego utworzenie bezpiecznego Państwa Izrael i sąsiadującego z nim niepodległego, demokratycznego i zdolnego do samostanowienia państwa palestyńskiego, współistniejących obok siebie w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa, co zakłada zniesienie blokady Gazy; podkreśla ponownie, że jedynym sposobem na osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju między Izraelczykami i Palestyńczykami są działania prowadzone bez użycia przemocy; apeluje w tym duchu o poważne i wiarygodne starania obu stron, a także społeczności międzynarodowej w celu wznowienia bezpośrednich rozmów pokojowych między Izraelczykami i Palestyńczykami oraz o osiągnięcie w tych rozmowach konkretnych wyników;

9.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, specjalnemu przedstawicielowi UE ds. procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, rządom i parlamentom państw członkowskich, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, wysłannikowi kwartetu bliskowschodniego, Knesetowi i rządowi Izraela, przewodniczącemu Autonomii Palestyńskiej i Palestyńskiej Radzie Legislacyjnej oraz parlamentowi i rządowi Egiptu.

(1)

Teksty przyjęte, P8_TA(2014)0012.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności