Postup : 2014/2845(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0139/2014

Predkladané texty :

B8-0139/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/09/2014 - 10.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0029

NÁVRH UZNESENIA
PDF 226kWORD 61k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.041v01-00
 
B8-0139/2014

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o Izraeli a Palestíne po vojne v pásme Gazy a o úlohe EÚ (2014/2845(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica v mene poslaneckého klubu PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o Izraeli a Palestíne po vojne v pásme Gazy a o úlohe EÚ (2014/2845(RSP))  
B8‑0139/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. júla 2014 o vyhrotení násilia medzi Izraelom a Palestínou(1),

–       so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o pásme Gazy z 15. augusta 2014,

–       so zreteľom na závery Európskej rady o pásme Gazy z 30. augusta 2014,

–       so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) o prímerí v pásme Gazy z 27. augusta 2014,

–       so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov o pásme Gazy z 26. augusta 2014,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.     keďže 26. augusta 2014 bola uzatvorená dohoda o prímerí, ktorá ukončila sedem týždňov trvajúce násilie medzi izraelskými a palestínskymi ozbrojencami v pásme Gazy; keďže Egypt vyvinul značné úsilie o dosiahnutie tejto dohody;

B.     keďže EÚ je znepokojená humanitárnou situáciou v pásme Gazy, najmä pokiaľ ide o životné podmienky vysídlených obyvateľov, dodávky vody, zásobovanie elektrickou energiou, nevybuchnutú muníciu, ako aj zničené a neobývateľné domy;

C.     keďže humanitárna pomoc Európskej komisie v pásme Gazy sa zameriava na uspokojenie najnaliehavejších potrieb obyvateľov vrátane jedla, prístrešia a zdravotnej starostlivosti a na opravu vodohospodárskej infraštruktúry a obnovu sanitácie;

D.     keďže Komisia 25. júla 2014 zvýšila humanitárnu pomoc pre pásmo Gazy o 5 miliónov EUR, čím táto suma dosiahla od začiatku roka celkovú výšku 23,5 milióna EUR;

1.      víta dohodu o prímerí sprostredkovanú Egyptom; vyzdvihuje sprostredkovateľské úsilie Egypta; vyzýva všetky strany, aby úplne a dôsledne dodržiavali jej podmienky; zdôrazňuje, že všetky teroristické skupiny v pásme Gazy sa musia odzbrojiť;

2.      vyjadruje hlboké poľutovanie nad stratou životov civilistov; vyjadruje sústrasť rodinám a priateľom obetí;

3.      zdôrazňuje, že palestínska vláda konsenzu pod vedením predsedu Abbása si musí v plnej miere plniť povinnosti v Predjordánsku i pásme Gazy, a to aj v oblasti bezpečnosti a civilnej správy;

4.      vyjadruje znepokojenie nad humanitárnou situáciou v pásme Gazy; víta humanitárnu pomoc Komisie; žiada neobmedzený prístup pre humanitárnu pomoc v súlade s medzinárodným právom;

5.      víta pripravenosť Európskej únie prispieť ku komplexnému a udržateľnému riešeniu, ktoré zvýši bezpečnosť, blahobyt a prosperitu Palestínčanov, ako aj Izraelčanov; s potešením berie na vedomie skutočnosť, že EÚ vypracuje možnosti účinných a komplexných opatrení v týchto oblastiach: pohyb a prístup, budovanie kapacít, overovanie a monitorovanie, humanitárna podpora a rekonštrukcia a obnova po skončení konfliktu za pomoci úsilia medzinárodných darcov vrátane možného zorganizovania konferencie darcov;

6.      chváli EÚ za to, že je pripravená podporiť prípadný medzinárodný mechanizmus schválený Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov, a to aj prostredníctvom opätovného aktivovania a možného rozšírenia rozsahu a mandátu svojich misií EU BAM Rafah a EUPOL COPPS v tejto oblasti až po začatie programu odbornej prípravy pre colný personál a políciu Palestínskej samosprávy na účel ich opätovného nasadenia v pásme Gazy;

7.      víta skutočnosť, že EÚ je pripravená prispieť k opatreniam, ktoré zabránia nezákonnému predaju zbraní a munície do pásma Gazy a zabezpečia trvalé opätovné otvorenie hraničných priechodov v pásme Gazy, a bude taktiež skúmať možnosti vytvorenia mechanizmu fungujúceho pod medzinárodným dohľadom, ktorý umožní úplný prístup a pohyb cez všetky colné prístavy v pásme Gazy;

8.      potvrdzuje svoju rozhodnú podporu riešeniu v podobe existencie dvoch štátov na základe hraníc z roku 1967, pričom Jeruzalem by bol hlavným mestom oboch týchto štátov a bezpečný izraelský štát a nezávislý, demokratický, celistvý a životaschopný palestínsky štát by vedľa seba nažívali v mieri a bezpečí, čo by si vyžadovalo ukončenie blokády pásma Gazy; opätovne zdôrazňuje, že spravodlivý a trvalý mier medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi možno dosiahnuť jedine nenásilnými prostriedkami; v tomto duchu žiada, aby obidve strany aj medzinárodné spoločenstvo vyvíjali zodpovedné a dôveryhodné úsilie s cieľom obnoviť priame mierové rozhovory medzi Izraelom a Palestínou a dosiahnuť v rámci týchto rozhovorov konkrétne výsledky;

9.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre mierový proces na Blízkom východe, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, vyslancovi Kvarteta pre Blízky východ, Knesetu a vláde Izraela, predsedovi Palestínskej samosprávy a Palestínskej zákonodarnej rade a parlamentu a vláde Egypta.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2014)0012.

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia