Förfarande : 2014/2845(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0139/2014

Ingivna texter :

B8-0139/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/09/2014 - 10.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0029

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 122kWORD 55k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.041v01-00
 
B8-0139/2014

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om Israel–Palestina efter Gazakriget och EU:s roll (2014/2845(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica för EPP-gruppen

Europaparlamentets resolution om Israel–Palestina efter Gazakriget och EU:s roll (2014/2845(RSP))  
B8‑0139/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av dess resolution av den 17 juli 2014 om upptrappningen av våldet mellan Israel och Palestina(1),

–       med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 15 augusti 2014 om Gaza,

–       med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 30 augusti 2014 om Gaza,

–       med beaktande av uttalandet av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 27 augusti 2014 om eldupphör i Gaza,

–       med beaktande av FN:s generalsekreterares uttalande av den 26 augusti 2014 om Gaza,

–       med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     En överenskommelse om eldupphör nåddes den 26 augusti 2014 och avslutade de fientligheter mellan Israel och palestinska militanta grupper i Gaza som pågått i sju veckor. Egypten har gjort stora ansträngningar för att förhandla fram denna överenskommelse.

B.     EU är fortfarande oroat över det humanitära läget i Gaza, särskilt internflyktingarnas levnadsvillkor, vattenförsörjningen, eltjänster, oexploderad ammunition samt förstörda och obeboeliga hem.

C.     Kommissionens humanitära bistånd i Gaza tillgodoser befolkningens mest akuta behov, bland annat mat, skydd och hälsa samt reparation av sanititets- och vatteninfrastruktur.

D.     Den 25 juli 2014 ökade kommissionen sitt humanitära bistånd i Gaza med 5 miljoner euro, vilket innebär att det uppgår till sammanlagt 23,5 miljoner euro sedan början av året.

1.      Europaparlamentet välkomnar den överenskommelse om eldupphör som förhandlats fram av Egypten och berömmer Egypten för dess medlingsinsatser. Parlamentet uppmanar samtliga parter att uppfylla alla villkor i överenskommelsen och betonar att alla terroristgrupper i Gaza måste avväpnas.

2.      Europaparlamentet anser det djupt beklagligt djupt med alla civila offer och framför sitt deltagande till offrens familjer och vänner.

3.      Europaparlamentet betonar att den palestinska samförståndsregeringen, under ledning av president Abbas, måste ta sitt fulla ansvar både på Västbanken och Gazaremsan, inbegripet på säkerhetsområdet och området för civil förvaltning.

4.      Europaparlamentet känner oro inför den humanitära situationen i Gaza och välkomnar kommissionens humanitära bistånd. Parlamentet efterlyser omedelbart och obehindrat humanitärt tillträde i enlighet med internationell rätt.

5.      Europaparlamentet välkomnar EU:s vilja att bidra till en övergripande och hållbar lösning som förbättrar säkerheten, välfärden och välståndet för såväl palestinier som israeler. Parlamentet ser positivt på att EU kommer att ta fram alternativ när det gäller effektiva och omfattande åtgärder på följande områden: rörlighet och tillträde, kapacitetsuppbyggnad, kontroll och övervakning, humanitär hjälp samt återuppbyggnad och återställande efter konflikten genom internationella givares insatser, bland annat ett eventuellt anordnande av en givarkonferens.

6.      Europaparlamentet är mycket positivt till att EU är berett att stödja en eventuell internationell mekanism som godkänns av FN:s säkerhetsråd, bland annat genom en reaktivering och eventuell utvidgning på plats av tillämpningsområdet och mandatet för uppdragen EU BAM Rafah och Eupol Copps, som också omfattar ett utbildningsprogram för personalen vid den palestinska tull- och polismyndigheten för omplacering i Gaza.

7.      Europaparlamentet välkomnar att EU är berett att bidra till arrangemang som förhindrar olaglig handel med vapen och ammunition till Gazaremsan och säkerställer varaktigt återöppnande av gränsövergångarna i Gaza. EU kommer också att undersöka alternativen för en internationellt övervakad mekanism som möjliggör fullständigt tillträde och fullständig rörlighet genom alla hamnar för inresa i Gaza.

8.      Europaparlamentet upprepar sitt starka stöd för tvåstatslösningen, baserad på gränserna från 1967 och med Jerusalem som huvudstad för båda staterna. Enligt denna lösning ska en säker israelisk stat och en självständig, demokratisk, sammanhängande och livskraftig palestinsk stat leva sida vid sida i fred och säkerhet, vilket förutsätter ett upphävande av blockaden av Gaza. Parlamentet betonar än en gång att en rättvis och varaktig fred mellan israeler och palestinier endast kan åstadkommas med fredliga medel där man tar avstånd från våld. Parlamentet efterlyser i denna anda seriösa och trovärdiga ansträngningar från båda sidor och världssamfundet för att direkta fredssamtal mellan israeler och palestinier ska återupptas, och önskar att konkreta resultat ska nås under dessa samtal.

9.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern, medlemsstaternas regeringar och parlament, Förenta nationernas generalsekreterare, Mellanösternkvartettens sändebud, Knesset och Israels regering, den palestinska myndighetens president och det palestinska lagstiftande rådet samt Egyptens parlament och regering.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2014)012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy