Resolutsiooni ettepanek - B8-0140/2014Resolutsiooni ettepanek
B8-0140/2014

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Gaza sõja järgse Iisraeli ja Palestiina ning ELi rolli kohta

  16.9.2014 - (2014/2845(RSP))

  komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
  vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

  Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel

  Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0117/2014

  Menetlus : 2014/2845(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B8-0140/2014
  Esitatud tekstid :
  B8-0140/2014
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  B8‑0140/2014

  Euroopa Parlamendi resolutsioon Gaza sõja järgse Iisraeli ja Palestiina ning ELi rolli kohta

  (2014/2845(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

  A.     arvestades, vägivald Gaza ja Iisraeli vahel vältas 50 päeva, st kauem kui kestsid operatsioon „Sulatina” („Cast Lead”) aastatel 2008-2009 või operatsioon „Kaitsesammas” („Pillar of Defence”) 2012. aastal;

  B.     arvestades, et sõda Hamasi ja Iisraeli vahel tuleks vaadelda Iisraeli-araabia konflikti laiemas kontekstis;

  C.     arvestades, et EL on Hamasi kuulutanud terroriorganisatsiooniks ning rahvusvaheline meedia on näidanud, et Hamas on kasutanud süütuid tsiviilisikuid inimkilbina;

  D.     arvestades, et ÜRO andmetel hukkus vägivalla käigus Iisraelis 72 inimest, nende seas üks laps, ning vigastada sai 450 sõdurit ja 80 tsiviilisikut, samas kui palestiinlasi hukkus 2139, sealhulgas 490 last, ning ligikaudu 500 000 Gaza elanikku on olnud sunnitud ümber asuma ja Gaza sektoris on hävitatud 20 000 eluaset;

  E.     arvestades, et Hamas tulistas Iisraeli territooriumile rohkem kui 3700 raketti;

  F.     arvestades, et EL on Iisraeli suurim kaubanduspartner, kaubavahetuse kogumahuga ligikaudu 33 miljardit eurot 2012. aastal;

  G.     arvestades, et Gaza-Iisraeli konflikti otsese tagajärjena toimus 2014. aasta suvel mitmes Euroopas linnas, sealhulgas Londonis ja Pariisis, vägivaldseid antisemiitlikke kokkupõrkeid ja rahutusi;

  H.     arvestades, et Gaza-Iisraeli konflikti pooltega on seotud mitmeid olulisi osalejaid, nende seas araabia riigid, Euroopa Liit, Ameerika Ühendriigid, Jaapan, rahvusvahelised institutsioonid (ÜRO asutused), ELi liikmesriigid ja teised riigid;

  1.      märgib tunnustavalt kiirust, millega Iisraeli sõjaväe peaprokurör käivitas uurimise mitmete Iisraeli kaitsejõudude poolt läbi viidud õhurünnakute suhtes, eriti arvestades asjaolu, et Iisrael võitleb Hamasiga, mille EL on kuulutanud terroriorganisatsiooniks;

  2.      kinnitab, et EL peab kiiresti asuma kaasa aitama Palestiina omavalitsuse ja Iisraeli koostööle Gaza sektori taastamistöödes, et hoida ära humanitaarabi kasutamine terroristlikeks eesmärkideks süütute tsiviilelanike vastu; märgib, et Läänekalda ja Gaza sektori palestiinlastele antav abi on üks suuremaid maailmas;

  4.      nõuab, et ELi toetaks poliitiliselt ja rahaliselt Lõuna-Iisraeli elanikke, kes on kandnud majanduslikku kahju ja infrastruktuuri kahjustusi raketirünnakute tõttu Gazast;

  5.      rõhutab, et kõik ELi institutsioonid peavad jätkama toetust Palestiina omavalitsusele ja Iisraeli valitsusele rahuläbirääkimistes, et määratleda võimaliku tulevase Palestiina riigi piirid; tuletab meelde, et EL sooviks näha Gaza sektorit Palestiina omavalitsuse juhtimise all, kus tagatakse avalik kord ning peetakse kinni demokraatlikest väärtustest ja põhimõtetest;

  6.      tunnustab ja kiidab Egiptust tema rolli eest relvarahu saavutamises; toetab Egiptuse võime nende jätkuvas koostöös Iisraeli ja Palestiinaga, eesmärgiga kehtestada pikaajaline relvarahu; tunneb heameelt, et viimaste teadete kohaselt alustab Egiptus peatselt läbirääkimisi alalise relvarahu üle;

  7.      rõhutab, et Palestiina omavalitsus, EL, Egiptus ja Jordaania peavad tegema otsustavaid jõupingutusi selleks, et terrorirühmitustel Gazas ja Läänekaldal ei oleks võimalik taasrelvastuda ega pöörduda uuesti relvade salakaubanduse, rakettide valmistamise ja tunnelite ehitamise juurde;

  8.      tuletab taas meelde, et EL on valmis kaasa aitama Palestiina omavalitsuse ja Iisraeli vahel sõlmitavate kõikide kokkulepete praktiliste aspektide elluviimisel, sealhulgas piiripunktide mehitamisel ning Gazasse suunduvate ja sealt lähtuvate kaupade impordi ja ekspordi järelevalvel;

  9.      nõuab, et EL täidaks positiivset rolli, aidates kaasa Iisraeli-Palestiina ning laiema Iisraeli-araabia konflikti rahumeelsele ja konstruktiivsele lahendamisele, mis teenib ELi huve julgeoleku, stabiilsuse ja jõukuse tagamisel Lähis-Idas; palub kõikidel ELi institutsioonidel ergutada kaubavahetust ning kultuuri- ja teaduskoostööd, samuti energia- ja veealast ning majanduskoostööd Iisraeli ja tema naabrite vahel;

  10.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ELi eriesindajale Lähis-Ida rahuprotsessis, ÜRO Peaassamblee presidendile, ÜRO Julgeolekunõukogu liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Lähis-Ida neliku eriesindajale, Iisraeli Knessetile ja valitsusele, Palestiina omavalitsuse presidendile ja Palestiina Seadusandlikule Nõukogule, Egiptuse valitsusele ning Jordaania Kuningriigi valitsusele.