Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0140/2014Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0140/2014

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Izraelio ir Palestinos po Gazos konflikto ir ES vaidmens

16.9.2014 - (2014/2845(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Zdzisław Krasnodębski ECR frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0117/2014

Procedūra : 2014/2845(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0140/2014
Pateikti tekstai :
B8-0140/2014
Debatai :
Priimti tekstai :

B8‑0140/2014

Europos Parlamento rezoliucija dėl Izraelio ir Palestinos po Gazos konflikto ir ES vaidmens

(2014/2845(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi smurtas tarp Izraelio ir Gazos tęsiasi 50 dienų, o tai viršija 2008–2009 m. įvykdytos operacijos „Lietas švinas“ ir 2012 m. įvykdytos operacijos „Debesies stulpas“ trukmę;

B.     kadangi Izraelio ir grupuotės „Hamas“ karas turėtų būti vertinamas platesniame Izraelio ir arabų konflikto kontekste;

C.     kadangi grupuotė „Hamas“ – tai teroristinė organizacija, įtraukta į Sąjungos sąrašą, o tarptautinėje žiniasklaidoje yra užfiksuota, kad ji naudojo nekaltus civilius gyventojus kaip gyvuosius skydus;

D.     kadangi, JT apskaičiavimais, smurtinio konflikto metu Izraelyje buvo nužudyti 72 asmenys, įskaitant vieną vaiką, 450 karininkų ir 80 civilių gyventojų buvo sužeisti, buvo nužudyti 2139 palestiniečiai, iš jų 490 vaikų, apie 500000 Gazos gyventojų buvo perkelti, o 20000 Gazoje esančių namų buvo sugriauti;

E.     kadangi „Hamas“ į Izraelį paleido daugiau kaip 3700 raketų;

F.     kadangi ES yra pirma Izraelio prekybos partnerė, 2012 m. bendra prekybos apimtis siekė apie 33 mlrd. eurų;

G.     kadangi 2014 m. vasarą keliuose Europos miestuose, įskaitant Londoną ir Paryžių, įvyko žiaurių antisemitinių susirėmimų ir riaušių eilė kaip tiesioginė Gazos ir Izraelio konflikto pasekmė;

H.     kadangi Gazos ir Izraelio konflikto grupėse yra keli svarbūs veikėjai, įskaitant Arabų tautas, Europos Sąjungą, Jungtines Valstijas, Japoniją, tarptautines institucijas (JT agentūras), ES valstybes nares ir kitas tautas;

1.      palankiai vertina tai, kad Izraelio karinio tribunolo generalinis prokuroras skubiai pradėjo Izraelio gynybos pajėgų įvykdytų oro antpuolių tyrimą, ypač atsižvelgiant į tai, kad Izraelis kovoja su „Hamas“ – teroristine organizacija, įtraukta į Sąjungos sąrašą;

2.      pripažįsta, kad reikalinga neatidėliotina ES pagalba Palestinos Administracijai ir Izraeliui bendradarbiaujant siekiant atstatyti Gazos Ruožą ir užtikrinti, kad humanitarinė pagalba nebūtų nukreipiama teroristų tikslais prieš nekaltus civilius; pažymi, kad Vakarų Krante ir Gazos Ruože gyvenantis palestiniečiai gauna paramą, kurios lygis – vienas iš aukščiausių pasaulyje;

4.      ragina ES priimti politines priemones ir skirti piniginę paramą siekiant paremti pietų Izraelio piliečius, kurie buvo apšaudyti raketomis iš Gazos ir dėl to patyrė ekonominių nuostolių bei žalą infrastruktūrai;

5.      pabrėžia, kad visos ES institucijos privalo nuolat teikti paramą Palestinos Administracijos ir Izraelio vyriausybės taikos derybose siekiant nustatyti galimos Palestinos valstybės sienas ateityje; primena, kad ES pritartų tam, kad Gazai vadovautų Palestinos Administracija, įgyvendindama teisės normas ir tvarką ir laikydamasi demokratinių vertybių bei principų;

6.      pripažįsta ir palankiai vertina Egipto kaip tarpininko vaidmenį siekiant ugnies nutraukimo; remia besitęsiantį Egipto valdžios darbą su izraeliečiais ir palestiniečiais siekiant ilgalaikio ugnies nutraukimo; palankiai vertina naujausius pranešimus apie tai, kad egiptiečiai pasirengę pradėti derybas dėl nuolatinių paliaubų;

7.      pabrėžia tai, jog būtina, kad Palestinos Administracija, Egiptas ir Jordanija stabiliai dirbtų, siekdami užtikrinti, kad Gazos ir Vakarų Kranto teroristų grupuotės negalėtų persiginkluoti ir vėl užsiimti ginklų kontrabanda, raketų gamyba ir tunelių statyba;

8.      dar kartą primena, kad ES įsipareigojo padėti įgyvendinti su Palestinos Administracijos ir Izraelio pasiektu susitarimu susijusius praktinius elementus, pvz., aprūpinti personalu sienos perėjimo punktus ir prižiūrėti prekių importą ir eksportą į Gazą ir iš jos;

9.      ragina ES atlikti teigiamą vaidmenį sudarant sąlygas Izraelio ir Palestinos konfliktui bei platesniam arabų ir izraeliečių konfliktui spręsti pasitelkiant taikias ir konstruktyvias priemones, kurios būtų naudingos ES interesams kalbant apie Artimųjų Rytų saugumą, stabilumą ir gerovę; ragina visas ES institucijas skatinti prekybinius, kultūrinius, ekonominius ir mokslinius ryšius tarp Izraelio ir jo kaimyninių valstybių, o taip pat ryšius vandens tiekimo ir energetikos srityse;

10.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, ES specialiajam įgaliotiniui Artimųjų Rytų taikos procese, JT Generalinės Asamblėjos Pirmininkui, JT Saugumo Tarybos narių vyriausybėms ir parlamentams, Artimųjų Rytų ketverto atstovui, Knesetui ir Izraelio vyriausybei, Palestinos Administracijos Prezidentui ir Palestinos įstatymų leidžiamajai tarybai, Egipto vyriausybei ir Jordanijos Karalystei.