Procedure : 2014/2845(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0141/2014

Indgivne tekster :

B8-0141/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/09/2014 - 10.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0029

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 111kWORD 52k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.043v01-00
 
B8-0141/2014

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om Israel og Palæstina efter Gaza-konflikten og EU's rolle (2014/2845(RSP))


Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om Israel og Palæstina efter Gaza-konflikten og EU's rolle (2014/2845(RSP))  
B8‑0141/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til den fjerde Genèvekonvention fra 1949 om beskyttelse af civile personer i krigstid,

–       der henviser til De Forenede Nationers pagt,

–       der henviser til interimsaftalen om Vestbredden og Gazastriben af 18. september 1995,

–       der henviser til erklæringen fra FN's Sikkerhedsråd af 12. juli 2014,

–       der henviser til Oslo-aftalen ("Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements") af 13. september 1993,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at den seneste tids konflikt i Gaza har forårsaget tab af menneskeliv og uacceptable lidelser for begge de involverede parters civilbefolkning;

B.     der henviser til, at ifølge beskyttelsesgruppens igangværende indsamling af foreløbige oplysninger fra forskellige kilder, er det blevet bekræftet, at mere end 500 palæstinensiske børn er omkommet under den 50 dage lange krig med et samlet antal af dræbte palæstinensere på mindst 2 131, herunder 379, som endnu ikke er blevet identificeret, og hvis status ikke er blevet fastslået; der henviser til, at ud af det oprindelige antal bekræftede tilfælde formodes 1 473 at være civile, herunder 501 børn og 257 kvinder, samt 279 medlemmer er af væbnede grupper (UNRWA);

C.     der henviser til, at 64 israelske soldater og 3 civile israelere omkom under den 50 dage lange krig;

D.     der henviser til, at EU har opfordret parterne til at fortsætte med aktiviteter, der er nødvendige for at sikre meningsfulde forhandlinger, afholde sig fra handlinger, der undergraver processens troværdighed, og undgå provokationer;

E.     der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har udtrykt sin støtte til tostatsløsningen, hvor Staten Israel og en uafhængig, demokratisk, tilstødende og levedygtig palæstinensisk stat ville leve side om side i fred og sikkerhed, og har opfordret til genoptagelse af de direkte fredsforhandlinger mellem parterne;

F.     der henviser til, at den internationale menneskerettighedslovgivning og den humanitære folkeret, herunder den fjerde Genèvekonvention, er fuldt gældende på Vestbredden, herunder i Østjerusalem og i Gazastriben;

G.     der henviser til, at Palæstinas præsident Mahmoud Abbas har anmodet om, at De Forenede Nationer stiller Palæstina under "international beskyttelse" som følge af forværringen af situationen i Gazaområdet;

H.     der henviser til, at bydele og vital infrastruktur er blevet jævnet med jorden i Gaza, herunder kraftværket i Gaza, som stadig er ude af funktion, hvilket medfører 18 timer lange daglige strømafbrydelser; der henviser til, at 450 000 personer stadig ikke har adgang til den kommunale vandforsyning på grund af beskadigelser eller lavt tryk;

I.      der henviser til, at reparation og genopbygning af palæstinensiske flygtningelejre forventes at koste 526 millioner USD ifølge de foreløbige skøn (UNRWA);

J.      der henviser til, at 29 af UNRWA's skolebygninger forsat tjener som kollektive centre for mere end 63 000 fordrevne personer;

1.      udtrykker sin dybeste medfølelse med ofrene for kampene og deres familier; opfordrer til ansvarliggørelse, og at de ansvarlige for forbrydelserne drages til ansvar;

2.      tilskynder EU til at bidrage effektivt til den humanitære nødhjælp og til genopbygningen af offentlige anlæg og kontorer samt private huse i Gaza; opfordrer EU til at deltage fuldt ud på den internationale donorkonference den 12. oktober i Cairo;

3.      understreger, at Israel som besættelsesmagt og i henhold til den fjerde Genèvekonvention bærer ene- og hovedansvaret for sikringen eksistensminimum for indbyggerne i Gazas;

4.      opfordrer indtrængende de egyptiske myndigheder til at åbne grænseovergangen i Rafah for at lette den humanitære adgang og muliggøre transit for palæstinensiske civile;

5.      understreger igen, at det kun med fredelige og ikkevoldelige midler er muligt at opnå en retfærdig og varig løsning på konflikten mellem israelere og palæstinensere; slår atter til lyd for en varig våbenhvile og genoptagelse af de direkte fredsdrøftelser mellem begge parter;

6.      opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne til atter at spille en mere aktiv politisk rolle, bl.a. inden for Kvartetten, i bestræbelserne på at opnå en retfærdig og varig fred mellem israelere og palæstinensere; støtter den højtstående repræsentant i hendes bestræbelser på at skabe et troværdigt perspektiv for genoptagelsen af fredsprocessen;

7.      opfordrer centrale regionale aktører, navnlig Egypten og Jordan, til at fortsætte deres bestræbelser for at neddæmpe situationen; gentager sin stærke støtte til en tostatsløsning baseret på grænsedragningen fra 1967 med Jerusalem som hovedstad for begge stater, hvor staten Israel og staten Palæstina som en uafhængig, demokratisk, sammenhængende og levedygtig stat eksisterer side om side i fred og sikkerhed; gentager, at bosættelserne ifølge folkeretten er ulovlige og udgør en forhindring for freden;

8.      gentager sin opfordring til at ophæve blokaden af Gazastriben for at kunne begynde genopbygningen og den økonomiske genopretning af Gaza, hvilket ledsages af en effektiv kontrolmekanisme for at forhindre indsmuglingen af våben til Gaza i anerkendelse af Israels legitime sikkerhedsbehov;

9.      tilskynder til en intern palæstinensisk forsoning mellem Hamas og den Palæstinensiske Myndighed for at kunne samarbejde om at genopbygge Gaza og finde en langsigtet politisk løsning;

10.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU 's særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, Kvartettens særlige udsending til Mellemøsten, Knesset og Israels regering, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd, Egyptens parlament og regering og Jordans parlament og regering.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik