Menetlus : 2014/2845(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0141/2014

Esitatud tekstid :

B8-0141/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/09/2014 - 10.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0029

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 119kWORD 52k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.043v01-00
 
B8-0141/2014

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Gaza sõja järgse Iisraeli ja Palestiina ning ELi rolli kohta (2014/2845(RSP))


Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Gaza sõja järgse Iisraeli ja Palestiina ning ELi rolli kohta  (2014/2845(RSP))  
B8‑0141/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse 1949. aasta neljandat Genfi konventsiooni tsiviilisikute sõjaaegse kaitse kohta,

–       võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja,

–       võttes arvesse 1995. aasta 18. septembril sõlmitud vahelepingut Jordani Läänekalda ja Gaza sektori kohta,

–       võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 2014. aasta 12. juuli avaldust,

–       võttes arvesse 1993. aasta 13. septembril sõlmitud Oslo kokkuleppeid (ajutise omavalitsuse korraldamise põhimõtete deklaratsioon),

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et äsjane konflikt Gazas tõi kaasa inimohvreid ja lubamatuid kannatusi mõlema osapoole tsiviilelanikkonnale;

B.     arvestades, et organisatsiooni Protection Cluster poolt eri allikatest kogutud esialgsete andmete põhjal on kinnitatud, et 50-päevase sõja ajal sai surma üle 500 Palestiina lapse, kusjuures surmasaanute arv kokku on palestiinlaste osas vähemalt 2131, kelle hulgas on 379 hukkunut, kelle isikut või seisundit ei ole veel kindlaks tehtud; arvestades, et esialgselt kinnitatud juhtumite puhul arvatakse, et 1473 hukkunut on tsiviilisikud, sh 501 last ja 257 naist, ning 279 relvarühmituste liiget (allikas: UNRWA);

C.     arvestades, et 50-päevase sõja käigus sai surma 64 Iisraeli sõdurit ja kolm Iisraeli tsiviilisikut;

D.     arvestades, et EL on kutsunud pooli üles võtma sisuliste läbirääkimisteni viivaid meetmeid, hoiduma protsessi usaldusväärsust kahjustavast tegevusest ning vältima konflikti õhutamist;

E.     arvestades, et parlament on korduvalt väljendanud toetust kahe riigi lahendusele, mille puhul Iisraeli riik ning iseseisev, demokraatlik, ühtne ja elujõuline Palestiina riik eksisteeriksid kõrvuti rahus ja julgeolekus; parlament on ka korduvalt kutsunud üles taasalustama otseseid rahukõnelusi osapoolte vahel;

F.     arvestades, et Jordani Läänekalda, sealhulgas Ida-Jeruusalemma ning Gaza sektori kohta kehtivad täiel määral rahvusvahelised inimõigused ja rahvusvaheline humanitaarõigus, kaasa arvatud Genfi neljas konventsioon;

G.     arvestades, et Palestiina president Mahmoud Abbas on palunud ÜRO-lt Gaza järjest halveneva olukorra tõttu Palestiina võtmist rahvusvahelise kaitse alla;

H.     arvestades, et Gazas tehti maatasa terved elurajoonid ja elutähtis taristu, sh Gaza elektrijaam, mis senini ei tööta ja mis on toonud kaasa elektrikatkestused, mis kestavad 18 tundi päevas; arvestades, et 450 000 inimesel puudub kahjustuste või väikese veesurve tõttu juurdepääs kesksele veevarustusele;

I.      arvestades, et varjupaikade remont ning Palestiina pagulaste kodude ülesehitamine läheb esialgsete hinnangute kohaselt maksma 526 miljoni USA dollarit (allikas: UNRWA);

J.      arvestades, et 29 UNRWA koolihoonet kasutatakse jätkuvalt ühiskeskustena rohkem kui 63 000 põgeniku jaoks;

1.      väljendab kaastunnet kõigile sõjategevuse ohvritele ja nende peredele; nõuab vastutuse võtmist ja kuritegude eest vastutavate isikute kohtu alla andmist;

2.      nõuab, et EL osaleks tulemuslikult kiireloomulise humanitaarabi andmises ning üldkasutatavate ehitiste ja eramajade ülesehitamises Gazas; kutsub ELi üles osalema täies mahus 12. oktoobril Kairos toimuval rahvusvahelisel rahastajate konverentsil;

3.      toonitab, et Iisraelil on okupeeriva võimuna ja Genfi neljanda konventsiooni kohaselt ainus ja peamine vastutus Gaza elanike elementaarsete elutingimuste säilitamise eest;

4.      nõuab tungivalt, et Egiptuse võimud avaksid Rafahi piiriületuspunkti, et hõlbustada humanitaarabi andmist Gazale ja võimaldada Palestiina tsiviilisikute läbiminekut;

5.      rõhutab taas, et ainus viis, kuidas saavutada õiglane ja kestev rahu iisraellaste ja palestiinlaste vahel, on kasutada rahumeelseid ja vägivallatuid vahendeid; nõuab veel kord püsivat relvarahu ning otseste rahuläbirääkimiste taasalustamist osapoolte vahel;

6.      kutsub ELi ja selle liikmesriike tungivalt üles etendama – ka nn Lähis-Ida neliku raames – aktiivsemat poliitilist osa pingutustes, mis on suunatud õiglase ja kestva rahu saavutamisele iisraellaste ja palestiinlaste vahel; toetab kõrge esindaja pingutusi selleks, et luua usaldusväärne väljavaade rahuprotsessi taaskäivitamiseks;

7.      innustab peamisi piirkondlikke toimijaid, eriti Egiptust ja Jordaaniat, jätkama pingutusi olukorra rahustamiseks; kinnitab oma kindlat toetust kahe riigi lahendusele, mille aluseks oleks 1967. aasta piirid ja Jeruusalemm mõlema riigi pealinnana ning mille puhul Iisraeli riik ning tema naabrina sõltumatu, demokraatlik, ühtne ja elujõuline Palestiina riik eksisteeriksid kõrvuti rahus ja julgeolekus; kordab, et asundused on rahvusvahelise õiguse kohaselt seadusevastased ning on takistuseks rahu saavutamisele;

8.      kordab oma üleskutset lõpetada Gaza sektori blokaad, et alustada Gaza ülesehitamist ja majanduse taastamist, ühendades selle mõjusa kontrollimehhanismiga, millega takistatakse Iisraeli õiguspäraseid julgeolekuvajadusi tunnistades relvade salakaubavedu Gazasse;

9.      julgustab Hamasi ja Palestiina omavalitsust jõudma Palestiina-sisese leppimiseni, et koos ehitada üles Gaza ning saavutada pikaajaline poliitiline lahendus;

10.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ELi eriesindajale Lähis-Ida rahuprotsessis, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Lähis-Ida neliku eriesindajale, Iisraeli Knessetile ja valitsusele, Palestiina omavalitsuse presidendile ja Palestiina Seadusandlikule Nõukogule, Egiptuse parlamendile ja valitsusele ning Jordaania parlamendile ja valitsusele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika