Menettely : 2014/2845(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0141/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0141/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/09/2014 - 10.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0029

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 119kWORD 53k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.043v01-00
 
B8-0141/2014

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Israelin ja Palestiinan tilanteesta Gazan sodan jälkeen ja EU:n roolista (2014/2845(RSP))


Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Israelin ja Palestiinan tilanteesta Gazan sodan jälkeen ja EU:n roolista (2014/2845(RSP))  
B8‑0141/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyn neljännen Geneven sopimuksen siviilihenkilöiden suojelemisesta sodan aikana,

–       ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan,

–       ottaa huomioon 18. syyskuuta 1995 tehdyn Länsirannan ja Gazan alueen väliaikaisen sopimuksen,

–       ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 12. heinäkuuta 2014 antaman julkilausuman,

–       ottaa huomioon 13. syyskuuta 1993 tehdyt Oslon sopimukset (periaatejulistus väliaikaisen itsehallinnon järjestämisestä),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että tuorein konflikti Gazassa on aiheuttanut molempien osapuolten siviiliväestölle kuolonuhreja ja suunnattomia kärsimyksiä;

B.     ottaa huomioon, että Protection Cluster -järjestön eri lähteistä keräämien alustavien tietojen mukaan yli 500 palestiinalaislasta on kuollut 50 päivää kestäneen sodan aikana ja että palestiinalaisia on kuollut yhteensä vähintään 2 131, mukaan luettuna 379 vainajaa, joiden henkilöllisyyttä tai statusta ei ole vielä selvitetty; ottaa huomioon, että alustavasti varmistetuista kuolemantapauksista 1 473:n arvioidaan olevan siviilejä, mukaan luettuna 501 lasta ja 257 naista, ja että 279 uhria ovat aseistettujen ryhmien jäseniä (lähde: UNRWA);

C.     ottaa huomioon, että 64 israelilaissotilasta ja kolme israelilaista siviiliä on kuollut 50 päivää kestäneen sodan aikana;

D.     ottaa huomioon, että EU on kehottanut osapuolia jatkamaan toimia, jotka edistävät merkityksellisiä neuvotteluja, pidättymään prosessin uskottavuuden vaarantavista toimista ja ehkäisemään yllytystoimia;

E.     ottaa huomioon, että parlamentti on toistuvasti ilmaissut tukensa kahden valtion ratkaisulle, jossa Israelin valtio ja itsenäinen, demokraattinen, yhtenäinen ja elinkelpoinen Palestiinan valtio elävät rinnakkain rauhan ja turvallisuuden ilmapiirissä, ja on kehottanut jatkamaan suoria rauhanneuvotteluja osapuolten välillä;

F.     ottaa huomioon, että kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta, myös neljättä Geneven sopimusta, sovelletaan täysimääräisesti Länsirantaan, myös Itä-Jerusalemiin, sekä Gazan alueeseen;

G.     ottaa huomioon, että palestiinalaishallinnon presidentti Mahmud Abbas on pyytänyt Yhdistynyttä kansakuntaa asettamaan Palestiinan kansainväliseen suojeluun Gazan tilanteen heikentymisen vuoksi;

H.     ottaa huomioon, että Gazassa on tuhoutunut kokonaisia kortteleita ja keskeistä infrastruktuuria, kuten voimalaitos (GPP), joka ei ole edelleenkään toiminnassa, minkä seurauksena sähkökatkoja on jopa 18 tuntia vuorokaudessa; ottaa huomioon, että noin 450 000 palestiinalaista ei ole päässyt takaisin yleisen vesihuollon piiriin järjestelmän vaurioitumisen tai alhaisen paineen takia;

I.      ottaa huomioon, että palestiinalaisten pakolaisten majoitustilojen korjaamisen ja heidän kotiensa jälleenrakentamisen on alustavissa arvioissa arvioitu maksavan 526 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (lähde: UNRWA);

J.      ottaa huomioon, että UNRWA:n 29 koulurakennusta toimivat edelleen vastaanottokeskuksina yli 63 000:lle kodeistaan siirtymään joutuneelle ihmiselle;

1.      ilmaisee osanottonsa kaikille väkivaltaisuuksien uhreille ja heidän omaisilleen; vaatii, että rikoksia tehneet joutuvat vastuuseen ja oikeuden eteen;

2.      kehottaa EU:ta osallistumaan tehokkaasti kiireelliseen humanitaariseen apuun sekä julkisten tilojen ja yksityiskotien jälleenrakentamiseen Gazassa; kehottaa EU:ta osallistumaan täysimääräisesti Kairossa12. lokakuuta pidettävään kansainvälisten avunantajien konferenssiin;

3.      korostaa, että miehitysvaltana Israel on neljännen Geneven sopimuksen mukaan ainoana vastuussa vähimmäiselinolojen ylläpitämisestä Gazassa;

4.      kehottaa Egyptin viranomaisia avaamaan Rafahin rajanylityspaikan helpottaakseen humanitaarisen avun pääsyä Gazaan ja mahdollistaakseen palestiinalaisten siviilien kauttakulun;

5.      korostaa jälleen, että israelilaisten ja palestiinalaisten väliseen oikeudenmukaiseen ja kestävään rauhaan voidaan päästä ainoastaan rauhanomaisin keinoin ja ilman väkivaltaa; kehottaa jälleen pyrkimään kestävään tulitaukoon ja käynnistämään uudelleen suorat rauhanneuvottelut osapuolten välillä;

6.      vaatii EU:ta ja sen jäsenvaltioita omaksumaan entistä aktiivisemman poliittisen roolin myös kvartetin puitteissa pyrittäessä saavuttamaan oikeudenmukainen ja kestävä rauha Israelin ja Palestiinan välillä; kannattaa korkean edustajan pyrkimyksiä luoda uskottavat puitteet rauhanprosessin käynnistämiselle uudelleen;

7.      kehottaa keskeisiä alueellisia toimijoita ja varsinkin Egyptiä ja Jordaniaa jatkamaan pyrkimyksiään rauhoittaa tilanne; toistaa jälleen tukevansa vakaasti kahden valtion ratkaisua, joka perustuu vuoden 1967 rajoihin ja Jerusalemin asemaan molempien valtioiden pääkaupunkina sekä käsittää Israelin valtion ja itsenäisen, demokraattisen, yhtenäisen ja elinkelpoisen Palestiinan valtion, jotka elävät rinnakkain rauhan ja turvallisuuden ilmapiirissä; toistaa, että siirtokunnat ovat kansainvälisen oikeuden mukaan laittomia ja ovat rauhan esteenä;

8.      kehottaa jälleen purkamaan Gazan alueen saarron, jotta jälleenrakentaminen ja talouden elpyminen voi alkaa, sillä edellytyksellä, että otetaan käyttöön tehokas valvontamekanismi, jolla estetään aseiden salakuljetus Gazaan ja otetaan siten huomioon Israelin oikeutetut turvallisuustarpeet;

9.      kannustaa Hamasia ja palestiinalaishallintoa keskinäiseen sovintoon, jotta ne voivat yhdessä jälleenrakentaa Gazan ja löytää pitkäaikaisen poliittisen ratkaisun;

10.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, EU:n erityisedustajalle Lähi-idän rauhanprosessissa, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Lähi-idän kvartetin erityisedustajalle, knessetille ja Israelin hallitukselle, palestiinalaishallinnon presidentille, Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle, Egyptin parlamentille ja hallitukselle sekä Jordanian parlamentille ja hallitukselle.

 

 

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö