Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0141/2014Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0141/2014

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Izraelio ir Palestinos po Gazos konflikto ir ES vaidmens

16.9.2014 - (2014/2845(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0117/2014

Procedūra : 2014/2845(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0141/2014
Pateikti tekstai :
B8-0141/2014
Debatai :
Priimti tekstai :

B8‑0141/2014

Europos Parlamento rezoliucija dėl Izraelio ir Palestinos po Gazos konflikto ir ES vaidmens

(2014/2845(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į 1949 m. Ketvirtąją Ženevos konvenciją dėl civilių apsaugos karo metu,

–       atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją,

–       atsižvelgdamas į 1995 m. rugsėjo 18 d. laikinąjį susitarimą dėl Vakarų kranto ir Gazos Ruožo,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 12 d. JT Saugumo Tarybos pareiškimą,

–       atsižvelgdamas į 1993 m. rugsėjo 13 d. Oslo susitarimus (Pereinamojo laikotarpio savivaldos principų deklaracija),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi naujausio konflikto Gazoje eigoje žūsta žmonės ir abiejų susijusių šalių civiliai gyventojai patiria nepriimtinas kančias;

B.     kadangi, remiantis naujausiais preliminariais duomenimis, kuriuos iš skirtingų šaltinių surinko organizacija Protection Cluster, 50 dienų trunkančiame kare buvo nužudyta daugiau kaip 500 palestiniečių vaikų, bendras žuvusių palestiniečių skaičius siekia mažiausiai 2131, dar nepavyko nustatyti 379 asmenų iš žuvusiųjų tapatybės ar statuso; kadangi iš pradžioje patikrintų atvejų manoma, jog 1473 asmenys buvo civiliai, tarp jų 501 vaikas ir 257 moterys, o 279 asmenys yra ginkluotų grupuočių (JTPDO) nariai;

C.     kadangi per 50 dienų trukusį karą žuvo 64 izraeliečiai kareiviai ir trys civiliai izraeliečiai;

D.     kadangi ES ragino konflikto šalis imtis veiksmų siekiant sudaryti sąlygas prasmingoms deryboms, susilaikyti nuo veiksmų, kurie kenkia proceso patikimumui ir užkirsti kelią smurto kurstymui;

E.     kadangi Parlamentas ne kartą pabrėžė palaikantis dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą dėl Izraelio Valstybes ir nepriklausomos, demokratinės, vientisos ir perspektyvios kaimyninės Palestinos valstybės, kurios taikiai ir saugiai gyventų viena šalia kitos, ir ragino atnaujinti tiesiogines minėtų šalių taikos derybas;

F.     kadangi tarptautinė žmogaus teisių ir humanitarinė teisė, įskaitant Ketvirtąją Ženevos konvenciją, visapusiškai taikoma Vakarų Krantui, įskaitant Rytų Jeruzalę ir Gazos Ruožą;

G.     kadangi Palestinos prezidentas Mahmoud Abbas kreipėsi į Jungtines Tautas prašydamas skirti Palestinai tarptautinę apsaugą dėl blogėjančios padėties Gazoje;

H.     kadangi Gazoje buvo sulyginti su žeme ištisi kvartalai ir gyvybiškai svarbi infrastruktūra, įskaitant Gazos elektrinę, kuri iki šiol neveikia, o elektros energijos tiekimo pertrūkiai sudaro 18 valandų per parą; kadangi apie 450000 žmonių negali prisijungti prie komunalinio vandentiekio dėl to, kad vamzdžiai sugadinti arba spaudimas nepakankamas;

I.      kadangi, remiantis preliminariais apskaičiavimais (JTPDO), prieglobsčių remontas ir palestiniečių pabėgėlių centrų atstatymas kainuos 526 mln. JAV dolerių;

J.      kadangi iki šiol 29 JTPDO mokyklų pastatuose veikia priėmimo centrai, kuriuose glaudžiasi daugiau kaip 63000 perkeltųjų asmenų;

1.      reiškia užuojautą visiems nukentėjusiems nuo kovų ir jų šeimoms; reikalauja atskaitomybės ir už nusikaltimus atsakingų asmenų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn;

2.      ragina ES veiksmingai dalyvauti skubiuose humanitarinės pagalbos veiksmuose atstatant viešąją infrastruktūrą ir privačius namus Gazoje; ragina ES visapusiškai dalyvauti Tarptautinėje paramos teikėjų konferencijoje, kuri vyks spalio 12 d. Kaire;

3.      pabrėžia, kad Izraelis kaip okupacinė valdžia pagal Ketvirtąją Ženevos konvenciją yra vienintelė ir pagrindinė šalis, kuriai tenka atsakomybė už minimalių Gazos gyventojų gyvenimo sąlygų palaikymą;

4.      ragina Egipto valdžios institucijas atidaryti Rafos perėjimo punktą, kad būtų galima lengviau teikti humanitarinę pagalbą Gazoje ir kad civiliai Palestinos gyventojai galėtų pereiti iš vienos šalies į kitą;

5.      dar kartą pabrėžia, kad taikios ir nesmurtinės priemonės yra vienintelis būdas pasiekti teisingą ir ilgalaikę izraeliečių ir palestiniečių taiką; dar kartą reikalauja ilgalaikių paliaubų ir tiesioginio abiejų šalių taikos derybų atnaujinimo;

6.      ragina ES ir jos valstybes narės imtis aktyvesnio politinio vaidmens, taip pat ir dalyvaujant Ketverto veikloje, dedant pastangas, kuriomis būtų siekiama teisingos ir tvarios taikos tarp izraeliečių ir palestiniečių; remia vyriausiosios įgaliotinės pastangas skurti patikimą galimybę atnaujinti taikos procesą;

7.      ragina pagrindinius regiono subjektus, būtent Egiptą ir Jordaniją, ir toliau dėti pastangas siekiant stabilizuoti padėtį; pakartoja savo tvirtą paramą dviejų valstybių principu grindžiamam spendimui, kurio pagrindas yra 1976 m. nustatytos sienos ir Jeruzalė kaip abiejų valstybių sostinė ir pagal kurį numatytas taikus ir saugus Izraelio valstybės ir gretimos nepriklausomos, demokratinės ir gyvybingos Palestinos valstybės egzistavimas viena šalia kitos; pakartoja, kad pagal tarptautinę teisę gyvenvietės yra neteisėtos ir kliudo taikai;

8.      pakartoja savo raginimą atšaukti Gazos Ruožo blokadą siekiant pradėti Gazos atstatymą ir ekonomikos atgaivinimą, kartu taikant veiksmingą kontrolės mechanizmą, kuris leistų užkirsti kelią ginklų kontrabandai į Gazą ir atsižvelgti į teisėtus Izraelio poreikius, susijusius su saugumu;

9.      ragina palestiniečius susitaikyti tarpusavyje, t.y. su „Hamas“ ir Palestinos Administracija siekiant kartu atstatyti Gazą ir rasti ilgalaikį politinį sprendimą;

10.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui Artimųjų Rytų taikos procese, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT generaliniam sekretoriui, Artimųjų Rytų ketverto atstovui, Knesetui ir Izraelio vyriausybei, Palestinos Administracijos Prezidentui ir Palestinos įstatymų leidžiamajai tarybai, Egipto parlamentui ir vyriausybei bei Jordanijos parlamentui ir vyriausybei.