Procedura : 2014/2845(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0141/2014

Teksty złożone :

B8-0141/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/09/2014 - 10.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0029

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 130kWORD 61k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.043v01-00
 
B8-0141/2014

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie Izraela i Palestyny po wojnie w Gazie oraz roli UE (2014/2845(RSP))


Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Izraela i Palestyny po wojnie w Gazie oraz roli UE (2014/2845(RSP))  
B8‑0141/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając czwartą konwencję genewską z 1949 r. o ochronie osób cywilnych podczas wojny,

–       uwzględniając Kartę Narodów Zjednoczonych,

–       uwzględniając tymczasowe porozumienie w sprawie Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy z dnia 18 września 1995 r.,

–       uwzględniając oświadczenie Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 12 lipca 2014 r.,

–       uwzględniając porozumienia z Oslo (Deklaracja zasad dotyczących przejściowych ustaleń w sprawie samodzielnego sprawowania rządów) z dnia 13 września 1993 r.,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że niedawny konflikt w Gazie spowodował straty w ludziach i doprowadził do niedopuszczalnych cierpień ludności cywilnej po obu stronach konfliktu;

B.     mając na uwadze, że gromadzone obecnie przez Zespół ds. Ochrony wstępne dane pochodzące z różnych źródeł potwierdzają, że w czasie 50-dniowej wojny zginęło ponad 500 palestyńskich dzieci, a łączna liczna ofiar śmiertelnych po stronie palestyńskiej wynosi co najmniej 2131, z czego 379 ofiar nie zostało jeszcze zidentyfikowanych lub ich status nie został jeszcze określony; mając na uwadze, że w przypadkach, w których przeprowadzono wstępnie weryfikację, ustalono, że 1473 ofiar to prawdopodobnie ofiary cywilne, w tym 501 dzieci i 257 kobiet, a 279 ofiar to członkowie grup zbrojnych (UNRWA);

C.     mając na uwadze, że w 50-dniowej wojnie zginęło 64 izraelskich żołnierzy i trzech izraelskich cywili;

D.     mając na uwadze, że UE wezwała strony do podejmowania działań sprzyjających konstruktywnym negocjacjom, a także wezwała do powstrzymania się od działań podważających wiarygodność tego procesu oraz do zapobiegania prowokacjom;

E.     mając na uwadze, że Parlament Europejski wielokrotnie wyrażał swoje poparcie dla rozwiązania dwupaństwowego – państwa Izrael i sąsiadującego z nim niepodległego, demokratycznego i zdolnego do samostanowienia państwa palestyńskiego współistniejących obok siebie w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa – i wzywał do wznowienia bezpośrednich rozmów pokojowych między stronami;

F.     mając na uwadze, że na terytoriach Zachodniego Brzegu Jordanu, jak i we Wschodniej Jerozolimie i w Strefie Gazy obowiązują międzynarodowe prawa człowieka i międzynarodowe prawo humanitarne, w tym również czwarta konwencja genewska;

G.     mając na uwadze, że prezydent Palestyny Mahmud Abbas zwrócił się do Narodów Zjednoczonych o objęcie Palestyny międzynarodową ochroną z powodu pogarszającej się sytuacji w Gazie;

H.     mając na uwadze, że w Gazie zrównane z ziemią zostały całe obszary oraz infrastruktura o podstawowym znaczeniu, w tym elektrownia w Gazie, która nie działa, w związku czym występują przerwy w dostawie energii elektrycznej trwające nawet 18 godzin dziennie; mając na uwadze, że około 450 000 osób nie ma dostępu do wody komunalnej z powodu zniszczeń lub niskiego ciśnienia wody;

I.      mając na uwadze, że według wstępnych szacunków (UNRWA) naprawa schronisk i odbudowa domów palestyńskich uchodźców ma kosztować 526 mln USD;

J.      mając na uwadze, że 29 budynków szkół UNRWA w dalszym ciągu służy jako schroniska dla ponad 63 000 przesiedleńców;

1.      składa wyrazy współczucia wszystkim ofiarom walk i ich rodzinom; wzywa do ustalenia odpowiedzialności i do postawienia odpowiedzialnych za zbrodnie przed wymiarem sprawiedliwości;

2.      wzywa UE do skutecznego udziału w pilnych działaniach niesienia pomocy humanitarnej oraz w odbudowie placówek publicznych i prywatnych domów w Gazie; wzywa UE do pełnego uczestnictwa w międzynarodowej konferencji darczyńców, która odbędzie się w dniu 12 października w Kairze;

3.      podkreśla, że na mocy IV konwencji genewskiej Izrael, jako okupant, jest głównym odpowiedzialnym za zapewnienie utrzymania minimalnych warunków życia mieszkańców Gazy;

4.      wzywa władze egipskie do otwarcia przejścia w Rafah, aby ułatwić dostęp pomocy humanitarnej do Gazy i umożliwić tranzyt palestyńskiej ludności cywilnej;

5.      ponownie podkreśla, że jedynym sposobem na osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju między Izraelczykami i Palestyńczykami jest pokojowe działanie prowadzone bez użycia przemocy; ponownie apeluje o trwałe zawieszenie broni i o wznowienie bezpośrednich rozmów pokojowych między obiema stronami;

6.      wzywa ponownie Unię Europejską i jej państwa członkowskie do odegrania bardziej aktywnej roli politycznej, również w ramach Kwartetu, w dążeniach do osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju między Izraelczykami i Palestyńczykami; popiera wysoką przedstawiciel w jej dążeniach do stworzenia realnej perspektywy na wznowienie procesu pokojowego;

7.      zachęca najważniejsze podmioty w regionie, zwłaszcza Egipt i Jordanię, do dalszego dążenia do złagodzenia sytuacji; przypomina o swoim zdecydowanym poparciu dla koncepcji dwóch państw w granicach z 1967 r. z Jerozolimą jako stolicą obu państw – Izraela oraz sąsiadującej z nim niepodległej, demokratycznej i zdolnej do samostanowienia Palestyny – współistniejących obok siebie w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa; powtarza, że w świetle prawa międzynarodowego osiedla są nielegalne i utrudniają osiągnięcie pokoju;

8.      ponawia wezwanie do zniesienia blokady Strefy Gazy w celu rozpoczęcia jej odbudowy i umożliwienia ożywienia gospodarczego, w powiązaniu ze skutecznym mechanizmem kontroli uniemożliwiającym przemyt broni do Strefy Gazy, uznawszy uzasadnione potrzeby Izraela w zakresie bezpieczeństwa;

9.      propaguje wewnątrzpalestyńskie pojednanie między Hamasem i Autonomią Palestyńską w celu podjęcia przez nich wspólnych działań na rzecz odbudowy Gazy i znalezienia długoterminowego rozwiązania politycznego;

10.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, specjalnemu przedstawicielowi UE ds. procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, rządom i parlamentom państw członkowskich, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, wysłannikowi kwartetu bliskowschodniego, Knesetowi i rządowi Izraela, przewodniczącemu Autonomii Palestyńskiej i Palestyńskiej Radzie Legislacyjnej, parlamentowi i rządowi Egiptu oraz parlamentowi i rządowi Jordanii.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności