Postup : 2014/2845(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0141/2014

Predkladané texty :

B8-0141/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/09/2014 - 10.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0029

NÁVRH UZNESENIA
PDF 139kWORD 62k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.043v01-00
 
B8-0141/2014

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o Izraeli a Palestíne po vojne v pásme Gazy a o úlohe EÚ (2014/2845(RSP))


Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o Izraeli a Palestíne po vojne v pásme Gazy a o úlohe EÚ (2014/2845(RSP))  
B8‑0141/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na štvrtý Ženevský dohovor o ochrane civilných osôb v čase vojny z roku 1949,

–       so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov,

–       so zreteľom na Dočasnú dohodu o Predjordánsku a pásme Gazy z 18. septembra 1995,

–       so zreteľom na vyhlásenie Bezpečnostnej rady OSN z 12. júla 2014,

–       so zreteľom na dohody z Osla (Deklarácia zásad týkajúcich sa dohôd o dočasnej samospráve) z 13. septembra 1993,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže posledný konflikt v Gaze spôsobil straty na životoch a neprijateľné utrpenie civilného obyvateľstva oboch zúčastnených strán;

B.     keďže podľa prebiehajúceho zhromažďovania predbežných údajov z rôznych zdrojov, ktoré vykonáva Ochranný klaster, sa potvrdilo, že viac ako 500 palestínskych detí bolo zabitých počas 50-dňovej vojny a rastúci počet obetí medzi Palestínčanmi dosiahol číslo najmenej 2 131 osôb vrátane 379 osôb, ktoré dosiaľ neboli identifikované alebo nebola určená ich príslušnosť; keďže v prvých overených prípadoch sa o 1 473 osobách predpokladá, že boli civilisti vrátane 501 detí a 257 žien, pričom 279 osôb bolo príslušníkmi ozbrojených skupín (agentúra UNRWA);

C.     keďže 64 izraelských vojakov a traja izraelskí civilisti zomreli počas 50-dňovej vojny;

D.     keďže EÚ vyzvala zúčastnené strany, aby pokračovali v činnosti vedúcej k zmysluplným rokovaniam, aby sa zdržali krokov, ktoré narušujú dôveryhodnosť procesu, a aby predchádzali podnecovaniu k útokom;

E.     keďže Parlament opakovane vyjadril podporu riešeniu spočívajúcemu vo vytvorení dvoch štátov – Izraelského štátu a nezávislého, demokratického, celistvého a životaschopného Palestínskeho štátu – spolunažívajúcich v mieri a bezpečí a žiadal obnovenie priamych mierových rokovaní medzi zúčastnenými stranami;

F.     keďže pre Predjordánsko spolu s východným Jeruzalemom a pásmom Gazy v plnej miere platia medzinárodné ľudské práva a humanitárne právo vrátane štvrtého Ženevského dohovoru;

G.     keďže palestínsky prezident Mahmúd Abbás požiadal OSN, aby Palestínu umiestnila pod „medzinárodnú ochranu“ pre zhoršujúcu sa situáciu v Gaze;

H.     keďže celé štvrte a kľúčová infraštruktúra boli v Gaze zrovnané so zemou vrátane elektrárne v Gaze (GPP), ktorá je aj naďalej nefunkčná, čo má za následok výpadky elektrickej energie 18 hodín denne; keďže 450 000 osôb nemá prístup k mestskému vodovodu z dôvodu poškodenia alebo nízkeho tlaku;

I.      keďže oprava prístrešia a rekonštrukcia domov palestínskych utečencov bude podľa predbežných odhadov (UNRWA) stáť 526 miliónov USD;

J.      keďže 29 školských budov patriacich UNRWA bude aj naďalej slúžiť ako kolektívne centrá pre viac ako 63 000 vysídlených osôb;

1.      vyjadruje sústrasť všetkým obetiam bojov a ich rodinám; žiada, aby bola vyvodená zodpovednosť a aby osoby zodpovedné za trestné činy boli postavené pred súd;

2.      naliehavo vyzýva EÚ, aby sa účinne podieľala na naliehavej humanitárnej pomoci a rekonštrukcii verejných zariadení a súkromných domov v Gaze; vyzýva EÚ, aby sa v plnej miere zapojila do medzinárodnej konferencie darcov 12. októbra v Káhire;

3.      zdôrazňuje, že Izrael ako okupačná mocnosť a v súlade so štvrtým Ženevským dohovorom je jediný a hlavný subjekt, ktorý nesie zodpovednosť za zachovanie minimálnych životných podmienok obyvateľstva v Gaze;

4.      naliehavo žiada egyptské orgány, aby otvorili hraničný priechod v Rafáhu s cieľom uľahčiť prístup humanitárnej pomoci do Gazy a umožniť prechod palestínskych civilistov;

5.      opätovne zdôrazňuje, že spravodlivý a trvalý mier medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi možno dosiahnuť jedine pokojnými a nenásilnými prostriedkami; opakovane žiada o nastolenie trvalého prímeria a obnovenie priamych mierových rokovaní medzi oboma stranami;

6.      opätovne naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby zohrávali aktívnejšiu politickú rolu v úsilí o dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, a to aj v rámci Kvarteta pre Blízky východ; podporuje vysokú predstaviteľku v jej úsilí o vytvorenie dôveryhodnej vyhliadky na opätovné otvorenie mierového procesu;

7.      nabáda kľúčových regionálnych aktérov, konkrétne Egypt a Jordánsko, aby pokračovali v úsilí o zmiernenie situácie; potvrdzuje svoju pevnú podporu riešeniu na princípe dvoch štátov na základe hranice z roku 1967 a Jeruzalema ako hlavného mesta oboch štátov, pričom v mieri a bezpečnosti by vedľa seba nažívali izraelský štát a nezávislý, demokratický, súvislý a životaschopný štát Palestína; opätovne zdôrazňuje, že osady boli v zmysle medzinárodného práva postavené nezákonne a predstavujú prekážku pri budovaní mieru;

8.      opakuje svoju výzvu na zrušenie blokády pásma Gazy s cieľom začať rekonštrukciu a hospodársku obnovu Gazy spojenú s účinným kontrolným mechanizmom, ktorý bude brániť pašovaniu zbraní do Gazy, ako uznaním legitímnych bezpečnostných potrieb Izraela;

9.      nabáda k vnútornému palestínskemu zmiereniu medzi Hamasom a Palestínskou samosprávou s cieľom spolupracovať na obnove Gazy a dosiahnuť dlhodobé politické riešenie;

10.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre mierový proces na Blízkom východe, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, vyslancovi Kvarteta pre Blízky východ, Knessetu a vláde Izraela, predsedovi Palestínskej samosprávy a Palestínskej zákonodarnej rade, parlamentu a vláde Egypta a parlamentu a vláde Jordánska.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia