Förfarande : 2014/2845(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0141/2014

Ingivna texter :

B8-0141/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/09/2014 - 10.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0029

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 122kWORD 54k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.043v01-00
 
B8-0141/2014

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om Israel-Palestina efter Gazakriget och EU:s roll (2014/2845(RSP))


Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om Israel-Palestina efter Gazakriget och EU:s roll (2014/2845(RSP))  
B8‑0141/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den fjärde Genèvekonventionen från 1949 om skydd av civilbefolkningen i krigstid,

–  med beaktande av FN-stadgan,

–  med beaktande av interimsavtalet om Västbanken och Gazaremsan av den 18 september 1995,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds uttalande av den 12 juli 2014,

–  med beaktande av Osloavtalen (förklaringen om principerna för provisoriska självstyrelseförfaranden) av den 13 september 1993,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den senaste konflikten i Gaza har lett till förluster av människoliv och oacceptabelt lidande för båda parters civilbefolkning.

B.  Enligt aktuella preliminära uppgifter som organisationen ”Protection Cluster” samlat in från olika källor har över 500 palestinska barn dödats under 50-dagarskriget, med ett sammanlagt dödstal hos palestinierna på minst 2 131 människor, inklusive 379 personer som ännu inte identifierats eller fått sin status fastställd. Av de fall som redan verifierats anses 1 473 vara civila, varav 501 barn och 257 kvinnor, och 279 är medlemmar i väpnade grupper (enligt FN:s hjälporganisation för palestinaflyktingar, UNRWA).

C.  Under 50-dagarskriget har 64 israeliska soldater och tre civila israeler dödats.

D.  EU har uppmanat parterna att vidta åtgärder som kan leda till meningsfulla förhandlingar, att avstå från åtgärder som undergräver processens trovärdighet och att förhindra uppvigling.

E.  Europaparlamentet har upprepade gånger uttryckt sitt stöd för tvåstatslösningen, där staten Israel och en självständig, demokratisk, sammanhängande och livsduglig palestinsk stat lever sida vid sida i fred och säkerhet, och har efterlyst ett återupptagande av direkta fredssamtal mellan parterna.

F.  Internationell lagstiftning om de mänskliga rättigheterna och humanitär rätt, inbegripet den fjärde Genèvekonventionen, kan tillämpas fullt ut på Västbanken, inklusive östra Jerusalem och Gazaremsan.

G.  Den palestinska presidenten Mahmoud Abbas har bett Förenta nationerna att placera Palestina under ”internationellt beskydd” på grund av den allt värre situationen i Gaza.

H.  Hela kvarter och nödvändig infrastruktur i Gaza har jämnats med marken, inklusive Gazas kraftverk. Att kraftverket inte kan användas har medfört strömavbrott på arton timmar varje dag. Ungefär 450 000 människor har ännu inte tillgång till kommunalt vatten på grund av skador eller ett alltför lågt tryck.

I.  Att bygga upp nödbostäder och reparera de palestinska flyktingarnas hem förväntas kosta 526 miljoner dollar enligt UNRWA:s preliminära beräkningar.

J.  Fortfarande fungerar 29 av UNRWA:s skolbyggnader som kollektiva förläggningar för över 63 000 fördrivna personer.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin medkänsla med stridernas samtliga offer och med deras familjer. De skyldiga måste ställas till svars och de som begått brott ställas inför rätta.

2.  Europaparlamentet uppmanar med kraft EU att effektivt delta i insatserna för humanitär nödhjälp och i återuppbyggnaden av offentlig infrastruktur och privatbostäder i Gaza. EU uppmanas medverka fullt ut i den internationella givarkonferensen i Kairo den 12 oktober.

3.  Europaparlamentet betonar att Israel, i sin egenskap av ockuperande makt enligt den fjärde Genèvekonventionen, ensamt bär huvudansvaret för att upprätthålla levnadsvillkor som uppfyller vissa minimikrav för invånarna i Gaza.

4.  Europaparlamentet vädjar till de egyptiska myndigheterna att öppna gränsövergången vid Rafah för att underlätta humanitärt tillträde till Gaza och göra det möjligt för palestinska civila att passera.

5.  Europaparlamentet betonar än en gång att en rättvis och varaktig fred mellan Israel och Palestina endast kan åstadkommas med fredliga medel där man tar avstånd från våld. Parlamentet efterlyser än en gång en varaktig vapenvila och återupptagande av direkta fredssamtal mellan parterna.

6.  Europaparlamentet riktar en stark uppmaning till EU och dess medlemsstater att spela en mer aktiv politisk roll, även inom kvartetten, i insatserna för att få till stånd en rättvis och varaktig fred mellan israeler och palestinier. Parlamentet stöder den höga representanten i hennes insatser för att skapa trovärdiga utsikter för ett återupptagande av fredsprocessen.

7.  Europaparlamentet uppmanar centrala regionala aktörer, såsom Egypten och Jordanien, att fortsätta sina ansträngningar för att lugna ned situationen. Parlamentet upprepar sitt starka stöd för tvåstatslösningen, baserad på 1967 års gränser och med Jerusalem som huvudstad för båda stater, där staten Israel och en självständig, demokratisk, sammanhängande och livsduglig palestinsk stat lever sida vid sida i fred och säkerhet. Parlamentet upprepar också att bosättningar är olagliga enligt internationell rätt och utgör ett hinder för fred.

8.  Europaparlamentet upprepar sin begäran om att blockaden mot Gazaremsan ska hävas, så att Gazas återuppbyggnad och ekonomiska återhämtning kan inledas, kopplat till en effektiv kontrollmekanism som ska förhindra vapensmuggling till Gaza med vederbörligt erkännande av Israels rättmätiga behov av säkerhet.

9.  Europaparlamentet önskar att Hamas och den palestinska myndigheten ska försonas så att de kan arbeta tillsammans för att bygga upp Gaza och finna en långsiktig politisk lösning.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern, medlemsstaternas regeringar och parlament, Förenta nationernas generalsekreterare, Mellanösternkvartettens sändebud, Knesset och Israels regering, den palestinska myndighetens president och det palestinska lagstiftande rådet, Egyptens parlament och regering samt Jordaniens parlament och regering.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy