Projekt rezolucji - B8-0212/2014Projekt rezolucji
B8-0212/2014

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie działań Turcji powodujących napięcia w wyłącznej strefie ekonomicznej Cypru

5.11.2014 - (2014/2921(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0211/2014

Procedura : 2014/2921(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0212/2014
Teksty złożone :
B8-0212/2014
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8‑0212/2014

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie działań Turcji powodujących napięcia w wyłącznej strefie ekonomicznej Cypru

(2014/2921(RSP))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Turcji, w szczególności rezolucję z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania dotyczącego postępów Turcji w 2013 r.[1] i z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie sytuacji w Turcji[2],

–       uwzględniając wpłynięcie tureckiego statku badawczego Barbaros na wody wyłącznej strefy ekonomicznej Cypru w poniedziałek 20 października 2014 r. i w konsekwencji decyzję rządu Republiki Cypryjskiej z wtorku 21 października 2014 r. o przyjęciu ośmiopunktowego planu, nakładającego sankcje na rząd turecki za te działania, w tym ponowne zablokowanie rozdziałów dotyczących negocjacji w sprawie przystąpienia Turcji oraz szereg innych środków politycznych i dyplomatycznych,

–       uwzględniając niedawne załamanie się prowadzonych przez ONZ rozmów mających na celu kompleksowe rozwiązanie problemu podziału Cypru, po krokach Turcji zmierzających do przeprowadzenia badań sejsmologicznych w poszukiwaniu ropy i gazu w wyłącznej strefie ekonomicznej, do której rości sobie prawa Republika Cypryjska;

–       uwzględniając fakt, że Turcja nie uznała Republiki Cypryjskiej po podziale Cypru w 1974 r. oraz mając na uwadze, że Turcja nie jest sygnatariuszem Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS), którą Cypr podpisał i ratyfikował,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że jedynie kompleksowe rozwiązanie problemu podziału Cypru zgodnie z ustalonymi parametrami w ramach dwuspołecznościowej i dwustrefowej struktury federalnej zagwarantuje pokój, stabilność i korzyści ekonomiczne dla obydwu społeczności;

B.     mając na uwadze, że należy wznowić wstrzymane rozmowy na temat kompleksowego rozwiązania problemu Cypru oraz mając na uwadze, że stałemu tureckiemu poparciu dla negocjowanego rozwiązania muszą towarzyszyć konkretne działania w celu stworzenia atmosfery zaufania między wszystkimi stronami;

C.     mając na uwadze, że odkrycie w zeszłym roku bogatych złóż węglowodorów we wschodniej części Morza Śródziemnego i wokół Cypru powinno dać dalszy impuls do znalezienia politycznego rozwiązania kwestii podziału wyspy, a złoża te powinny być eksploatowane w sposób przynoszący korzyści obydwu społecznościom na Cyprze;

1.      wzywa rząd turecki do powstrzymania się od jakichkolwiek dalszych działań badawczych w wyłącznej strefie ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, do wycofania swoich statków oraz do podpisania i ratyfikowania UNCLOS;

2.      podkreśla, że Republika Cypryjska ma pełne i suwerenne prawo do poszukiwania zasobów naturalnych w obrębie swojej wyłącznej strefy ekonomicznej i że badania na morzu prowadzone przez Turcję muszą być uznane za nielegalne i prowokacyjne;

3.      wzywa Komisję do zaoferowania pomocy prawnej Republice Cypryjskiej, Grecji i Turcji, ułatwienia podpisania UNCLOS przez Turcję oraz do działania na rzecz znalezienia rozwiązania dla sporu w obszarze szelfu kontynentalnego na Morzu Egejskim i obecnego konfliktu z Republiką Cypryjską;

4.      wyraża swoje nieprzerwane zaangażowanie w rozmowy pod auspicjami ONZ i wsparcie dla nich w celu znalezienia kompleksowego rozwiązania problemu cypryjskiego, zgodnie z tym, co ponownie potwierdzili obaj przywódcy we wspólnym oświadczeniu z dnia 11 lutego 2014 r.; ubolewa nad wstrzymaniem tych rozmów;

5.      apeluje do obu społeczności na Cyprze, w Grecji i w szczególności w Turcji do poczynienia dalszych starań na rzecz wsparcia szybkiego wznowienia tych negocjacji oraz do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogą zostać uznane za prowokacyjne; wzywa pilnie Komisję do przeanalizowania sposobów wsparcia wznowienia rozmów i do rozważenia, czy jakieś dalsze decyzje UE lub jej zaangażowanie w te rozmowy byłyby korzystne;

6.      podkreśla fakt, że poszukiwanie złóż węglowodorów w wodach Cypru zostanie znacznie ułatwione dzięki rozwiązaniu problemu podziału oraz że normalizacja stosunków z Turcją przyniosłaby znaczne zyski ekonomiczne dla Turcji i dla obu społeczności na Cyprze;

7.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom państw członkowskich oraz prezydentowi, rządowi i parlamentowi Turcji.