Menetlus : 2014/2922(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0213/2014

Esitatud tekstid :

B8-0213/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/11/2014 - 8.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0053

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 124kWORD 61k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0213/2014
5.11.2014
PE537.117v01-00
 
B8-0213/2014

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Lõuna-Sudaani humanitaarolukorra kohta (2014/2922(RSP))


Judith Sargentini, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Bodil Ceballos, Igor Šoltes, Bart Staes, Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Lõuna-Sudaani humanitaarolukorra kohta  (2014/2922(RSP))  
B8‑0213/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse 2005. aastal sõlmitud Sudaani üldist rahukokkulepet,

–       võttes arvesse 1966. aastal sõlmitud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–       võttes arvesse 1966. aastal sõlmitud majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvahelist pakti,

–       võttes arvesse 1981. aastal vastu võetud inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–       võttes arvesse Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekunõukogu 24. aprilli 2012. aasta kommünikees esitatud Sudaani ja Lõuna-Sudaani tegevuskava,

–       võttes arvesse Aafrika Liidu Lõuna-Sudaani uurimiskomisjoni tegevust, kes uurib alates konflikti puhkemisest 15. detsembril 2013 toimunud inimõiguste rikkumisi,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lõuna-Sudaani kohta, eelkõige 10. detsembri 2013. aasta resolutsiooni rahvusvahelise üldsuse jõupingutuste kohta Lõuna-Sudaani arengu ja riigi ülesehitamise valdkonnas(1) ning 16. jaanuari 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Lõuna-Sudaanis(2),

–       võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi 23. jaanuari 2014. aasta ja 10. mai 2014. aasta avaldusi olukorra kohta Lõuna-Sudaanis,

–       võttes arvesse kõrge esindaja pressiesindaja 28. augusti 2014. aasta avaldust olukorra kohta Lõuna-Sudaanis,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu Nõukogu 10. juuli 2014. aasta deklaratsiooni Lõuna-Sudaani kohta,

–       võttes arvesse nõukogu 20. jaanuari 2014. aasta ja 17. märtsi 2014. aasta järeldusi Lõuna-Sudaani kohta,

–       võttes arvesse rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Kristalina Georgieva 25. septembri 2014. aasta avaldust,

–       võttes arvesse ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni 30. oktoobri 2014. aasta avaldust;

–       võttes arvesse Ida-Aafrika Arenguühenduse 20. oktoobri 2014. aasta avaldust,

–       võttes arvesse läbivaadatud Cotonou lepingut,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et relvakonflikt algas 15. detsembril 2013 kokkupõrgetega pärast seda, kui dinka hõimu kuuluv riigi president Salva Kiir süüdistas nueri hõimu kuuluvat ametist vabastatud asepresidenti Riek Machari riigipöörde kavandamises, mida viimane eitas;

B.     arvestades, et ammu enne vägivalla puhkemist detsembris 2014 ohustas Lõuna-Sudaani poliitilist stabiilsust lahenduseta ja pikaleveninud rivaalitsemine president Kiiri ja endise asepresidendi Machari vahel, mille juured on 1991. aastal toimunud Sudaani rahvavabastusliikumise lõhenemises Garangi rühmituseks ja Machari rühmituseks; arvestades, et kahe mehe poliitiline konkurents riigi juhtimisel ja suunamisel on veelgi ägenenud mõlema poole etnilise päritolu ärakasutamise tõttu;

C.     arvestades, et Lõuna-Sudaani konflikti kaasatud pooled alustasid 7. jaanuaril 2014. aastal Addis Abebas Ida-Aafrika Arenguühenduse egiidi all läbirääkimisi; arvestades, et rahuläbirääkimised ei ole edenenud vaatamata üha tungivamale rahvusvahelisele nõudmisele leida kompromiss;

D.     arvestades, et 23. jaanuaril 2014 allkirjastati ja 9. mail 2014 kinnitati veel kord relvarahuleping, mida aga jätkuvalt rikutakse;

E.     arvestades, et alates 2011. aastast, kui Lõuna-Sudaan kuulutas välja oma sõltumatuse Sudaanist, on etniliste sõjaliste rühmituste vahel korduvalt lahvatanud vägivald; arvestades, et vägivalla tagajärjel on hukkunud tuhandeid tsiviilisikuid ning humanitaarolukord on veelgi halvenenud;

F.     arvestades, et ÜRO on kuulutanud Lõuna-Sudaani kriisi kolmanda raskusastme hädaolukorraks ehk kõige tõsisemaks humanitaarkriisiks;

G.     arvestades, et ligikaudu 1,9 miljonit inimest on Lõuna-Sudaanis kodudest põgenenud, sealhulgas 469 000 naaberriikides varjupaika otsinut; arvestades, et samal ajal on riigis umbes veerand miljonit põgenikku, peamiselt Sudaanist; arvestades, et ebastabiilsuse jätkumisel võib ette näha Lõuna-Sudaani saabuvate ümberasujate arvu kasvu;

H.     arvestades, et Lõuna-Sudaanis on endiselt toiduga kindlustatuse kriis, kuigi humanitaarabi on aidanud ära hoida näljahäda kõige haavatavamate hulgas; arvestades, et prognooside kohaselt jääb 1,5 miljoni inimese toiduga kindlustatus endiselt kriisi või hädaolukorra tasemele; arvestades, et naised on toiduvarude vähenemise suhtes eriti tundlikud, sest 57% kaitsealuste piirkondade majapidamistest on naiste vastutusel;

I.      arvestades, et 2014. aastal on EL – liikmesriigid ja komisjon – andnud seni abi rohkem kui 254 miljoni euro väärtuses; arvestades, et Sudaani humanitaaroperatsioonide suutelisus ja rahastamine ei ole sealse tohutu vajaduse rahuldamiseks piisavad;

J.      arvestades, et konflikti iseloomustab mõlema poole julmus; arvestades, et suurim hirm on seotud sellega, et relvakonflikt president Salva Kiiri vägede ja tema endisele asetäitjale Riek Macharile lojaalsete mässuliste vahel jätkub vihmaperioodi lõppedes sel kuul; arvestades, et suuremad abiorganisatsioonid, sh Oxfam, CARE ja Cafod on hoiatanud, et osasid Lõuna-Sudaani piirkondi võib sõjategevuse taastumisel tabada järgmise aasta alguses näljahäda;

K.     arvestades, et Lõuna-Sudaanis valitsusväliste organisatsioonide ja kodanikuühiskonna tegevusvabadust piirava nn valitsusväliste organisatsioonide seaduseelnõu vastuvõtmine on edasi lükatud detsembrisse; arvestades, et sellel eelnõul võivad vastuvõtmise korral olla abioperatsioonide jaoks tõsised tagajärjed praegusel kriitilisel ajal, kui rahvusvaheline üldsus püüab takistada näljahäda puhkemist;

L.     arvestades, et vaenutegevus ja ebastabiilsus mitmes osariigis, eriti Unity ja Ülem-Niiluse osariigis takistavad jätkuvalt humanitaartegevust ning humanitaartöötajate juurdepääsu maantee- ja õhutranspordiga;

M.    arvestades, et kui kõrvale jätta humanitaarabi, sõltub Lõuna-Sudaani majandus peaaegu täielikult naftast;

N.     arvestades, et enamik elanikkonnast elab üldises vaesuses, vaatamata asjaolule, et riik on rikas nafta ja maavarade poolest ning naftaeksport annab üle 70% riigi SKPst ja ligikaudu 90% valitsuse tuludest;

O.     arvestades, et naftatööstusest saadav tulu on põhjustanud ägedaid konflikte; arvestades, et reformitud Sudaanil on kõik võimalused muuta oma rohked ressursid senisest nö needusest kogu riigis heaolu tagavaks eeliseks;

P.     arvestades, et elujõulise riigi rajamiseks tuleb konfliktile leida demokraatlik poliitiline lahendus ja sillutada teed institutsioonide demokraatlikule ülesehitamisele;

1.      mõistab sügavalt hukka mõlema poole kuriteod konflikti käigus; mõistab äärmiselt karmilt hukka eelkõige tsiviilisikute laialt levinud hukkamised, mille põhjus on sageli etniline päritolu, samuti eraomandi massilise hävitamise ja rüüstamise ning humanitaartöötajate tapmise; mõistab samavõrra hukka sõjaväelaste poolt toime pandud jõhkrad inimõiguste rikkumised nagu piinamine ja seksuaalvägivald, ka laste kallal, kellest mitmed on koleduste tagajärjel elu kaotanud, samuti kohtuvälised hukkamised ja meelevaldsed kinnipidamised, millega sageli kaasneb väärkohtlemine, ning mis kõik karistamatult edasi toimub; on sügavalt mures ka sõna- ja meediavabadusele ning kodanikuühiskonnale seatavate kitsenduste pärast;

2.      rõhutab, et ainus võimalik lahendus kriisile on konfliktiosaliste erimeelsuste rahumeelne selgitamine ning riigi ja selle elanike huvide esikohale seadmine; kutsub mõlemaid konfliktiosalisi üles lõpetama vaenu ja pühenduma rahuläbirääkimistele, et panna piir humanitaarkatastroofile; nõuab mõlemalt poolelt tungivalt eelkõige humanitaarabi takistamatut juurdepääsu ning kodanikuühiskonna osalemisvõimalust rahuprotsessis;

3.      on tõsiselt mures konflikti etnilise mõõtme pärast; märgib ängistusega, et pärast kuid kestnud sõdimist, mis on nõudnud vähemalt 10 000 elu ja toonud taas kaasa etnilised mõrvad, on ligikaudu 1,4 miljonit inimest senini kodudest pagendatud; märgib ka, et umbes 100 000 inimest on ikka veel äärmiselt kitsastes oludes ÜRO aladel üle kogu riigi – liiga hirmul, et isegi pärast kokkupõrgete lakkamist koju naasta;

4.      julgustab Aafrika Liidu Lõuna-Sudaani uurimiskomisjoni, kellele on tehtud ülesandeks uurida inimõiguste ja humanitaarõiguse rikkumisi konflikti käigus ning anda taastumise, leppimise, vastutuse ja institutsionaalse reformiga seotud soovitusi, jätkama inimõiguste eiramise analüüsi; nõuab tungivalt, et selle liikmed tagaksid siira ja jätkusuutliku leppimisprotsessi eeltingimusena inimõiguste rikkujate vastutusele võtmise ja karistamatuse lõpetamise;

5.      taunib tõsiasja, et vaatamata Ida-Aafrika Arenguühenduse ponnistustele olla vahendajaks Lõuna-Sudaani konflikti poliitilisel lahendamisel ja moodustada rahvuslikul ühtsusel põhinev üleminekuvalitsus, ei ole osapooltel seni õnnestunud edu saavutada; endiselt aktiveerivad nad perioodiliselt sõjategevuse, millel on rasked tagajärjed tsiviilelanikkonnale ning mis kutsub esile ja süvendab humanitaarkriisi ning rikub vaherahukokkulepet;

6.      soovitab tungivalt, et EL siiski jätkaks Ida-Aafrika Arenguühenduse ainelist ja rahalist abistamist jõupingutustes konfliktipooli lepitada ning panustaks vaherahu järelevalve- ja kontrollimehhanismi toimimiseks vajalikku inimressurssi;

7.      kutsub kõiki Lõuna-Sudaani naabreid ja piirkondlikke jõude tegema tihedat koostööd, et parandada julgeolekuolukorda riigis ja piirkonnas ning leida praegusele kriisile rahumeelne ja püsiv poliitiline lahendus;

8.      tuletab meelde, et pikaajalise rahumeelse kooseksisteerimise ja arengu eelduseks on laiaulatuslikud institutsionaalsed ümberkorraldused, mis aitavad riiki juhtida selliselt, et oleks tagatud õigusriigi põhimõtete järgimine; kutsub seepärast Lõuna-Sudaani ametiasutusi üles alustama põhjalike institutsionaalsete reformidega, mis muu hulgas i) tagavad inimõiguste ja põhiõiguste kaitse, sealhulgas haavatavate elanikkonnarühmade puhul (nt naised, rahvusvähemused), ii) kujundavad mehhanismid konflikti rahumeelseks lahendamiseks ja keskkonna, milles kogu riigi kõik elanikkonnarühmad saavad rahumeelselt koos eksisteerida ning iii) tagavad loodusvarade tõhusa ja õiglase haldamise ning korruptsiooni väljajuurimise;

9.      mõistab hukka asjaolu, et humanitaarabi andmist takistab endiselt sõjategevus ning konfliktiosaliste vägivald humanitaartöötajate, nende varustuse ja taristu vastu; nõuab tungivalt, et valitsus täidaks oma kontrollivaldkonnas kohustust austada rahvusvahelist humanitaarõigust ja järgida inimõigusi käsitlevaid rahvusvahelisi õigusakte ning tagada tsiviilisikute kaitse;

10.    nõuab tungivalt, et eelkõige aitaksid pooled kaasa humanitaarabi jõudmisele seda hädasti vajavate inimesteni ning võimaldaksid ja toetaksid humanitaarorganisatsioonide kõigi töötajate vaba liikumist;

11.    kutsub rahvusvahelist üldsust üles pidama kinni Lõuna-Sudaani ja piirkonnaga seoses võetud rahastamiskohustustest ning mobiliseerima vahendeid, et viivitamata reageerida halvenevale humanitaarolukorrale Lõuna-Sudaanis;

12.    rõhutab, et Lõuna-Sudaani tervise- ja toitumisolukord on üks hullemaid maailmas – kvaliteetne esmatasandi arstiabi on raskesti kättesaadav selle mahajäämuse tõttu, samuti jätkuva konflikti, tervishoiuasutuste ründamise ja juurdepääsuraskuste tõttu paljudes piirkondades; toonitab, et mannetu tervishoiu pärast kannatavad eelkõige nõrgemad, mistõttu naiste ja laste suremus on suur;

13.    taunib tõsiasja, et konflikt on katkestanud paljude põhiliste sotsiaalteenuste osutamise ning sajad tuhanded lapsed ei saa koolis käia; tunneb tõsist muret selle pärast, et vägivald puudutab endiselt kõige raskemini lapsi, kes kannatavad psühholoogilise stressi all ja kellel puudub juurdepääs teenustele, sealhulgas haridusele; nõuab tungivalt, et konfliktiosalised lõpetaksid laste värbamise ja kasutamise relvajõududes ning muud rasked laste õiguste rikkumised;

14.    rõhutab, et rahuliku arengu seisukohast on võtmetähtsusega asjakohaste institutsioonide ülesehitamine ja õigusraamistiku kehtestamine, et hallata etnilise föderalismi tingimustes naftavarusid; palub ELil eelkõige toetada Lõuna-Sudaani pikaajalise arengustrateegia väljatöötamist, mis võimaldab luua tugeva aluse hea valitsemistava, läbipaistvuse ja vastutustundlikkuse kujunemisele (eriti seoses mäetööstuse läbipaistvuse algatuse rakendamisega), ning taristu-, haridus-, tervise- ja sotsiaalhoolekandeprogrammide edendamist, mida rahastatakse naftatulust ja arenguabi vahenditest;

15.    nõuab Lõuna-Sudaani ametivõimudelt tungivalt, et naftatulust saaks kasu rahvas; kutsub läbirääkijaid üles lisama rahulepingusse naftasektori läbipaistvuse ja avaliku kontrolli teema, et võimaldada sellest ressursist saadava tulu kasutamist riigi jätkusuutliku arengu ja elanikkonna toimetuleku parandamise huvides;

16.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Lõuna-Sudaani valitsusele, Lõuna-Sudaani inimõiguste volinikule, Lõuna-Sudaani parlamendile, Aafrika Liidu institutsioonidele, Ida-Aafrika Arenguühendusele, AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee kaaspresidentidele ja ÜRO peasekretärile.

 

(1)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0546.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0042.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika